PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/04/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Trong 5 năm, tổ chức hơn 2.000 cuộc tiếp xúc, đối thoại với đoàn viên, hội viên và Nhân dân
Thực hiện Quyết định số 213-QĐ/TU ngày 01/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với Nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”, thời gian qua, việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở với Nhân dân trên địa bàn tỉnh đã được tăng cường và đem lại nhiều hiệu quả thiết thực.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Lãnh đạo thành phố Bắc Kạn đối thoại với Nhân dân trên địa bàn thành phố (Ảnh backan.org.vn)

Nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và của Nhân dân về tầm quan trọng của hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với Nhân dân, các cấp ủy đã chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định số  213-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến đoàn viên, hội viên và Nhân dân; thực hiện tốt việc thăm nắm, tổng hợp tình hình Nhân dân, dư luận xã hội, nhất là những vấn đề Nhân dân, đoàn viên, hội viên còn nhiều băn khoăn, bức xúc để tiến hành tiếp xúc, đối thoại. Qua đó, đã kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo quyền làm chủ của Nhân dân, góp phần tăng cường và đổi mới phương thức lãnh đạo của của các cấp ủy đảng, hoạt động quản lý điều hành của các cấp chính quyền, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp những năm qua được thực hiện cơ bản thống nhất, đồng bộ, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch trên tinh thần xây dựng và ngày càng đi vào nền nếp. Hằng năm, các cấp ủy, chính quyền cấp tỉnh, cấp huyện và nhiều xã, phường, thị trấn đã chủ động xây dựng kế hoạch tiếp xúc, đối thoại. Trong 5 năm qua, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đã tổ chức 2.203 cuộc tiếp xúc, đối thoại với đoàn viên, hội viên và Nhân dân, trong đó có 1.955 cuộc tiếp xúc định kỳ, 248 cuộc tiếp xúc chuyên đề, đột xuất với 28.015 lượt người tham dự, có 5.850 lượt ý kiến tham gia. Trong số 5.850 ý kiến tham gia tại hội nghị tiếp xúc, đối thoại, có 5.760 ý kiến, kiến nghị đã được xử lý, giải quyết, đạt trên 97,5%. Trong đó, cấp tỉnh tổ chức 298 cuộc đối thoại với 4.774 lượt người tham dự, có 130 lượt ý kiến tham gia, góp ý; đã giải quyết, xử lý đạt 100%. Cấp huyện tổ chức 114 cuộc tiếp xúc, đối thoại với 4.326 lượt người tham dự, có 977 lượt ý kiến tham gia; đã xử lý, giải quyết 931 ý kiến, đạt trên 95,2%. Cấp xã tổ chức 1.791 cuộc đối thoại với 18.915 lượt người tham dự, có 4.743 lượt ý kiến tham gia; đã xử lý, giải quyết 4.699 ý kiến, đạt 99%.

Sau các cuộc tiếp xúc, đối thoại, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đã ban hành văn bản kết luận, chỉ đạo các ngành chức năng theo lĩnh vực được phân công giải quyết kịp thời những hạn chế và ý kiến mà Nhân dân phản ánh, kiến nghị. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội giám sát việc giải quyết các kiến nghị của Nhân dân đối với các cơ quan chức năng.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 213-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên đã có những chuyển biến tích cực. Thông qua hoạt động tiếp xúc, đối thoại, đã tạo môi trường dân chủ, cởi mở, thẳng thắn để Nhân dân tham gia ý kiến với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; giúp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền kịp thời giải quyết các bức xúc, nhu cầu chính đáng của Nhân dân, từ đó niềm tin của Nhân dân với cấp ủy Đảng được nâng lên, người dân hiểu rõ và chấp hành tốt hơn các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, yên tâm lao động sản xuất, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

Bích Huệ