PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

24/05/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đẩy mạnh công tác truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, năm 2023, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền các hoạt động hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo; các mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các huyện nghèo; các hoạt động về nâng cao năng lực cho cho cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp. Cùng với đó, tuyên truyền về các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, các tấm gương tiêu biểu trong thực hiện công tác giảm nghèo; các mô hình, dự án giảm nghèo thành công; truyền thông hướng dẫn người nghèo kiến thức, kinh nghiệm trong lao động sản xuất, phương thức hỗ trợ thông qua các mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất; các địa phương làm tốt công tác giảm nghèo.

Hình thức truyền thông chủ yếu, gồm: Truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng từ cấp tỉnh tới cơ sở; tổ chức cuộc thi về công tác giảm nghèo; thông qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; truyền thông bằng hình thức sân khấu hóa; tổ chức tuyên truyền lưu động, trên hệ thống phát thanh, truyền hình và các trang, mạng xã hội như Facebook, Zalo, Youtobe…; biểu dương, khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo; tổ chức đối thoại về chính sách giảm nghèo với cán bộ và người dân nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình.

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì tham mưu và đôn đốc triển khai Kế hoạch; cung cấp các thông tin cơ bản về Chương trình giảm nghèo cho các cơ quan, đơn vị liên quan theo quy định. Phối hợp với các cơ quan truyền thông và các tổ chức đoàn thể triển khai các nội dung, hình thức truyền thông; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kế hoạch; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

Minh Huyền