PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

08/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tư vấn giao trực tiếp 02 đề tài/dự án khoa học về công nghệ sinh học
Chiều 07/10/2020, các Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa làm Chủ tịch đã tổ chức tư vấn giao trực tiếp Đề tài “Nghiên cứu tuyển chọn chủng vi sinh vật gốc và sản xuất thử nghiệm chế phẩm sinh học phục vụ sản xuất rau, quả hữu cơ tại tỉnh Bắc Kạn” và Dự án “Ứng dụng công nghệ sinh học xây dựng mô hình nuôi trồng nấm dược liệu Linh chi, nấm Vân chi từ nguyên liệu ngọn, cành, mùn cưa cây Keo tại tỉnh Bắc Kạn”.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cả 2 Đề tài/Dự án đều do Trung tâm Ứng dụng Khoa học - Công nghệ và Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Bắc Kạn chủ trì thực hiện trong năm 2021-2022.

Đề tài “Nghiên cứu tuyển chọn chủng vi sinh vật gốc và sản xuất thử nghiệm chế phẩm sinh học phục vụ sản xuất rau, quả hữu cơ tại tỉnh Bắc Kạn” có mục tiêu: Nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm các chế phẩm sinh học phục vụ sản xuất rau, quả hữu cơ, góp phần nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và môi trường.

Mục tiêu của Dự án “Ứng dụng công nghệ sinh học xây dựng mô hình nuôi trồng nấm dược liệu Linh chi (Ganodema lucidum), nấm Vân chi (Trametes veriscolor) từ nguyên liệu ngọn, cành, mùn cưa cây Keo tại tỉnh Bắc Kạn” là xây dựng mô hình nuôi trồng các loại nấm dược liệu Linh chi, Vân chi từ nguyên liệu gỗ cây Keo, nhằm tận dụng nguồn nguyên liệu dư thừa trong lâm nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân và bảo vệ môi trường.


Hội đồng Khoa học tư vấn giao trực tiếp Đề tài “Nghiên cứu tuyển chọn chủng vi sinh vật gốc
và sản xuất thử nghiệm chế phẩm sinh học phục vụ sản xuất rau, quả hữu cơ tại tỉnh Bắc Kạn”

Sau khi nghe đơn vị Chủ trì báo cáo đề cương thuyết minh Đề tài/Dự án, các Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh (Hội đồng Khoa học) đã đánh giá cả 2 Đề tài/Dự án cần được triển khai thực hiện và đóng góp ý kiến để hoàn thiện thuyết minh. Cụ thể:

Đối với Đề tài “Nghiên cứu tuyển chọn chủng vi sinh vật gốc và sản xuất thử nghiệm chế phẩm sinh học phục vụ sản xuất rau, quả hữu cơ tại tỉnh Bắc Kạn”, Hội đồng Khoa học đề nghị đơn vị Chủ trì thực hiện làm rõ thêm phần tổng quan Đề tài; lựa chọn phương pháp thực hiện phù hợp hơn; làm rõ khả năng ứng dụng của Đề tài; rà soát lại mục tiêu cụ thể của Đề tài; điều chỉnh 1 số nội dung cho phù hợp.

Đối với Dự án “Ứng dụng công nghệ sinh học xây dựng mô hình nuôi trồng nấm dược liệu Linh chi (Ganodema lucidum), nấm Vân chi (Trametes veriscolor) từ nguyên liệu ngọn, cành, mùn cưa cây Keo tại tỉnh Bắc Kạn, Hội đồng Khoa học đề nghị đơn vị Chủ trì thực hiện cần làm rõ thêm tính cấp thiết, bổ sung tổng quan Dự án, làm rõ hơn về sản phẩm cụ thể và hiệu quả của Dự án, cần có sự so sánh về hiệu quả khi trồng 02 loại nấm Linh chi và Vân chi trên các loại giá thể khác nhau, làm rõ sự tham gia của hợp tác xã khi thực hiện mô hình Dự án…

Các Hội đồng Khoa học đều nhất trí giao 02 Đề tài/Dự án trên cho Trung tâm Ứng dụng Khoa học - Công nghệ và Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh chủ trì thực hiện trên cơ sở chỉnh sửa thuyết minh đề cương theo ý kiến các thành viên Hội đồng Khoa học đã góp ý./.

Hương Dịu