PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/05/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
UBND tỉnh ban hành Khung điểm chi tiết cho các nội dung, tiêu chí bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn năm 2022
Ngày 19/5/2022, UBND tỉnh ban hành Khung điểm chi tiết cho các nội dung, tiêu chí bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn năm 2022 (tại Quyết định số 843/QĐ-UBND).

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Khung điểm chi tiết bao gồm các chỉ tiêu đánh giá về tiêu chí đáp ứng thị trường và khả năng phát triển sản xuất; tiêu chí về kinh tế - kỹ thuật - xã hội và môi trường; tiêu chí về tính văn hóa, tính thẩm mỹ; các tiêu chí khác./.

Nông Thị Cúc