PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

14/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Yêu cầu thực hiện nghiêm Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ
UBND tỉnh vừa có Công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tại Công văn số 6077/UBND-VXNV ngày 13/10/2020, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đúng các quy định của Nghị định; phối hợp với Công an tỉnh theo dõi chặt chẽ việc chấp hành quy định của các cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh những cơ quan, đơn vị, địa phương chấp hành chưa đúng quy định để xem xét, giải quyết./.

Triệu Thanh