PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/06/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức các lớp bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2022
Ngày 22/6/2022, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3976/UBND-NCPC chỉ đạo Sở Nội vụ tổ chức các lớp bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2022.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, đối với các lớp bồi dưỡng hiện chưa tổ chức mở lớp được do cấp có thẩm quyền chưa ban hành tài liệu bồi dưỡng (1 lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính, 1 lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, 2 lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng, 1 lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở), Sở Nội vụ khẩn trương tổ chức mở các lớp bồi dưỡng nêu trên sau khi các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đã phê duyệt các bộ tài liệu theo quy định hiện hành. Nếu trong năm 2022 chưa có tài liệu bồi dưỡng theo quy định hoặc không đủ thời gian để cơ quan chuyên môn thực hiện đấu thầu theo quy định thì đề xuất chuyển các lớp bồi dưỡng nêu trên sang năm 2023 để bảo đảm việc bồi dưỡng công chức đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, nhất là đối với công chức mới tuyển dụng.

Đối với lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch kiểm lâm viên, sau khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy định mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn và xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, yêu cầu Sở Nội vụ báo cáo UBND tỉnh xem xét chuyển nội dung bồi dưỡng để bảo đảm phù hợp.

Đối với các lớp không có thay đổi về nội dung, chương trình tài liệu, yêu cầu Sở Nội vụ khẩn trương mở lớp bồi dưỡng theo quy định.

Giao Sở Nội vụ thông báo cho các cơ quan, đơn vị địa phương được biết về các nội dung nêu trên để cơ quan, đơn vị và cá nhân chủ động trong bố trí, sắp xếp công việc bảo đảm phù hợp./.

Thanh Thuyên