PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Khẩn trương hoàn thành kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2020 và xây dựng kế hoạch năm 2021
Ngày 19/10/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6189/UBND-VXNV chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thành phố khẩn trương hoàn thành kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2020 và xây dựng kế hoạch năm 2021.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, đối với kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2020, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học và sắp xếp, bổ sung cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cho các trường; chỉ đạo các trường sớm hoàn thiện báo cáo tự đánh giá và đăng ký đánh giá ngoài để đảm bảo kịp tiến độ.

Sở Giáo dục và Đào tạo thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn và nắm tình hình thực hiện. Chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương triển khai thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh theo thẩm quyền.  

Đối với kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2021, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố rà soát, xác định danh mục cụ thể và xây dựng kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo tính khả thi, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo trong tháng 12/2020.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các địa phương và đơn vị liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2021, trình UBND tỉnh trong tháng 01/2021./.

Hồng Nhung