PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/11/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đồng ý xây dựng Đề án củng cố, phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025
Ngày 19/11/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6936/UBND-NNTNMT cho chủ trương xây dựng và triển khai Đề án củng cố, phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho Liên minh Hợp tác xã tỉnh triển khai xây dựng Đề án củng cố, phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Yêu cầu Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố xây dựng Đề án đảm bảo đạt được các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; phù hợp, sát thực với yêu cầu, điều kiện phát triển của địa phương. Rà soát các nội dung thực hiện để tránh trùng chéo với các chính sách khác. Sau khi có các chương trình, đề án, chính sách của Trung ương, yêu cầu Liên minh Hợp tác xã tỉnh rà soát, điều chỉnh cho phù hợp./.

Nông Cúc