PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

26/06/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
UBND tỉnh được quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh
Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa IX đã thông qua Nghị quyết giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh. Qua đó nhằm đảm bảo cho việc triển khai thực hiện các dự án tỉnh quản lý được thuận lợi, nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra tại địa phương.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C
sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án

Theo Luật Đầu tư công, Hội đồng nhân dân các cấp là cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, C thuộc cấp mình quản lý. Tuy nhiên, Luật cũng cho phép Hội đồng nhân dân giao cho Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định chủ trương đầu tư các dự án phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển, khả năng tài chính và đặc điểm cụ thể của địa phương.

Trước đây, Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C (tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C được quy định tại Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND ngày 06/11/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn) và ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, có ý kiến, quyết định chủ trương đầu tư dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh giữa các kỳ họp.

Ngày 13/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 120/2018/NĐ-CP, theo đó các quy định liên quan đến việc Thường trực HĐND quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công đã bị bãi bỏ. Do đó, các dự án nhóm B và trọng điểm nhóm C đều phải chờ đến kỳ họp của HĐND tỉnh để xem xét, quyết định chủ trương đầu tư.

Theo thống kê của UBND tỉnh, trong giai đoạn từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định chủ trương đầu tư 2.085 dự án, với tổng mức đầu tư là 4.849 tỷ đồng. Trong đó: Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư 2.078 dự án nhóm C, với tổng mức đầu tư là 2.199 tỷ đồng (chiếm 99,66% số lượng dự án, 45,36% tổng mức đầu tư); Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương 05 dự án nhóm B, 02 dự án nhóm C trọng điểm với tổng mức đầu tư là 2.650 tỷ đồng (chiếm 0,34% số lượng dự án, 54,64% tổng mức đầu tư).

Từ thực tiễn cho thấy, trong giai đoạn 2016 - 2020, các dự án đầu tư công nhóm C do tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư chiếm tỷ lệ khá lớn, quy mô dự án thường nhỏ, thời gian thực hiện ngắn. Việc chờ đến các Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh để xem xét, quyết định chủ trương đầu tư các dự án theo quy định của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 sẽ ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và hoàn thành các công trình.

Trên cơ sở đó, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa IX đã thông qua Nghị quyết về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh.

Theo đó, Hội đồng nhân dân tỉnh giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng sử dụng vốn ngân sách tỉnh, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương, các nguồn vốn hợp pháp khác do cấp tỉnh quản lý thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Việc ban hành Nghị quyết góp phần rút ngắn thời gian quyết định chủ trương đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và giảm khối lượng công việc tại các kỳ họp của HĐND tỉnh, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đặt ra tại địa phương./.

Hương Lan