PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/07/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
UBND tỉnh họp đánh giá việc thực hiện Chương trình “Mở rộng Quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” 6 tháng đầu năm 2020
Chiều 21/7/2020, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa chủ trì cuộc họp định kỳ đánh giá việc thực hiện Chương trình “Mở rộng Quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vốn vay Ngân hàng thế giới trong 6 tháng đầu năm 2020.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo báo cáo của Ban Điều hành Chương trình, 6 tháng đầu năm, các đơn vị thực hiện 03 hợp phần của Chương trình đã bám sát kế hoạch năm 2020 để triển khai nhiệm vụ đảm bảo tiến độ. Đối với hợp phần 1 - Cấp nước nông thôn, hiện nay đã có 11 công trình cấp nước cho cộng đồng dân cư được phê duyệt quyết toán và 15 công trình đang được triển khai thi công tại các huyện Chợ Mới, Na Rì, Chợ Đồn, Bạch Thông với tiến độ thực hiện đạt 30% kế hoạch. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đang khảo sát 08 công trình chuẩn bị đầu tư năm 2020. Sở Giáo dục và Đào tạo đang triển khai thi công 08 công trình cấp nước và vệ sinh cho trường học được phê duyệt thực hiện năm 2018-2019 tại huyện Na Rì, Chợ Đồn, Ngân Sơn, Chợ Mới với tiến độ thực hiện đạt 50% kế hoạch; trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện 08 công trình năm 2020; đã thực hiện khảo sát điều chỉnh, bổ sung danh mục 80 công trình cấp nước và vệ sinh trường học.

Đối với hợp phần 2 - Vệ sinh nông thôn, dự kiến năm 2020, Chương trình hỗ trợ 2.222 nhà tiêu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách; thực hiện 09 công trình cấp nước và vệ sinh cho trạm y tế tại các huyện Bạch Thông, Na Rì, Ngân Sơn, Ba Bể. Hiện nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế đang triển khai thực hiện theo kế hoạch.

Đối với hợp phần 3 - Nâng cao năng lực, truyền thông, giám sát đánh giá công trình, các đơn vị đang thực hiện theo kế hoạch.

Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm đếm kết quả, đến nay tỉnh có 01 xã đạt tiêu chí xã vệ sinh toàn xã (VSTX) bền vững, 13 xã đạt cả 04 tiêu chí xã VSTX, 03 xã đạt 02 tiêu chí vệ sinh hộ gia đình; kiểm đếm đấu nối nước có 148/163 đấu nối đạt yêu cầu.

Qua báo cáo của Ban Điều hành Chương trình và các đơn vị thực hiện 03 hợp phần của Chương trình về những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm cùng những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa đã chỉ đạo các đơn vị phải luôn sát sao trong công việc đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn ngoài việc tích cực triển khai các công việc đang thực hiện cần tập trung cao độ vào việc kiểm soát những công trình nước đã được bàn giao đưa vào sử dụng, yêu cầu các địa phương được bàn giao phải thực hiện quy chế quản lý để đảm bảo tính bền vững trong quá trình sử dụng./.

Hương Dịu