PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/06/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo báo cáo tình hình vận động, quản lý, sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi trên địa bàn tỉnh
Ngày 25/6/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3557/UBND-TH chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình vận động, quản lý, sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thực hiện Công văn số 4000/BKHĐT-KTĐN ngày 22/6/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình vận động, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi 6 tháng đầu năm 2020.

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có Công văn giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp báo cáo tình hình vận động, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi 6 tháng đầu năm 2020 theo các nội dung tại Công văn số 4000/BKHĐT-KTĐN ngày 22/6/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; tham mưu cho UBND tỉnh văn bản báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định. Thời gian xong trước 03/7/2020.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Mai Lan