PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

05/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ban hành quy chế phối hợp thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
Ngày 30/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (tại Quyết định số 1767/QĐ-UBND).

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, nội dung phối hợp thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bao gồm:

Xây dựng kế hoạch xúc tiến đầu tư hằng năm, dài hạn, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện;

Phối hợp thực hiện thẩm định các nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước thuộc thẩm quyền của ngành trong quá trình tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư/điều chỉnh chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bao gồm cấp lần đầu và các lần điều chỉnh, bổ sung) theo quy định của pháp luật;

Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội đầu tư, các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, chính sách về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư; tổng hợp các cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào Bắc Kạn cung cấp cho các nhà đầu tư;

Tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp của tỉnh; tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp, khởi nghiệp...;

Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tiếp xúc với các nhà đầu tư trong và ngoài nước để xúc tiến đầu tư; tổng hợp, trả lời các ý kiến, phản ánh kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp, hợp tác xã và giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc kịp thời, đúng quy định;

Xây dựng danh mục, dự án kêu gọi đầu tư.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nông Cúc