PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chỉ đạo việc quản lý, điều hành giá trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
UBND tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện việc quản lý, điều hành giá theo yêu cầu của Bộ Tài chính.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Ngày 02/10/2020, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 12076/BTC-QLG hướng dẫn việc quản lý, điều hành giá. Trong đó, Bộ Tài chính đề nghị các tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và nội dung về quản lý, điều hành giá trong từng trường hợp cụ thể để lựa chọn áp dụng hình thức văn bản phù hợp. Đề nghị UBND tỉnh quán triệt, hướng dẫn các đơn vị chuyên môn, các sở, ngành thuộc tỉnh triển khai thực hiện, bảo đảm kịp thời triển khai nhiệm vụ theo phân công đúng quy định, trong đó cần chú trọng đẩy mạnh việc xây dựng các cơ chế quản lý, nguyên tắc, phương pháp, định mức tính giá phải đảm bảo công khai, minh bạch, rõ ràng để mọi đối tượng chịu tác động, các cơ quan cấp trên có thể kiểm tra, giám sát và cho ý kiến theo đúng nguyên tắc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Trên cơ sở các quy định chung đã được xây dựng, việc quyết định giá, điều chỉnh giá của các hàng hóa, dịch vụ vẫn phải đảm bảo quy trình rà soát, đánh giá kỹ phương án giá nhằm đưa ra mức giá phù hợp, tính đúng, tính đủ các yếu tố chi phí, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên theo đúng quy định tại Luật Giá và các văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành Luật. Thường xuyên rà soát, đánh giá kết quả triển khai thực tế, nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo Bộ Tài chính để hướng dẫn, giải quyết.

Thực hiện Công văn trên của Bộ Tài chính, ngày 20/10/2020, UBND tỉnh đã có Công văn số 6233/UBND-TH chỉ đạo Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện; giao Sở Tài chính chủ động tham mưu những nội dung thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của UBND tỉnh./.

Mai Lan