PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/05/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiếu số ở địa phương
Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn luôn quan tâm, động viên và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, người có uy tín trên địa bàn tỉnh đã thực sự là "cầu nối" giữa cấp ủy, chính quyền và Nhân dân; trở thành hạt nhân tiêu biểu, gương mẫu trong công tác tuyên truyền, vận động, triển khai, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Hiện toàn tỉnh có 1.305 người có uy tín là cán bộ nghỉ hưu, chức sắc, trưởng thôn, bí thư chi bộ, người sản xuất giỏi... với hơn 63% người có uy tín là đảng viên. Hằng năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố làm tốt công tác tuyên truyền nhằm phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; biểu dương, khen thưởng, ghi nhận những công lao, đóng góp của người có uy tín trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đồng thời quan tâm kịp thời chính sách đối với người có uy tín trên địa bàn. Theo đó, người có uy tín trên địa bàn tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước thôn, bản, xây dựng làng bản, gia đình văn hóa, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn...

Bên cạnh đó, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Nhiều người đã đóng góp ý kiến xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; phối hợp với cấp ủy, chính quyền, MTTQ giám sát việc thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước và các chính sách dân tộc; tích cực tham gia xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết, vận động quần chúng, xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giải quyết những mâu thuẫn và vấn đề phức tạp về an ninh trật tự tại cơ sở; phối hợp cùng với cấp uỷ, chính quyền tổ chức tuyên truyền, vận động bà con nêu cao tinh thần cảnh giác, tham gia phòng ngừa mọi âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch nhằm giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. 

Đặc biệt, người uy tín ở các thôn, bản cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” gắn với Phong trào "Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới”. Tích cực tuyên truyền, vận động bà con nhiệt tình hưởng ứng hiến đất để mở rộng đường giao thông, xây dựng công trình phúc lợi và huy động được nhiều nguồn lực trong Nhân dân thực hiện với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”..., điển hình như: Ông Lý Văn Hầư người có uy tín thôn Nà Phạ, xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể; bà Lương Thị Biến, người có uy tín thôn Nà Mỏ, xã Kim Hỷ, huyện Na Rì...

Kết quả từ năm 2012 đến năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 159 người có uy tín; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tặng Giấy khen cho 953 người có uy tín đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Để tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín trên địa bàn, thời gian tới, các cấp, các ngành trong tỉnh thường xuyên tuyên truyền, vận động, cung cấp kịp thời những thông tin liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để người có uy tín nắm vững, vận động Nhân dân thực hiện. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và đoàn thể đối với công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, tạo điều kiện để người có uy tín phát huy vai trò và uy tín trong cộng đồng. Hướng dẫn, triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời, biểu dương kịp thời người có uy tín có nhiều đóng góp trong các phong trào thi đua ở địa phương.../.

Triệu Thanh