Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

VĂN BẢN SAO

STTTên văn bảnCơ quan BHSố hiệu VB saoNơi nhận VBS
1Thông tư số 79/2018/TT-BTC ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp t...Bộ Tài chính96/SY-UBNDSở Tài chính; Cục Thuế tỉnh; UBND các huyện, thành phố.
2Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chiính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm ...Chính phủ95/SY-UBNDCác Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thành phố; Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; Các tổ chức hội được gia biên chế.
3Quyết định số 1163/QĐ-BXD ngày 24 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chứ...Bộ Xây dựng94/SY-UBNDCác Sở: Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương; UBND các huyện, thành phố.
4Quyết định số 755/QĐ-TTCP ngày 29/8/2018 của Tổng Thanh tra Chính phủ Giám sát hoạt động Đoàn thanh tra theo Quyết định số 742/QĐ-TTCP ngày 20/8/2018 ...Thanh tra Chính phủ93/SY-UBNDCác Sở: TNvà MT, Xây dựng, Công Thương; Thanh tra tỉnh.
5Quyết định số 106-QĐ/TWĐTN-CNĐT ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Về việc ban hành Đề án "Tư vấn hướng ...Ban Chấp hành Trung ương92/SY-UBNDTỉnh đoàn; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Tài chính; Trường Cao đẳng nghề DTNT Bắc Kạn; Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn.
6Quyết định số 09/QĐ-TWPCTT ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai Về việc phân công nhiệm vụ thành viên ...Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai91/SY-UBNDSở Nông nghiệp và PTNT; Văn phòng BCH PCTT-TKCN.
7Thông tư số 85/2018/TT-BQP ngày 23 tháng 6 năm 2018 của Bộ Quốc phòng Quy định về quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc ...Bộ Quốc phòng90/SY-UBNDBộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Sở Công Thương.
8Nghị định số 99/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạngChính phủ98/SY-UBNDCác Sở: LĐTBXH, Y tế, Nội vụ, GD&ĐT, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thành phố.
9Nghị định số 95/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ Quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính p...Chính phủ88/SY-UBNDSở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư.
10Quyết định sô 810/QĐ-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ Về việc giao đảm nhiệm chức danh Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành về tái cơ cấu...Thủ tướng Chính phủ87/SY-UBNDSở Nông nghiệp và PTNT; UBND các huyện, thành phố.
11Văn bản số 782/TT-CL ngày 09 tháng 7 năm 2018 của Cục Trồng trọt về việc thông báo ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNTCục Trồng trọt86/SY-UBNDCác Sở: Nông nghiệp và PTNT, Công Thương; UBND các huyện, thành phố.
12Quyết định số 913/QĐ-BKHĐT ngày 22 tháng 6 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc đính chính Thông tư số 02/2018/TT-BKHĐT ngày 14 tháng 5 năm 2018...Bộ Kế hoạch và Đầu tư85/SY-UBNDSở Nông nghiệp vàPTNT; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Xây dựng; Công ty THNH MTV Lâm nghiệp; UBND các huyện, thành phố.
13Thông tư số 08/2018/TT-BNV ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 đố...Bộ Nội vụ84/SY-UBNDSở Nội vụ, Sở Tài chính; UBND các huyện, thành phố.
14Quyết định số 886/QĐ-BCĐNƠ&TTBĐS ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản Phê duyệt Kế h...Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản83/SY-UBNDCác Sở: Xây dựng, TN&MT, Tài chính, KH&ĐT, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương; UBND các huyện, thành phố.
15Thông tư số 01/2018/TT-BKHCN ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định tổ chức quản lý Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệ...Bộ Khoa học và Công nghệ82/SY-UBNDSở: KH&CN, KH&ĐT
16Thông tư số 17/2017/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn...Bộ Khoa học và Công nghệ81/SY-UBNDSở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính
17Thông tư số 05/2018/TT-BKHCN ngày 15/5/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2015/TT-BKHCN ngày 16 tháng 11 n...Bộ Khoa học và Công nghệ80/SY-UBNDSở: Khoa học và Công nghệ; Nội vụ.
18Thông tư số 14/2017/TT-BKHCN ngày 01/12/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định tiêu chí xác định phương tiện vận tải; máy móc, thiết bị, phụ tùng,...Bộ Khoa học và Công nghệ79/SY-UBNDSở: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư.
19Thông tư số 06/2018/TT-BKHCN ngày 15 tháng 5 năm 2018 Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong"Bộ Khoa học và Công nghệ78/SY-UBNDSở: Khoa học và Công nghệ, Công Thương.
20Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng thángChính phủ77/SY-UBNDCác Sở: LĐTBXH, Nội vụ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Tài chính, BHXH tỉnh; UBND các huyện, thành phố.
21Thông tư số 46/2018/TT-BTC ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin theo quy định...Bộ Tài chính 75/SY-UBNDCác Sở, Ban, Ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thành phố.
22Thông tư số 02/2018/TT-BKHCN ngày 15/5/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chế độ báo cáo thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ thuộc Danh m...Bộ Khoa học và Công nghệ74/SY-UBNDSở Khoa học và Công nghệ.
23Quyết định số 690/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ Về việc giao nhận chức danh Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việ...Thủ tướng Chính phủ73/SY-UBNDCác Sở: TN&MT, Xây dựng, NN &PTNT; UBND các huyện, thành phố.
24Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Bộ Tài chính Quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩuBộ Tài chính72/SY-UBNDChi cục Hải quan tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Sở Tài chính; UBND các huyện, thành phố
25Thông tư số 06/2018/TT-BNV ngày 31/5/2018 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ qu...Bộ Nội vụ71/SY-UBNDCác Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, hội cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố.
26Nghị định số 79/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vậ...Chính phủ69/SY-UBNDCông an tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp và PTNT.
27Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ Về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủThủ tướng Chính phủ68/SY-UBNDBan Nội chính Tỉnh ủy; Sở Nội vụ; Ban Thi đua - Khen thưởng.
28Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệChính phủ67/SY-UBNDSở: Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính.
29Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 20...Chính phủ66/SY-UBNDSở: Khoa học & Công nghệ, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Xây dựng, NN & PTNT, Tài nguyên & Mội trường, Thông tin & Truyền thông, Lao động- TB&XH, VHTT& Du lịch, Y tế; Bộ CHQS tỉnh; Công an tỉnh.
30Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 200...Chính phủ65/SY-UBNDSở: Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - TB&XH, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Y tế; Bộ CHQS tỉnh; Công an tỉnh.
31Nghị định số 80/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 200...Chính phủ64/SY-UBNDCác Sở: LĐTBXH, Công an tỉnh, Y tế; UBND các huyện, thành phố.
32Quyết định số 1617/QĐ-BCT ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong ...Bộ Công Thương63/SY-UBNDCác Sở: KH&ĐT, TC, CT, XD, TT&TT, NN&PTNT, GTVT, Y tế, KH&CN; UBND các huyện, thành phố.
33Thông tư số 06/2018/TT-BCT ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mạiBộ Công Thương61/SY-UBNDSở Công Thương; UBND các huyện, thành phố
34Nghị định số 64/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi...Chính phủ60/SY-UBNDCác Sở: Nông nghiệp và PTNT, Công Thương; Công an tỉnh; Chi cục Hải quan Bắc Kạn; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn.
35Quyết định số 1499/QĐ-BNN-CBTTNS ngày 02 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Quy chế sử dụng Nhãn hiệu chứn...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn59/SY-UBNDCác Sở: Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND các huyện, thành phố.
36Thông tư số 12/2018/TT-NHNN ngày 27/4/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2014/TT-NHNN ngày 15 tháng ...Ngân hàng Nhà nước Việt Nam58/SY-UBNDSở Nông nghiệp và PTNT; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bắc Kạn
37Quyết định số 1296/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 4 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc phân công công tác đối với Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ...Bộ Tài nguyên và Môi trường57/SY-UBNDCác Sở: TN&MT, XD, KH&ĐT; UBND các huyện, thành phố
38Nghị định số 60/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc giaChính phủ56/SY-UBNDCác Sở: TN&MT, GD&ĐT, KH&CN, TT&TT, Y tế, VHTT và Du lịch, Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, GTVT, NN & PTNT; Công an tỉnh; Bộ CHQS tỉnh; Viện KSND tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; NHNN chi nhánh tỉnh; BHXH tỉnh; Cục Thống kê tỉnh.
39Nghị định số 55/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bónChính phủ55/SY-UBNDCác Sở: Nông nghiệp và PTNT, Công Thương; Công an tỉnh; Chi cục Hải quan Bắc Kạn; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn.
40Văn bản số 523/TTg-CN ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ V/v các vướng mắc một số quy định tại Quyết định số 452/QĐ-TTG ngày 12/4/2017Thủ tướng Chính phủ54/SY-UBNDSở Xây dựng; Sở Công Thương; Sở Tài nguyên và Môi trường.
41Quyết định số 387/QĐ-TTg ngày 10 tháng 4 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ Về việc bãi bỏ Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính...Thủ tướng Chính phủ53/SY-UBNDỦy ban MTTQVN tỉnh Bắc Kạn; Các Sở: NN&PTNT, TC, KH&ĐT, LĐ-TB&XH, KH&CN; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bắc Kạn; Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Bắc Kạn; UBND các huyện, thành phố.
42Quyết định số 282/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyjệt Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt NamThủ tướng Chính phủ52/SY-UBNDSở Nội vụ; Hội Chữ thập đỏ tỉnh.
43Quyết định số 16/2018/QĐ-TTg ngày 23 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ Về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y ...Thủ tướng Chính phủ51/SY-UBNDCác Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính.
44Quyết định số 117/QĐ-BCĐNNDK ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí Về việc ban hành Quy chế hoạt độ...Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí50/SY-UBNDSở Công Thương.
45Văn bản số 2606/VPCP-CN ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ Về việc chấp thuận chủ trương thực hiện các dự án nhà máy sản xuất gạch tuyne...Văn phòng Chính phủ49/SY-UBNDSở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng; Sở Công Thương; Sở Tài nguyên và Môi trường.
46Quyết định số 811/QĐ-BCT ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Về việc bổ sunh danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong n...Bộ Công Thương48/SY-UBNDSở Công Thương; UBND các huyện, thành phố.
47Quyết định số 812/QĐ-BCT ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong n...Bộ Công Thương47/SY-UBNDSở Công Thương; UBND các huyện, thành phố
48Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn...Thủ tướng Chính phủ46/SY-UBNDSở Công Thương; UBND các huyện, thành phố
49Văn bản số 2184/BCT-CN ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Bộ Công Thương Về việc bổ sung Quy hoạch quặng sắt tại tỉnh Bắc KạnBộ Công Thương45/SY-UBNDCác Sở: TN&MT, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư.
50Quyết định số 11/2018/QĐ-TTg ngày 01/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình Việt NamThủ tướng Chính phủ43/SY-UBNDCác Sở, Ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố.
51Quyết định số 15/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục M...Thủ tướng Chính phủ42/SY-UBNDCác Sở: TN&MT, Xây dựng, GTVT, NN&PTNT, Công Thương, Tài chính, KH&ĐT; UBND các huyện, thành phố.
52Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khíThủ tướng Chính phủ41/SY-UBNDSở Công Thương.
53Thông tư số 12/2018/TT-BTC ngày 31/01/2018 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại...Bộ Tài chính40/SY-UBNDSở Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Ngân hàng Nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thành phố.
54Thông tư số 15/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 02 năm 2018 của Bộ Tài chính Quy định về chi phí phát hành, hoán đổi, mua lại, thanh toán gốc, lãi trái phiếu...Bộ Tài chính39/SY-UBNDSở Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Ngân hàng Nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thành phố.
55Quyết định số 10/2018/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13 th...Thủ tướng Chính phủ38/SY-UBNDSở Công Thương; Sở Tài chính; Cục Thuế tỉnh.
56Quyết định số 590/QĐ-BCT ngày 21 tháng 02 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một ...Bộ Công Thương37/SY-BCTCác Sở: Công Thương, Tư pháp; UBND các huyện, thành phố.
57Thông tư số 64/2017/TT-BCA ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công an Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ ...Bộ Công an35/SY-UBNDCông an tỉnh.
58Quyết định số 48/QĐ-TTCP ngày 06 tháng 02 năm 2018 của Thanh tra Chính phủ Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ th...Thanh tra Chính phủ34/SY-UBNDCác Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn.
59Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh hợp tác thương mại và đầu tư song phương giữ...Thủ tướng Chính phủ33/SY-UBNDSở Công Thương.
60Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 201...Chính phủ32/SY-UBNDCác Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính; NHNN Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Kạn; UBND các huyện, thành phố.
61Văn bản số 207/TTg-NN ngày 07 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung quy hoạch và chủ trương đầu tư sân golfThủ tướng Chính phủ31/SY-UBNDSở Kế hoạch và Đầu tư.
62Quy định số 55/QyĐ-UBQGTKCN ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn về quản lý, phát hành và cấp cờ...Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn30/SY-UBNDSở Nông nghiệp và PTNT; Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh.
63Thông tư số 71/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xác định dòng chảy tối thi...Bộ Tài nguyên và Môi trường29/SY-UBNDCác Sở: TN&MT, TP; UBND các huyện, thành phố.
64Thông tư số 52/2017/TT-BTNMT ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác dự báo, cảnh báo ...Bộ Tài nguyên và Môi trường28/SY-UBNDCác Sở: TN&MT, TP; UBND các huyện, thành phố
65Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Xây dựng Công bố suất vốn đầu tư xây dựng và mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạtBộ Xây dựng27/SY-UBNDCác Sở: XD, TN&MT, TC, KH&ĐT; UBND các huyện, thành phố.
66Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi qu...Chính phủ26/SY-UBNDSở Công Thương.
67Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng ...Chính phủ25/SY-UBNDSở Công Thương.
68Thông tư số 15/2017/TT-BXD ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượn...Bộ Xây dựng24/SY-UBNDCác Sở: GTVT, NN&PTNT, CT,TP; UBND các huyện, thành phố.
69Nghị quyết liên tịch số 01/NQLT-CP-BCHTWĐ ngày 29/12/2017 của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Ban hành Quy ...Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh23/SY-UBNDTỉnh đoàn; Ban Dân tộc; Sở Nội vụ; Sở Y tế; Sở Lao động TB&XH, Sở Văn hóa, TT&DL; Sở TT&TT; Sở GD&ĐT
70Quyết định số 79/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia phát triển ngành tôm Việt Nam đ...Thủ tướng Chính phủ22/SY-UBNDSở Nông nghiệp và PTNT.
71Quyết định số 21/QĐ-BCĐCTPTLN ngày 24/01/2018 của Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước về chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2...Ban Chỉ đạo Nhà nước về về chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-202021/SY-UBND Thành viên Ban Chỉ đạo về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2020; Sở Nông nghiệp và PTNT.
72Quyết định số 86/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ Kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển L...Thủ tướng Chính phủ20/SY-UBNDThành viên Ban Chỉ đạo về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 tỉnh; Sở Nông nghiệp và PTNT.
73Quyết định số 46/QĐ-BNV ngày 16 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và ...Bộ Nội vụ19/SY-UBNDSở Nội vụ; Sở Tư pháp.
74Quyết định số 20/QĐ-BXD ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ h...Bộ Xây dựng18/SY-UBNDCác Sở; XD, TP, GTVT, CT, NN&PTNT, KH&ĐT; UBND các huyện, thành phố.
75Quy chế phối hợp số 01/QCPH/TQ-BK ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang - Bắc Kạn Trong công tác quảnlý, bảo vệ khoáng sản tạ...Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang - Bắc Kạn16/SY-UBNDCác Sở: TN&MT, CT, XD, KHĐT, TC, NNPTNT; UBND các huyện: Chợ Đồn, Ba Bể, Pác Nặm; Bộ CHQS tỉnh; Công an tỉnh.
76Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với gi...Chính phủ14/SY-UBNDSở: GD&ĐT, Tài chính; UBND các huyện, thành phố.
77Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giao thông vậ...Thủ tướng Chính phủ13/SY-UBNDThường trực Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Sở Nội vụ; Sở Tài chính; Sở Giao thông vận tải; UBND các huyện, thành phố.
78Thông tư số 49/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giao thông Vận tải Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát đường thủy nội địaBộ Giao thông Vận tải12/SY-UBNDCác Sở: Giao thông Vận tải, Tài chính.
79Quyết định số 16/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020Thủ tướng Chính phủ11/SY-UBNDSở Công Thương
80Quyết định số 1296/QĐ-BXD ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Xây dựng Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 của Bộ Xây dựngBộ Xây dựng10/SY-UBNDCác Sở: Xây dựng, Tư pháp, KH&ĐT; UBND các huyện, thành phố.
81Thông tư số 07/2017//TT-BKHĐT ngày 14/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đàu tư Quy định và hướng dẫn một số nội dung tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện...Bộ Kế hoạch và Đầu tư09/SY-UBNDSở: KH&ĐT, Tài chính, Lao động - TB&XH, Nông nghiệp và PTNT, TT&TT; Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo, Ban Dân tộc; Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thành phố.
82Công văn số 03/LĐCP ngày 04 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi đồng bào, chiến sỹ, và các lực lượng làm công tác phòng chố...Thủ tướng Chính phủ08/SY-UBNDThành viên Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh; Các Sở: Nông nghiện và PTNT, Công Thương, Văn phòng Ban Chỉ huy PCTN-TKCN tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Báo Bắc Kạn; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.
83Thông tư số 55/2017/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu địa...Bộ Tài nguyên và Môi trường07/SY-UBND
84Thông tư số 56/2017/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ hành chín...Bộ Tài nguyên và Môi trường06/SY-UBND
85Quyết định số 2518/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức ...Bộ Tài nguyên và Môi trường05/SY-UBNDCác Sở: TN&MT, Xây dựng, Tư pháp; UBND các huyện, thành phố.
86Quyết định số 303/QĐ-PCTT ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Về việc giao ký thừa ủy quyền cấp biển "XE...Tổng cục Phòng chống thiên tai02/SY-UBNDSở Nông nghiệp và PTNT
87Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2017 Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi...Chính phủ01/SY-UBNDSở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn
88Quyết định số 3199/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy trình thí điểm liên thông giải quyết một ...Bộ Tài nguyên và Môi trường323/SY-UBNDSở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thành phố.
89Quyết định số 2078/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh B...Thủ tướng Chính phủ322/SY-UBNDTT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh; Sở KH&ĐT.
90Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày ...Bộ Khoa học và Công nghệ321/SY-UBND Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Công thương; Công an tỉnh; UBND các huyện, thành phố.
91Công văn số 13636/VPCP-NN ngày 22/12/2017 của Văp phòng Chính phủ Về việc Chuyển diện tích quy hoạch rừng đặc dụng sang rừng sản xuất, tỉnh Bắc KạnVăn phòng Chính phủ320/SY-UBNDSở Nông nghiệp & PTNT; Sở Tài nguyên và Môi trường
92Quyết định số 2054/QĐ-TTg ngày 20/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ Đổi tên "Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn" thành "Ủy ban Quốc gia Ứng...Thủ tướng Chính phủ319/SY-UBNDThành viên Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh; Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh; UBND các huyện, thành phố
93Kế hoạch số 10293/KH-BNN-QLCL ngày 12/12/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thực hiện Chương trình phối hợp số 526/CTPH-CP-HNDVN-HLHPNVN ...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn318/SY-UBND Sở Nông nghiệp và PTNT, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh
94Quyết định số 3257/QĐ-BTNMT ngày 20/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kết quả xác định giá trị tiền sử dụng số liệu,...Bộ Tài nguyên và Môi trường315/SY-UBND Các Sở: TN&MT, Công thương
95Quyết định số 4635/QĐ-BCT ngày 12/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã s...Bộ Công thương314/SY-UBNDSở Công thương; Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thành phố
96Nghị quyết số 459/NQ-UBTVQH14 ngày 12/12/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Tiếp tục nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá...Ủy ban Thường vụ Quốc hội313/SY-UBNDSở Nông nghiệp và PTNT
97Quyết định số 4572/QĐ-BCT ngày 07/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công thương Ban hành Quy chế xây dựng, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các đề ...Bộ Công thương311/SY-UBNDSở Công thương
98Quyết định số 2006/QĐ-TTg ngày 12/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn...Thủ tướng Chính phủ310/SY-UBNDCác Sở: TN&MT, Công thương
99Quyết định số 48/2017/QĐ-TTg ngày 12/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất v...Thủ tướng Chính phủ309/SY-UBNDCác Sở: TN&MT, Công thương
100Thông tư số 15/2017/TT-BKHCN ngày 05/12/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy gia tốc tuyến tính dù...Bộ Khoa học và Công nghệ308/SY-UBNDSở Khoa học và Công nghệ; Sở Y tế
101Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BGTVT ngày 30/11/2017 của Bộ Giao thông Vận tải Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ng...Bộ Giao thông Vận tải307/SY-UBND Các Sở: GTVT, XD; UBND các huyện, thành phố
102Thông tư số 298/2017/TT-BQP ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Bộ Quốc phòng Hướng dẫn thực hiên về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức,...Bộ Quốc phòng306/SY-UBNDBộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Tài chính.
103Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ k...Chính phủ305/SY-UBNDThường trực Tỉnh ủy; Thường trực HĐND; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Sở Nội vụ; Sở Tài chính; Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thành phố.
104Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT ngày 05/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực h...Bộ Kế hoạch và Đầu tư304/SY-UBND Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; UBND các huyện, thành phố
105Quyết định số 1944/QĐ-TTg ngày 04/12/2017 của Thủ tướng Chính phr Về việc đưa tin Hệ thống truyền tải điện 500kV vào Danh mục công trình quan trọng li...Thủ tướng Chính phủ303/SY-UBNDSở Công thương; Công tu Điện lực Bắc Kạn; UBND các huyện, thành phố.
106Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý công dân liên qu...Chính phủ302/SY-UBNDBảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn.
107Thông tư số 53/2017/TT-BTNMT ngày 04/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định ngưng hiệu lực thi hành Khoản 5 Điều 6 Thông tư số 33/...Bộ Tài nguyên và Môi trường301/SY-UBNDCác Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp, Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Cục Thuế tỉnh; UBND các huyện, thành phố.
108Quyết định số 4495/QĐ-BCT ngày 30/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Công thương Quy định về bán giá điệnBộ Công thương300/SY-UBNDSở Công thương; Công ty Điện lực Bắc Kạn; UBND các huyện, thành phố.
109Quyết định số 179/QĐ-TWPCTT ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai về việc kiện toàn và phân công nhiệm...Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai299/SY-UBNDThành viên Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh; Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh; UBND các huyện, thành phố.
110Quyết định số 4418/QĐ-BNN-PCTT ngày 30/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Kè Sông...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn298/SY-UBNDCác Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; UBND thành phố Bắc Kạn
111Quyết định số 1857/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ Thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vữ...Thủ tướng Chính phủ297/SY-UBNDCác Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Ban Dân tộc; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Tỉnh đoàn; Hội Nông dân tỉnh; Đàỉnh
112Quyết định số 5009/QĐ-BNN-TCCB ngày 30/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi Khoản 3, Điều 3 Quyết định số 1348/QĐ-BNN-...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn296/SY-UBNDSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
113Nghị định số 128/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ quy định chế độ báo cáo về điều tra hình sựChính phủ295/SY-UBNDCông an tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh
114Quyết định số 1896/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Viện Khoa học tài nguyên nước trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trườ...Thủ tướng Chính phủ294/SY-UBNDSở Tài nguyên và Môi trường
115Quyết định số 1897/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường trực thuộc Bộ Tài ...Thủ tướng Chính phủ293/SY-UBNDSở Tài nguyên và Môi trường.
116Quyết định số 1899/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trườngThủ tướng Chính phủ292/Sy-UBNDSở Tài nguyên và Môi trường
117Nghị quyết số 111/NQ-CP ngày 23/11/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư theo Đề á...Chính phủ290/SY-UBNDSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
118Nghị quyết số 112/NQ-CP ngày 30/10/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạ...Chính phủ289/SY-UBNDCông an tỉnh
119Nghị quyết số 122/NQ-CP ngày 23/11/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạ...Chính phủ288/SY-UBNDBộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
120Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên Môi trường Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Ch...Bộ Tài nguyên và Môi trường287/SY-UBNDCác Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Cục Thuế tỉnh; UBND các huyện, thành phố
121Nghị định số 120/2017/NĐ-CP ngày 06/11/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật thi hành tạm giữ, tạm giamChính phủ284/SY-UBNDCông an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
122Nghị định số 121/2017/NĐ-CP ngày 06/11/2017 của Chính phủ Quy định xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giamChính phủ283/SY-UBNDCông an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
123Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BQP ngày 28/10/2017 của Bộ Quốc phòng Quyết định quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nh...Bộ Quốc phòng282/SY-UBNDBộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
124Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công tý trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệ...Chính phủ281/SY-UBNDCác Sở: KH&ĐT, TC, LĐ-TB&XH, TN&MT
125Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng Sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậuChính phủ280/SY-UBNDCác Sở: TN&MT, KH&ĐT, TC, NN&PTNT, CT, XD, GTVT, KH&CN, TP, VH,TT&DL, GD&ĐT, TT&TT, YT
126Quyết định số 4269/QĐ-BCĐDADNCT ngày 14/11/2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệ...Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương279/SY-UBNDCác Sở: CT, TC, XD, TN&MT, NN&PTNT, TP; Công an tỉnh; Chi nhánh NHNN tỉnh
127Thông tư số 22/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ Công thương Quy định khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc giaBộ Công Thương278/SY-UBNDSở Công Thương; Công ty Điện lực Bắc Kạn
128Quyết định số 1785/QĐ-TTg ngày 13/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạngThủ tướng Chính phủ277/SY-UBNDCác Sở: XD, KH&ĐT; UBND các huyện, thành phố
129Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu...Chính phủ276/SY-UBNDSở Tài chính; Sở Tài nguyên và Môi trường; Cục Thuế tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Cổng TTĐT tỉnh; CVP, PVP (ô Tuấn)
130Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 15/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Kế hoạch sản xuất, kinh doanh 05 năm 2016 - 2020 của Tập đoàn Công nghiệp ...Thủ tướng Chính phủ275/SY-UBNDCác sở: KH&ĐT; CT; NN&PTNT
131Công văn số 11630/VPCP-NN ngày 01/11/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc Báo cáo kết quả thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư và thực trạng đời s...Văn phòng Chính phủ274/SY-UBNDCT, các PCT UBND tỉnh; Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Công Thương; CVP
132Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản...Chính phủ273/SY-UBNDSở KH&CN; Công an tỉnh; Sở Y tế; Sở NN&PTNT; Chi cục QLTT; UBND các huyện, thành phố
133Thông tư số 38/2017/TT-BTNMT ngày 16/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định phương pháp quy đổi từ giá tính thuế tài nguyên để xác định giá ...Bộ Tài nguyên và Môi trường271/SY-UBNDCác Sở: TN&MT, Công Thương, Xây dựng, KH&ĐT, Tài chính, NN&PTNT; Cổng TTĐT tỉnh; CVP, PVP (ô Tuấn)
134Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 201...Bộ Nội vụ270/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; CVP, PCVPNC; Các Sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, TP; Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh
135Công văn số 7693/BKHĐT-KTNN ngày 21/9/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị bổ sung kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm n...Bộ Kế hoạch và Đầu tư269/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nông nghiệp và PTNT; CVP
136Quyết định số 3552/QĐ-BNN-PCTT ngày 31/8/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sửa đổi, bổ sung Quy định về quản lý, phát hành và cấp biển X...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn268/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vận tải; Công an tỉnh; CVP
137Quyết định số 3967/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức củ...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn267/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh; CVP
138Quyết định số 2646/QĐ-BNV ngày 11/10/2017 của Bộ Nội vụ về việc thành lập Tổ công tác của Bộ trưởng kiểm tra công vụ tại các Bộ, ngành, địa phươngBộ Nội vụ264/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố; LĐVP; Phòng NC-KSTTHC (Phong, Minh)
139Thông tư số 05/2017/TT-BNG ngày 17/10/2017 của Bộ Ngoại giao Hướng dẫn về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài thăm địa phươngBộ Ngoại giao263/SY-UBNDCT, các PCT UBND tỉnh; Các Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; Cổng TTĐT tỉnh; CVP
140Quyết định số 899/QĐ-BCĐ389 ngày 12/10/2017 của Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận, thương mại và hàng giảBan Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận, thương mại và hàng giả262/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Các Sở, ngành: Công Thương, Chi cục quản lý thị trường; PVP (Ô Tuấn)
141Thông tư số 07/2017/TT-BNV ngày 10/10/2017 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu hưởng lương...Bộ Nội vụ260/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Tài chính; Kho bạc Nhà nước; Cổng TTĐT tỉnh; LĐVP
142Thông tư số 19/2017/TT-BCT ngày 29/9/2017 của Bộ Công Thương quy định nội dung, phương pháp và trình tự thực hiện nghiên cứu phụ tải điệnBộ Công Thương259/SY-UBNDSở Công Thương; Cổng TTĐT tỉnh; CVP, PVP (Ô Tuấn)
143Thông tư số 91/2017/TT-BTC ngày 31/8/2017 của Bộ Tài chính quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viênBộ Tài chính256/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở Tài chính; UBND các huyện, thành phố; PVP Đ/c Tuấn
144Quyết định số 348/QĐ-TCLN-VP ngày 29/9/2017 của Tổng cục Lâm Nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn v...Tổng cục Lâm Nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn255/SY-UBNDTT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh; CT, PCT UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND các huyện, thành phố; Cổng TTĐT tỉnh; LĐVP
145Thông tư số 11/2017/TT-BKHCN ngày 11/8/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý thực hiện Đề án: Thí điểm cơ chế đối tác công - tư, đồng tài...Bộ Khoa học và Công nghệ254/SY-UBNDCổng Thông tin điện tử tỉnh; CVP UBND tỉnh
146Thông tư số 23/2017/TT-BTTTT ngày 29/9/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước...Bộ Thông tin và Truyền thông253/SY-UBNDCT, các PCT UBND tỉnh; Các cơ quan thuộc Tỉnh ủy; VP Đoàn ĐBQH; Văn phòng HĐND tỉnh; UB MTTQ và các hội, đoàn thể; Tòa án nhân dân, Viện KSND, Bộ CHQS, Công an, NHNN; Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; HU, UBND, UBMTTQ các huyện, TP; LĐVP
147Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 29/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến đ...Thủ tướng Chính phủ252/SY-UBNDSở Công Thương; Cổng TTĐT tỉnh; CVP, PVP (Ô Tuấn)
148Thông tư số 89/2017/TT-BTC ngày 23/8/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ...Bộ Tài chính248/SY-UBNDSở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thành phố; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; CVP, PVP (ô Tuấn)
149Công văn số 8934/BCT-XNK ngày 25/9/2017 của Bộ Công Thương về việc thông báo mẫu Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định Thương mại ...Bộ Công Thương247/SY-UBNDCT, các PCT UBND tỉnh; Các Sở, ngành: Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa - TT&DL, Giao thông vận tải, Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Chi nhành Ngân hàng Nhà nước tỉnh BK; LĐVP
150Thông tư số 30/2017/TT-BTNMT ngày 11/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nướcBộ Tài nguyên và Môi trường246/SY-UBNDCác Sở: XD, KH&ĐT, TC; UBND các huyện, thành phố
151Thông tư số 25/2017/TT-BTNMT ngày 06/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng...Bộ Tài nguyên và Môi trường245/SY-UBNDCác Sở: XD, KH&ĐT, TC; UBND các huyện, thành phố
152Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật quan trắc môi trườngBộ Tài nguyên và Môi trường244/SY-UBNDCác Sở: XD, KH&ĐT; UBND các huyện, thành phố
153Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo v...Chính phủ243/SY-UBNDSở Nông nghiệp và PTNT; UBND các huyện, thành phố; CT, PCT UBND tỉnh (Bà Hoa); CVP
154Thông tư số 17/2017/TT-BNNPTNT ngày 11/9/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT ngày ...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn242/SY-UBNDSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Vườn Quốc gia Ba Bể; UBND các huyện, thành phố; CT, PCT UBND tỉnh (Bà Hoa); CVP
155Thông tư số 80/2017/TT-BTC ngày 02/8/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất ...Bộ Tài chính241/SY-UBNDCác Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Cục Thuế tỉnh; Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; CVP, PVP (ô Tuấn)
156Công văn số 7993/BCT-XNK ngày 30/8/2017 của Bộ Công Thương về việc Thông tư số 11/2017/TT-BCTBộ Công Thương239/SY-UBNDSở Công Thương; CT, PCT UBND tỉnh (Bà Hoa); PCVP (Ô.Tuấn)
157Nghị quyết số 91/NQ-CP ngày 15/9/2017 của Chính phủ về việc cấp phép sử dụng dấu hiệu chỉ dẫn nguồn gốc địa lý thuộc phạm vi quốc giaChính phủ 238/SY-UBNDSở Nông nghiệp và PTNT; Sở Khoa học và Công nghệ; CT, PCT UBND tỉnh (Bà Hoa)
158Quyết định số 1333/QĐ-TTg ngày 11/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ Thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú ...Thủ tướng Chính phủ237/SY-UBNDCT UBND tỉnh; CVP, PCVPNC; Sở Nội vụ; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Tài chính; Ban Thu đua - Khen thưởng
159Công văn số 7215/BNN-KH ngày 30/8/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc trả lời kiến nghị của tỉnh Bắc KạnBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn232/SY-UBNDCT, các PCT UBND tỉnh; Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Y tế; LĐVP
160Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hộiChính phủ231/SY-UBNDCác Sở: LĐ-TB&XH, GD&ĐT, KH&ĐT, Y tế, Tài chính; UBND các huyện, thành phố
161Quyết định số 1303/QĐ-TTg ngày 03/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứ...Thủ tướng Chính phủ230/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Thành viên BCH PCTT&TKCN tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn phòng thường trực BCH PCTT&TKCN tỉnh
162Nghị quyết 83/NQ-CP phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2017Chính phủ229/SY-UBNDSở Tư pháp
163Quyết định số 911/QĐ-BXD ngày 31/8/2017 của Bộ Xây dựng về việc kiện toàn Ban Điều phối chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ởBộ Xây dựng228/SY-UBNDCác Sở: XD, LĐTB&XH; Các thành viên Ban điều phối và Tổ chuyên viên giúp việc thực hiện Quyết định 33/2015/QĐ-TTg; Chi nhánh NHCSXH tỉnh; UBND các huyện, thành phố
164Quyết định số 912/QĐ-BXD ngày 31/8/2017 của Bộ Xây dựng về việc thành lập Tổ giúp việc Ban Điều phối chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ởBộ Xây dựng227/SY-UBNDCác Sở: XD, LĐTB&XH; Các thành viên Ban điều phối và Tổ chuyên viên giúp việc thực hiện Quyết định 33/2015/QĐ-TTg; Chi nhánh NHCSXH tỉnh; UBND các huyện, thành phố
165Quyết định số 3355A/QĐ-BCT ngày 29/8/2017 của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung h...Bộ Công Thương226/SY-UBNDSở Công Thương
166Quyết định số 1173/QĐ-BKHĐT ngày 29/8/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực và hết hiệu lực ...Bộ Kế hoạch và Đầu tư225/SY-UBNDSở Kế hoạch và Đầu tư; UBND các huyện, thành phố
167Thông tư số 14/2017/TT-BNNPTNT ngày 05/7/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số nội dung về đầu tư theo hình thức ...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn223/SY-UBNDCT, các PCT UBND tỉnh; Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; UBND các huyện, thành phố; LĐVP
168Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chứcChính phủ222/SY-UBNDTT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh; CT, PCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Cổng TTĐT tỉnh; LĐVP
169Quyết định số 38/2017/QĐ-TTg ngày 18/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc chuyển cửa khẩu đối với hàng nhập khẩu về làm thủ tục hải quan tại c...Thủ tướng Chính phủ221/SY-UBNDSở Công Thương, Sở Tài chính; Chi cục Hải quan Bắc Kạn; CT, PCT UBND tỉnh (Bà Hoa); CVP
170Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ kho...Bộ Khoa học và Công nghệ219/SY-UBNDSở Khoa học và Công nghệ; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; CVP UBND tỉnh
171Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệChính phủ218/SY-UBNDSở: Khoa học và Công nghệ, Nội vụ; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; CVP UBND tỉnh
172Thông tư số 20/2017/TT-BGDĐT ngày 18/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh ng...Bộ Giáo dục và Đào tạo217/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở: GD&ĐT, Nội vụ; UBND các huyện, thành phố; CVP, PVP VX; Cổng TTĐT
173Thông tư số 84/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủBộ Tài chính216/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Chi cục Hải quan tỉnh Bắc Kạn; PVP Đ/c Tuấn
174Quyết định số 1945/QĐ-BGTVT ngày 03/7/2017 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệ...Bộ Giao thông vận tải214/SY-UBNDSở GTVT
175Nghị định số 100/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 ...Chính phủ212/SY-UBNDSở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương; UBND các huyện, thành phố; CT, PCT UBND tỉnh (Bà Hoa); CVP
176Nghị định số 99/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việ...Chính phủ211/SY-UBNDCác Sở: KH&CN, VH-TT&DL, GD&ĐT, Nội vụ; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; CT, PCT UBND tỉnh (Bà Hoa); CVP
177Quyết định số 37/2017/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng...Thủ tướng Chính phủ210/SY-UBNDCác Sở: KH&CN, NN&PTNT, Công Thương, Y tế, Xây dựng, LĐ-TB&XH, GTVT; CT, PCT UBND tỉnh (Bà Hoa); CVP
178Thông báo số 338/TB-VPCP ngày 04/8/2017 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạ...Văn phòng Chính phủ209/SY-UBNDCông an tỉnh; PCVPNC
179Công văn số 7704/VPCP-KTTH ngày 24/7/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc tình hình triển khai thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 20...Văn phòng Chính phủ208/SY-UBNDCT, các PCT UBND tỉnh; Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương; LĐVP
180Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư phápChính phủ207/SY-UBNDSở Tư pháp
181Quyết định số 3117/QĐ-BCT ngày 14/8/2017 của Bộ Công Thương về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất đượ...Bộ Công Thương206/SY-UBNDCác Sở: XD, KH&ĐT, TC, GTVT, CT, NN&PTNT; Ban QLDA ĐTXD tỉnh; Ban QLDA ĐTXD CT giao thông tỉnh; UBND các huyện, thành phố
182Công văn số 7500/BCT-KV2 ngày 16/8/2017 của Bộ Công Thương về việc thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm tra, đôn ...Bộ Công Thương205/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở Công Thương; LĐVP
183Thông tư số 05/2017/TT-BTNMT ngày 25/4/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đaiBộ Tài nguyên và Môi trường204/SY-UBNDUBND các huyện, thành phố; Cổng TTĐT tỉnh; PVP (ô Tuấn)
184Quyết định số 2697/QĐ-BCT ngày 18/7/2017 của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Cô...Bộ Công Thương202/SY-UBNDCT UBND tỉnh; Sở Công Thương; Sở Tư pháp; PCVP (ô Thất)
185Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú yChính phủ201/SY-UBNDCông an tỉnh; Chi cục QLTT; UBND các huyện, thành phố
186Quyết định số 824/QĐ-BXD ngày 03/8/2017 của Bộ Xây dựng về việc giao nhiệm vụ Giám đốc Chương trình nước và vệ sinh tại các thị trấn ở Việt Nam giai đ...Bộ Xây dựng200/SY-UBNDCác Sở: XD, TP, KH&ĐT, NV, GTVT, CT, NN&PTNT, TC; Ban QLDA ĐTXD tỉnh; Ban QLDA ĐTXD CT giao thông tỉnh; UBND các huyện, thành phố
187Quyết định số 1357/QĐ-BTC ngày 19/7/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 1399/QĐ-BTC ngày 15/7/2015 quy định chức năng, nhi...Bộ Tài chính199/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Sở Tài chính; UBND các huyện, thành phố; PVP Đ/c Tuấn
188Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởngChính phủ198/SY-UBNDCác Sở, ban, ngành, đoàn thể, hội cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố
189Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựngChính phủ197/SY-UBNDCác Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố
190Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính...Chính phủ 196/SY-UBNDCác Sở, ban, ngành, đoàn thể, hội tỉnh; UBND các huyện, thành phố
191Thông tư số 04/2017/TT-BNV ngày 17/7/2017 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2017 đối với cán ...Bộ Nội vụ195/SY-UBNDSở Tài chính; Sở Nội vụ; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn
192Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chínhChính phủ194/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục thuế tỉnh; Chi cục Hải quan tỉnh Bắc Kạn; UBND các huyện, thành phố; PVP Đ/c Tuấn; CV Lan
193Thông tư số 71/2017/TT-BTC ngày 13/7/2017 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nh...Bộ Tài chính193/SY-UBNDCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố; CVP, PVP (Đ/c Tuấn)
194Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 4/2016/QĐ-TT...Bộ Thông tin và Truyền thông192/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Các Sở, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; LĐVP
195Báo cáo số 278/BC-BCĐ ngày 28/6/2017 của Ban Chỉ đạo 138/CP về Kết quả thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người 6 tháng đầu năm 2017Ban Chỉ đạo 138/CP191/SY-UBNDCông an tỉnh; PCVPNC
196Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháyChính phủ190/SY-UBNDCông an tỉnh; PCVPNC
197Quyết định số 1030/QĐ-TTg ngày 13/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của V...Thủ tướng Chính phủ188/SY-UBNDSở Công Thương; CT, PCT UBND tỉnh (Bà Hoa); CVP
198Quyết định số 30/2017/QĐ-TTg ngày 07/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng ...Thủ tướng Chính phủ187/SY-UBNDSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; CT, PCT UBND tỉnh (Bà Hoa); CVP
199Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc tr...Bộ Giáo dục và Đào tạo186/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở: GD&ĐT, Nội vụ; UBND các huyện, thành phố; CVP, PVP VX
200Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN ngày 28/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ s...Bộ Khoa học và Công nghệ185/SY-UBNDSở: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài chính; UBND các huyện, thành phố; Cổng TTĐT tỉnh; CVP UBND tỉnh
201Thông tư số 09/2017/TT-BKHCN ngày 27/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻBộ Khoa học và Công nghệ184/SY-UBNDSở: Công Thương, Khoa học và Công nghệ; UBND các huyện, thành phố; Cổng TTĐT tỉnh; CVP, PVP (ô Tuấn)
202Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN ngày 16/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12...Bộ Khoa học và Công nghệ183/SY-UBNDSở: Công Thương, Khoa học và Công nghệ; UBND các huyện, thành phố; Cổng TTĐT tỉnh; CVP, PVP (ô Tuấn)
203Quyết định số 711/QĐ-BTP ngày 23/5/2017 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp thuộc ph...Bộ Tư pháp181/SY-UBNDCT UBND tỉnh; Sở Tư pháp; PCVPPC
204Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 03/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam giai đoạn 2017 -...Thủ tướng Chính phủ180/SY-UBNDSở Nông nghiệp và PTNT; Sở Công Thương; CT, PCT UBND tỉnh (Bà Hoa); CVP
205Quyết định số 28/2017/QĐ-TTg ngày 03/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp ...Thủ tướng Chính phủ179/SY-UBNDSở Nông nghiệp và PTNT; CT, PCT UBND tỉnh (Bà Hoa); CVP
206Quyết định số 26/2017/QĐ-TTg ngày 03/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Phòng, chốn...Thủ tướng Chính phủ178/SY-UBNDSở Nông nghiệp và PTNT; CT, PCT UBND tỉnh (Bà Hoa); CVP
207Quyết định số 25/2017/QĐ-TTg ngày 03/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi tr...Thủ tướng Chính phủ177/SY-UBNDSở Nông nghiệp và PTNT; CT, PCT UBND tỉnh (Bà Hoa); CVP
208Quyết định số 27/2017/QĐ-TTg ngày 03/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy sản tr...Thủ tướng Chính phủ176/SY-UBNDSở Nông nghiệp và PTNT; CT, PCT UBND tỉnh (Bà Hoa); CVP
209Quyết định số 986/QĐ-TTg ngày 07/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủThủ tướng Chính phủ175/SY-UBNDBan TĐKT tỉnh; Hội Khuyến học tỉnh; Các cá nhân được tặng Bằng khen
210Công văn số 5609/BCT-BGMN ngày 26/6/2017 của Bộ Công Thương về việc thông báo văn bản hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại biên giới Việt - Lào củ...Bộ Công Thương174/SY-UBNDSở Công Thương; Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND các huyện, thành phố; CT, PCT UBND tỉnh (Bà Hoa); CVP
211Thông tư số 06/2017/TT-BTTTT ngày 02/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc C...Bộ Thông tin và Truyền thông171/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở: TT&TT, Tài chính, KH&ĐT, Nông nghiệp và PTNT, LĐTB&XH; UBND các huyện, thành phố; LĐVP
212Thông tư số 05/2017/TT-BTTTT ngày 02/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn thực hiện nội dung "Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống...Bộ Thông tin và Truyền thông170/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở: TT&TT, Tài chính, KH&ĐT, Nông nghiệp và PTNT, LĐTB&XH; UBND các huyện, thành phố; LĐVP
213Quyết định số 484/QĐ-BXD ngày 29/5/2017 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng có thực hiện và...Bộ Xây dựng169/SY-UBNDCác Sở:XD, TP, KH&ĐT, NV; UBND các huyện, thành phố
214Thông tư số 09/2017/TT-BXD ngày 05/6/2017 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nungBộ Xây dựng168/SY-UBNDCác Sở: KH&ĐT, TC; UBND các huyện, thành phố
215Thông tư số 02/2017/TT-UBDT ngày 22/5/2017 của Ủy ban Dân tộc Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Ch...Ủy ban Dân tộc167/SY-UBNDCác Sở, cơ quan: KHĐT, Tài chính, LĐTBXH, Xây dựng, TN&MT, Nông nghiệp và PTNT, VP Điều phối XDNTM&GN, Chi nhánh NHCSXH tỉnh; KBNN tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố
216Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư...Thủ tướng Chính phủ166/SY-UBNDCác Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố
217Thông tư số 01/2017/TT-UBDT ngày 10/5/2017 của Ủy ban Dân tộc quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc ...Ủy ban Dân tộc165/SY-UBNDCác Sở, cơ quan: KHĐT, Tài chính, LĐTBXH, Xây dựng, VP điều phối XDNTM&GN, KBNN tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố
218Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động gi...Thủ tướng Chính phủ164/SY-UBNDCác Sở: LĐTBXH, Tài chính, KH&ĐT; UBND các huyện, thành phố
219Quyết định số 884/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp quốc giaThủ tướng Chính phủ161/SY-UBNDCác Sở: KH&CN, KH&ĐT, Công Thương, GTVT, Nông nghiệp và PTNT, TN&MT, Tài chính, TT&TT, Y tế; Công an tỉnh; Bộ CHQS tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Cổng TTĐT tỉnh; CVP
220Thông báo số 255/TB-VPCP ngày 06/6/2017 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về việc thực hiện...Văn phòng Chính phủ160/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Bà Hoa); Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở Công Thương; Sở Tài chính; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Khoa học và Công nghệ; CVP
221Quyết định số 2257/QĐ-BNN-TCLN ngày 02/6/2017 của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi...Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn159/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Bà Hoa); Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Vườn Quốc gia Ba Bể; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn; UBND các huyện, thành phố; CVP
222Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 13/6/2017 của Chính phủ phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với chủ đề Đất đai và 35 đề mụcChính phủ158/SY-UBNDSở Tư pháp
223Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT ngày 9/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ ...Bộ Giáo dục và Đào tạo157/SY-UBNDSở GD&ĐT; UBND các huyện, thành phố
224Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 9/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, đị...Thủ tướng Chính phủ156/SY-UBNDCác Sở, Ban, Ngành tỉnh; Công an tỉnh, Bộ CHQS, Cục thuế, Bảo hiểm XH tỉnh; UBND các huyện, thành phố
225Quyết định số 787/QĐ-TTg ngày 05/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt bổ sung danh mục sản phẩm quốc gia thuộc Chương trình phát triển sản...Thủ tướng Chính ph155/SY-UBNDCT, các PCT UBND tỉnh; Các Sở: Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương; LĐVP
226Quyết định số 836/QĐ-BTP ngày 12/6/2017 của Bộ Tư pháp về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ trong lĩnh vực thi hàn...Bộ Tư pháp155/SY-UBNDCục THADS tỉnh
227Nghị định số 70/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạngChính phủ153/SY-UBNDSở: LĐTB&XH, Tài chính; UBND các huyện, thành phố
228Quyết định số 1556/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi...Bộ Giáo dục và Đào tạo152/SY-UBNDSở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, TP; Cổng TTĐT tỉnh
229Thông tư số 50/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy đị...Bộ Tài Chính151/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở Tài chính; Bảo hiểm xã hội tỉnh; UBND các huyện, TP; CVP, PVP (Đ/c Hanh, Đ/c Tuấn)
230Quyết định số 2277/QĐ-BNN-VPĐP ngày 05/6/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phe duyệt Đề cương Đề án "Chương trình quốc gia Mỗi xã m...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn150/SY-UBNDSở NN&PTNT; Sở Công Thương; Văn phòng Điều phối NTM và giảm nghèo tỉnh; CT, PCT UBND tỉnh (Bà Hoa); CVP
231Quyết định số 786/QĐ-TTg ngày 05/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng k...Thủ tướng Chính phủ149/SY-UBNDSở Tư pháp
232Quyết định số 1819/QĐ-BNN-TCLN ngày 16/5/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2016Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn148/SY-UBNDCT, các PCT UBND tỉnh; Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, TP; LĐVP
233Thông tư số 06/2017/TT-BKHCN ngày 25/5/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đ...Bộ Khoa học và Công nghệ147/SY-UBNDSở Khoa học và Công nghệ; Sở Tài nguyên và Môi trường; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; CVP, PVP (ô Tuấn)
234Thông tư số 05/2017/TT-BKHCN ngày 25/5/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định ngưng hiệu lực một phần Thông tư số 13/2015/TT-BKHCN ngày 21 tháng 7...Bộ Khoa học và Công nghệ146/SY-UBNDSở Khoa học và Công nghệ; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; CVP, PVP (ô Tuấn)
235Thông tư số 04/2017/TT-BKHCN ngày 22/5/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng,...Bộ Khoa học và Công nghệ145/SY-UBNDSở Khoa học và Công nghệ; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; CVP, PVP (ô Tuấn)
236Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12...Bộ Khoa học và Công nghệ144/SY-UBNDSở Khoa học và Công nghệ; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; CVP, PVP (ô Tuấn)
237Công văn số 5497/VPCP-NN ngày 29/5/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc đăng ký dự án bố trí, sắp xếp dân cư khẩn cấp tại thôn Bản Cháo và Thái Lạo, x...Văn phòng Chính phủ143/SY-UBNDCT, các PCT UBND tỉnh; Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT; CVP, PVP (ô Tuấn)
238Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP...Bộ Thông tin và Truyền thông141/SY-UBNDCác Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố
239Quyết định số 785/QĐ-TTg ngày 05/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề...Thủ tướng Chính phủ138/SY-UBNDCông an tỉnh; PCVPNC
240Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại...Thủ tướng Chính phủ137/SY-UBNDCác Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố
241Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26...Bộ Khoa học và Công nghệ136/SY-UBNDSở Khoa học và Công nghệ; Cổng TTĐT tỉnh; CVP, PVP (ô Tuấn)
242Quyết định số 750/QĐ-TTg ngày 30/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủThủ tướng Chính phủ135/SY-UBNDVăn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh; Ban TĐKT tỉnh
243Quyết định số 1779/QĐ-BCT ngày 19/5/2017 của Bộ Công Thương về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất đượ...Bộ Công Thương134/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Bà Hoa); Sở Công Thương; CVP, PVP (Ô Tuấn)
244Quyết định số 680/QĐ-TTg ngày 19/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình Hỗ trợ thực hiện hai Chương trình mục...Thủ tướng Chính phủ133/SY-UBNDCT, các PCT UBND tỉnh; Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Lao động - TB&XH; Văn phòng Điều phối XD NTM&GN tỉnh; Chi nhánh NHNN tỉnh BK; CVP, PVP (Ô Tuấn)
245Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhậpThủ tướng Chính phủ132/SY-UBNDCT, các PCT UBND tỉnh; Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Tài chính; CVP, PVP (Ô Tuấn)
246Quyết định số 924/QĐ-BNN-TCLN ngày 24/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Bảng mã HS đối với hàng hóa là động vật, thực vật hoa...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn131/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh (bà Hoa); Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Tài chính; CVP, PVP (Ô Tuấn)
247Thông tư số 52/2017/TT-BTC ngày 19/5/2017 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 120/2015/TT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 20...Bộ Tài chính130/SY-UBNDCT UBND tỉnh; Công an tỉnh; Chi cục Hải quan tỉnh Bắc Kạn; CVP, PVP (Đ/c Tuấn)
248Thông tư số 06/2017/TT-BXD ngày 25/4/2017 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựngBộ Xây dựng129/SY-UBNDCác Sở: KH&ĐT, KH&CN, TP, TN&MT; UBND các huyện, thành phố
249Thông tư số 02/2017/TT-BNV ngày 12/5/2017 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ qu...Bộ Nội vụ127/SY-UBNDCác sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Cổng TTĐT tỉnh; CVP
250Công văn số 975/BXD-QLN ngày 03/5/2017 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý sử dụng nhà chung cưBộ Xây dựng126/SY-UBNDCác Sở: KH&ĐT, TC, TN&MT; UBND các huyện, thành phố
251Thông tư số 05/2017/TT-BTP ngày 20/4/2017 của Bộ Tư pháp về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2013/TT-BTP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của ...Bộ Tư pháp125/SY-UBNDSở Tư pháp
252Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh ...Chính phủ124/SY-UBNDCác sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố
253Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ emChính phủ123/SY-UBNDCác sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố
254Quyết định số 620/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành danh sách đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nội vụThủ tướng Chính phủ122/SY-UBNDSở Nội vụ; Cổng TTĐT tỉnh; CVP
255Quyết định số 14/2017/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chí...Thủ tướng Chính phủ120/SY-UBNDSở Tư pháp; UBND các huyện, thành phố
256Quyết định số 594/QĐ-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủThủ tướng Chính phủ119/SY-UBNDBan Thi đua - Khen thưởng tỉnh; UBND huyện Ba Bể; CVP
257Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộ...Thủ tướng Chính phủ118/SY-UBNDCác sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố
258Quyết định số 1078/QĐ-BNN-KH ngày 30/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Kè sông Cầu đoạn qua ...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn117/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Bà Hoa); Các Sở: NN&PTNT, KH&ĐT; UBND thành phố Bắc Kạn; CVP, PVP (Ô.Tuấn)
259Quyết định số 264/QĐ-BCĐ389 ngày 24/4/2017 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế h...Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả116/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Bà Hoa); Sở Công Thương; VP Thường trực BCĐ 389 tỉnh; CVP
260Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quố...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn115/SY-UBNDCT, các PCT UBND tỉnh; Văn phòng điều phối Xây dựng NTM và GN tỉnh; CVP; UBND các huyện, thành phố
261Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trangChính phủ114/SY-UBNDCác Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Cổng TTĐT tỉnh; CVP
262Nghị định số 49/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của C...Chính phủ113/SY-UBNDTTUBND tỉnh (ông Hưng); Sở TT&TT; UBND các huyện, thành phố; PVPVX
263Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thịBộ Xây dựng112/SY-UBNDCác Sở: KH&ĐT, TC, CT, NN&PTNT, GTVT, TN&MT; Ban QLDA ĐTXD tỉnh; Ban Quản lý các KCN tỉnh; UBND các huyện, thành phố
264Hướng dẫn số 685/HD-CT ngày 26/4/2017 của Tổng cục Chính trị về khen thưởng thành tích xuất sắc trong xây dựng Dân quân tự vệ giai đoạn 2009 - 2017 Tổng cục Chính trị111/SY-UBNDBộ Chỉ huy quân sự tỉnh; PCVPNC
265Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dụcChính phủ110/SY-UBNDTTUBND tỉnh (ông Hưng); Các Sở: GD&ĐT, KH&ĐT, TC; UBND các huyện, thành phố; PVPVX
266Quyết định số 441/QĐ-BTTTT ngày 28/3/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết thực hiện tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong Bộ tiê...Bộ Thông tin và Truyền thông109/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Bà Hoa); Sở NN&PTNT; Văn phòng điều phối Xây dựng NTM và GN tỉnh; CVP; UBND các huyện, thành phố
267Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựngBộ Xây dựng106/SY-UBNDCác Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố
268Nghị định số 44/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệpChính phủ105/SY-UBNDTTUBND tỉnh (ô Hưng); Các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố; PVPVX
269Quyết định số 673/QĐ-BTNMT ngày 30/3/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặ...Bộ Tài nguyên và Môi trường104/SY-UBNDSở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thành phố
270Quyết định số 488/QĐ-TTg ngày 14/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án "Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017 - 2025 và tầm...Thủ tướng Chính phủ103/SY-UBNDCác Sở: KH&ĐT, Tài chính, LĐTB&XH; UBND các huyện, thành phố
271Quyết định số 1050/QĐ-BNN-TCLN ngày 30/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn102/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; PCVPPC
272Thông tư số 01/2017/TT-BKHCN ngày 12/01/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6...Bộ Khoa học và Công nghệ98/SY-UBNDSở Khoa học và Công nghệ; Sở Nội vụ; Sở Tài chính; Cổng TTĐT tỉnh; CVP, PVP (ô Tuấn)
273Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ Quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công...Chính phủ97/SY-UBNDSở Tài chính; Sở Tài nguyên và Môi trường; Cục thuế tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Cổng TTĐT tỉnh; PVP (ô Tuấn)
274Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụChính phủ96/SY-UBNDSở Nội vụ; CVP
275Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trườngChính phủ95/SY-UBNDSở Nội vụ; Sở Tài nguyên và Môi trường; CVP
276Quyết định số 376/QĐ-LĐTBXH ngày 14/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính...Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội94/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; PCVPPC
277Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thônBộ Xây dựng93/SY-UBNDCác Sở: XD, NN&PTNT, KH&ĐT, TN&MT; UBND các huyện, thành phố
278Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sảnChính phủ92/SY-UBNDCác Sở, ngành: Công Thương, Công an tỉnh, Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thành phố
279Công văn số 933/BTP-BTTP ngày 22/3/2017 của Bộ Tư pháp về việc không đưa Phòng công chứng vào danh mục chuyển thành công ty cổ phầnBộ Tư pháp91/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; PCVPPC
280Quyết định số 166/QĐ-BTC ngày 25/01/2017 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần th...Bộ Tài chính90/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; PVP Đ/c Tuấn
281Nghị định số 27/2017/NĐ-CP ngày 15/3/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013...Chính phủ89/SY-UBNDCác Sở: Khoa học và Công nghệ, Nội vụ; UBND các huyện, thành phố; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; CVP, PVP (ô Tuấn)
282Thông tư số 20/2017/TT-BTC ngày 06/3/2017 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ ...Bộ Tài chính88/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; PVP (Đ/c Tuấn)
283Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin...Thủ tướng Chính phủ87/SY-UBNDTT UBND tỉnh (ông Hưng); Sở Thông tin và Truyền thông
284Thông báo số 339/TB-VP ngày 06/3/2017 của Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 1 về Kết luận của đồng chí Thiếu tướng Dương Đình Thông, Phó Chính ủy Quân khu...Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 185/SY-UBNDBộ Chỉ huy quân sự tỉnh; PCVPNC
285Nghị định số 19/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ Quy định chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên ...Chính phủ84/SY-UBNDBộ Chỉ huy quân sự tỉnh; PCVPNC
286Thông tư số 40/2017/TT-BQP ngày 23/02/2017 của Bộ Quốc phòng Công bố danh mục cụ thể hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên n...Bộ Quốc phòng83/SY-UBNDBộ Chỉ huy quân sự tỉnh; PCVPNC
287Quyết định số 265/QĐ-BHXH ngày 27/02/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi quy định biển tên tại Điều 13 của Quy định ban hành kèm theo Qu...Bảo hiểm xã hội Việt Nam82/SY-UBNDTTUBND tỉnh (ông Hưng); Sở Y tế; BHXH tỉnh; PVPVX
288Công văn số 1658/BNN-VPĐP ngày 27/02/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc khen thưởng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn81/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Bà Hoa); Sở NN&PTNT; CVP; Văn phòng điều phối NTM&GN tỉnh
289Thông báo số 1611/TB-BNN-VP ngày 23/02/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn80/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Bà Hoa); Sở NN&PTNT; Công an tỉnh; CVP; UBND các huyện, TP
290Quyết định số 426/QĐ-TTCP ngày 28/02/2017 của Thanh tra Chính phủ về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu l...Thanh tra Chính phủ79/SY-UBNDCác Sở, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố
291Quyết định số 582/QĐ-BGDĐT ngày 28/02/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý n...Bộ Giáo dục và Đào tạo78/SY-UBNDSở GD&ĐT; UBND các huyện, thành phố
292Quyết định số 53/QĐ-UBDT ngày 21/02/2017 của Ủy ban Dân tộc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nh...Ủy ban Dân tộc77/SY-UBNDBan Dân tộc; UBND các huyện, thành phố
293Quyết định số 669/QĐ-BNV ngày 20/02/2017 của Bộ Nội vụ về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản qu...Bộ Nội vụ76/SY-UBNDCác Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố
294Nghị định số 151/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về chế độ, chính sách của Luật quân nhân...Chính phủ75/SY-UBNDBộ Chỉ huy quân sự tỉnh; PCVPNC
295Thông báo số 39/TB-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Thông tưBộ Xây dựng74/SY-UBNDCác Sở: KH&ĐT, TC; Ban QLDA ĐTXD tỉnh; UBND các huyện, thành phố
296Thông tư số 03/2017/TT-BNNPTNT ngày 13/02/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cẩu bảo đảm an t...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn73/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Bà Hoa); Các Sở: NN&PTNT, Y tế; CVP
297Quyết định số 235/QĐ-BNN-QLCL ngày 24/01/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Kế hoạch Năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn72/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Bà Hoa); Các Sở: NN&PTNT, Y tế, Công Thương; Công an tỉnh;CVP
298Thông tư số 02/2017/TT-BNNPTNT ngày 13/02/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 48/2013/TT-BNNP...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn71/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Bà Hoa); Các Sở: NN&PTNT, Y tế, Công Thương; CVP
299Quyết định số 149/QĐ-BTC ngày 24/01/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy ban hành kèm theo Thông...Bộ Tài chính70/SY-UBNDUBND các huyện, thành phố; CVP, PVP (Tuấn)
300Nghị định số 10/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Ban và sửa đổi, bổ sung khoản 4...Chính phủ69/SY-UBNDSở Tài chính; Cục thuế tỉnh; Điện lực tỉnh; PVP (Tuấn)
301Nghị định số 04/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 của Chính phủ về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủChính phủ68/SY-UBNDSở Tài chính; UBND các huyện, thành phố; PVP (Đ/c Tuấn)
302Thông tư số 49/2016/TT-BTNMT ngày 28/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trì...Bộ Tài nguyên và Môi trường67/SY-UBNDUBND các huyện, thành phố; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; CVP, PVP (ô Tuấn)
303Thông tư số 19/2016/TT-BKHCN ngày 28/10/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và côn...Bộ Khoa học và Công nghệ63/SY-UBNDCác Sở: Khoc học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Cổng TTĐT tỉnh; CVP, PVP (ô Tuấn)
304Thông tư số 15/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định quản lý đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và côn...Bộ Khoa học và Công nghệ62/SY-UBNDSở Khoa học và Công nghệ; Cổng TTĐT tỉnh; CVP, PVP (ô Tuấn)
305Quyết định số 28/QĐ-TGCP ngày 16/02/2017 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc chấp thuận thay đổi tên tổ chức tôn giáoBan Tôn giáo Chính phủ61/SY-UBNDSở Nội vụ; CVP
306Báo cáo số 139/BC-HĐDT14 ngày 02/12/2016 của Hội đồng Dân tộc về Kết quả khảo sát "Tình hình triển khai thực hiện chính sách đối với cán bộ, công...Hội đồng Dân tộc60/SY-UBNDSở Nội vụ; Sở Tài chính; Sở LĐ-TB&XH; Ban Dân tộc; CVP
307Công văn số 198/TTg-QHQT ngày 08/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất Chương trình Hỗ trợ thực hiện hai Chương trình MTQGThủ tướng Chính phủ59/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Bà Hoa); Sở NN&PTNT; Sở Tài chính; Văn phòng điều phối NTM&GN tỉnh; CVP
308Quyết định số 449/QĐ-BCT ngày 15/02/2017 của Bộ Công Thương về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định và Ban Quản lý Chương trình phát triển c...Bộ Công Thương58/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh (bà Hoa); Các Sở: Công Thương, NN&PTNT, KH&CN, GD&ĐT, LĐ-TB&XH, Y tế, Nội vụ, TT&TT; CVP
309Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt độ...29/11/201657/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; CVP, PCVPNC; Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố
310Công văn số 224/VP-BCĐ ngày 09/02/2017 của Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 về việc thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động cung cấp...Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 123756/SY-UBNDBộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Hội CCB tỉnh; PCVPNC
311Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộcChính phủ54/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Các Sở: Nội vụ, Tài chính, Lao động-TB&XH; Ban Dân tộc; UBND các huyện, thành phố; LĐVP
312Thông tư số 03/2016/TT-TTCP ngày 29/12/2016 của Thanh tra Chính phủ Quy định về trang phục đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường...Thanh tra Chính phủ53/SY-UBNDUBND các huyện, thành phố
313Công văn số 1175/VPCP-NC ngày 13/02/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017Văn phòng Chính phủ51/SY-UBNDBộ Chỉ huy quân sự tỉnh; PCVPNC
314Kết luận số 174/KL-HĐDT14 ngày 10/02/2017 của Hội đồng Dân tộc về Phiên giải trình "Tình hình thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viê...Hội đồng Dân tộc50/SY-UBNDSở Nội vụ; Sở Tài chính; Sở Lao động, TB&XH; Ban Dân tộc; CVP
315Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính...Chính phủ49/SY-UBNDTTUBND tỉnh (ông Hưng); Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thành phố; PVPVX
316Quyết định số 186/QĐ-TTg ngày 10/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩn...Thủ tướng Chính phủ48/SY-UBNDTT UBND tỉnh (ông Hưng); Sở Giáo dục và Đào tạo, Tài chính; PVPVX
317Quyết định số 164/QĐ-BQP ngày 17/01/2017 của Bộ Quốc phòng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thủ tục hành chính về dân quân tự...Bộ Quốc phòng47/SY-UBNDBộ Chỉ huy quân sự tỉnh; PCVPNC
318Quyết định số 12/QĐ-BCĐ138/CP ngày 18/01/2017 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ Ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo phòng, chống ...Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ46/SY-UBNDCông an tỉnh; PCVPNC
319Quyết định số 01/2017/QĐ-TTg ngày 17/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dânThủ tướng Chính phủ43/SY-UBNDTT UBND tỉnh (ông Hưng); Sở GD&ĐT; PVPVX
320Nghị định số 08/2017/NĐ-CP ngày 08/02/2017 của Chính phủ Quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với ...Chính phủ42/SY-UBNDTT UBND tỉnh (ông Hưng); Sở TT&TT; Đài PTTH Bắc Kạn, Báo Bắc Kạn, Cổng TTĐT tỉnh; PVPVX
321Thông tư số 01/2017/TT-BNV ngày 24/01/2017 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với chức danh Đội trưởng, Phó Đội trưởng Đội nghiệp...Bộ Nội vụ41/SY-UBNDSở Nội vụ; Sở Tài chính; Sở Giao thông vận tải
322Thông báo số 26/TB-VPCP ngày 20/01/2017 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các tổ chức t...Văn phòng Chính phủ39/SY-UBNDSở Nội vụ
323Công văn số 89/UBND-NC ngày 20/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc đánh giá, điều chỉnh số liệu chấm điểm chỉ tiêu kinh tế - xã hội của ...Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình38/SY-UBNDBan Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ
324Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với ...Chính phủ37/SY-UBNDTTUBND tỉnh (ông Hưng); Sở Y tế; PVPVX
325Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 16/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, v...Thủ tướng Chính phủ36/SY-UBNDCác Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố
326Quyết định số 122/QĐ-BCT ngày 16/01/2017 của Bộ Công Thương về việc tiếp tục áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 0...Bộ Công Thương35/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Bà Hoa); Sở Công Thương; UBND các huyện, thành phố; CVP
327Quyết định số 210/QĐ-BNN-XD ngày 20/01/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Phê duyệt danh mục công trình thủy lợi thi công vượt lũ...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn34/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Bà Hoa); Sở NN&PTNT; UBND thành phố Bắc Kạn; CVP
328Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg ngày 17/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ban hành kèm...Thủ tướng Chính phủ33/SY-UBNDTTUBND tỉnh (ông Hưng); Sở TT&TT; PVPVX
329Thông tư số 35/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016 của Bộ Công Thương Quy định việc xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doang nghiệp thu...Bộ Công Thương32/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Bà Hoa); Sở Công Thương; Sở Lao động - TB&XH; Công an tỉnh; UBND các huyện, thành phố; CVP
330Công văn số 31/2017/EVN ngày 10/01/2017 của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động nuôi nhốt gấu tại địa phươngTrung tâm Giáo dục Thiên nhiên31/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Bà Hoa); Sở NN&PTNT; Sở Công Thương; Chi cục Kiểm lâm; UBND các huyện, thành phố; CVP
331Thông báo số 10/TB-VPCP ngày 10/01/2017 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến tổng...Văn phòng Chính phủ30/SY-UBNDSở Nội vụ
332Quyết định số 1406/QĐ-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc...Bộ Xây dựng29/SY-UBNDCác Sở: XD, GTVT, NN&PTNT, CT; Ban QLDA ĐTXD tỉnh; Ban QL các KCN; UBND các huyện, thành phố
333Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 nă...Bộ Xây dựng28/SY-UBNDCác Sở: GD&ĐT, NV; UBND các huyện, thành phố
334Quyết định số 2534/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng ...Thủ tướng Chính phủ27/SY-UBNDSở: CT, TC, TT&TT; Chi cục Hải quan tỉnh; Cục thuế tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
335Công văn số 12191/BCT-XTTM ngày 19/12/2016 của Bộ Công Thương về việc thông báo về Chương trình Thương hiệu Quốc giaBộ Công Thương24/SY-UBNDSở Công Thương
336Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn23/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Bà Hoa); Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND các huyện, TP; CVP
337Công văn số 10974/BNN-KH ngày 23/12/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thông báo phân bổ mức vốn nước ngoài kế hoạch đầu tư công ...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn21/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Bà Hoa); Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nông nghiệp và PTNT; CVP
338Quyết định số 09/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướ...Thủ tướng Chính phủ20/SY-UBNDCT, PCT (bà Hoa); CVP, PVP (ô Tuấn); Sở Công Thương; VP Ban CĐ389 tỉnh
339Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đaiChính phủ19/SY-UBNDCác Sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Cổng TTĐT tỉnh; CVP, PVP (ô Tuấn)
340Quyết định số 59/2016/QĐ-TTg ngày 31/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong ngành giáo dục và đào ...Thủ tướng Chính phủ18/SY-UBNDTTUBND tỉnh (ông Hưng); Sở: GD&ĐT, Nội vụ; PVPVX
341Thông tư số 13/2017/TT-BKHCN ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý ...Bộ Khoa học và Công nghệ 15/SY-UBNDSở Nội vụ
342Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững g...Thủ tướng Chính phủ16/SY-UBNDCác Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố
343Quyết định số 2561/QĐ-TTg ngày 31/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án: Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc t...Thủ tướng Chính phủ15/SY-UBNDCác Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố
344Quyết định số 5480/QĐ-BNN-KTHT ngày 29/12/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Phê duyệt Kế hoạch Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao ...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn14/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Bà Hoa); Sở LĐ-TB&XH; Sở NN&PTNT; UBND các huyện, TP; CVP
345Thông tư số 39/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung trong lĩnh vự...Bộ Thông tin và Truyền thông13/SY-UBNDTTUBND tỉnh (ông Hưng); Sở TT&TT; Các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh; PVPVX
346Báo cáo số 02/BC-TGCP ngày 06/01/2017 của Ban Tôn giáo Chính phủ về Kết quả công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh v...Ban Tôn giáo Chính phủ12/SY-UBNDBan Tôn giáo, Sở Nội vụ
347Quyết định số 1390/QĐ-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc ban hành mẫu và hướng dẫn Quy chế hoạt động của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề...Bộ Xây dựng11/SY-UBNDCác Sở: GTVT, NN&PTNT, CT; Ban QLDA ĐTXD tỉnh; Ban QL các KCN; UBND các huyện, thành phố
348Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT ngày 16/12/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thấu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện ...Bộ Kế hoạch và Đầu tư10/SY-UBNDCác Sở: TN&MT, XD, TC; Ban QLDA ĐTXD tỉnh; Ban QL các KCN; UBND các huyện, thành phố
349Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của...Bộ Xây dựng09/SY-UBNDCác Sở: TN&MT, TC, KH&ĐT; Ban QLDA ĐTXD tỉnh; UBND các huyện, thành phố
350Báo cáo số 319/BC-UBND ngày 06/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc Tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng năm 2...Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên08/SY-UBNDBan Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Sở Nội vụ; CVP
351Quyết định số 2469/QĐ-TTg ngày 16/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án "Tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao năng lực đội ngũ n...Thủ tướng Chính phủ06/SY-UBNDCác Sở: Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính; Cổng TTĐT tỉnh; CVP, PVP (ô Tuấn)
352Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ Quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất...Chính phủ05/SY-UBNDTT UBND tỉnh (ông Hưng); Sở TT&TT, TC, Y tế, LĐTB&XH; BHXH tỉnh; PVPVX
353Quyết định số 2504/QĐ-TTg ngày 23/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ T...Thủ tướng Chính phủ04/SY-UBNDTT UBND tỉnh (ông Hưng); Sở TT&TT, TC; PVPVX
354Báo cáo số 179/BC-TGCP ngày 27/12/2016 của Ban Tôn giáo Chính phủ về Kết quả kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡn...Ban Tôn giáo Chính phủ03/SY-UBNDBan Tôn giáo, Sở Nội vụ; CVP
355Quyết định số 4559/QĐ-BNN-TY ngày 03/11/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chứ...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn02/SY-UBNDCT UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; PCVPPC
356Công văn số 2870/VPCP-KGVX ngày 27/4/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc xin chủ trương tham gia Chương trình MTQGVăn phòng Chính phủ295/SY-UBNDLãnh đạo Ban Chỉ đạo Nông thôn mới tỉnh; Sở NN&PTNT; Văn phòng điều phối tỉnh; CVP
357Quyết định số 697/QĐ-TTg ngày 27/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủThủ tướng Chính phủ294/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; CVP, PVPNC; UBND Ph.Đức Xuân, TP Bắc Kạn; UBND xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn; Ban Thi đua khen thưởng tỉnh
358Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố trực thuộc...Thủ tướng Chính phủ293/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Ban Chỉ đạo xây dựng CTXDNTM; UBND các huyện, thành phố
359Công văn số 1716/BNN-TCCB ngày 02/3/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc một số tỉnh có chủ trương chuyển trạm thú y, trạm BVTV về ...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn292/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Hoa); UBND các huyện, thành phố; Sở Tư pháp; CVP
360Công văn số 2488/VPCP-KGVX ngày 11/4/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc cung ứng thuốc kháng vi rút HIV (ARV)Văn phòng Chính phủ291/SY-UBNDCác Sở: Y tế, KHĐT, TC; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS
361Chương trình phối hợp số 90/CTrPH/CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 30/3/2016 của Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về vận độ...Chính phủ; Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam290/SY-UBNDCác Sở: Y tế, NN&PTNT, CT, TC, VHTT&DL, TT&TT; Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh; Liên đoàn lao động tỉnh; Tỉnh đoàn; Chi cục VSQTTP tỉnh
362Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 29/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp...Thủ tướng Chính phủ289/SY-UBNDCác Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố
363Quyết định số 650/QĐ-TTg ngày 25/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn họ...Thủ tướng Chính phủ288/SY-UBNDHội Văn học nghệ thuật tỉnh; Hội Nhà báo tỉnh
364Công văn số 2779/VPCP-KGVX ngày 22/4/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành Danh mục các dịch vụ công trực tuyến thực hiện năm 2016Văn phòng Chính phủ287/SY-UBNDCác Sở, Ban, Ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố
365Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 27/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm y học giai...Thủ tướng Chính phủ286/SY-UBNDSở: TC, Y tế, KHĐT, NV
366Quyết định số 15/2016/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đ...Thủ tướng Chính phủ285/SY-UBNDSở: TC, Y tế, LĐTB&XH, NV; Bảo hiểm xã hội tỉnh; UBND các huyện, thành phố
367Thông tư số 04/2016/TT-BYT ngày 26/02/2016 của Bộ Y tế Quy định về khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên ...Bộ Y tế 284/SY-UBNDSở Tài chính; UBND các huyện, thành phố
368Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo ...Bảo hiểm xã hội Việt Nam283/SY-UBNDCác Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố
369Quyết định số 898/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 20...Thủ tướng Chính phủ282/SY-UBNDCác Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố
370Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/4/2016 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định chi tiế...Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội281/SY-UBNDSở Y tế; UBND các huyện, Thành phố; Cho cục dân số kế hoạch hóa gia đình
371Nghị định số 30/2016/NĐ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệpChính phủ280/SY-UBNDSở: TC, Y tế; Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Các Chi nhánh Ngân hàng: TMCP Công thương, TMCP Đầu tư và Phát triển, Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn; Bảo hiểm xã hội tỉnh
372Thông tư số 09/2016/TT-BYT ngày 05/5/2016 của Bộ Y tế Ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng...Bộ Y tế279/SY-UBNDSở Tài chính; Bảo hiểm xã hội tỉnh
373Thông tư số 10/2016/TT-BYT ngày 05/5/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và kh...Bộ Y tế278/SY-UBNDSở Tài chính; Bảo hiểm xã hội tỉnh
374Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hộ...Chính phủ277/SY-UBNDVăn phòng Tỉnh ủy; Sở: Y tế, LĐTBXH; Bảo hiểm xã hội tỉnh; UBND các huyện, thành phố
375Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về việc Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36...Chính phủ276/SY-UBNDỦy ban mặt trận tổ quốc tỉnh; Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Cổng TTĐT tỉnh
376Quyết định số 914/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến...Thủ tướng Chính phủ275/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC; LĐVP (Đ/c Tuấn)
377Thông tư số 186/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng ...Bộ Tài chính274/SY-UBNDSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Vườn Quốc gia Ba Bể; UBND các huyện, thành phố; PVP (Đ/c Tuấn)
378Nghị định số 156/2016/NĐ-CP ngày 21/11/2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 200...Chính phủ273/SY-UBNDSở: TC, TT&TT; UBND các huyện, thành phố; PVP (Đ/c Tuấn)
379Quyết định số 13/2016/QĐ-TTg ngày 15/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế, Tổng...Thủ tướng Chính phủ271/SY-UBNDCT UBND tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Chi cục Hải quan tỉnh; PVP (Đ/c Tuấn)
380Quyết định số 2484/QĐ-TTg ngày 20/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tham gia hiệu quả vào thương mại quốc ...Thủ tướng Chính phủ270/SY-UBNDSở: Công Thương, Tài chính
381Văn bản sao y số 27/SY-VPQH ngày 25/4/2016 của Văn phòng Quốc hội Nghị quyết về kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm 2016 - 2020 Văn phòng Quốc hội269/SY-UBNDCác Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính
382Văn bản sao y số 26/SY-VPQH ngày 25/4/2016 của Văn phòng Quốc hội về Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đ...Văn phòng Quốc hội 268/SY-UBNDCác Sở: TNMT, CT, KH&ĐT, NN&PTNT, TC, XD, GD&ĐT, VHTT&DL, Y tế, NV; Thanh tra tỉnh; Bộ CHQS tỉnh; Công an tỉnh; UBND các huyện, thành phố; LĐVP (Đ/c Tuấn, Thất)
383Thông tư số 52/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 của Bộ Tài chính Hướng dẫn triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chungBộ Tài chính267/SY-UBNDSở Tài chính; Thanh tra tỉnh; Công an tỉnh; Các doanh nghiệp Bảo hiểm trên địa bàn tỉnh
384Quyết định số 212/QĐ-BTC ngày 28/01/2016 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc...Bộ Tài chính266/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố; LĐVP
385Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ...Bộ Tài chính265/SY-UBNDCT UBND tỉnh; Các doanh nghiệp nhà nước; PVP (Đ/c Tuấn)
386Quyết định số 22/TWPCTT ngày 06/4/2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai về thành viên tham gia Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, ch...Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai264/SY-UBNDSở NN&PTNT; Lãnh đạo Ban Chỉ đạo tỉnh; Văn phòng Ban Chỉ đạo tỉnh; CVP
387Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 ...Chính phủ263/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Các Sở: TC, TP, CT; Cục thuế tỉnh; UBND các huyện, thành phố; PVP (Đ/c Tuấn)
388Quyết định số 925/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân&qu...Thủ tướng Chính phủ262/SY-UBNDSở Công Thương
389Công văn số 3900/BKHĐT-KTĐN ngày 23/5/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Phê duyệt điều chỉnh Đanh mục tài sợ Dự án "Dạy nghề tại tỉnh Bắc Kạ...Bộ Kế hoạch và Đầu tư261/SY-UBNDCác Sở: KH&ĐT, TC, LĐTB&XH; Trường Cao đẳng nghề Dân tộc nội trú
390Thông báo số 75/TB-VPCP ngày 05/5/2016 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tà...Văn phòng Chính phủ260/SY-UBNDCác Sở: TC, CT, KH&ĐT, TNMT, NN&PTNT; Cục thuế tỉnh; Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Chi cục Hải quan tỉnh; UBND các huyện, thành phố; PVP (Đ/c Tuấn)
391Quyết định số 953/QĐ-BTC ngày 05/5/2016 của Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền g...Bộ Tài chính259/SY-UBNDCT UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; PVP (Đ/c Tuấn)
392Thông tư liên tịch số 64/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 25/4/2016 của liên Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hướng dẫn thực hiện Cơ chế một c...Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch258/SY-UBNDCT, PCTVX tỉnh; Sở: VHTTDL, TC, NV; UBND các huyện, thành phố; PVP (Đ/c Tuấn, Đ/c Hanh)
393Thông tư số 67/2016/TT-BTC ngày 29/4/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 111/2007/TT-BTC ngày 12 tháng 09 n...Bộ Tài chính257/SY-UBNDCT UBND tỉnh; Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Chi nhánh Ngân hàng Phát triển; PVP (Đ/c Tuấn)
394Thông tư số 62/2016/TT-BTC ngày 15/4/2016 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành ...Bộ Tài chính256/SY-UBNDCT UBND tỉnh; Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; PVP (Đ/c Tuấn)
395Thông tư số 11/2016/TT-BKHCN ngày 28/6/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn đăng ký cơ sở pha chế khíBộ Khoa học và Công nghệ255/SY-UBNDCác Sở: Công Thương, Khoa học và Công nghệ; CVP, PVP (ô Tuấn)
396Thông tư số 306/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2015/TT-BTC ngày 03 tháng 02 năm ...Bộ Tài chính254/SY-UBNDCác Sở: CT, NN&PTNT; UBND các huyện, thành phố; PVP (Đ/c Tuấn)
397Thông tư số 256/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dânBộ Tài chính253/SY-UBNDSở Tư pháp; Công an tỉnh; UBND các huyện, thành phố; PVP (Đ/c Tuấn)
398Thông tư số 249/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh do...Bộ Tài chính252/SY-UBNDVP Tỉnh ủy; Bộ CHQS tỉnh; Công an tỉnh; UBND các huyện, thành phố; PVP (Đ/c Tuấn)
399Thông tư số 251/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranhBộ Tài chính251/SY-UBNDUBND các huyện, thành phố; PVP (Đ/c Tuấn)
400Thông tư số 218/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh ...Bộ Tài chính250/SY-UBNDCông an tỉnh; Bộ CHQS tỉnh; UBND các huyện, thành phố; PVP (Đ/c Tuấn)
401Thông tư số 232/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp mã số mã vạchBộ Tài chính249/SY-UBNDSở KHCN; UBND các huyện, thành phố; PVP (Đ/c Tuấn)
402Thông tư số 290/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung, kịch bản tr...Bộ Tài chính248/SY-UBNDCác Sở: CT, VHTT&DL; UBND các huyện, thành phố; PVP (Đ/c Tuấn)
403Quyết định số 2434/QĐ-TTg ngày 13/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch hệ thống báo chí đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến ...Thủ tướng Chính phủ246/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Ô Hưng); Sở TT&TT; Đài PTTH Bắc Kạn; Báo Bắc Kạn; PVPVX
404Thông tư số 32/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/10/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà ...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn245/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (ô Chí, Bà Hoa); Sở Tài chính; Sở NN&PTNT; CVP
405Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sởThủ tướng Chính phủ244/SY-UBNDTT UBND tỉnh (ông Hưng); Sở TT&TT; UBND các huyện, thành phố; PVPVX
406Thông tư số 258/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế ph...Bộ Tài chính243/SY-UBNDSở Xây dựng; Công an tỉnh; UBND các huyện, thành phố
407Báo cáo số 139/BC-HĐDT14 ngày 02/12/2016 của Hội đồng dân tộc về Kết quả khảo sát "Tình hình triển khai thực hiện chính sách đối với cán bộ, công...Hội đồng dân tộc242/SY-UBNDSở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở LĐTB&XH, Ban Dân tộc, CVP
408Thông tư số 33/2016/TT-BTNMT ngày 07/11/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đaiBộ Tài nguyên và Môi trường237/SY-UBNDSở Tài chính; Cổng TTĐT tỉnh; CVP, PVP (Ô Tuấn)
409Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trườngChính phủ236/SY-UBNDCác Sở: TNMT, NN&PTNT, CT; Công an tỉnh; Cục thuế tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn
410Quyết định số 4307/QĐ-BNN-BVTV ngày 24/10/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc chức năng...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn235/SY-UBNDSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
411Nghị định số 137/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do g...Chính phủ233/SY-UBNDChi cục Hải quan tỉnh; Cục thuế tỉnh
412Thông tư số 155/2016/TT-BTC ngày 20/10/2016 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Chín...Bộ Tài chính232/SY-UBNDCT UBND tỉnh; Chi cục Hải quan tỉnh; PVP (Đ/c Tuấn)
413Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31...Bộ Tài chính231/SY-UBNDCT UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; PVP (Đ/c Tuấn)
414Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố ...Bộ Thông tin và Truyền thông229/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Hưng); Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Thông tin và Truyền thông
415Thông tư số 148/2016/TT-BTC ngày 14/10/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật ...Bộ Tài chính228/SY-UBNDCT UBND tỉnh; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; PVP (Đ/c Tuấn)
416Thông tư số 150/2016/TT-BTC ngày 14/10/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức...Bộ Tài chính227/SY-UBNDCT UBND tỉnh; Ngân hàng Nhà nước tỉnh; PVP (Đ/c Tuấn)
417Quyết định số 2231/QĐ-TTg ngày 18/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủThủ tướng Chính phủ226/SY-UBNDSở Nội vụ; Sở Tài chính; UBND thành phố Bắc Kạn; Trường THCS Bắc Kạn; CVP
418Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01/10/2016 của Chính phủ Ban hành Quy chế làm việc của Chính phủChính phủ225/SY-UBNDCác Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thành phố
419Thông tư số 158/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác Phần mềm Tổng hợp số liệu kiểm kê tài sản kết...Bộ Tài chính224/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Ô Chí); Các Sở: GTVT, TC; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn; CVP
420Thông tư số 37/2016/TT-BYT ngày 25/10/2016 của Bộ Y tế Hướng dẫn chức năg, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị x...Bộ Y tế223/SY-UBNDSở Nội vụ; Sở Tư pháp; Cổng TTĐT tỉnh; CVP
421Nghị định số 142/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạngChính phủ222/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Ông Hưng); Các Sở, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố; PVPVX
422Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg ngày 03/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và mi...Thủ tướng Chính phủ221/SY-UBNDCác Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố
423Quyết định số 2115/QĐ-TTg ngày 07/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí huyện nghèo áp dụng cho giai đoạn 2017 - 2020Thủ tướng Chính phủ220/SY-UBNDCác Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố
424Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng Quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sựBộ Y tế, Bộ Quốc phòng219/SY-UBNDCác Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố
425Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc...Thủ tướng Chính phủ218/SY-UBNDCác Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố
426Quyết định số 1981/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dânThủ tướng Chính phủ217/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Ô Hưng); Các Sở: GD&ĐT, Y tế, LĐTB&XH; UBND các huyện, thành phố; PVPVX
427Quyết định số 3925/QĐ-BNV ngày 25/10/2016 của Bộ Nội vụ về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh, thành...Bộ Nội vụ216/SY-UBNDTT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c); Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Cổng TTĐT tỉnh; CVP
428Thông tư số 18/2016/TT-BKHCN ngày 01/9/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn quản lý Dự án khoa học và công nghệ cấp quốc giaBộ Khoa học và Công nghệ215/SY-UBNDCác Sở: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; UBND các huyện, thành phố; CVP, PVP (ô Tuấn)
429Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệpChính phủ 214/SY-UBNDCác Sở, cơ quan: LĐTBXH, GD&ĐT, KH&CN, TC, Nội vụ, Y tế, Trường CĐ nghề DTNT tỉnh, Trường CĐ cộng đồng, Trường TC Y tế; UBND các huyện, thành phố
430Quyết định số 317/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 20/10/2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ba...Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia213/SY-UBNDCác thành viên BCĐ tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nông nghiệp và PTNT; Văn phòng Điều phối tỉnh; CVP
431Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 01/8/2016 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao Quy định ...Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao212/SY-UBNDSở Tư pháp; Cục thi hành án dân sự tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
432Công văn số 18/UBTVQH14-TP ngày 31/8/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc hướng dẫn thực hiện Điều 60 Luật tố tụng hành chínhỦy ban thường vụ Quốc hội211/SY-UBNDCác Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thành phố
433Thông tư số 17/2016/TT-BKHCN ngày 01/9/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định quản lý thực hiện Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen...Bộ Khoa học và Công nghệ210/SY-UBNDCác Sở: KH&ĐT, TC, TNMT, NN&PTNT; Cổng TTĐT tỉnh
434Thông tư số 14/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về quản lý các hoạt động cho vay từ nguồn vốn của Quỹ Phát triển khoa học và ...Bộ Khoa học và Công nghệ209/SY-UBNDSở: Khoa học và Công nghệ; Ngân hàng Nhà nước tỉnh; CVP, PVP (Ô Tuấn)
435Thông tư số 142/2016/TT-BTC ngày 26/9/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ...Bộ Tài chính208/SY-UBNDUBND các huyện, thành phố; PVP (Đ/c Tuấn)
436Thông tư số 143/2016/TT-BTC ngày 26/9/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí câp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ...Bộ Tài chính207/SY-UBNDUBND các huyện, thành phố; PVP (Đ/c Tuấn)
437Thông báo số 301/TB-VPCP ngày 22/9/2016 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp về Dự thảo Bộ tiêu...Văn phòng Chính phủ206/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Hoa); Sở NN&PTNT; Văn phòng điều phối tỉnh; CVP
438Quyết định số 1998/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ qu...Thủ tướng Chính phủ205/SY-UBNDBan Tổ chức Tỉnh ủy; Sở Nội vụ; Cổng TTĐT tỉnh; CVP
439Nghị quyết liên tịch số 88/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 07/10/2016 của Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc phối...Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam203/SY-UBNDCác Sở: LĐTBXH. NN&PTNT, XD, VHTTDL, Y tế, TN&MT, Tư pháp, Công an tỉnh, KH&ĐT, TC, Nội vụ; UBMTTQ tỉnh; UBND các huyện, thành phố
440Quyết định số 1934/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 09 tháng 01 năm 2016...Thủ tướng Chính phủ202/SY-UBNDCác Sở: VHTTDL, KH&ĐT, TC, XD, LĐTBXH, Y tế, GD&ĐT, TT&TT; Ban QL các KCN; LĐLĐ tỉnh; UBND các huyện, thành phố; CVP
441Thông tư số 75/2015/TT-BTNMT ngày 28/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đaiBộ Tài nguyên và Môi trường201/SY-UBNDUBND các huyện, thành phố; Cổng TTĐT tỉnh
442Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợpChính phủ200/SY-UBNDCác Sở: KH&CN, KH&ĐT, CT, NN&PTNT, TNMT; UBND các huyện, thành phố; Cổng TTĐT tỉnh
443Thông tư số 28/2016/TT-BTNMT ngày 06/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức...Bộ Tài nguyên và Môi trường199/SY-UBNDSở Nội vụ; Sở Tài nguyên và Môi trường; Cổng TTĐT tỉnh; CVP
444Thông tư số 01/2016/TT-TTCP ngày 06/10/2016 của Thanh tra Chính phủ Quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh traThanh tra Chính phủ198/SY-UBNDCác Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; Cổng TTĐT tỉnh; CVP
445Thông tư liên tịch số 104/2016/TTLT-BQP ngày 30/6/2016 của liên Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn thực hiện Ngh...Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư197/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; PVPNC; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Sở Tài chính; Sở KH&ĐT; UBND các huyện, thành phố
446Quyết định số 908/QĐ-BXD ngày 14/9/2016 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí c...Bộ Xây dựng196/SY-UBNDSở Nội vụ; Sở Xây dựng; CVP
447Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấnBộ Kế hoạch và Đầu tư195/SY-UBNDSở: TC, XD; Ban Quản lý các KCN; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; UBND các huyện, thành phố
448Nghị định số 133/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế to...Chính phủ190/SY-UBNDCục thuế tỉnh; Chi cục Hải quan
449Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định về hoạt động tiêm chủngChính phủ189/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở: Y tế, Tư pháp; UBND các huyện, thành phố
450Kế hoạch số 7608/KH-BNN-QLCL ngày 08/9/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Thực hiện Chương trình phối hợp 90 của Chính phủ và Đoà...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn188/SY-UBNDTTUBND tỉnh (Bà Hoa); Các Sở: NN&PTNT, Y tế, Công Thương; UBND các huyện, thành phố; CVP
451Quyết định số 3416/QĐ-BCT ngày 18/8/2016 của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung h...Bộ Công Thương187/SY-UBNDSở Công Thương; Ban Quản lý các KCN tỉnh; Cổng TTĐT
452Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩuChính phủ186/SY-UBNDCt UBND tỉnh; Chi cục Hải quan; Cục thuế tỉnh
453Nghị định số 131/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do g...Chính phủ185/SY-UBNDCT UBND tỉnh; Chi cục Hải quan tỉnh; Cục thuế tỉnh; PVP (Đ/c Tuấn)
454Nghị định số 132/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do g...Chính phủ184/SY-UBNDCT UBND tỉnh; Chi cục Hải quan tỉnh; Cục thuế tỉnh; PVP (Đ/c Tuấn)
455Nghị định số 130/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hó...Chính phủ183/SY-UBNDCT UBND tỉnh; Chi cục Hải quan tỉnh; Cục thuế tỉnh; PVP (Đ/c Tuấn)
456Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 201...Chính phủ181/SY-UBNDCác Sở, ngành: Sở LĐTB&XH, Sở Y tế, Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân; UBND các huyện, thành phố
457Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 -...Thủ tướng Chính phủ180/SY-UBNDCác Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố
458Quyết định số 1095/QĐ-LĐTBXH ngày 22/8/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Phê duyệt kết quả Tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm...Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội179/SY-UBNDCác Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố
459Thông tư số 25/2016/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định, quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm y tế the...Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 178/SY-UBNDCác Sở, ngành: Sở LĐTB&XH, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh; UBND các huyện, thành phố
460Thông tư số 134/2016/TT-BTC ngày 08/9/2016 của Bộ Tài chính Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt NamBộ Tài chính177/SY-UBNDTT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh, TT UBND tỉnh; Các Sở: NN&PTNT, KH&ĐT, TC, TN&MT; CVP
461Quyết định số 3158/QĐ-BNN-TCLN ngày 27/7/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố hiện trạng rừng năm 2015Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn176/SY-UBNDCT UBND tỉnh; Sở KH&ĐT; Các doanh nghiệp nhà nước tỉnh; PCVP (Đ/c Tuấn)
462Thông tư số 86/2016/TT-BTC ngày 20/6/2016 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường theo q...Bộ Tài chính175/SY-UBNDCT UBND tỉnh; Sở TN&MT; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thành phố; PCVP (Đ/c Tuấn)
463Thông tư số 132/2016/TT-BTC ngày 18/8/2016 của Bộ Tài chính Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức Hội ngh...Bộ Tài chính174/SY-UBNDCác Sở: KH&ĐT, VHTT&DL; PCVP (Đ/c Tuấn)
464Quyết định số 1859/QĐ-BTC ngày 31/8/2016 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh hết hiệu ...Bộ Tài chính173/SY-UBNDCác Sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố; PCVP (Đ/c Tuấn)
465Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT ngày 24/6/2016 của liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên...Bộ Tài chính, Bộ Công Thương172/SY-UBNDCT UBND tỉnh; Các Sở: Tài chính, Công Thương; UBND các huyện, thành phố; PCVP (Đ/c Tuấn)
466Báo cáo số 7108/BC-BNN-TCLN ngày 24/8/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình thực hiện trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn171/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Bà Hoa); Sở NN&PTNT; UBND các huyện, thành phố; CVP
467Quyết định số 3287/QĐ-BNG ngày 31/8/2016 của Bộ Ngoại giao về việc ban hành mẫu một số văn bản giao dịch đối ngoại của địa phươngBộ Ngoại giao170/SY-UBNDCác Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; Cổng TTĐT; LĐVP; NCTH
468Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo...Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội169/SY-UBNDCác Sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố
469Quyết định số 35/2016/QĐ-TTg ngày 23/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng đối với thành viên Hội đồng Cạnh tranh và người tiến hành, ngư...Thủ tướng Chính phủ167/SY-UBNDSở Công Thương
470Quyết định số 33/2016/QĐ-TTg ngày 19/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tửThủ tướng Chính phủ 166/SY-UBNDCT UBND tỉnh; Sở Tài chính; Cục thuế tỉnh; Chi cục Hải quan tỉnh
471Thông tư số 16/2016/TT-BCT ngày 19/8/2016 của Bộ Công Thương Quy định việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm...Bộ Công Thương165/SY-UBNDChi cục Hải quan tỉnh
472Thông báo số 249/TB-VPCP ngày 24/8/2016 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị rút kinh nghiệm bão số 1, s...Văn phòng Chính phủ164/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở NN&PTNT; Văn phòng BCĐ PCTT-TKCN tỉnh; CVP
473Báo cáo số 41-BC/BCĐTW (ĐA61) ngày 11/8/2016 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 về Kết quả chỉ đạo thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ươ...Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61163/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở Nội vụ; Hội Nông dân tỉnh; UBND các huyện, thành phố; CVP
474Quyết định số 40-QĐ/BCĐTW (ĐA61) ngày 11/8/2016 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề ...Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61162/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Hội Nông dân tỉnh; CVP
475Nghị định số 105/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo,...Chính phủ161/SY-UBNDSở: KHCN; UBND các huyện, thành phố; Cổng TTĐT tỉnh
476Thông tư số 28/2016/TT-BCA ngày 05/7/2016 của Bộ Công an Hướng dẫn thực hiện Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APECBộ Công an160/SY-UBNDSở KHĐT; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Cổng TTĐT tỉnh
477Công văn số 7640/BCT-KV2 ngày 17/8/2016 của Bộ Công Thương về việc thời điểm hiệu lực của Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh t...Bộ Công Thương159/SY-UBNDSở Công Thương
478Quyết định số 1649/QĐ-TTg ngày 23/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nướ...Thủ tướng Chính phủ158/SY-UBNDSở Công Thương, KHĐT
479Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGTVT ngày 29/7/2016 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộBộ Giao thông vận tải156/SY-UBNDSở: GTVT; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn
480Quyết định số 1640/QĐ-TTg ngày 18/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2020 và định hư...Thủ tướng Chính phủ155/SY-UBNDSở: LĐTBXH, KH&ĐT, TC, NV, GD&ĐT, TNMT; Công an tỉnh; UBND các huyện, thành phố
481Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN ngày 09/6/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chấ...Bộ Khoa học và Công nghệ154/SY-UBNDCác Sở: CT, GTVT, KHCN; Công an tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Cổng TTĐT tỉnh
482Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28/6/2016 của liên Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính Hướng dẫn nội dung chi và quản lý Quỹ phát...Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính153/SY-UBNDSở: KHCN, TC; Cổng TTĐT tỉnh
483Thông báo số 199/TB-VPCP ngày 27/7/2016 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và tr...Văn phòng Chính phủ152/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, XD, TC; Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh; Ban quản lý các khu công nghiệp; LĐVP
484Quyết định số 1572/QĐ-TTg ngày 09/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành mẫu bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đối với cấp huyện, tỉnhThủ tướng Chính phủ151/SY-UBNDTT UBND tỉnh (bà Hoa); Sở NN&PTNT; Văn phòng điều phối tỉnh; UBND các huyện, thành phố; CVP
485Nghị định số 102/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định điều kiện kinh doanh thuốcChính phủ149/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở: Y tế, CT, TP, KH&CN; Công an tỉnh; Hội Đông y tỉnh; UBND các huyện, thành phố
486Nghị định số 108/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạngChính phủ148/SY-UBNDSở: TT&TT, CT, KHĐT; UBND các huyện, thành phố
487Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều ki...Chính phủ147/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; PVPNC; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy QS tỉnh; Các Sở: Công Thương, Văn hóa TT&DL, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Nhà in Bắc Kạn; UBND các huyện, thành phố
488Thông tư số 120/2016/TT-BTC ngày 14/07/2016 của Bộ Tài chính về điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số điện...Bộ Tài chính146/SY-UBNDCT UBND tỉnh; Sở Tài chính; Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết
489Thông tư số 128/2016/TT-BTC ngày 9/8/2016 của Bộ Tài chính Quy định miễn, giảm thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm thân thiện với môi trường; sản phẩm...Bộ Tài chính145/SY-UBNDCT UBND tỉnh; Cục thuế tỉnh; Chi cục Hải quan
490Quyết định số 916/QĐ-BNV ngày 20/4/2016 của Bộ Nội vụ Ban hành Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức ngành Lưu trữBộ Nội vụ144/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố; LĐVP
491Quyết định số 3142/QĐ-BNN-TCLN ngày 25/7/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn143/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Hoa); Sở NN&PTNT; UBND các huyện, Thành phố; CVP
492Quyết định số 92/QĐ-TWPCTT ngày 01/8/2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Tr...Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai142/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Thành viên BCH PCTT-TKCN tỉnh; CVP
493Quyết định số 91/QĐ-TWPCTT ngày 01/8/2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai về thành viên tham gia Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng,...Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai141/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Thành viên BCH PCTT-TKCN tỉnh
494Quyết định số 2915/QĐ-BNN-CB ngày 14/7/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn140/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở NN&PTNT, TP; CVP
495Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấuChính phủ139/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố; LĐVP
496Quyết định số 2189/QĐ-BGDĐT ngày 28/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên ...Bộ Giáo dục và Đào tạo138/SY-UBNDSở GD&ĐT, NV, TC; UBND các huyện, thành phố
497Quyết định số 2188/QĐ-BGDĐT ngày 28/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên ...Bộ Giáo dục và Đào tạo137/SY-UBNDSở GD&ĐT, NV, TC; UBND các huyện, thành phố
498Quyết định số 3102/QĐ-BNN-HTQT ngày 21/07/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3606/QĐ-BNN-HTQT ngày ...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn136/SY-UBNDUBND tỉnh; Các sở: NN&PTNN, Y Tế, GD&ĐT, KH&ĐT, TC; CVP
499Thông tư liên tịch số 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 của liên Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng g...Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường135/SY-UBNDUBND các huyện, thành phố; Cổng TTĐT tỉnh.
500Nghị định số 87/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máyChính phủ134/SY-UBNDSở: KH&CN, CT, GTVT; Công an tỉnh; Cổng thông tin điện tử tỉnh, UBND các huyện, Thành phố
501Quyết định số 1325/QĐ-TTg ngày 07/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lại Ban Chỉ đạo các Chương trình khoa học và công nghệ quốc giaThủ tướng Chính phủ132/SY-UBNDCác Sở: KH&CN, KH&ĐT, NN&PTNT, CT, TC, Y tế; Bộ CHQS tỉnh
502Thông tư số 98/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính về việc bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với...Bộ Tài chính131/SY-UBNDCT UBND tỉnh; Sở: TC, NN&PTNT; Cục Thuế tỉnh; Chi cục Hải quan tỉnh; PCVP (Đ/c Tuấn)
503Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra ...Bộ Tài chính130/SY-UBNDCục Thống kê tỉnh; UBND các huyện, thành phố
504Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 của liên Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục ...Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường129/SY-UBNDUBND các huyện, thành phố; Cổng thông tin điện tử tỉnh
505Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ Quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nư...Chính phủ128/SY-UBNDCT UBND tỉnh; Sở: Y tế, TC, TP; CVP, PCVP (Đ/c Tuấn)
506Quyết định số 1382/QĐ-TTg ngày 12/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án "Tăng cường dạy tiếng Việt trên mạng trực tuyến cho ngườ...Thủ tướng Chính phủ127/SY-UBNDSở: GD&ĐT, TC, TT&TT; Phòng Ngoại vụ
507Nghị định số 57/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 7 Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Chính...Chính phủ126/SY-UBNDSở: KH&ĐT, TC, TT&TT; Ngân hàng Nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thành phố
508Quyết định số 1340/QĐ-TTg ngày 08/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần...Thủ tướng Chính phủ125/SY-UBNDSở: Y tế, GD&ĐT, KH&ĐT; Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Tỉnh đoàn, Hội nông dân tỉnh; UBND các huyện, Thành phố
509Nghị định số 93/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩmChính phủ124/SY-UBNDSở: Y tế, CT; Công an tỉnh; UBND các huyện, Thành phố
510Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độChính phủ 123/SY-UBNDSở TT&TT; Công an tỉnh; BCH Quân sự tỉnh; UBND các huyện, Thành phố
511Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của L...Chính phủ122/SY-UBNDCác Sở, Ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố
512Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thếChính phủ121/SY-UBNDSở: Y tế, KH&ĐT; UBND các huyện, thành phố
513Nghị định số 81/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2011 c...Chính phủ120/SY-UBNDSở: TT&TT, KH&ĐT; UBND các huyện, thành phố
514Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tếChính phủ119/SY-UBNDSở: Y tế, KHĐT, CT; UBND các huyện, thành phố
515Công văn số 5686/VPCP-TCCV ngày 08/7/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc giải thể các Ban Chỉ đạo đã hoàn thành nhiệm vụVăn phòng Chính phủ115/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; VP HĐND tỉnh; CVP, PCVPNC; Sở TN-MT, TP, NV; Công an tỉnh; UBND thành phố
516Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vậtBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn114/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Bà Hoa); UBND các huyện, thành phố; CVP
517Thông tư số 12/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồ...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn113/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Bà Hoa); UBND các huyện, thành phố; CVP
518Thông tư số 11/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định trang phục, phù hiệu, cấp hiện, biển hiệu, thẻ kiểm ...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn112/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Bà Hoa); UBND các huyện, thành phố; CVP
519Quyết định số 2186/QĐ-BGDĐT ngày 28/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên ...Bộ Giáo dục và Đào tạo111/SY-UBNDSở: GD&ĐT, NV; UBND các huyện, thành phố
520Nghị định số 75/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định điều kiện thực hiện xét nghiệm HIVChính phủ110/SY-UBNDSở Y tế; UBND các huyện, thành phố
521Thông tư số 07/2016/TT-BCT ngày 29/6/2016 của Bộ Công Thương Quy định về nguyên tắc đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2016Bộ Công Thương109/SY-UBNDChi cục Hải quan
522Thông tư số 09/2016/TT-BCT ngày 01/7/2016 của Bộ Công Thương Quy định việc bổ sung hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng đường năm 2016Bộ Công Thương108/SY-UBNDChi cục Hải quan
523Nghị định số 67/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của B...Chính phủ107/SY-UBNDSở: Y tế, CT; Công an tỉnh; UBND các huyện, thành phố
524Nghị định số 41/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học ...Chính phủ99/SY-UBNDSở TN&MT, KH&CN
525Thông tư số 20/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư: 38/200...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 98/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Hoa); Sở NN&PTNT; Chi cục Kiểm lâm; Vườn Quốc gia Ba Bể; UBND các huyện, thành phố; CVP
526Công văn số 5181/VPCP-KTN ngày 27/6/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch và thành lập khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ caoVăn phòng Chính phủ97/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Hoa); Sở: NN&PTNT, KH&CN, TC, TP, KHĐT, TNMT; CVP
527Thông tư số 19/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn chi tiết Điều 4 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 ...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn96/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Hoa); UBND các huyện, thành phố; CVP
528Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BTNMT-BTC ngày 24/6/2016 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính Quy định việc quản lý, cấp phát, tạm ứn...Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính95/SY-UBNDUBND các huyện, thành phố; Cổng TTĐT tỉnh
529Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGTVT ngày 17/6/2016 của Bộ Giao thông vận tải về Quỹ bảo trì đường bộBộ Giao thông vận tải106/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở: GTVT, TC, KH&ĐT; Văn phòng quỹ BTĐB tỉnh
530Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tếChính phủ 105/SY-UBNDSở: Y tế, TC, KH&ĐT; UBND các huyện, thành phố
531Quyết định số 1668/QĐ-BNV ngày 28/6/2016 của Bộ Nội vụ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án "Hoàn...Bộ Nội vụ104/SY-UBNDTT Tỉnh ủy; CT, PCT UBND tỉnh; Các Sở: Nội vụ, Tài chính, TN&MT, Tư pháp; Công an tỉnh; Bộ CHQS tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Cổng TTĐT tỉnh; LĐVP
532Thông tư liên tịch số 03/2016/TTLT-BCA-BQP ngày 24/6/2016 của liên Bộ Công an và Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người n...Bộ Công an và Bộ Quốc phòng103/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; PVPNC
533Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựngChính phủ102/SY-UBNDSở Xây dựng; UBND các huyện, thành phố; PCVP (Đ/c Tuấn)
534Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo ...Bảo hiểm xã hội Việt Nam101/SY-UBNDUBND các huyện, thành phố; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể
535Quyết định số 2707/QĐ-BNN-TCLN ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc p...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn100/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Hoa); Vườn Quốc gia Ba Bể; Chi cục Kiểm lâm; UBND các huyện, thành phố; CVP
536Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạnBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn94/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Hoa); UBND các huyện, thành phố; CVP
537Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về Điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với g...Chính phủ93/SY-UBNDTT Tỉnh ủy; CT, PCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Cổng TTĐT tỉnh; LĐVP
538Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao độngChính phủ92/SY-UBNDCác Sở, ban ngành đoàn thể thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố
539Quyết định số 1088/QĐ-BTP ngày 18/5/2016 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng q...Bộ Tư pháp91/SY-UBNDUBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn
540Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo ...Chính phủ 90/SY-UBNDBảo hiểm xã hội tỉnh; Sở Lao động thương binh và Xã hội, Sở Y tế
541Quyết định số 1838/QĐ-BCT ngày 13/5/2016 của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung h...Bộ Công Thương89/SY-UBNDSở Công Thương
542Thông tư liên tịch số 77/2016/TTLT-BTC-BKHCN của liên Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ t...Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ88/SY-UBNDSở Tài chính, sở Khoa học và Công nghệ
543Thông tư số 05/2016-TT-BNV ngày 10/6/2016 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ qu...Bộ Nội vụ87/SY-UBNDTT Tỉnh ủy; CT, PCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Cổng TTĐT tỉnh; LĐVP
544Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng...Thủ tướng Chính phủ86/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; CVP, PCVPNC; Sở LĐ-TB&XH, Sở Tài chính, Sở Nội vụ; UBND các huyện, thành phố
545Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học v...Bộ Khoa học và Công nghệ85/SY-UBNDSở Khoa học và Công nghệ; UBND các huyện, thành phố
546Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lậpChính phủ84/SY-UBNDCác Sở: KHCN, KHĐT, NV, TC; TT ứng dụng tiến bộ Khoa học và công nghệ tỉnh
547Thông tư số 08/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sảnBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn83/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Hoa); Sở Công Thương; UBND các huyện, thành phố; CVP
548Thông tư số 06/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Danh mục, hàm lượng kháng sinh được phép sử dụng tro...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn82/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Hoa); Sở Công Thương; UBND các huyện, thành phố; CVP
549Nghị định số 48/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 của Chính phủ Quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Hộ...Chính phủ118/SY-UBNDTT Tỉnh ủy; CT, PCT UBND tỉnh; Các Sở: Tài chính, Tư pháp, Nội vụ; UBND các huyện, thành phố; Cổng TTĐT tỉnh; LĐVP
550Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ Quy định các danh mục chất ma túy và tiền chấtChính phủ62/SY-UBNDCông an tỉnh; Sở Y tế; Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở Công Thương.
551Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 23/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016 - 202...Thủ tướng Chính phủ81/SY-UBNDSở: Y tế, TC; UB MTTQ tỉnh; Hội LHPN tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Chi cục DS - KHHGĐ (Sở Y tế)
552Quyết định số 74/QĐ-UBDT ngày 29/02/2016 của Ủy ban Dân tộc về việc Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 nă...Ủy ban Dân tộc80/SY-UBNDBan Dân tộc, Sở KHCN, Sở Tài chính; KBNN tỉnh; UBND huyện Chợ Đồn
553Quyết định số 75/QĐ-UBDT ngày 29/02/2016 của Ủy ban Dân tộc về việc Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 nă...Ủy ban Dân tộc79/SY-UBNDBan Dân tộc, Sở KHCN, Sở Tài chính; KBNN tỉnh; UBND các huyện, thành phố
554Quyết định số 12/2016/QĐ-TTg ngày 11/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2012 v...Thủ tướng Chính phủ78/SY-UBNDCác Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố
555Thông tư số 08/2016/TT-BQP ngày 01/02/2016 của Bộ Quốc phòng Quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ c...Bộ Quốc phòng77/SY-UBNDCác Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố
556Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuậtBộ Xây dựng76/SY-UBNDSở: XD, GTVT, CT, NN&PTNT, TTTT, TNMT; Ban QLDA ĐTXD tỉnh
557Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BTC-VPCP ngày 21/01/2016 của Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quy...Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ75/SY-UBNDCác Sở, ngành; UBND các huyện, thành phố; PCVP (Đ/c Tuấn)
558Thông tư số 51/2016/TT-BTC ngày 18/3/2016 của Bộ Tài chính về việc Sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riên...Bộ Tài chính73/SY-UBNDCục thuế tỉnh
559Thông tư số 48/2016/TT-BTC ngày 17/3/2016 của Bộ Tài chính về việc Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hành xăng, dầu thuộc...Bộ Tài chính72/SY-UBNDCục thuế tỉnh
560Thông tư số 02/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/3/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm ng...Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội70/SY-UBNDCác Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố
561Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng Quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dư...Bộ Xây dựng68/SY-UBNDSở Xây dựng; UBND các huyện, thành phố
562Quyết định số 05/2016/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý sử dụng phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chí...Thủ tướng Chính phủ67/SY-UBNDSở Tài chính; UBND các huyện, thành phố; PVP (Đ/c Tuấn)
563Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng Quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà ch...Bộ Xây dựng66/SY-UBNDSở Xây dựng; UBND các huyện, thành phố
564Thông tư số 25/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng Diamoni hydro orthoph...Bộ Tài chính65/SY-UBNDCục thuế tỉnh; Chi cục Hải quan
565Công văn số 2104/BTC-TCNH ngày 04/02/2016 của Bộ Tài chính về việc tổng kết tình hình hoạt động hệ thống Quỹ ĐTPTĐPBộ Tài chính64/SY-UBNDSở: KHĐT, TC; PVP (đ/c Tuấn)
566Quyết định số 326/QĐ-BNN-XD ngày 26/01/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phê duyệt danh mục công trình thủy lợi thi công vượt lũ, chống ...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn63/SY-UBNDTT UBND tỉnh (ô Chí); Sở NN và PTNT; UBND thành phố; CVP
567Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016 - 2020Thủ tướng Chính phủ62/SY-UBNDCác Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố
568Thông tư số 01/2016/TT-NHNN ngày 04/02/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Hướng dẫn chính sách cho vay phát triển công nghiệp hỗ trợNgân hàng Nhà nước Việt Nam61/SY-UBNDNHNN chi nhánh tỉnh; Các Ngân hàng TM chi nhánh tỉnh; Ban QL các KCN tỉnh; Sở Công Thương; Sở KHĐT; Hiệp hội DN tỉnh
569Quyết định số 143/QĐ-TTg ngày 19/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Phương án đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan ...Thủ tướng Chính phủ60/SY-UBNDSở: TTTT, TP, NV
570Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ về việc Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hìnhChính phủ59/SY-UBNDSở Thông tin - Truyền thông; Đài PTTH Bắc Kạn; UBND các huyện, thành phố
571Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 21/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng đến năm 2020Thủ tướng Chính phủ58/SY-UBNDSở Thông tin & Truyền thông; VNPT Bắc Kạn; UBND các huyện, thành phố
572Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 01/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầ...Thủ tướng Chính phủ57/SY-UBNDCác Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố
573Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về quản lý chất thải y tếBộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường56/SY-UBNDCông an tỉnh; UBND các huyện, thành phố
574Thông tư số 29/2016/TT-BTC ngày 23/02/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2013/TT-BTC ngày 19/3/2013 của Bộ ...Bộ Tài chính 55/SY-UBNDCT UBND tỉnh; Công an tỉnh; UBND các huyện, thành phố; PVP (Đ/c Tuấn)
575Thông tư số 31/2016/TT-BTC ngày 23/02/2016 của Bộ Tài chính về việc Bổ sung mặt hàng Dung môi N-Hexan dùng trong sản xuất khô dầu đậu tương và dầu thự...Bộ Tài chính54/SY-UBNDChi cục Hải quan Bắc Kạn; Cục thuế tỉnh
576Quyết định số 306/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh mức cho vay đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khănThủ tướng Chính phủ53/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Tài chính, Sở KHĐT; Cn Ngân hàng NN tỉnh; CN Ngân hàng CSXH tỉnh; CVP, PCP (ô Tuấn)
577Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh mức cho vay đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khănThủ tướng Chính phủ52/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Tài chính, Sở KHĐT; CN Ngân hàng Nhà nước tỉnh; CN Ngân hàng CSXH tỉnh; CVP, PCP (ô Tuấn)
578Công văn số 02/CV-VKTTC ngày 22/02/2016 của Viện Nghiên cứu, Đào tạo Kinh tế - Tài chính về việc sử dụng chứng thư thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp tr...Viện Nghiên cứu, Đào tạo Kinh tế - Tài chính51/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố; LĐVP
579Quyết định số 5208/QĐ-BNN-QLCL ngày 16/12/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính thay thế thuộc phạm vi ch...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn50/SY-UBNDTT UBND tỉnh (ô Chí); Sở: NN và PTNT, Tư pháp; CVP
580Công văn số 91/TTg-QHQT ngày 14/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Gia hạn thời gian thực hiện Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn IIThủ tướng Chính phủ 49/SY-UBNDTT UBND tỉnh (ô Chí); Sở NN và PTNT; CVP
581Quyết định số 223/QĐ-BNN-BVTV ngày 20/01/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn48/SY-UBNDTT UBND tỉnh (ô Chí); Sở NN và PTNT, Tư pháp; CVP
582Nghị định số 09/2016/NĐ-CP ngày 28/01/2016 của Chính phủ Quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩmChính phủ47/SY-UBNDSở: Y tế, Công Thương, NN-PTNT; UBND các huyện, thành phố
583Quyết định số 02/2016/QĐ-TTg ngày 28/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ Quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễmThủ tướng Chính phủ46/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở Y tế; UBND các huyện, thành phố
584Quyết định số 13/QĐ-BNN-TCTS ngày 05/01/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố mã HS đối với các Danh mục quản lý hành hóa ch...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn45/SY-UBNDTT UBND tỉnh (ô Chí); Sở: NN và PTNT, Công Thương; CVP
585Thông tư số 215/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm hoạ...Bộ Tài chính44/SY-UBNDCT UBND tỉnh; Sở Tài chính; Công an tỉnh; Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh; UBND các huyện, thành phố; PVP (Đ/c Tuấn, Đ/c Thất)
586Thông tư số 18/2016/TT-BTC ngày 21/1/2016 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của...Bộ Tài chính43/SY-UBNDSở: KHĐT, TNMT; Cục thuế tỉnh; UBND các huyện, thành phố
587Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ Quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm...Chính phủ42/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND các huyện, thành phố; LĐVP
588Quyết định số 99/QĐ-BTC ngày 12/01/2016 của Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý...Bộ Tài chính41/SY-UBNDCT UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; PVP (Đ/c Tuấn)
589Thông tư số 217/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế đối với hoạt động thương mại biên giới của thươn...Bộ Tài chính40/SY-UBNDChi cục Hải quan tỉnh Bắc Kạn
590Thông tư số 05/2016/TT-BTC ngày 13/1/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số hàng hóa môi trường trong APEC t...Bộ Tài chính39/SY-UBNDChi cục Hải quan Bắc Kạn; Cục Thuế tỉnh
591Thông tư số 216/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế suất thuế nhập khẩu để thực hiện Hiệp định thương mại song phương giữa ...Bộ Tài chính38/SY-UBNDChi cục Hải quan Bắc Kạn; Cục Thuế tỉnh
592Báo cáo số 1781/BC-UBKHCNMT13 ngày 31/12/2015 của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về ...Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường37/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Ô Chí); Sở: NN&PTNT, TNMT; CVP
593Báo cáo sơ kết giai đoạn 2011-2015 thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ, 2011-2020 số 76/BC-BKHCN ngày 08/01/2016 của Bộ Khoa học và ...Bộ Khoa học và Công nghệ36/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Ô Chí); Sở KHCN; CVP
594Quyết định số 63/QĐ-BNN-PC ngày 11/01/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc trách nhiệm...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn35/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Ô Chí); Sở: NN và PTNT, Tư pháp; CVP
595Thông tư số 199/2015/TT-BTC ngày 9/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu phí thử nghiệm khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sản ...Bộ Tài chính34/SY-UBNDSở: GTVT, KHCN
596Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 07/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm ...Thủ tướng Chính phủ 33/SY-UBNDSở Công Thương, Sở KHĐT
597Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 13/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng chì kẽm đến năm 20...Thủ tướng Chính phủ32/SY-UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: CT, TNMT, KHCN, GTVT, KHĐT, TC; UBND các huyện: Chợ Đồn, Pác Nặm, Ngân Sơn, Bạch Thông; LĐVP
598Quyết định số 14478/QĐ-BCT ngày 29/12/2015 của Bộ Công Thương về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương chỉ trì xây dựng, ...Bộ Công Thương31/SY-UBNDSở: Công Thương, Tư pháp
599Thông tư số 60/2015/TT-BTNMT ngày 15/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đaiBộ Tài nguyên và Môi trường 30/SY-UBNDUBND các huyện, thành phố; Cổng TTĐT tỉnh
600Quyết định số 2526/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016Thủ tướng Chính phủ29/SY-UBNDSở: KHĐT, Tài chính
601Quyết định số 2529/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình xây dựng cầu dân sinh đảm bảo an toàn giao ...Thủ tướng Chính phủ28/SY-UBNDSở: KHĐT, GTVT; Ban Dân tộc tỉnh; Văn phòng điều phối nông thôn mới
602Thông tư số 63/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng công trình, sản ...Bộ Tài nguyên và Môi trường27/SY-UBNDSở: Tài chính, KHĐT; UBND các huyện, thành phố
603Thông tư số 68/2015/TT-BTNMT ngày 22/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa ...Bộ Tài nguyên và Môi trường26/SY-UBNDCổng TTĐT tỉnh
604Quyết định số 2800/QĐ-BTC ngày 29/12/2015 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh sách các tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định g...Bộ Tài chính25/SY-UBNDSở: Tài chính, KHĐT
605Thông tư số 50/2015/TT-BYT ngày 11/12/2015 của Bộ Y tế Quy định việc kiểm tra vệ sinh, chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạtBộ Y tế24/SY-UBNDSở: XD, NN-PTNT; Công ty TNHH MTV nước; UBND các huyện, thành phố
606Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyệnChính phủ23/SY-UBNDCác Sở, ban, ngành, đoàn thể, hội cấp tỉnh; Các tổ chức kinh tế, tổ chức phi Chính phủ trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Phòng HCTC, QTTV
607Nghị định số 135/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ Quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoàiChính phủ 22/SY-UBNDSở: KHĐT, Tài chính; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh; UBND các huyện, thành phố
608Thông tư số 170/2015/TT-BTC ngày 09/11/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí thẻ Căn cước công dânBộ Tài chính21/SY-UBNDCT UBND tỉnh; Sở: Tài chính, tư pháp; Cục thuế tỉnh; Công an tỉnh; UBND các huyện, thành phố; PVP (Đ/c Tuấn)
609Thông tư số 179/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướn...Bộ Tài chính20/SY-UBNDSở: Tài chính, Tư pháp, TNMT; Cục Thuế tỉnh; Công an tỉnh; UBND các huyện, thành phố; PVP (Đ/c Tuấn)
610Thông tư số 69/TT-BTNMT ngày 22/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:10.000 bằng ảnh vệ...Bộ Tài nguyên và Môi trường 19/SY-UBNDCổng TTĐT tỉnh, Sở TNMT
611Thông tư số 72/2015/TT-BTNMT ngày 28/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ...Bộ Tài nguyên và Môi trường18/SY-UBNDCổng TTĐT tỉnh; Sở TNMT
612Quyết định số 2397/QĐ-TTg ngày 28/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016Thủ tướng Chính phủ 17SY-UBNDSở: KHĐT, Tài chính; Kho bạc Nhà nước
613Thông tư số 08/2015/TT-BXD ngày 29/12/2015 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chí...Bộ Xây dựng16/SY-UBNDSở: XD, TC, KHĐT, TC, LĐ-TB&XH; Ban Dân tộc; Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng CSXH; UBND các huyện, thành phố
614Thông tư liên tịch số 178/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTNMT-BYT ngày 12/11/2015 của liên Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên...Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế 15/SY-UBNDSở: Tài chính, NN-PTNT, TNMT, Y tế
615Thông tư số 183/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư Xây dựn...Bộ Tài chính14/SY-UBNDCT UBND tỉnh; Sở: TC, TNMT, KHĐT, XD; Kho bạc Nhà nước; Quỹ phát triển đất; UBND các huyện, thành phố; PCVP (Đ/c Tuấn)
616Thông tư số 201/2015/TT-BTC ngày 16/12/2015 của Bộ Tài chính Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương m...Bộ Tài chính9/SY-UBNDCục thuế tỉnh Bắc Kạn, Chi cục Hải quan
617Quyết định số 2509/QĐ-TTg ngày 30/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Hạ tầng cơ bản cho phát triển...Thủ tướng Chính phủ8/SY-UBNDSở KHĐT
618Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 04/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương để thực hiện một số dự...Thủ tướng Chính phủ 7/SY-UBNDSở Tài chính;Sở KH&ĐT
619Thông báo số 417/TB-VPCP ngày 30/12/2015 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về chuyển phát giao dịch điện t...Văn phòng Chính phủ13/SY-UBNDSở: TT-TrT, Y tế, LĐ-TBXH, KHĐT, Tài chính; BHXH tỉnh; Bưu điện tỉnh Bắc Kạn; UBND các huyện, thành phố
620Thông tư số 190/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính Quy định việc quản lý, sử dụng chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu các dự án sử dụn...Bộ Tài chính12/SY-UBNDSở: KHĐT, XD, GTVT, NN-PTNT; Ban QLDA Đầu tư - Xây dựng tỉnh; UBND các huyện, thành phố
621Quyết định số 2426/QĐ-TTg ngày 28/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang...Thủ tướng Chính phủ11/SY-UBNDSở KHĐT, XD
622Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ Hướng dẫn về dự án quan trọng quốc giaChính phủ10/SY-UBNDSở: KHĐT, XD, GTVT; Ban QLDA Đầu tư Xây dựng tỉnh; UBND các huyện, thành phố
623Thông tư số 30/2015/TT-BGDĐT ngày 11/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trườ...Bộ Giáo dục và Đào tạo6/SY-UBNDSở GDĐT; UBND các huyện, thành phố
624Thông tư số 31/2015/TT-BGDĐT ngày 14/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định bộ tiêu chí đánh giá sách giáo khoa tiếng Anh giáo dục phổ thôngBộ Giáo dục và Đào tạo5/SY-UBNDSở GDĐT; UBND các huyện, thành phố
625Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tưBộ Kế hoạch và Đầu tư4/SY-UBNDSở: KHĐT, XD, TC; Kho bạc Nhà nước; BQLDA: Đầu tư Xây dựng tỉnh, ngành nông nghiệp, ngành giao thông; UBND các huyện, thành phố
626Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầuBộ Kế hoạch và Đầu tư3/SY-UBNDSở: KHĐT, XD, TC; Kho bạc Nhà nước; BQLDA: Đầu tư Xây dựng tỉnh, ngành nông nghiệp, ngành giao thông; UBND các huyện, thành phố
627Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan t...Thủ tướng Chính phủ2/SY-UBNDSở: Tài chính, Nội vụ; Chi cục Hải quan Bắc Kạn
628Công văn số 10652/VPCP-KTN ngày 22/12/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh LMLM giai đoạn 2016-2020Văn phòng Chính phủ1/SY-UBNDTT UBND tỉnh (ô Chí); Các Sở: NN và PTNT, Tài chính
629Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh bảo hiểm ...Bộ Y tế323/SY-UBNDPCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, tổ chức phi Chính phủ trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thành phố; CVP, PVP
630Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ...Bộ Y tế, Bộ Nội vụ322/SY-UBNDPCT VX UBND tỉnh; UBNDc các huyện, thành phố; Phòng Y tế các huyện, thành phố
631Thông tư số 35/2015/TT-BTTTT ngày 15/12/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượngBộ Thông tin và Truyền thông321/SY-UBNDSở Thông tin - Truyền thông; Viettel, VNPT Bắc Kạn; UBND các huyện, thành phố
632Quyết định số 64/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2012 c...Thủ tướng Chính phủ320/SY-UBNDSở Tài chính, Sở LĐ-TB&XH, Sở NN&PTNT; Kho bạc Nhà nước tỉnh
633Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghi...Bộ Y tế319/SY-UBNDCác Sở, ban, ngành, đoàn thể; BHXH tỉnh; UBND các huyện, thành phố
634Thông tư số 48/2015/TT-BYT ngày 01/12/2015 của Bộ Y tế quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm v...Bộ Y tế318/SY-UBNDCác Sở: Công Thương, NN-PTNT; Công an tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Các thành viên Đoàn kiểm tra liên ngành VSATTP tỉnh
635Thông tư số 22/2015/TT-BKHCN ngày 11/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng,...Bộ Khoa học và Công nghệ317/SY-UBNDTT UBND tỉnh (ô Chí); Sở: KHCN, Công Thương; CVP
636Thông tư số 25/2015/TT-NHNN ngày 09/12/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hộiNgân hàng Nhà nước Việt Nam316/SY-UBNDNgân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh; Các Ngân hàng thương mại; Sở KHĐT; UBND các huyện, thành phố
637Thông tư số 27/2015/TT-NHNN ngày 15/12/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi theo...Ngân hàng Nhà nước Việt Nam315/SY-UBNDNgân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh; Các ngân hàng thương mại; Sở: NN&PTNT, LĐ-TB&XH, KH&ĐT; Ban Dân tộc tỉnh
638Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ qu...Bộ Tài chính314/SY-UBNDChi cục Hải quan tỉnh Bắc Kạn
639Nghị định số 106/2015/NĐ-CP ngày 23/10/2015 của Chính phủ về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nh...Chính phủ313/SY-UBNDCT UBND tỉnh; Công an tỉnh; Các Sở: Y tế, Công Thương; PCVPNC
640Nghị định số 129/2015/NĐ-CP ngày 15/12/2015 của Chính phủ Quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dânChính phủ312/SY-UBNDCT UBND tỉnh; Công an tỉnh; PCVPNC
641Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020Thủ tướng Chính phủ 311/SY-UBNDCác Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố
642Quyết định số 1288/QĐ-BHXH ngày 03/11/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ...Bảo hiểm xã hội Việt Nam 310/SY-UBNDPCT VX UBND tỉnh; Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, hội cấp tỉnh; Các doanh nghiệp; UBND các huyện, thành phố
643Thông tư số 169/2015/TT-BTC ngày 06/11/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn miễn thuế nhập khẩu phụ tùng, linh kiện để sản xuất, lắp ráp phương tiệ...Bộ Tài chính309/SY-UBNDCục thuế tỉnh; Chi cục Hải quan
644Thông tư số 163/2015/TT-BTC ngày 05/11/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xe có động cơ dùng để vận tải...Bộ Tài chính308/SY-UBNDSở GTVT; Cục thuế tỉnh; Chi cục Hải quan
645Thông tư số 164/2015/TT-BTC ngày 05/11/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi ri...Bộ Tài chính307/SY-UBNDCục Thuế tỉnh; Chi cục Hải quan
646Thông tư số 14/2015/TT-BKHĐT ngày 17/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận...Bộ Kế hoạch và Đầu tư306/SY-UBNDSở: KHĐT, GTVT, CT, XD, Y tế, TT-TrT; UBND các huyện, thành phố
647Thông tư số 46/2015/TT-BTNMT ngày 30/10/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về chế độ báo cáo trong hoạt động đo đạc và bản đồBộ Tài nguyên và Môi trường305/SY-UBNDUBND các huyện, thành phó; Cổng TTĐT tỉnh
648Văn bản sao y số 55/SY-VPQH ngày 18/11/2015 của Văn phòng Quốc hội về Nghị quyết số 100/2015/QH13 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương ...Văn phòng Quốc hội 304/SY-UBNDSở: KHĐT, TC, NN&PTNT, LĐ-TB&XH; Văn phòng điều phối chương trình MTQG và NTM; UBND các huyện, thành phố
649Thông tư số 48/2015/TT-BTNMT ngày 12/11/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý, cung cấp và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo...Bộ Tài nguyên và Môi trường303/SY-UBNDBộ CHQS tỉnh; Cổng TTĐT tỉnh
650Thông tư số 49/2015/TT-BTNMT ngày 12/11/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý, sử dụng và bảo vệ công trình xây dựng đo đạcBộ Tài nguyên và Môi trường 302/SY-UBNDCác Sở: KHĐT, NN&PTNT, TC, XD, NV; Công an tỉnh; Bộ CHQS tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Cổng TTĐT tỉnh
651Thông tư số 44/2015/TT-BNNPTNT ngày 23/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chínhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn301/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Ô Chí); UBND các huyện, thành phố; CVP
652Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN ngày 25/11/2015 của Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản c...Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam300/SY-UBNDCác Sở, ngành thuộc tỉnh; NHNN và các ngân hàng Thương mại; UBND các huyện, thành phố
653Văn bản sao y số 56/SY-VPQH ngày 23/11/2015 của Văn phòng Quốc hội về Nghị quyết số 99/2015/QH13 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016Văn phòng Quốc hội 299/SY-UBNDSở KHĐT, TC, GTVT; Cục Thuế tỉnh
654Công văn số 2807/BXD-KHTC ngày 27/11/2015 của Bộ Xây dựng về việc đăng ký rút vốn tạm ứng lần 2 năm 2015 thực hiện "Chương trình đô thị miền núi ...Bộ Xây dựng298/SY-UBNDSở Xây dựng, KHĐT; UBND thành phố
655Thông tư số 191/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính Quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ...Bộ Tài chính297/SY-UBNDChi cục Hải quan Bắc Kạn
656Công văn số 10143/VPCP-KTTH ngày 03/12/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc lấy ý kiến tham gia về đề nghị của Bộ Tài chínhVăn phòng Chính phủ296/SY-UBNDSở: KHĐT, TC, GTVT
657Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 23/11/2015 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về ...Bộ Tài chính 295/SY-UBNDCục Thuế tỉnh
658Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà th...Bộ Kế hoạch và Đầu tư294/SY-UBNDCác Sở, ngành thuộc tỉnh; Ban QLDA: Đầu tư xây dựng tỉnh, ngành nông nghiệp, giao thông; UBND các huyện, thành phố
659Văn bản sao y số 57/SY-VPQH ngày 23/11/2015 của Văn phòng Quốc hội về Nghị quyết số 101/2015/QH13 của Quốc hội về phân bổ ngân sách Trung ương năm 201...Văn phòng Quốc hội 293/SY-UBNDSở KHĐT, sở TC
660Công văn số 10110/VPCP-KTTH ngày 02/12/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc kéo dài thời gian giải ngân các khoản ứng trước kế hoạch vốn đầu tư phát t...Văn phòng Chính phủ 292/SY-UBNDSở KHĐT, sở TC
661Thông tư số 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế Quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tếBộ Y tế 291/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở: Y tế, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông; Công an tỉnh; UBND các huyện, thành phố
662Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranhBộ Kế hoạch và Đầu tư290/SY-UBNDCác Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thành phố
663Công văn số 8590/BNN-KH ngày 20/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện công tác xuất cấp giao nhận hàng dự trữ quốc giaBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn289/SY-UBNDTT UBND tỉnh (ô Chí); Sở NN&PTNT; Sở Tài chính; CVP
664Thông tư số 166/2015/TT-BTC ngày 05/11/2015 của Bộ Tài chính Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Dự án Đào tạo ngắn hạn về an toàn, an...Bộ Tài chính288/SY-UBNDCT, PCT VX; Sở TT-TT; UBND các huyện, thành phố; PVP Đ/c Tuấn
665Quyết định số 56/2015/QĐ-TTg ngày 10/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Danh mục bí mật Nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của ngành Y tếThủ tướng Chính phủ287/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở: Y tế, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông; Công an tỉnh; UBND các huyện, thành phố
666Công văn số 9352/VPCP-V.I ngày 12/11/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về đo lường, chất lượng trong kinh d...Văn phòng Chính phủ286/SY-UBNDTT UBND tỉnh (ô Chí); Sở KHCN, Sơ Công Thương; CVP
667Nghị định số 116/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011...Chính phủ285/SY-UBNDThành viên BCĐ đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn; Sở Tài chính; LĐVP (ô Tuấn)
668Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầuBộ Kế hoạch và Đầu tư284/SY-UBNDCác Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; LĐVP
669Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộcChính phủ282/SY-UBNDCác Sở, ban, ngành, đoàn thể, hội cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố
670Nghị định số 103/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dânChính phủ281/SY-UBNDCT UBND tỉnh; Các Sở: Nội vụ, Tài chính, Lao động - Thương Binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; PCVPNC
671Nghị định số 105/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trườngChính phủ 280/SY-UBNDCT UBND tỉnh; Các Sở: Tài nguyên & Môi trường, Y tế, Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; PCVPNC
672Thông tư số 39/2015/TT-BNNPTNT ngày 20/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định một số nội dung về công tác lựa chọn nhà thầu các d...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn279/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở: KHĐT, Xây dựng, Tài chính
673Quyết định số 1795/QĐ-TTg ngày 21/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ Phê chuẩn Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt NamThủ tướng Chính phủ278/SY-UBNDTT Tỉnh ủy; TT UBND tỉnh; Liên hiệp các hội KHKT tỉnh Bắc Kạn; LĐVP
674Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007...Chính phủ277/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Công an tỉnh; Sở Nội vụ
675Quyết định số 54/2015/QĐ-TTg ngày 29/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lạ...Thủ tướng Chính phủ276/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở KHĐT; Công an tỉnh
676Thông tư số 31/2015/TT-BYT ngày 14/10/2015 của Bộ Y tế Quy định việc áp dụng chế độ bồi dưỡng, thời gian và số người thực hiện giám định đối với từng ...Bộ Y tế275/SY-UBNDCông an tỉnh; BCH Quân sự tỉnh; Sở: Tài chính, Tư pháp; PVP VX
677Thông tư số 32/2015/TT-BYT ngày 16/10/2015 của Bộ Y tế Quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thà...Bộ Y tế274/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở Nội vụ; CVP, PVP VX, NC
678Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ...Thủ tướng Chính phủ 273/SY-UBNDSở: TT&TT, KH&ĐT, TC; UBND các huyện, thành phố
679Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấpThủ tướng Chính phủ 272/SY-UBNDSở: GDĐT, TC, LĐTB&XH; Trường CĐ Cộng đồng, CĐ Nghề, Trung cấp Y; UBND các huyện, thành phố
680Quyết định số 1190/QĐ-TTg ngày 30/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục trang thiết bị y tế có kết cấu đơn giản đã qua sử dụng (ch...Thủ tướng Chính phủ 271/SY-UBNDSở Y tế; Sở Tài chính; UBND các huyện, thành phố
681Thông tư số 36/2015/TT-BYT ngày 29/10/2015 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2014/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2014 b...Bộ Y tế270/SY-UBNDPCT VX UBND tỉnh; Sở Tài chính; BHXH tỉnh
682Thông tư số 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 của Bộ Y tế Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế xã, phường, thị trấnBộ Y tế269/SY-UBNDPCT VX UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND các huyện, thành phố
683Thông tư số 34/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 của Bộ Y tế về việc Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ trư...Bộ Y tế268/SY-UBNDCT, PCT VX UBND tỉnh; Sở Tư pháp; UBND các huyện, thành phố
684Nghị định số 109/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ về việc hỗ trợ đối với nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó k...Chính phủ267/SY-UBNDSở Văn hóa, TT&DL, Sở Y tế, Tài chính, LĐ-TB&XH, Nội vụ; BHXH tỉnh; UBND các tỉnh, thành phố
685Thông tư số 13/2015/TT-BKHĐT ngày 28/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Ban hành Danh mục lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ và tiêu chí lựa chọn đối tượn...Bộ Kế hoạch và Đầu tư266/SY-UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC, NV; Ngân hàng nhà nước tỉnh; Liên minh HTX; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Hội doanh nhân trẻ; LĐVP
686Thông tư số 40/2015/TT-BNNPTNT ngày 21/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2012...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn265/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Ô Chí); UBND các huyện, thành phố; CVP
687Quyết định số 3622/QĐ-BNN-HTQT ngày 07/9/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình &am...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn264/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Ô Chí); Sở NN-PTNT; CVP
688Công văn số 019/TB-TGTHV ngày 19/10/2015 của Trung tâm nghiên cứu ứng dụng phát triển Thương hiệu Việt về việc thông báo tham gia Giải thưởng &quo...Trung tâm nghiên cứu ứng dụng phát triển Thương hiệu Việt263/SY-UBNDSở KHCN; Liên hiệp hội Khoa học và KT tỉnh Bắc Kạn
689Nghị định số 93/2015/NĐ-CP ngày 15/10/2015 của Chính phủ về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninhChính phủ262/SY-UBNDSở KHĐT; Bộ CHQS tỉnh; UBND các huyện, thành phố
690Quyết định số 3606/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/9/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phê duyệt Văn kiện Chương trình "Mở rộng quy mô vệ s...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn261/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở: NN-PTNT, Y tế, GD-ĐT, TC, KHĐT; CVP
691Thông tư số 42/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật quy hoạch tài nguyên nướcBộ Tài nguyên và Môi trường260/SY-UBNDSở: KHĐT, CT, NN-PTNT, TNMT, KHCN, TC; UBND các huyện; Vườn QG Ba Bể; Cổng TTĐT tỉnh
692Nghị định số 97/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một t...Chính phủ259/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Sở Nội vụ; Các Công ty TNHH MTV; LĐVP
693Quyết định số 10826/QĐ-BCT ngày 08/10/2015 của Bộ Công Thương Phương pháp đánh giá thực hiện Tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gi...Bộ Công Thương258/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở NN-PTNT; Văn phòng điều phối; Thành viên BCĐ tỉnh; UBND các huyện, thành phố; CVP, PCVP (ô Tuấn)
694Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2...Thủ tướng Chính phủ257/SY-UBNDCác Sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố
695Thông tư số 13/2015/TT-BKHCN ngày 21/7/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 20...Bộ Khoa học và Công nghệ256/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở: KHCN; CVP
696Nghị định số 89/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 ...Chính phủ255/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở: KHCN, NN-PTNT; CVP
697Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, đị...Thủ tướng Chính phủ254/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở: KHCN, TNMT, KHĐT, TC; CVP
698Quyết định số 1684/QĐ-TTg ngày 30/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế ngành nông nghiệp và phát triển...Thủ tướng Chính phủ253/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở: NN-PTNT, Công Thương; CVP
699Công văn số 8458/VPCP-KTN ngày 16/10/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc chỉ đạo các tỉnh chưa có xã đạt chuẩn nông thôn mớiVăn phòng Chính phủ252/SY-UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: NN-PTNT, KHĐT, TC; Văn phòng điều phối; LĐVP
700Quyết định số 3642/QĐ-BNN-CB ngày 08/9/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Phê duyệt Đề án đẩy mạnh cơ giới hóa sản xuất nông nghi...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn251/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở: NN-PTNT; CVP
701Quyết định số 2686/QĐ-BKHCN ngày 05/10/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm ...Bộ Khoa học và Công nghệ 250/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở: KHCN; CVP
702Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 01/9/2015 của liên Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính Hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được...Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính249/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở: KHCN, TC; CVP
703Thông tư số 32/2015/TT-BNNPTNT ngày 06/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn248/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở Nội vụ; CVP
704Quyết định số 3808/QĐ-BNN-TCCB ngày 22/9/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành Quy chế mẫu về quản lý, phối hợp công tác và...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 247/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); UBND các huyện, thành phố; CVP
705Quyết định số 3746/QĐ-BNN-TCLN ngày 15/9/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu về ...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn246/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở NN-PTNT; UBND các huyện, thành phố; CVP
706Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các viện, trung tâm nghiên cứu và phòng thí ngh...Thủ tướng Chính phủ245/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở KHCN; CVP
707Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 01/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảoThủ tướng Chính phủ244/SY-UBNDSở Tài nguyên - Môi trường
708Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tửChính phủ243/SY-UBNDCác Sở, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố
709Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 thángThủ tướng Chính phủ242/SY-UBNDSở LĐTB&XH, NN&PTNT, TC, KHĐT; Trường Cao đẳng nghề; UBND các huyện, thành phố
710Nghị định số 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữChính phủ241/SY-UBNDCác Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thành phố
711Nghị định số 74/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về phòng không nhân dânChính phủ240/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; UBMTTQ tỉnh; Bộ Chỉ huy QS tỉnh; CVP, CVPNC
712Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25/9/2015 của Chính phủ Quy định về đầu tư ra nước ngoàiChính phủ 239/SY-UBNDSở KHĐT; Ban QL các KCN tỉnh; UBND các huyện, thành phố
713Nghị định số 84/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tưChính phủ238/SY-UBNDSở KHĐT, XD, GTVT, NN&PTNT; Ban QLCKCN tỉnh; UBND các huyện, thành phố; CVP
714Quyết định số 1584/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2015 - 2020Thủ tướng Chính phủ236/SY-UBNDCác Sở: KHĐT, Y tế, Tài chính; BHXH tỉnh; Cục Thống kê; UBND các huyện, thành phố
715Công văn số 1721/TTg-KTN ngày 25/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý tồn tại về miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi thực hiện Luật...Thủ tướng Chính phủ235/SY-UBNDSở: Tài chính, TNMT; Cục thuế tỉnh
716Thông tư số 11/2015/TT-NHNN ngày 20/8/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn xử lý các khoản nợ vay của công ty nông, lâm nghiệp tại tổ chức t...Ngân hàng Nhà nước Việt Nam234/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn; CVP
717Thông tư số 70/2015/TT-BTC ngày 08/5/2015 của Bộ Tài chính ban hành Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toánBộ Tài chính233/SY-UBNDCT UBND tỉnh; Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố; LĐVP
718Thông tư số 148/2015/TT-BTC ngày 15/9/2015 của Bộ Tài chính quy định về nội dung và mức chi thực hiện Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông t...Bộ Tài chính232/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; LĐVP (Đ/c Duyên, Đ/c Tuấn, Đ/c Hanh)
719Thông tư số 147/2015/TT-BTC ngày 15/9/2015 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt NamBộ Tài chính231/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Hoa); Sở: TC, LĐTB&XH; Bộ CHQS tỉnh; UBND các huyện, thành phố; LĐVP (Đ/c Duyên, Đ/c Tuấn, Đ/c Thất)
720Quyết định số 1614/QĐ-TTg ngày 15/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể "Chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo...Thủ tướng Chính phủ230/SY-UBNDCác Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố
721Quyết định số 1649/QĐ-TTg ngày 24/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốcThủ tướng Chính phủ229/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; CVP; Sở Y tế; Ban TĐ-KT tỉnh; Các cá nhân được phong tặng
722Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2012 củ...Thủ tướng Chính phủ228/SY-UBNDSở Công Thương
723Thông tư số 120/2015/TT-BTC ngày 14/8/2015 của Bộ Tài chính quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người ...Bộ Tài chính 227/SY-UBNDSở Tài chính; Chi cục Hải quan
724Thông tư số 40/2015/TT-BTNMT ngày 17/8/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy trình kỹ thuật quan trắc khí thảiBộ Tài nguyên và Môi trường 226/SY-UBNDChi cục Bảo vệ môi trường tỉnh; Cổng TTĐT tỉnh
725Thông tư số 130/2015/TT-BTC ngày 25/8/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 115/2013/TT-BTC ngày 20/8/2013 của Bộ Tài chính hướng...Bộ Tài chính 225/SY-UBNDCT UBND tỉnh; Sở Tài chính; Bảo hiểm xã hội tỉnh; CVP
726Thông tư liên tịch số 115/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 11/8/2015 của liên Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tị...Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp224/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; CVP, PCVP (Đ/c Thất)
727Thông tư số 104/2015/TT-BTC ngày 03/7/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn đối tượng áp dụng thực hiện Quyết định số 33/2014/QĐ-TTg ngày 28/5/2014 của Thủ ...Bộ Tài chính223/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBMTTQ tỉnh; UBND các huyện, thành phố; CVP
728Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hạiBộ Tài nguyên và Môi trường222/SY-UBNDUBND các huyện, thành phố; Cổng TTĐT tỉnh
729Quyết định số 34/2015/QĐ-TTg ngày 14/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên được xem xét cấp bảo lãn...Thủ tướng Chính phủ221/SY-UBNDSở: KHĐT, TC; Ban QL các KCN tỉnh; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh; UBND các huyện, thành phố; LĐVP
730Quyết định số 1382/QĐ-BTP ngày 29/7/2015 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản...Bộ Tư pháp220/SY-UBNDSở Tư pháp; PVPNC
731Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầuBộ Khoa học và Công nghệ219/SY-UBNDSở KH và CN; UBND các huyện, thành phố; CVP
732Thông tư số 132/2015/TT-BTC ngày 28/8/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ môi trường Việt NamBộ Tài chính 218/SY-UBNDSở: Tài chính, TNMT; Quỹ BVMT tỉnh; Cổng TTĐT tỉnh
733Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thu...Thủ tướng Chính phủ217/SY-UBNDCục thuế tỉnh; Chi cục Hải quan
734Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối...Thủ tướng Chính phủ216/SY-UBNDSở KHĐT; Ban Dân tộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố
735Thông tư số 134/2015/TT-BTC ngày 28/8/2015 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn một số điều của Quyết định số 11/2015/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2015 củ...Bộ Tài chính215/SY-UBNDCác Sở: Tài chính, TNMT; Cục thuế tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Cổng TTĐT tỉnh
736Quyết định số 1447/QĐ-TTg ngày 24/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Tặng cờ Thi đua của Chính phủThủ tướng Chính phủ214/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; CVP; Ban TĐ-KT tỉnh
737Thông báo số 11/TB-ĐTVNN ngày 24/8/2015 của Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh đi học Thạc sĩ ở Nhật Bản theo Chươ...Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạoCác ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố
738Quyết định số 1122/QĐ-BNN-BVTV ngày 07/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chí...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 213/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở NN&PTNT; CVP
739Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 31/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủThủ tướng Chính phủ 212/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Ban Thi đua khen thưởng - Sở Nội vụ; Các cá nhân được tặng Bằng khen; CVP
740Quyết định số 1233/QĐ-TTg ngày 03/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án quản lý nhập khẩu đến năm 2020 phù hợp với các cam kết quốc t...Thủ tướng Chính phủ211/SY-UBNDSở Công Thương
741Thông tư liên tịch số 112/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 29/7/2015 của liên Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn cơ chế phối hợp và xử lý trong ...Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ 210/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở KHCN; Chi cục Hải quan tỉnh BK; CVP
742Công văn số 7209/TCHQ-TXNK ngày 06/8/2015 của Tổng cục Hải quan về việc lấy ý kiến tham gia đối với dự thảo sửa đổi bổ sung Thông tư 126/2014/TT-BTC n...Tổng cục Hải quan209/SY-UBNDSở Tài chính; Cục Thuế tỉnh; Chi cục Hải quan
743Quyết định số 2950/QĐ-BNN-KTHT ngày 27/7/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính thay thế thuốc phạm vi chứ...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn208/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở NN&PTNT; UBND các huyện, thành phố; CVP
744Thông tư số 113/2015/TT-BTC ngày 07/8/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế đ...Bộ Tài chính207/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở NN&PTNT; UBND các huyện, thành phố; CVP
745Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ Về quản lý hoạt động thông tin đối ngoạiChính phủ206/SY-UBNDBan Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở: TT-TT, VH-TT&DL, Tài chính, Nội vụ; Công an tỉnh
746Nghị định số 70/2015/NĐ-CP ngày 01/9/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đối với Quân đội nh...Chính phủ205/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Công an tỉnh; Bộ CHQS tỉnh
747Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BCT-BCA-VKSNDTC-TANDTA ngày 17/8/2015 của Liên Bộ Công Thương, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án n...Bộ Công Thương, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao204/SY-UBNDCT UBND tỉnh; Sở Công Thương; Công an tỉnh; Viện KS nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; LĐVP
748Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BNG-BNV ngày 28/6/2015 của liên Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ202/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở: Nội vụ, Tài chính; Văn phòng UBND tỉnh; Cổng TTĐT tỉnh
749Quyết định số 1336/QĐ-BTC ngày 7/7/2015 của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luậtBộ Tài chính 201/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Kho bạc NN tỉnh; UBND các huyện, thành phố
750Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 14/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quanThủ tướng Chính phủ 200/SY-UBNDChi cục hải quan tỉnh Bắc Kạn
751Thông tư số 100/2015/TT-BTC ngày 29/6/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nướcBộ Tài chính199/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; CVP
752Thông tư số 99/2015/TT-BTC ngày 29/6/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnhBộ Tài chính198/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; CVP
753Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22/7/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 ...Ngân hàng Nhà nước Việt Nam197/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở: NN&PTNT, TC, KHĐT; Chi nhánh Ngân hàng NN tỉnh; CVP
754Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA ngày 9/7/2015 của liên Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an Quy định thẩm quyền...Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an196/SY-UBNDSở Tài chính; UBND các huyện, thành phố
755Quyết định số 2711/QĐ-BNN-KTHT ngày 10/07/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm v...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn195/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở NN-PTNT; KHĐT; TP; CVP
756Quyết định số 2766/QĐ-BNN-CN ngày 13/07/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố mã HS đối với Danh mục giống vật nuôi được sản...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn194/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở NN-PTNT; UBND các huyện, thành phố; CVP
757Công văn số 2535/BKHCV-KHTH ngày 15/07/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc áp dụng Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT/BTC-BKHCN đối với một số n...Bộ Khoa học và Công nghệ193/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở KHCN; CVP
758Công văn số 5526/VPCP-ĐMDN ngày 16/7/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai nghị định số 118/2014/NĐ-CPVăn phòng Chính phủ192/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở NN-PTNT, KHĐT; Công ty TNHH Lâm nghiệp; CVP
759Quyết định số 919/QĐ-BTC ngày 19/05/2015 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 62/2015/TT-BTC ngày 05/05/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ s...Bộ Tài chính191/SY-UBNDCT; PCT UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; CVP
760Thông tư số 40/2014/TT-BKHCN ngày 18/12/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất có ý nghĩa ...Bộ Khoa học và Công nghệ 190/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở KHCN; UBND các huyện, thành phố; CVP
761Thông tư số 25/2015/TT-BNNPTNT ngày 01/07/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hanh Danh mục giống vật nuôi được săn xuất, kinh...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông189/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; UBND các huyện, thành phố; CVP
762Công văn số 2043/BKHCN-TĐKT ngày 15/06/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc kế hoạch xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về ...Bộ Khoa học và Công nghệ188/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở KHĐT; Ban TĐKHT tỉnh; CVP
763Thông tư số 76/2015/TT-BTC ngày 19/5/2015 của Bộ Tài chính Quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệc...Bộ Tài chính187/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở Tài chính; Ngân hàng Nhà nước tỉnh; CVP
764Quyết định số 14/2015/QĐ-TTg ngày 20/05/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc t...Thủ tướng Chính phủ186/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở: TC; VHTT&DL; UBND các huyện, thành phố; CVP; PVPVX
765Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 03/07/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống trung tâ logistics trên địa bản cả n...Thủ tướng Chính phủ 183/SY-UBNDSở: CT, TNMT, GTVT
766Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN ngày 26/06/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số...Bộ Khoa học và Công nghệ182/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở: CT, NN&PTNT; UBND các huyện, thành phố; CVP
767Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chứcChính phủ 181/SY-UBNDCT; PCT UBND tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Các Sở, Ban, Ngành đoàn thể; UBND các huyện, thành phố; LĐVP
768Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/05/2015 của Chính phủ về việc quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chứcChính phủ180/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Sở Nội vụ; LĐVP
769Quyết định số 2413/QĐ-BNN-QLCL ngày 24/06/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính thay thế thuộc phạm vi ch...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn179/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở NN-PTNT, TP; CVP
770Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/06/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóaBộ Kế hoạch và Đầu tư178/SY-UBNDCác Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; LĐVP
771Thông tư liên tịch số 90/2015/TTLT-BTC-BKHĐT ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối v...Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư177/SY-UBNDSở: TC; KHĐT, UBND các huyện, thành phố
772Quyết định QĐ-BKHĐT ngày 06/07/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc p... Bộ Kế hoạch và Đầu tư 176/SY-UBNDCác Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; LĐVP
773Thông tư số 88/2015/TT-BTC ngày 09/06/2015 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp Gi...Bộ Tài chính 175/SY-UBNDSở Tài chính; Cục thuế tỉnh; Kho bạc NN tỉnh Bắc Kạn
774Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư khi thực ...Thủ tướng Chính phủ174/SY-UBNDSở: KHĐT, TC, XD, TNMT, UBND các huyện, thành phố
775Công văn số 9207/BTC-QLN ngày 07/07/2015 của Bộ Tài chính về việc góp ý kiến dự án do Tổ chức Care Denmark viện trợ cho Viện Nghiên cứu Xã hội Kinh tế...Bộ Tài chính173/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Hội LH phụ nữ tỉnh Bắc Kạn; LĐVP
776Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế...Bộ Tài nguyên và Môi trường172/SY-UBNDBan QL các KCN; UBND các huyện, thành phố, Cổng TTĐT
777Quyết định số 71/QĐ-BCĐTCCNN ngày 03/6/2015 của Ban Chỉ đao liên ngành về Tái cơ cấu ngành nông nghiệp về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ ...Ban Chỉ đao liên ngành về Tái cơ cấu ngành nông nghiệp171/SY-UBNDTT UBND Tỉnh; Sở NN&PTNT; CVP
778Thông tư số 78/2015/TT-BTC ngày 20/5/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc...Bộ Tài chính170/SY-UBNDChi cục Hải quan tỉnh Bắc Kạn
779Quyết định số 1028/QĐ-KHXH ngày 21/5/2015 của Viện Hàn lâm khoa học xã hội Viêt Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Diễn đàn khoa họ...Viện Hàn lâm khoa học xã hội Viêt Nam169/SY-UBNDTT UBND Tỉnh; Sở KHCN; Liên hiệp các hội KHKT tỉnh Bắc Kạn
780Công văn số 8028/BTC-CST ngày 17/6/2015 của Bộ Tài chính về việc phí thẩm định thiết kế công trình xây dựng Bộ Tài chính168/SY-UBNDSở: TC, KHĐT, XD, NN-PTNT; UBND các huyện, thành phố; LĐVP
781Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 22/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phương pháp ...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài chính167/SY-UBNDTT UBND Tỉnh; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn; CVP
782Quyết định số 706/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyêt Đề án phát triển thương hiệu gạo Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến...Thủ tướng Chính phủ166/SY-UBNDTT UBND Tỉnh; Sở NN&PTNT, CT, KHCN; CVP
783Quyết định số 890/QĐ-TTg ngày 18/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Truyền thống ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt NamThủ tướng Chính phủ165/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Bắc Kạn; UBND các huyện, thành phố; LĐVP
784Thông báo số 180/TB-VPCP ngày 27/5/2015 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngà...Văn phòng Chính phủ164/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở: NN-PTNT, CT, KHCN; LĐVP
785Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban chấp hành trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa họ...Ban chấp hành trung ương163/SY-UBNDSở LĐ - TB&XH
786Nghị định số 54/2015/NĐ-CP ngày 8/6/2015 của Chính phủ quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quảChính phủ162/SY-UBNDSở: TNMT, NN-PTNT, KHCN,TC; UBND các huyện, thành phố; Cổng TTĐT tỉnh
787Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn ...Bộ Tài nguyên và Môi trường161/SY-UBNDUBND các huyện, thành phố; Cổng TTĐT tỉnh
788Thông tư số 71/2015/TT-BTC ngày 11/5/2015 của Bộ Tài chính về Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hỗ trợ hoạt động của ...Bộ Tài chính160/SY-UBNDCT. PCT UBND tỉnh; Sở Tài chính; Hội cựu chiến binh; UBND các huyện, thành phố; CVP
789Quyết định số 15/2015/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 34/2008/QĐ-TTg ngày 3/3/2008 của...Thủ tướng Chính phủ159/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở: Tài chính, KHĐT; Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh; CVP
790Thông tư số 83/2015/TT-BTC ngày 28/5/2015 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hợp tác xãBộ Tài Chính158/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở Tài chính; Liên minh hợp tác xã; UBND các huyện, thành phố; CVP
791Quyết định số 1777/QĐ-BNN-KH ngày 18/5/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT ...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn157/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; LĐVP
792Thông tư số 63/2015/TT-BTC ngày 6/5/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế xuất ...Bộ Tài chính156/SY-UBNDChi cục Hải quan tỉnh
793Công văn số 3593/VPCP-KTTH ngày 19/5/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc các địa phương đề nghị bù hụt thu thuế GTGT năm 2014 do thực hiện NĐ số 209/...Văn phòng Chính phủ155/SY-UBNDSở Tài Chính; Cục Thuế tỉnh
794Thông tư số 07/2015/TT-BCT ngày 12/5/2015 của Bộ Công thương về việc quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu có...Bộ Công thương154/SY-UBNDCục thuế tỉnh; Chi cục Hải quan
795Thông tư số 37/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính về việc quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà...Bộ Tài chính153/SY-UBNDCT UBND tỉnh; Sở Tài chính; UBND các huyện, thành phố; CVP
796Quyết định số 1153/QĐ-TTCP ngày 8/5/2015 của Thanh tra Chính phủ về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần ...Thanh tra Chính phủ152/SY-UBNDCác Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thành phố
797Quyết định số 57/QĐ-TWPCTT ngày 22/5/2015 của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2015 của Ban Chỉ...Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai151/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Nông nghiệp và PTNT; Văn phòng BCH PCTT-TKCN tỉnh; CVP
798Công văn số 3178/VPCP-KTN ngày 7/5/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam hỗ trợ gà không đúng đối tượng tại xã Quế An, ...Văn phòng Chính phủ150/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Văn phòng Điều phối; UBND các huyện, thành phố; CVP
799Công văn số 3154/VPCP-QHQT ngày 7/5/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc đề xuất vay vốn của WB để xây dựng cầu dân sinhVăn phòng Chính phủ 149/SY-UBNDCác Sở: GTVT, KHĐT, TC
800Thông báo số 1163-TB/TU ngày 27/4/2015 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa...Tỉnh ủy Bắc Kạn148/SY-UBNDBan Cán sự đảng
801Công văn số 2739/BKHĐT-KTĐN ngày 11/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giới thiệu Hướng dẫn của UN-EU về định mức chi phí địa phương trong hợp t...Bộ Kế hoạch và Đầu tư147/SY-UBNDCác Sở: KHĐT, TC, GTVT
802Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 5/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2015 - 2017Thủ tướng Chính phủ146/SY-UBNDBan Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở: VH-TT&DL, TT-TT; Báo Bắc Kạn; Đài phát thanh và truyển hình tỉnh; PVP
803Quyết định số 1536/QĐ-BNN-TCCB ngày 6/5/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo trung ương...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn145/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở: NN&PTNT; Văn phòng BCĐ PCTT_TKCN; LĐVP
804Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề ...Chính phủ144/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở: Tài chính, Tư pháp; UBND các huyện, thị xã; CVP
805Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 của Chính phủ về việc Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nướcChính phủ143/SY-UBNDCác Sở: TNMT, CT, NN&PTNT, TC; Vườn Quốc gia Ba Bể; UBND các huyện, thành phố; Cổng thông tin điện tử
806Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồChính phủ142/SY-UBNDCác Sở: TNMT, TC, NV, TT&TT; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Cổng thông tin điện tử
807Thông tư số 32/2015/TT-BTC ngày 17/3/2015 của Bộ Tài chính  về việc hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh tiề... Bộ Tài chính141/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; Thành ủy, Huyện ủy, LĐVP
808Thông tư số 42/2015/TT-BTC ngày 27/3/2015 của Bộ Tài chính về việc quy định về thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá ...Bộ Tài chính140/SY-UBNDCT UBND tỉnh; Chi cục Hải quan tỉnh; CVP
809Thông tư số 35/2015/TT-BTC ngày 19/3/2015 của Bộ Tài chính về việc quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Giải báo chí Quốc gia Bộ Tài chính 139/SY-UBNDCT, PCT VX UBND tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Bắc Kạn; Đài phát thanh và truyền tình tỉnh; CVP, PVP VX
810Thông tư số 17/2015/TT-BCA ngày 04/5/2015 của Bộ Công an về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2014/TT-BCA ngày 23/9/2014 của Bộ Côn... Bộ Công an138/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Công an tỉnh, LĐVP
811Công văn số 2933/VPCP-KTN ngày 25/4/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch Khu công nghiệp Thanh Bình, tỉnh Bắc KạnVăn phòng Chính phủ137/SY-UBNDPCT UBND tỉnh; Các sở: KHĐT, CT; Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh; PVP
812Thông tư số 54/2015/TT-BTC ngày 21/4/2015 của Bộ Tài Chính về việc quy định thu phí sát hạch bổ nhiệm công chứng viên; lệ phí cấp thẻ công chứng viên,...Bộ Tài Chính136/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; CVP
813Quyết định số 850/QĐ-BTC ngày 5/5/2015 của Ban tổ chức cuộc thi viết "tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam" của Trung ương về việc công b...Ban tổ chức cuộc thi viết "tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam" của Trung ương135/SY-UBNDSở Tư pháp
814Quyết định số 851/QĐ-BTC ngày 5/5/2015 của Ban tổ chức cuộc thi viết "tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam" của Trung ương về việc ban hà...Ban tổ chức cuộc thi viết "tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam" của Trung ương134/SY-UBNDSở Tư pháp
815Tờ trình số 411/TTr-SYT ngày 20/4/2015 của Sở Y tế về việc đề nghị công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyển giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bắc KạnSở Y tế133/SY-UBNDSở Y tế
816Quyết định số 575/QĐ-TTg ngày 04/05/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đ...Thủ tướng Chính phủ132/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Các sở: NN&PTNT, KHCN, CVP
817Công văn số 3028/VPCP-NC ngày 04/05/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý việc mua, bán trái phép quân trang, phù hiệu, công cụ hỗ trợ của lực lư...Văn phòng Chính phủ131/SY-UBNDCông an tỉnh; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh
818Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệuChính phủ130/SY-UBNDCác sở: CT, GTVT, NN&PTNT, TC, TNMT, KHĐT, XD, Y tế; Ban Quản lý các khu Công nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, Cổng Thông tin điện tử
819Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ về việc quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sin...Chính phủ128/SY-UBNDCác sở: Y tế, TC, LĐ-TB&XH; Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình; UBND các huyện, thành phố; PVP
820Thông tư số 06/2015/TT-BYT ngày 31/3/2015 của Bộ Y tế về quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Y tếBộ Y tế127/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở Y tế; LĐVP
821Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 2...Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính126/SY-UBNDThường trực Tỉnh ủy;Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; CT, các PCT UBND tỉnh; các Sở, Banh, ngành đoàn thể; Huyện ủy, HĐND, UBND các huyện, thành phố; LĐVP
822Quyết định số 1284/QĐ-BNN-QLDN ngày 17/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Ban chỉ đạo sắp xếp, đổi mới và phát triển,...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn125/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở NN-PTNT; Công ty TNHH lâm nghiệp Bắc Kạn; CVP
823Thông tư số 17/2015/TT-BTNMT ngày 6/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc xây dựng và thực hiện dự án theo Cơ chế tín chỉ chung khuôn k...Bộ Tài nguyên và Môi trường124/SY-UBNDCổng TTĐT tỉnh
824Quyết định số 1285/QĐ-BNN-QLDN ngày 17/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Hội đồng thẩm định Phương án tổng thể sắp x...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn123/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở NN-PTNT; CVP
825Nghị định số 36/2015/NĐ-CP ngày 17/4/2015 của Chính phủ quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ ...Chính phủ122/SY-UBNDChi cục Hải quan tỉnh Bắc Kạn
826Thông tư số 49/2015/TT-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Tài Chính quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch...Bộ Tài Chính121/SY-UBNDChi cục Hải quan tỉnh Bắc Kạn
827Công văn số 2660/BTC-UBCK ngày 26/2/2015 của Bộ Tài chính về việc thoái vốn thông qua đấu giá cổ phầnBộ Tài chính120/SY-UBNDSở: TC; KHĐT
828Quyết định số 3536/QĐ-BYT ngày 9/9/2014 của Bộ Y tế về việc công bố thủ  tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tếBộ Y tế119/SY-UBNDSở: Y tế, Tư pháp
829Quyết định số 01/QĐ-BCĐNN ngày 01/4/2015 của Ban Chỉ đạo nhà nước về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 về việc phê duyệt Phương... Ban Chỉ đạo nhà nước về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020118/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Chi cục Kiểm lâm; UBND các huyện, thị xã; CVP
830Thông tư số 09/2015/TT-BTNMT ngày 23/3/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạc...Bộ Tài nguyên và Môi trường117/SY-UBNDSở Tài chính; UBND các huyện, thị xã; Cổng TTĐT tỉnh
831Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 17/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng ca...Thủ tướng Chính phủ116/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở NN-PTNT; CVP
832Quyết định số 3192/QĐ-BCT ngày 03/4/2015 của Bộ Công thương về việc ban hành Phương pháp đánh giá thực hiện Tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong Bộ t...Bộ Công thương115/SY-UBNDTTUBND Tỉnh; Sở NN-PTNT; Văn phòng điều phối; Thành viên BCĐ tỉnh; CVP
833Quyết định số 2491/QĐ-BCT ngày 18/3/2015 của Bộ Công thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung ...Bộ Công thương99/SY-UBNDSở Công thương; PCVPNC
834Quyết định số 2950/QĐ-BTP ngày 05/11/2014 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặ...Bộ Tư pháp114/SY-UBNDSở TNMT, Tư pháp; Văn phòng ĐKQSDĐ cấp tỉnh, huyện; Ngân hàng nhà nước
835Quyết định số 3489/QĐ-BYT ngày 09/9/2014 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đối, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y...Bộ Y tế113/SY-UBNDSở: Y tế, Tư pháp
836Quyết định số 2756/QĐ-BTC ngày 27/10/2014 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện...Bộ Tài chính112/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở Tài chính; UBND các huyện, thị xã; CVP
837Công văn số 18400/BTC-TCDN ngày 17/12/2014 của Bộ Tài chính về việc tham gia ý kiến đối với Đề án thành lập công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công t...Bộ Tài chính111/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở: NN&PTNT, KHĐT, TC, LĐ-TBXH, NV; Công ty Cổ phần vật tư kĩ thuật nông nghiệp; CVP
838Công văn số 4985/LĐTBXH-LĐTL ngày 26/12/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đề án thành lập Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công t...Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội110/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở: NN&PTNT; KHĐT, TC, LĐ-TB&XH, NV; Công ty Cổ phần vật tư kĩ thuật nông nghiệp; CVP
839Công văn số 10506/BNN-QLDN ngày 30/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Đề án thành lập Công ty TNHH MTV khai thác công trình th... Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn109/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở: NN&PTNT, KHĐT, TC, LĐ TB&XH, NV; Công ty Cổ phần vật tư kĩ thuật nông nghiệp; CVP
840Thông tư số 11/2015/TT-BTNMT ngày 31/3/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trườngBộ Tài nguyên và Môi trường108/SY-UBNDCổng TTĐT tỉnh
841Quyết định số 7612/QĐ-BCT ngày 26/8/2013 của Bộ Công thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung ...Bộ Công thương107/SY-UBNDSở Công Thương; PCVPNC
842Quyết định số 6410/QĐ-BCT ngày 21/7/2014 của Bộ Công thương về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công thươngBộ Công thương106/SY-UBNDSở Công Thương; PCVPNC
843Quyết định số 9802/QĐ-BCT ngày 30/10/2014 của Bộ Công thương về phê duyệt phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nh...Bộ Công thương105/SY-UBNDSở Công thương; PCVPNC
844Quyết định số 10358/QĐ-BCT ngày 14/11/2014 của Bộ Công thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công ...Bộ Công thương104/SY-UBNDSở Công thương; PCVPNC
845Quyết định số 10685/QĐ-BCT ngày 20/11/2014 của Bộ Công thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sun...Bộ Công thương103/SY-UBNDSở Công thương; PCVPNC
846Quyết định số 11214/QĐ-BCT ngày 11/12/2014 của Bộ Công thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sun...Bộ Công thương102/SY-UBNDSở Công thương; PCVPNC
847Quyết định số 1039/QĐ-BCT ngày 2/2/2015 của Bộ Công thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ t...Bộ Công thương101/SY-UBNDSở Công thương; PCVPNC
848Quyết định số 1653/QĐ-BCT ngày 14/2/2015 của Bộ Công thương về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Côn...Bộ Công thương100/SY-UBNDSở Công thương; PCVPNC
849Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ qua...Thủ tướng Chính phủ98/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; các Sở, Ban ngành; UBND các huyện, thị xã; UBND các xã phường, thị trấn; LĐVP
850Nghị định số 34/2015/NĐ-CP ngày 31/3/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18/5/2013 của Chính phủ về...Chính phủ97/SY-UBNDCT; PCT UBND tỉnh; Sở: TC, TNMT, KHĐT, XD; CVP
851Thông tư số 31/2015/TT-BTC ngày 12/3/2015 của Bộ Tài Chính về quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí do ngân sách Nhà nước...Bộ Tài Chính96/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở : TC, LĐ-TB&XH; UBND các huyện, thị xã; CVP
852Thông tư liên tịch số 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 27/3/2015 của Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục Đào tạo về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý ...Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục Đào tạo95/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở GD-ĐT; UBND các huyện, thị xã; CVP, PVP
853Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu v...Bộ Tài chính94/SY-UBNDChi cục Hải quan
854Thông tư số 13/2015/TT-BTNMT ngày 31/3/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trườngBộ Tài nguyên và Môi trường93/SY-UBNDCổng Thông tin Điện tử tỉnh
855Thông tư số 10/2015/TT-BTNMT ngày 25/3/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật sản xuất ảnh viễn thám quang học độ phân giải ca...Bộ Tài nguyên và Môi trường92/SY-UBNDCổng Thông tin ĐIện tử tỉnh
856Thông tư số 12/2015/TT-BTNMT ngày 31/3/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trườngBộ Tài nguyên và Môi trường91/SY-UBNDCổng Thông tin ĐIện tử tỉnh
857Thông tư số 07/2015/TT-BTNMT ngày 26/2/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đấ...Bộ Tài nguyên và Môi trường 90/SY-UBNDSở Tài chính, NN&PTNT; UBND các huyện, thị xã; CT TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn
858Thông tư số 44/2015/TT-BTC ngày 30/3/2015 của Bộ Tài chính về sửa đổi mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu ...Bộ Tài Chính89/SY-UBNDChi cục Hải quan
859Thông tư số 36/2015/TT-BTC ngày 23/3/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng vàng trang sức, kỹ nghệ v...Bộ Tài chín88/SY-UBNDChi cục Hải quan
860Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 9/3/2015 của Chính phủ về việc quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nh...Chính phủ87/SY-UBNDCác Sở, Ban, Ngành đoàn thể; UBND các huyện, thị xã
861Quyết định số 739/QĐ-BNN-KTHT ngày 6/3/2015 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức ...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn86/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; UBND huyện Ba Bể, Pắc Nặm; CVP
862Thông tư số 11/2015/TT-BNNPTNT ngày 10/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định đánh giá rủi ro đối với thủy sản sống nhập k...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn85/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; CVP
863Quyết định số 367/QĐ-TTg ngày 17/3/2015 của Thủ Tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo trưng ương về phòng, chống thiên taiThủ Tướng Chính phủ84/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Văn phòng BCH phòng, chống Lụt bão và TKCN tỉnh; CVP
864Công văn số 09/BCĐTW-VPĐP ngày 16/3/2015 của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới về việc phân công địa bàn kiểm tra chỉ đạo thực hiện Chương trìn...Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới83/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Văn phòng điều phối; CVP
865Quyết định số 774/QĐ-BNN-QLDN ngày 09/3/2015 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Hội đồng thẩm định Phương án tổng thể sắp xếp, đ...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn82/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Công ty Lâm nghiệp; CVP
866Công văn số 248/BTNMT-ĐĐBĐVN ngày 18/03/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sử dụng bản đồ nền địa hình và kiểm tra nghiệm thu các sản phẩm c...Bộ Tài nguyên và Môi trường81/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban ngành; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
867Công văn số 2328/BNN-XD ngày 23/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đánh giá năng lực các nhà thầu tham gia các dự án đầu tư xây...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn80/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; UBND thị xã Bắc Kạn; CVP
868Báo cáo số 48-BC/BCĐTW(ĐA 61) ngày 13/3/2015 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 về kết quả chỉ đạo thực hiện Đề án 61 "Nâng cao vai trò, trách nh...Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 6179/SY-UBNDBan Chỉ đạo thực hiện đề án 61; Hội nông dân tỉnh; CVP
869Kế hoạch số 08-KH/BCĐTW(ĐA 61) ngày 16/3/2015 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 về việc hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 năm 2015Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 6178/SY-UBNDBan Chỉ đạo thực hiện đề án 61; Hội nông dân tỉnh; CVP
870Công văn số 5588/ENV ngày 14/1/2015 của Trung tâm Giáo dục thiên nhiên về việc xử lý vi phạm liên quan đến các loài tê tê vàng và tê tê JavaTrung tâm Giáo dục thiên nhiên77/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở: NN&PTNT, CT, TP; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã
871Quyết định số 12151/QĐ-BCT ngày 31/12/2014 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 7 về chợ trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nôn...Bộ Công Thương76/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở: Công thương, NN-PTNT; Văn phòng điều phối tỉnh; CVP
872Nghị định số 20/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạngChính phủ75/SY-UBNDSở: TC, LĐ-TB&XH; UBND các huyện, thị xã
873Chỉ thị số 396/CT-BNN-TCLN ngày 15/1/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường công tác quản lý các cơ sở nuôi động vật hoang dã h...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn74/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở: CT, NN-PTNT; CVP
874Công văn số 3239/BTC-ĐT ngày 13/3/2015 của Bộ Tài chính về việc kéo dài thời hạn thanh toán nguồn vốn hỗ trợ đảm bảo an toàn hồ chứa năm 2014 Bộ Tài chính73/SY-UBNDTT UBND tỉnh; UBND huyện: Chợ Mới, Bạch Thông, Ngân Sơn; CVP
875Quyết định số 36/QĐ-BNN-KTHT ngày 8/1/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi ch...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn72/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở NN-PTNT; CVP
876Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi... Chính phủ71/SY-UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: TNMT, KHĐT, TC, GTVT, NN-PTNT, XD, Y tế, KHCN, CT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
877Nghị định số 24/2015/NĐ-CP ngày 27/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và ...Chính Phủ70/SY-UBNDTTUBND tỉnh; Sở GTVT, TNMT; UBND huyện: Ba Bể, Chợ Mới, thị xã; LĐVP
878Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trườngChính phủ69/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TNMT, KHĐT, TC, TC; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
879Quyết định số 264/QĐ-TTg ngày 2/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạ...Thủ tướng chính phủ68/SY-UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: TNMT, NN-PTNT, KHCN, KHĐT, TC; Ban dân tộc tỉnh ; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
880Quyết định số 434/QĐ-BNN-CN ngày 03/02/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, ...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn67/SY-UBNDSở NN-PTNT
881Công văn số 1634/VPCP-KTN ngày 10/3/2015 của Văn phòng Chính phủ vể việc phòng, chống hạn, xâm nhập mặn, bảo đảm cấp nước phục vụ sinh hoạt, sản xuấtVăn phòng Chính phủ66/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở: NN-PTNT, TC, CT, TNMT; CVP
882Công văn số 1423/VPCP-KTTH ngày 02/3/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung Chủ tịch xã vào Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyệnVăn phòng Chính phủ65/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TC, KHDT, NV; Chi nhánh NHNN Bắc Kạn; Chi nhánh NHCSXH tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
883Thông tư số 09/2015/TT-BNNPTNT ngày 03/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện điểm a khoản 1 Điều 6 Quyết định ...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn64/SY-UBNDTT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; CVP
884Nghị quyết số 892/NQ-UBTVQH13 ngày 11/3/2015 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập các phường Xuất Hóa, Huyền Tụng thuộc thị xã Bắc Kạn và t...Ủy Ban Thường vụ Quốc hội63/SY-UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, LĐVP
885Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra ch...Bộ Tài chính62/SY-UBNDSở Tài chính; Cục thuế tỉnh
886Nghị quyết số 05/NQ-CP ngày 04/03/2015 của Chính phủ về việc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2015Chính phủ61/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
887Thông tư số 02/2015/TT-BCT ngày 12/02/2015 của Bộ Công thương quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2015 với thuế suất thuế nhập 0% đối...Bộ Công thương60/SY-UBNDSở Tài chính; Cục thuế tỉnh; Chi cục Hải quan
888Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và N...Bộ Tài nguyên và Môi trường59/SY-UBNDSở Tài chính; UBND các huyện, thị xã; Cổng TTĐT tỉnh
889Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, ...Bộ Tài chính58/SY-UBNDChi cục Hải quan Bắc Kạn
890Quyết định số 1602/QĐ-BCT ngày 14/02/2015 của Bộ Công thương về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất đư...Bộ Công thương57/SY-UBNDSở Công thương
891Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã...Bộ Tài chính56/SY-UBNDChi cục Hải quan Bắc Kạn
892Công văn số 3217/VPQH-GS ngày 31/12/2014 của Văn phòng Quốc hội về việc thông báo kế hoạch giám sát của các cơ quan của Quốc hội tại địa phương năm 20...Văn phòng Quốc hội55/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở: GTVT, KHCN; Cục thuế tỉnh
893Thông tư số 38/2014/TT-BKHCN ngày 16/12/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định về đánh giá tổ chức khoa học và công nghệBộ Khoa học và Công nghệ54/SY-UBNDSở KHCN; Cổng TTĐT tỉnh
894Thông báo số 05/TB-VPCP ngày 07/01/2015 của Văn Phòng Chính phủ về việc ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị tổng kết ngành N...Văn Phòng Chính phủ53/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở: NN-PTNT, CT; CVP
895Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quanBộ Tài chính52/SY-UBNDSở Tài chính; Chi cục Hải quan
896Nghị định số 125/2014/NĐ-CP ngày 29/12/2014 của Chính phủ về việc sửa dổi, bổ sung quy định về dịch vụ giám định thương mại tại Nghị định số 120/2011/...Chính phủ51/SY-UBNDSở Công thương
897Thông tư số 32/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2B014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định quản lý Chương trình phát triển thị trường khoa học và côn...Bộ Khoa học và Công nghệ50/SY-UBNDCôngt TTĐT tỉnh
898Thông tư số 57/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của Bộ Công thương về việc quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điệnBộ Công thương49/SY-UBNDSở Công thương; Điệc lực Bắc Kạn
899Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công thương về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 nă...Bộ Công thương48/SY-UBNDSở Công thương
900Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của Bộ Công thương về việc quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán ...Bộ Công thương47/SY-UBNDSở Công thương; Điện lực Bắc Kạn
901Thông báo số 10585/TB-BNN-VP ngày 31/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nô...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn46/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở NN và PTNT, KHCN; CVP
902Công văn số 97/VPCP-KTN ngày 07/01/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khácVăn phòng Chính phủ45/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở NN và PTNT; UBND các huyện, thị xã; CVP
903Công văn số 583/VPCP-V.III ngày 23/01/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết một số kiến nghị của các địa phươngVăn phòng Chính phủ44/SY-UBNDSở KHĐT, GTVT
904Công văn số 771/VPCP-KTN ngày 29/01/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo rà soát việc triển khai thực hiện các quy định hỗ trợ làng nghề và gi...Văn phòng Chính phủ43/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở: NN và PTNT, TNMT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
905Kế hoạch số 1161/KH-BNN-TCLN ngày 29/01/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Quyết định số 2242/QĐ-TTg ngày 11/12/2014 c...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn42/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở NN và PTNT; CVP
906Quyết định số 482/QĐ-BNN-HTQT ngày 06/02/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vê việc thành lập Tổ công tác chuẩn bị Chương trình "Nhâ...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn41/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở: NN và PTNT, GD-ĐT, Y tế, KHĐT, TC; LĐVP
907Thông tư số 196/2014/TT-BTC ngày 18/12/2014 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạ...Bộ Tài chính40/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; CVP
908Thông tư số 01/2015/TT-BNV của Bộ Nội Vụ ngày 13/02/2015 về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đố...Bộ Nội Vụ39/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở: TC, NV; UBND các huyện thị xã; Các xã, phường, thị trấn; LĐVP
909Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về việc quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lươ...Chính phủ38/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; Các xã, phường, thị trấn; LĐVP
910Công văn số 117/BXD-QHKT ngày 21/01/2015 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí về nhà ở nông thônBộ Xây dựng37/SY-UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: NN-PTNT, CT, LĐ-TB&XH, TNMT, TC, KHĐT, GD-ĐT, Y tế, TT-TrT; Ban Dân Tộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
911Thông tư số 02/2015/TT-BTC ngày 05/01/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng...Bộ Tài chính36/SY-UBNDSở TNMT, TP; Trung Tâm phát triển quỹ đất tỉnh; UBND các huyện, thị xã
912Thông tư số 161/2014/TT-BTC ngày 31/10/2014 của Bộ Tài chính Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước của ngành Tài chínhBộ Tài chính35/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Tài chính; Kho bạc tỉnh; UBND các huyện, thị xã; CVP
913Thông tư số 142/2014/TT-BTC ngày 25/09/2014 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn kế toán dự trữ quốc giaBộ Tài chính34/SY-UBNDTt UBND tỉnh; Sở Tài chính; Kho bạc tỉnh; UBND các huyện, thị xã; CVP
914Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát...Chính phủ33/SY-UBNDSở Tài chính; Chi cục hải quan
915Thông tư số 192/2014/TT-BTC ngày 12/12/2014 của Bộ Tài chính Quy định bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nướcBộ Tài chính32/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Các sở, ban. ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã
916Thông báo số 482/TB-VPCP ngày 31/12/2014 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương ...Văn phòng Chính phủ31/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở NN & PTNT; Văn phòng điều phối tỉnh; CVP
917Nghị định số 03/2015/NĐ-CP ngày 06/01/2015 của Chính phủ Quy định về xác định thiệt hại đối với môi trườngChính phủ30/SY-UBNDSở TNMT; UBND các huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn; Cổng TTĐT tỉnh
918Quyết định số 32/QĐ-TTg ngày 13/01/2015 của Thủ Tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình đồng bộ phát triển và nâng cấp cụm ngành và chuỗi giá t...Thủ Tướng Chính phủ29/SY-UBNDSở: CT, NN-PTNT, KHĐT
919Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ về việc quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trườngChính phủ28/SY-UBNDSở TNMT; Cổng TTĐT tỉnh
920Thông tư số 25/2014/TT-BTP ngày 31/12/2014 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chínhBộ Tư pháp27/SY-UBNDSở Tư pháp; Cổng TTĐT tỉnh
921Công văn số 82/TTg-KTN ngày 19/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc chiến lược tổng thể ngành thuốc lá Việt NamThủ tướng Chính phủ26/SY-UBNDSở Công Thương
922Quyết định số 15/QĐ-BNN-QLCL ngày 05/01/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Ban Điều phối và Tổ công tác giúp việc Ban Đ...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn25/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở NN và PTNT; CVP
923Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014...Bộ Công an24/SY-UBNDCác Sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
924Công văn số 235/PTDN-TTDN ngày 30/12/2014 của Cục Phát triển doanh nghiệp Bộ Kế hoạch và đầu tư về việc phát hành Chuyên đề thông tin Hỗ trợ DNNVV Quý...Cục Phát triển doanh nghiệp23/SY-UBNDBan Chỉ đạo đổi mới và phát triển Doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn
925Thông tư số 170/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ tích lũy trả nợBộ Tài chính22/SY-UBNDCt UBND tỉnh; Sở Tài chính; Kho bạc tỉnh; CVP
926Quyết định số 21/QĐ-BTC ngày 12/01/2015 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính hướ...Bộ Tài chính21/SY-UBNDCt UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; CVP
927Thông tư số 42/2014/TT-BNNPTNT ngày 17/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với cá...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn20/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; LĐVP (Đ/c Duyên)
928Nghị định số 117/2014/NĐ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ Quy định về Y tế xã, phường, thị trấnChính phủ19/SY-UBNDSở: Y tế, NV, TC; UBND các huyện, thị xã; Trung tâm y tế các huyện, thị xã
929Thông tư số 44/2014/TT-BNNPTNT ngày 01/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định các bệnh phải kiểm tra định kỳ đối với cơ sở chăn n...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn18/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Duyên)
930Thông tư số 189/2014/TT-BTC ngày 11/12/2014 của Bộ Tài chính Quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh l...Bộ Tài chính9/SY-UBNDNgân hàng Phát triển Bắc Kạn
931Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ Quy định danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản ...Thủ tướng Chính phủ17/SY-UBNDChi cục Hải quan; Chi cục Quản lý thị trường
932Thông tư số 35/2014/TT-BKHCN ngày 11/12/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệBộ Khoa học và Công nghệ16/SY-UBNDSở: KHCN, TC, TP; Cổng TTĐT tỉnh
933Thông báo số 465/TB-VPCP ngày 22/12/2014 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban chỉ đạo về đầu tư theo hìn...Văn phòng Chính phủ15/SY-UBNDSở: KHĐT, GTVT, NN-PTNT, CT, XD
934Quyết định số 1878/QĐ-BKHĐT ngày 24/12/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc mộ...Bộ Kế hoạch và Đầu tư14/SY-UBNDCác Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã
935Nghị định số 120/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 20...Chính phủ13/SY-UBNDSở Khoa học và Công nghệ; Cổng TTĐT tỉnh
936Công văn số 17824/BTC-ĐT ngày 08/12/2014 của Bộ Tài chính về việc tham gia ý kiến về kiến nghị của tỉnh Bắc KạnBộ Tài chính12/SY-UBNDSở: TC, KHĐT, NN-PTNT
937Công văn số 9459/BKHĐT-KTĐPLT ngày 18/12/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tham gia ý kiến về đề nghị của tỉnh Bắc KạnBộ Kế hoạch và Đầu tư11/SY-UBNDSở: TC, KHĐT, NN-PTNT
938Quyết định số 2756/QĐ-BTC ngày 27/10/2014 của Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện thuộ...Bộ Tài chính10/SY-UBNDCT UBND tỉnh; Sở: TC, TP; Cục Thuế tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
939Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 29/12/2014 của Chính phủ về việc miễn thị thực có thời hạn đối với công dân các nước: Liên bang Nga, Nhật Bản, Đại Hàn Dân...Chính phủ08/SY-UBNDCông an tỉnh (PA61); Cổng TTĐT tỉnh
940Quyết định số 2812/QĐ-BTC ngày 31/10/2014 của Bộ Tài chính về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà ...Bộ Tài chính7/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở Tài chính; UBND các huyện, thị xã; CVP, PCVP (Đ/c Thanh)
941Công văn số 4625/BKHCN-KHTH ngày 11/12/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phụ lục của Thông tư số 33/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014Bộ Khoa học và Công nghệ6/SY-UBNDSở Khoa học và Công nghệ; Cổng TTĐT tỉnh
942Thông tư số 33/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Ban hành quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa h...Bộ Khoa học và Công nghệ5/SY-UBNDSở Khoa học và Công nghệ; Cổng TTĐT tỉnh
943Thông tư số 16/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử các cấpBộ Nội vụ4/SY-UBNDCT UBND tỉnh; Các Sở, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã; CVP
944Thông tư số 174/2014/TT-BTC ngày 17/11/2014 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động đối với Ban Vận động và tiếp nhận tiền,...Bộ Tài chính3/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Ủy ban MTTQ tỉnh; UBND các huyện, thị xã; CVP, PCVP (Đ/c Thanh)
945Thông tư số 175/2014/TT-BTC ngày 17/11/2014 của Bộ Tài chính Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước thực hiện công tác phòng,...Bộ Tài chính2/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Ủy ban MTTQ tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
946Thông tư số 181/2014/TT-BTC ngày 27/11/2014 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện áp dụng tại Thư viện Q...Bộ Tài chính1/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Hoa); Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND các huyện, thị xã; CVP, PCVPVX
947Quyết định số 71/2014/QĐ-TTg ngày 17/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 1 Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10...Thủ tướng Chính phủ459/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở: TC, XD, TNMT; Cục Thuế tỉnh; UBND các huyện, thị xã; CVP, PVP (Đ/c Đức)
948Thông tư số 49/2014/TT-BTNMT ngày 22/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xác định đường địa giới hành chính, c...Bộ Tài nguyên và Môi trường458/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Chinh); Sở: TNMT, Nội vụ; LĐVP (Đ/c Đức)
949Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 05/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng sắt đến năm 2020, ...Thủ tướng Chính phủ457/SY-UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: CT, TNMT, KHCN, GTVT, KHĐT, TC; UBND các huyện: Chợ Đồn, Pác Nặm, Ngân Sơn, Bạch Thông; LĐVP
950Nghị quyết số 91/NQ-CP ngày 05/12/2014 của Chính phủ về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng ...Chính phủ456/SY-UBNDTT: TU, HĐND tỉnh; CT, PCT UBND tỉnh; Sở: TNMT, NN-PTNT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Đức)
951Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 05/12/2014 của Chính phủ về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất vào mục đích an ninh đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất...Chính phủ455/SY-UBNDTT: TU, HĐND tỉnh; CT, PCT UBND tỉnh; Sở: TNMT, NN-PTNT; Công an tỉnh; LĐVP (Đ/c Đức)
952Thông tư số 19/2014/TT-BNV ngày 04/12/2014 của Bộ Nội vụ Quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chứcBộ Nội vụ454/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, các Hội; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
953Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chếChính phủ453/SY-UBNDTT: TU, HĐND tỉnh; CT, PCT UBND tỉnh; Các Sở,Ban, Ngành, Đoàn thể; Huyện ủy, HĐND, UBND các huyện, thị xã; LĐVP
954Thông tư số 31/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014...Bộ Khoa học và Công nghệ452/SY-UBNDSở: KHCN, NV; UBND các huyện, thị xã; Cổng TTĐT tỉnh
955Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tếChính phủ451/SY-UBNDSở: LĐ-TB&XH, TC, Y tế, KHĐT; Công an tỉnh; Bộ CHQS tỉnh; Bảo hiểm XH tỉnh; UBND các huyện, thị xã
956Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh m...Thủ tướng Chính phủ450/SY-UBNDSở: KHCN, KHĐT, CT; Cổng TTĐT tỉnh
957Quyết định số 3340/QĐ-BKHCN ngày 03/12/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đính chính Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng ...Bộ Khoa học và Công nghệ449/SY-UBNDSở Khoa học và Công nghệ; Cổng TTĐT tỉnh
958Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đaiChính phủ448/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TNMT, NN-PTNT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
959Công văn số 4468/BKHCN-KHTH ngày 02/12/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2015 cho hoạt động khoa học và công ng...Bộ Khoa học và Công nghệ447/SY-UBNDSở Kế hoạch và Đầu tư
960Công văn số 6989/BGDĐT-KHTC ngày 03/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục v...Bộ Giáo dục và Đào tạo446/SY-UBNDSở: KHĐT, TC
961Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ Nội vụ Quy định việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong đã được thành lập và hoạt động...Bộ Nội vụ445/SY-UBNDCổng TTĐT tỉnh
962Thông tư số 17/2014/TT-BXD ngày 18/11/2014 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày 15 tháng 5 năm 201...Bộ Xây dựng444/SY-UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: TC, KHĐT, CT, NN-PTNT, XD, TNMT; Ngân hàng nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
963Giấy phép khai thác khoáng sản số 2199/GP-BTNMT ngày 07/10/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trườngBộ Tài nguyên và Môi trường443/SY-UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở Công Thương; Công an tỉnh; UBND huyện Bạch Thông; UBND xã Sỹ Bình; CVP, PCVP (Đ/c Đức)
964Công văn số 9463/VPCP-KTTH ngày 26/11/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc đề nghị của một số địa phươngVăn phòng Chính phủ442/SY-UBNDSở: KHĐT, GTVT
965Quyết định số 2119/QĐ-TTg ngày 26/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủThủ tướng Chính phủ441/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND thị xã Bắc Kạn; Các tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen; LĐVP
966Thông tư số 10/2014/TT-TTCP ngày 24/11/2014 của Thanh tra Chính phủ Quy định chi tiết danh mục vị trí công tác thanh tra của công chức trong các cơ qu...Thanh tra Chính phủ440/SY-UBNDCác Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thị xã
967Công văn số 17001/BTC-QLN ngày 21/11/2014 của Bộ Tài chính về việc góp ý sử dụng nguồn vốn chưa phân bổ trong Dự án Xây dựng đường giao thông các tỉnh...Bộ Tài chính439/SY-UBNDSở: KHĐT, TC
968Quy chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô số 9078/BKHĐT-NHNN-BTC-BCT ngày 02/12/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việ...Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương438/SY-UBNDSở: KHĐT, TC, CT; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bắc Kạn
969Công văn số 16986/BTC-QLN ngày 21/11/2014 của Bộ Tài chính về việc cơ chế tài chính Chương trình đô thị miền núi phía Bắc, vốn vay WBBộ Tài chính437/SY-UBNDSở: KHĐT, TC; UBND thị xã Bắc Kạn; LĐVP (Đ/c Đức)
970Quyết định số 3478/QĐ-BYT ngày 08/9/2014 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tếBộ Y tế436/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Đỗ Thị Minh Hoa); Sở Y tế; PCVPNC
971Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN ngày 18/11/2014 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hướng dẫn phối hợp thự...Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam435/SY-UBNDSở Tư pháp; UBND các huyện, thị xã
972Quyết định số 4542/QĐ-BYT ngày 03/11/2014 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tếBộ Y tế434/SY-UBNDSở: Y tế, TP
973Quyết định số 1404/QĐ-BKHĐT ngày 06/10/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi c...Bộ Kế hoạch và Đầu tư433/SY-UBNDSở: KHĐT, TP; UBND các huyện, thị xã
974Quyết định số 3673/QĐ-BYT ngày 17/9/2014 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tếBộ Y tế432/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Đỗ Thị Minh Hoa); Sở Y tế; PCVPNC
975Quyết định số 1260/QĐ-LĐTBXH ngày 02/10/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chí...Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội431/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Đỗ Thị Minh Hoa); Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; PCVPNC
976Thông tư số 28/2014/TT-BKHCN ngày 15/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định việc xét duyệt, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ được hỗ trợ kinh phí ...Bộ Khoa học và Công nghệ430/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở: TC, KHCN; UBND các huyện, thị xã; CVP, PVP (Đ/c Đức)
977Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ Nội vụ Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên...Bộ Nội vụ429/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
978Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29/10/2014 của liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính Quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình t...Bộ Công Thương, Bộ Tài chính428/SY-UBNDCT UBND tỉnh; Sở: CT, TC; LĐVP
979Quyết định số 9840/QĐ-BCT ngày 31/10/2014 của Bộ Công Thương về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luậtBộ Công Thương427/SY-UBNDSở Công Thương
980Quyết định số 60/2014/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chí hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điệnThủ tướng Chính phủ426/SY-UBNDSở: LĐ-TB&XH, CT; Ban Dân tộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã
981Công văn số 9041/VPCP-KTN ngày 12/11/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc lồng ghép các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xãVăn phòng Chính phủ425/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC, NN&PTNT; Ban Dân tộc
982Công văn số 9168/VPCP-KTTH ngày 17/11/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý đề nghị hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng khu tái định cư của tỉnh Bắc KạnVăn phòng Chính phủ424/SY-UBNDSở: KHĐT, GTVT
983Nghị định số 100/2014/NĐ-CP ngày 06/11/2014 của Chính phủ Quy định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm n...Chính phủ423/SY-UBNDSở: Y tế, CT, VV-TT&DL, TT-TT; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Hội Nông dân; Liên đoàn lao động tỉnh; Tỉnh đoàn; UBND các huyện, thị xã; CVP, PCVPVX
984Công văn số 9252/VPCP-KTTH ngày 19/11/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc đề nghị của một số địa phươngVăn phòng Chính phủ422/SY-UBNDSở: TC, KHĐT, NN-PTNT, GTVT
985Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 của Chính phủ Quy định về khung giá đấtChính phủ421/SY-UBNDSở: TC, TNMT; Cục Thuế tỉnh; UBND các huyện, thị xã; Cổng TTĐT tỉnh
986Công văn số 8713/BKHĐT-KTNN ngày 18/11/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định nguồn vốn ngân sách Trung ương dự án khởi công mới tỉnh Bắc Kạ...Bộ Kế hoạch và Đầu tư420/SY-UBNDSở: KHĐT, NN-PTNT
987Báo cáo số 235/BC-BVHTTDL ngày 09/10/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn và thực hiện Tiêu chí 06 trong Bộ tiêu chí quốc gia xậ...Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch417/SY-UBNDThành viên BCĐ XD NTM tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
988Thông tư số 143/2014/TT-BTC ngày 30/9/2014 của Bộ Tài chính Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án "H...Bộ Tài chính416/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Hoa); Sở Tài chính; Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh; Liên đoàn lao đọng tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Duyên, Đ/c Thanh)
989Nghị định số 96/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàngChính phủ415/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Ngân hàng NN chi nhánh tỉnh Bắc Kạn; Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh Bắc Kạn; Ngân hàng Phát triển khu vực tỉnh Bắc Kạn; LĐVP
990Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm ...Bộ Khoa học và Công nghệ414/SY-UBNDCác Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã; Cổng TTĐT tỉnh
991Nghị định số 99/2014/NĐ-CP ngày 25/10/2014 của Chính phủ Quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ tron...Chính phủ413/SY-UBNDSở: KHCN, GDĐT, KHĐT, TC; Cổng TTĐT tỉnh
992Công văn số 3897/BVHTTDL-VHCS ngày 30/10/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện tiêu chí xây dựng cơ sở vật chất văn hóa trong xây...Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 412/SY-UBNDThành viên BCĐ XD NTM tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
993Thông tư số 149/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính Quy định về số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính để sung v...Bộ Tài chính411/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở Tư pháp; Công an tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Duyên, Đ/c Hanh)
994Thông tư số 137/2014/TT-BTC ngày 18/9/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí chi trả tiền bồi dưỡng giám địn...Bộ Tài chính 410/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở Tư pháp; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Duyên, Đ/c Hanh)
995Thông tư số 150/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm duyệt thiết kế về phòng ch...Bộ Tài chính409/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở Tài chính; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; CVP
996Công văn số 15792/BTC-ĐT ngày 30/10/2014 của Bộ Tài chính về việc thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách trung ương cho 02 dự án khởi công mới trên...Bộ Tài chính408/SY-UBNDSở Kế hoạch và Đầu tư
997Công văn số 8034/BKHĐT-KTDV ngày 30/10/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định nguồn vốn và phần vốn hỗ trợ từ NSTƯ cho dự án Cải tạo, sửa ch...Bộ Kế hoạch và Đầu tư407/SY-UBNDSở: KH, GTVT
998Công văn số 8090/BKHĐT-KTĐPLT ngày 30/10/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định nguồn vốn và phần vốn NSTW cho dự án khởi công mới tỉnh Bắc ...Bộ Kế hoạch và Đầu tư406/SY-UBNDUBND thị xã Bắc Kạn
999Công văn số 15791/BTC-ĐT ngày 30/10/2014 của Bộ Tài chính về việc thẩm định nguồn vốn và phần vốn NSTW cho dự án khởi công mới trên địa bàn tỉnh Bắc K...Bộ Tài chính405/SY-UBNDSở Kế hoạch và Đầu tư; UBND thị xã Bắc Kạn
1000Quyết định số 57/2014/QĐ-TTg ngày 22/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy sản t...Thủ tướng Chính phủ404/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở NN và PTNT
1001Báo cáo số 291-BC/TU ngày 22/10/2014 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về Kết quả 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 06-Ctr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quy...Tỉnh ủy Bắc Kạn403/SY-UBNDSở Nội vụ
1002Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệChính phủ402/SY-UBNDSở: KHCN, TC; UBND các huyện, thị xã; Cổng TTĐT tỉnh
1003Nghị định số 93/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 ...Chính phủ401/SY-UBNDSở: KHCN, TC, TP; UBND các huyện, thị xã; Cổng TTĐT tỉnh
1004Thông tư số 27/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20/9/2013...Bộ Khoa học và Công nghệ400/SY-UBNDSở: KHCN, TP, Y tế; Thanh tra tỉnh; UBND các huyện, thị xã; Cổng TTĐT tỉnh
1005Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN ngày 08/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và p...Bộ Khoa học và Công nghệ399/SY-UBNDSở Khoa học và Công nghệ; Cổng TTĐT tỉnh
1006Thông tư số 06/2014/TT-BKHĐT ngày 14/10/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 216/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 12...Bộ Kế hoạch và Đầu tư398/SY-UBNDCác Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thị xã
1007Thông tư số 132/2014/TT-BTC ngày 10/9/2014 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định chất lượng an toàn kỹ ...Bộ Tài chính397/SY-UBNDCT UBND tỉnh; Sở: TC, GTVT, KHCN, TNMT; CVP
1008Thông báo số 421/TB-VPCP ngày 24/10/2014 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Chương...Văn phòng Chính phủ396/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở NN và PTNT; VP điều phối tỉnh; LĐVP (Đ/c Duyên)
1009Quyết định số 59/2014/QĐ-TTg ngày 22/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp...Thủ tướng Chính phủ395/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở NN và PTNT
1010Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp th...Chính phủ394/SY-UBNDTT Tỉnh ủy; CT, PCT UBND tỉnh; Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1011Công văn số 7814/BKHĐT-KCHTĐT ngày 27/10/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sử dụng nguồn vốn GPMB để xây dựng khu TĐC phục vụ GPMB dự án đầu tư x...Bộ Kế hoạch và Đầu tư393/SY-UBNDSở KHĐT, GTVT; UBND huyện Ba Bể
1012Công văn số 15377/BTC-ĐT ngày 24/10/2014 của Bộ Tài chính về việc thẩm định nguồn vốn và phần vốn NSTW cho dự án Cải tạo, sửa chữa ĐT 258 đoạn từ điểm...Bộ Tài chính392/SY-UBNDSở Kế hoạch - Đầu tư
1013Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữBộ Nội vụ391/SY-UBNDCt, PCT UBND tỉnh; Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1014Thông tư số 10/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Nội vụ Quy định về việc sử dụng tài liệu tại Phòng đọc của các Lưu trữ lịch sửBộ Nội vụ390/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1015Thông tư số 45/2014/TT-BGTVT ngày 03/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 3 đối với xe mô tô...Bộ Giao thông vận tải389/SY-UBNDSở: GTVT, KHCN; Cổng TTĐT tỉnh
1016Thông tư liên tịch số 43/2014/TTLT-BGTVT-TCT ngày 24/9/2014 của liên Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương Quy định về dán nhãn năng lượng đối với xe ...Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương388/SY-UBNDSở: GTVT, CT; Cổng TTĐT tỉnh
1017Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiệnBộ Tài chính387/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1018Quyết định số 2575/QĐ-BTC ngày 07/10/2014 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 70/2014/TT-BTC ngày 28/5/2014 của Bộ Tài chính Quy định thủ ...Bộ Tài chính386/SY-UBNDCT UBND tỉnh; Sở KHCN; Chi cục Hải quan; CVP
1019Thông tư liên tịch số 129/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 05/9/2014 của liên Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ Quy định việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân...Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ 385/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND các huyện, thị xã; CVP
1020Quyết định số 1443/QĐ-BKHĐT ngày 13/10/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổ chức điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015Bộ Kế hoạch và Đầu tư384/SY-UBNDSở: TC, KHĐT; Cục Thống kê
1021Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc láThủ tướng Chính phủ383/SY-UBNDSở Công Thương; Chi cục QLTT; UBND các huyện, thị xã
1022Quyết định số 2376a/QĐ-BTC ngày 16/9/2014 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 132/2014/TT-BTC ngày 10/9/2014 của Bộ Tài chính quy định mức...Bộ Tài chính382/SY-UBNDCT UBND tỉnh; Sở: TC, GTVT, KHCN, TNMT; CVP
1023Thông tư số 23/2014/TT-BKHCN ngày 19/9/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30 thá...Bộ Khoa học và Công nghệ380/SY-UBNDSở Khoa học và Công nghệ
1024Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuếChính phủ379/SY-UBNDSở Tài chính; Cục thuế tỉnh
1025Thông tư số 04/2014/TT-TTCP ngày 18/9/2014 của Thanh tra Chính phủ Quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham n...Thanh tra Chính phủ378/SY-UBNDCác Sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; CVP
1026Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 04/10/2014 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2014Chính phủ377/SY-UBNDTT UBND tỉnh
1027Quyết định số 3824/QĐ-BNN-TCTS ngày 06/9/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt V...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn376/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở NN&PTNT; UBND các huyện, thị xã
1028Thông tư số 40/2014/TT-BGTVT ngày 15/9/2014 của Bộ Giao thông vận tải Ban hành Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Động cơ sử dụng cho xe đạp điện và Quy c...Bộ Giao thông vận tải 375/SY-UBNDSở: GTVT, KHCN; Cổng TTĐT tỉnh
1029Thông tư số 41/2014/TT-BGTVT ngày 15/9/2014 của Bộ Giao thông vận tải Ban hành "Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Giao thông vận tải"Bộ Giao thông vận tải374/SY-UBNDSở GTVT; Cổng TTĐT tỉnh
1030Thông tư số 20/2014/TT-BTP ngày 25/9/2014 của Bộ Tư pháp Ban hành các biểu mẫu để sử dụng trong quá trình áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục ...Bộ Tư pháp373/SY-UBNDSở Tư pháp; Công an tỉnh; UBND các xã, phường, thị trấn
1031Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày 03/10/2014 của Chính phủ về việc bãi bỏ một số điều của Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ ...Chính phủ372/SY-UBNDCục THADS tỉnh; PCVPNC
1032Công văn số 13963/BTC-ĐT ngày 02/10/2014 của Bộ Tài chính về việc sử dụng nguồn vốn GPMB để xây dựng khu tái định cư phục vụ GPMB dự án Đầu tư xây dựn...Bộ Tài chính371/SY-UBNDSở: TC, KHĐT, GTVT
1033Nghị định số 88/2014/NĐ-CP ngày 26/9/2014 của Chính phủ Quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệmChính phủ370/SY-UBNDSở: TC, KHĐT; Chi nhánh NHNN tại Bắc Kạn
1034Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ về "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuậ...Chính phủ368/SY-UBNDTT Tỉnh ủy; CT, PCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; LĐVP
1035Quyết định số 906/QĐ-BNN-KTHT ngày 29/4/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành quy định tại T...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn367/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở: NN-PTNT, TP; CVP
1036Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05/9/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghi...Bộ Tài chính366/SY-UBNDCổng TTĐT tỉnh
1037Công văn số 13535/BTC-ĐT ngày 25/9/2014 của Bộ Tài chính về việc thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách trung ương cho 02 dự án khởi công mới trên ...Bộ Tài chính365/SY-UBNDSở Kế hoạch và Đầu tư
1038Thông tư số 139/2014/TT-BTC ngày 23/9/2014 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 84....Bộ Tài chính364/SY-UBNDSở: TC, CT; Cục Thuế tỉnh
1039Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 của Chính phủ Quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và ...Chính phủ363/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở: KHCN, NV; Cổng TTĐT tỉnh
1040Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg ngày 19/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản p...Thủ tướng Chính phủ362/SY-UBNDSở Y tế; Cục thuế tỉnh; Chi cục Hải quan
1041Thông tư số 135/2014/TT-BTC ngày 12/9/2014 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tạ...Bộ Tài chính361/SY-UBNDCT UBND tỉnh; Sở: TC, GTVT; UBND các huyện, thị xã; CVP
1042Quyết định số 60/QĐ-BCĐĐHG ngày 15/9/2014 của Ban Chỉ đạo điều hành giá về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo điều hành giáBan Chỉ đạo điều hành giá360/SY-UBNDCT UBND tỉnh; Sở Tài chính; CVP
1043Thông tư số 08/2014/TT-BNV ngày 19/9/2014 của Bộ Nội vụ Quy định về Ban Công tác người cao tuổi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ban Công tác ...Bộ Nội vụ359/SY-UBNDSở LĐ-TB&XH; Các thành viên Ban công tác Người cao tuổi tỉnh; UBND các huyện, thị xã
1044Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 08/9/2014 của Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ ...Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ358/SY-UBNDCT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; CVP
1045Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tôChính phủ357/SY-UBNDSở GTVT; Công an tỉnh; Cổng TTĐT tỉnh
1046Thông tư số 22/2014/TT-BKHCN ngày 25/8/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về quản lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụngBộ Khoa học và Công nghệ356/SY-UBNDSở: KHCN, TNMT, Y tế; Cổng TTĐT tỉnh
1047Thông tư số 42/2014/TT-BTNMT ngày 29/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và ...Bộ Tài nguyên và Môi trường354/SY-UBNDSở: TNMT, TC; UBND các huyện, thị xã; Cổng TTĐT tỉnh
1048Công văn số 6364/BKHĐT-QLĐT ngày 19/9/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đăng ký thông tin nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc giaBộ Kế hoạch và Đầu tư353/SY-UBNDSở: TC, KH
1049Thông tư số 55/2014/TT-BTNMT ngày 12/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý t...Bộ Tài nguyên và Môi trường352/SY-UBNDCổng TTĐT tỉnh
1050Chỉ thị số 7071/CT-BNN-TCTL ngày 03/9/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn, ...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn351/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở NN&PTNT; UBND các huyện, thị xã; Công ty thủy nông Bắc Kạn
1051Thông tư số 28/2014/TT-BNNPTNT ngày 04/9/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu,...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn350/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở Công Thương
1052Thông tư số 117/2014/TT-BTC ngày 21/8/2014 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm...Bộ Tài chính349/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở NN&PTNT
1053Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ Quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của c...Chính phủ346/SY-UBNDChủ tịch UBND tỉnh; Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; LĐVP
1054Quyết định số 2138/QĐ-BYT ngày 16/6/2014 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Y tếBộ Y tế345/SY-UBNDChủ tịch UBND tỉnh; Sở: Y tế, Tư pháp; PCVPNC
1055Quyết định số 3106/QĐ-BYT ngày 19/8/2014 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tếBộ Y tế344/SY-UBNDChủ tịch UBND tỉnh; Sở: Y tế, Tư pháp; PCVPNC
1056Báo cáo số 47-BC/BCĐTW(ĐA61) ngày 14/8/2014 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 về Tình hình, kết quả chỉ đạo thực hiện Đề án 61, 6 tháng đầu năm, nhiệ...Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61343/SY-UBNDThành viên BCĐ Đề án 61 tỉnh Bắc Kạn; Hội Nông dân tỉnh
1057Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phíChính phủ342/SY-UBNDChủ tịch UBND tỉnh; Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Duyên)
1058Thông tư số 06/2014/TT-BNV ngày 09/8/2014 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn chế độ báo cáo định kỳ hàng năm về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, v...Bộ Nội vụ341/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Các sở, ban, ngành, đoàn thể; Huyện ủy, UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1059Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chí...Bộ Nội vụ340/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1060Thông tư số 112/2014/TT-BTC ngày 19/8/2014 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 6 năm 20...Bộ Tài chính339/SY-UBNDChủ tịch UBND tỉnh; Sở Tài chính; Công ty xổ số kiến thiết Bắc Kạn; LĐVP (Đ/c Duyên)
1061Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên ...Bộ Thông tin và Truyền thông338/SY-UBNDCác Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Các doanh nghiệp của tỉnh; UBND các huyện, thị xã
1062Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BNV-BXD ngày 21/8/2014 của liên Bộ Nội vụ - Bộ Xây dựng Hướng dẫn thành phần tài liệu dự án, công trình xây dựng nộ...Bộ Nội vụ - Bộ Xây dựng337/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; LĐVP
1063Quyết định số 68/QĐ-HĐQL ngày 03/9/2014 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc sửa đổi Quyết định số 93/QĐ-HĐQL ngày 6 tháng 11 năm 2013 của Hội đồ...Ngân hàng Phát triển Việt Nam336/SY-UBNDSở: KHĐT, TC, LĐTB&XH, NN-PTNT
1064Thông tư số 109/2014/TT-BTC ngày 15/8/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ t...Bộ Tài chính335/SY-UBNDSở Tài chính
1065Thông tư số 111/2014/TT-BTC ngày 18/8/2014 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.0...Bộ Tài chính334/SY-UBNDSở Tài chính; Cục Thuế tỉnh
1066Báo cáo số 214/BC-BTP ngày 26/8/2014 của Bộ Tư pháp Đánh giá tình hình 01 năm thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Ch...Bộ Tư pháp333/SY-UBNDCông an tỉnh; UBND các huyện, thị xã
1067Thông tư liên tịch số 79/2014/TTLT-BTC-BKHCN ngày 18/6/2014 của liên Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn quản lý tài chính Chương trình ...Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ332/SY-UBNDUBND các huyện, thị xã
1068Thông tư liên tịch số 96/2014/TTLT-BTC-BCA ngày 17/7/2014 của liên Bộ Tài chính - Bộ Công an Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chươ...Bộ Tài chính - Bộ Công an331/SY-UBNDCông an tỉnh; UBND các huyện, thị xã
1069Thông tư liên tịch số 101/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30/7/2014 của liên Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn việc quản lý và sử dụ...Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch330/SY-UBNDUBND các huyện, thị xã
1070Thông tư số 122/2014/TT-BTC ngày 27/8/2014 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riê...Bộ Tài chính329/SY-UBNDSở Tài chính; Cục Thuế tỉnh
1071Công văn số 11324/BTC-HCSN ngày 13/8/2014 của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Dự án 513Bộ Tài chính328/SY-UBNDSở: TC, NV, TNMT
1072Quyết định số 1518/QĐ-TTg ngày 26/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc rút ngắn thời gian thực hiện Quy trình ký kết điều ước quốc tế nhân danh Nhà ...Thủ tướng Chính phủ327/SY-UBNDCT, các PCT UBND tỉnh; Các Sở: Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư; UBND các huyện, thị xã; Website Bắc Kạn; Công báo Bắc Kạn; LĐVP
1073Giấy phép khai thác khoáng sản số 1363/GP-BTNMT ngày 10/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trườngBộ Tài nguyên và Môi trường326/SY-UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: CT, KHĐT, TC; Công an tỉnh; Cục Thuế tỉnh; UBND huyện Chợ Đồn; UBND xã: Bằng Lẵng, thị trấn Bằng Lũng; LĐVP
1074Quyết định số 3287/QĐ-BGTVT ngày 28/8/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt kết quả chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuy...Bộ Giao thông vận tải325/SY-UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: GTVT, KHĐT, TC, TNMT; UBND huyện Chợ Mới; LĐVP
1075Công văn số 11474/BTC-ĐT ngày 15/8/2014 của Bộ Tài chính về việc đề nghị kéo dài thời hạn thanh toán vốn đầu tưBộ Tài chính324/SY-UBNDSở: KHĐT, NN-PTNT; Vườn QG Ba Bể; Ban Dân tộc; UBND các huyện, thị xã
1076Công văn số 5356/BKHĐT-QLĐT ngày 18/8/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đăng ký thông tin nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc giaBộ Kế hoạch và Đầu tư323/SY-UBNDCác Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã
1077Công văn số 11250/BTC-ĐT ngày 12/8/2014 của Bộ Tài chính về việc đề nghị cho phép kéo dài thời hạn thanh toán vốn sửa chữa, bảo đảm an toàn hồ chứa nư...Bộ Tài chính322/SY-UBNDSở: KHĐT, XD, TC; Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND huyện Chợ Mới, Ngân Sơn, Bạch Thông
1078Công văn số 5254/BKHĐT-KTNN ngày 13/8/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai các dự án sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứaBộ Kế hoạch và Đầu tư321/SY-UBNDSở: KHĐT, XD, TC; Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND huyện Chợ Mới, Ngân Sơn, Bạch Thông
1079Công văn số 4010/UBND-TM ngày 14/8/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc Tổng Công ty Du lịch Sài gòn xin chủ trương nghiên cứu đầu t...Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh320/SY-UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: KHĐT, XD, TC, TN-MT, CT, VH TT&DL; Vườn QG Ba Bể; LĐVP
1080Quyết định số 04/2014/QĐ-KTNN ngày 31/7/2014 của Kiểm toán Nhà nước về việc Ban hành Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 200 Các nguyên tắc cơ bản của kiể...Kiểm toán Nhà nước319/SY-UBNDSở Tài chính
1081Quyết định số 01/2014/QĐ-KTNN ngày 07/5/2014 của Kiểm toán Nhà nước về việc Ban hành Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 30 Bộ Quy tắc đạo đức nghề nghiệpKiểm toán Nhà nước318/SY-UBNDSở Tài chính
1082Quyết định số 02/2014/QĐ-KTNN ngày 14/7/2014 của Kiểm toán Nhà nước về việc Ban hành Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 100 Các nguyên tắc cơ bản trong h...Kiểm toán Nhà nước317/SY-UBNDSở Tài chính
1083Quyết định số 03/2014/QĐ-KTNN ngày 15/7/2014 của Kiểm toán Nhà nước về việc Ban hành Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 40 Kiểm soát chất lượng kiểm toánKiểm toán Nhà nước316/SY-UBNDSở Tài chính
1084Công văn số 11359/BTC-ĐT ngày 14/8/2014 của Bộ Tài chính về việc đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2014 (CT33)Bộ Tài chính315/SY-UBNDSở Kế hoạch - Đầu tư
1085Thông tư số 108/2014/TT-BTC ngày 11/8/2014 của Bộ Tài chính Quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệ...Bộ Tài chính314/SY-UBNDSở Tài chính; Ngân hàng NN chi nhánh Bắc Kạn; UBND các huyện, thị xã
1086Thông tư số 98/2014/TT-BTC ngày 25/7/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộBộ Tài chính313/SY-UBNDSở: TC, GTVT; UBND các huyện, thị xã
1087Thông tư số 106/2014/TT-BTC ngày 08/8/2014 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy xác nhậ...Bộ Tài chính312/SY-UBNDSở: TC, NN-PTNT; Cục Thuế tỉnh; UBND các huyện, thị xã
1088Thông tư số 104/2014/TT-BTC ngày 07/8/2014 của Bộ Tài chính Quy định bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nướcBộ Tài chính311/SY-UBNDUBND các huyện, thị xã
1089Công văn số 5490/BKHĐT-QLQH ngày 20/8/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn đế...Bộ Kế hoạch và Đầu tư310/SY-UBNDSở Kế hoạch - Đầu tư
1090Thông tư số 33/2014/TT-BGTVT ngày 08/8/2014 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tảiBộ Giao thông vận tải309/SY-UBNDSở Giao thông vận tải; Cổng thông tin điện tử tỉnh
1091Thông tư số 32/2014/TT-BGTVT ngày 08/8/2014 của Bộ Giao thông vận tải Hướng dẫn về quản lý, vận hành khai thác đường giao thông nông thônBộ Giao thông vận tải308/SY-UBNDSở Giao thông vận tải; UBND các huyện, thị xã; Cổng thông tin điện tử tỉnh
1092Thông tư số 31/2014/TT-BGTVT ngày 05/8/2014 của Bộ Giao thông vận tải Hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quả...Bộ Giao thông vận tải307/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1093Thông tư số 105/2014/TT-BTC ngày 07/8/2014 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm ...Bộ Tài chính306/SY-UBNDUBND các huyện, thị xã
1094Thông tư số 102/2014/TT-BTC ngày 5/8/2014 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2005/TT-BTC ngày 01/4/2005 của Bộ Tài chính hướng d...Bộ Tài chính305/SY-UBNDNgân hàng Nhà nước tỉnh Bắc Kạn; Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; UBND các huyện, thị xã
1095Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30/7/2014 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm...Bộ Công Thương304/SY-UBNDTT: HĐND, UBND tỉnh; LĐVP; UBND các huyện, thị xã
1096Công văn số 6137/VPCP-KTTH ngày 12/8/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý đề nghị hỗ trợ vốn của một số địa phươngVăn phòng Chính phủ303/SY-UBNDSở Kế hoạch và Đầu tư
1097Công văn số 6078/VPCP-KTTH ngày 08/8/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý đề nghị của UBND tỉnh Bắc KạnVăn phòng Chính phủ302/SY-UBNDSở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính
1098Thông tư số 19/2014/TT-BKHCN ngày 01/7/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013...Bộ Khoa học và Công nghệ301/SY-UBNDSở: KHCN, CT; UBND các huyện, thị xã; Cổng thông tin điện tử
1099Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công n...Chính phủ300/SY-UBNDSở Khoa học và Công nghệ; Cổng thông tin điện tử
1100Quyết định số 1323/QĐ-TTg ngày 07/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủThủ tướng Chính phủ299/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Tập thể, các cá nhân được tặng bằng khen; Ban Thi đua khen thưởng tỉnh; CVP, PVP (cn)
1101Công văn số 10005/BTC-ĐT ngày 22/7/2014 của Bộ Tài chính về việc bảo lãnh tạm ứng đối với hợp đồng xây dựng đối với một số trường hợp đặc thùBộ Tài chính298/SY-UBNDSở: KHĐT, XD; UBND các huyện, thị xã
1102Quyết định số 2890/QĐ-BGTVT ngày 31/7/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đối với Dự án Cả...Bộ Giao thông vận tải297/SY-UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Các Sở: KHĐT, TC, GTVT; Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1103Quyết định số 2736/QĐ-BGTVT ngày 18/7/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệ...Bộ Giao thông vận tải296/SY-UBNDSở: GTVT, Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã
1104Quyết định số 40/2014/QĐ-TTg ngày 15/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong Công an nhân dânThủ tướng Chính phủ295/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở Tài chính; Công an tỉnh; CVP
1105Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụn...Bộ Khoa học và Công nghệ294/SY-UBNDCác Sở: CT, KHCN, KHĐT, TC; UBND các huyện, thị xã
1106Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá ...Bộ Tài nguyên và Môi trường293/SY-UBNDSở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thị xã; CVP, PVP (Đ/c Đức)
1107Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi ...Bộ Tài nguyên và Môi trường292/SY-UBNDSở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thị xã; CVP, PVP (Đ/c Đức)
1108Thông báo số 302/TB-VPCP ngày 31/7/2014 của Văn phòng Chính phủ về Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chố...Văn phòng Chính phủ291/SY-UBNDBan Chỉ đạo 389 của tỉnh
1109Thông báo số 306/TB-VPCP ngày 31/7/2014 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP tại Hội nghị...Văn phòng Chính phủ290/SY-UBNDBan Chỉ đạo 138 của tỉnh
1110Thông tư số 87/2014/TT-BTC ngày 04/7/2014 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ các trạm thu phí...Bộ Tài chính289/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở: Tài chính; CVP
1111Công văn số 5494/VPCP-V.III ngày 22/7/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết một số kiến nghị của các địa phươngVăn phòng Chính phủ288/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC, Y tế
1112Thông tư số 94/2014/TT-BTC ngày 17/7/2014 của Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan, khiểm tra, giám sát hải quan đối với một số loại hàng hóa kin...Bộ Tài chính287/SY-UBNDSở: Công Thương, Tài chính; Chi cục Hải quan
1113Thông tư số 89/2014/TT-BTC ngày 07/7/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ ...Bộ Tài chính286/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Các Sở: TC, NN&PTNT; Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Các chi nhánh Ngân hàng Thương mại
1114Thông báo số 272/TB-VPCP ngày 16/7/2014 của Văn phòng Chính phủ về Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại Hội nghị trực tuyến đánh...Văn phòng Chính phủ285/SY-UBNDCác Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính; Cục Thuế tỉnh
1115Thông tư số 25/2014/TT-BGTVT ngày 03/7/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Vành hợp kim nhẹ dùng cho xe ô t...Bộ Giao thông vận tải284/SY-UBNDSở Giao thông vận tải
1116Thông tư số 23/2014/TT-BGTVT ngày 26/6/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06 th...Bộ Giao thông vận tải283/SY-UBNDSở Giao thông vận tải
1117Thông tư số 26/2014/TT-BGTVT ngày 08/7/2014 của Bộ Giao thông vận tải Hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quả...Bộ Giao thông vận tải282/SY-UBNDSở Giao thông vận tải
1118Thông tư liên tịch số 82/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 25/6/2014 của liên Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn nội dung và mức chi...Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội281/SY-UBNDSở Tài chính
1119Thông tư số 17/2014/TT-BKHCN ngày 16/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2013/TT-BKHCN ngày 15 tháng 8 năm 201...Bộ Khoa học và Công nghệ280/SY-UBNDCác Sở: KHCN, TC
1120Thông báo số 260/TB-VPCP ngày 08/7/2014 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ thướng Chính phủ về việc hỗ trợ vốn thực hiện sửa chữa, nâng cấp b...Văn phòng Chính phủ279/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC, NN&PTNT; LĐVP
1121Thông báo số 449/TB-BTC ngày 09/7/2014 của Bộ Tài chính về việc số dự kiến giao thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015Bộ Tài chính278/SY-UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở KHĐT; LĐVP
1122Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg ngày 01/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Inter...Thủ tướng Chính phủ277/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Lân); Sở TT-TT; CVP, PVP (Đ/c Thanh)
1123Công văn số 5136/VPCP-KTN ngày 09/7/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới và nâng cấp mở rộng quốc lộ...Văn phòng Chính phủ276/SY-UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC, GTVT, TNMT, XD; UBND huyện CHợ Mới; LĐVP
1124Thông báo số 430/TB-BTC ngày 30/6/2014 của Bộ Tài chính về việc giới thiệu chữ ký Lãnh đạo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, ...Bộ Tài chính275/SY-UBNDLĐVP; Các thành viên Ban Chỉ đạo (389 tỉnh)
1125Báo cáo số 153/BC-BTP ngày 27/6/2014 của Bộ Tư pháp về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2014Bộ Tư pháp274/SY-UBNDCT UBND tỉnh; Sở Tư pháp; LĐVP (Đ/c Hanh)
1126Công văn số 4983/VPCP-QHQT ngày 04/7/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt cơ chế tài chính "Chương trình đô thị miền núi phía Bắc"...Văn phòng Chính phủ273/SY-UBNDCác Sở: KHĐT, TC, XD; UBND các huyện, thị xã
1127Quyết định số 40/QĐ-KH&ĐT ngày 12/7/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Kạn về việc Phân công công tác của Ban Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh ...Sở Kế hoạch và Đầu tư272/SY-UBNDTT UBND tỉnh; CVP
1128Quyết định số 1062/QĐ-TTg ngày 01/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kinh phí cho các địa phương thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển...Thủ tướng Chính phủ271/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Các Sở: TC, TNMT, NN-PTNT; LĐVP (Đ/c Đức)
1129Thông tư số 21/2014/TT-BNNPTNT ngày 26/6/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các loại thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm được hỗ trợ...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn270/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Các Sở: TC, KHCN; UBND các huyện, thị xã; CVP
1130Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm...Chính phủ269/SY-UBNDTT: TU, CT, PCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1131Quyết định số 1497/QĐ-BTC ngày 30/6/2014 của Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012Bộ Tài chính268/SY-UBNDSở Tài chính; Cục Thuế tỉnh
1132Thông tư liên tịch số 86/2014/TTLT-BTC-NHNNVN ngày 02/7/2014 của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn hoạt động đại lý bảo hiểm của t...Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam267/SY-UBNDSở Tài chính; Bảo hiểm xã hội tỉnh; UBND các huyện, thị xã
1133Quyết định số 1270/QĐ-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ l...Bộ Tài nguyên và Môi trường266/SY-UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: CT, TNMT; UBND huyện Chợ Đồn, Chợ Mới, Ngân Sơn; CVP, PVP (Đ/c Đức)
1134Thông tư số 03/2014/TT-BNV ngày 19/6/2014 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ qu...Bộ Nội vụ265/SY-UBNDCT UBND tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1135Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" tro...Chính phủ264/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Sở: NV, VH-TT&DL; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1136Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khănThủ tướng Chính phủ263/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Sở, Ban, Ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1137Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm...Thủ tướng Chính phủ262/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Giao thông vận tải; CVP
1138Quyết định số 1059/QĐ-BNN-QLDN ngày 16/5/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình, ...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn261/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; CT TNHH Lâm nghiệp
1139Quyết định số 961/QĐ-TTg ngày 18/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủThủ tướng Chính phủ260/SY-UBNDCT UBND tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Các tập thể cá nhân được tặng bằng khen; Ban thi đua khen thưởng tỉnh; CVP
1140Thông báo số 237/TB-VPCP ngày 19/6/2044 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính p...Văn phòng Chính phủ259/SY-UBNDCT UBND tỉnh; Hội Luật gia trẻ; PCVP (Đ/c Hanh)
1141Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ Quy định về hoạt động inChính phủ258/SY-UBNDSở TT&TT, Nhà in Bắc Kạn, UBND các huyện thị xã
1142Công văn số 8157/BTC-QLN ngày 19/6/2014 của Bộ Tài chính về việc đề xuất cơ chế tài chính Chương trình đô thị miền núi phía Bắc vốn vay WBBộ Tài chính257/SY-UBNDSở: KHĐT, TC; UBND thị xã Bắc Kạn
1143Thông tư số 14/2014/TT-BNNPTNT ngày 28/4/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục giống vật nuôi cao sảnBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn256/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở NN&PTNT; CVP
1144Thông tư số 09/2014/TT-BKHCN ngày 27/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc giaBộ Khoa học và Công nghệ255/SY-UBNDSở: KHCN
1145Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và côn...Bộ Khoa học và Công nghệ254/SY-UBNDSở: KHCN
1146Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của liên Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh...Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ253/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã
1147Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây ...Bộ Tài chính252/SY-UBNDUBND các huyện, thị xã
1148Thông tư số 74/2014/TT-BTC ngày 11/6/2014 của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ ...Bộ Tài chính251/SY-UBNDUBND các huyện, thị xã
1149Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủThủ tướng Chính phủ250/SY-UBNDCT UBND tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; UBMTTQ tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ; Ban Thi đua khen thưởng tỉnh; CVP
1150Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền sử dụng đấtChính phủ249/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TNMT, KHĐT, TC, NN&PTNT; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục thuế tỉnh; UBND các huyện, thị xã; CVP, PVP (Đ/c Đức)
1151Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nướcChính phủ 248/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TC, TNMT, NN&PTNT, KHĐT; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục thuế tỉnh; CVP, PVP (Đ/c Đức)
1152Công văn số 1299/ĐKTDV-VPĐĐ ngày 18/6/2014 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về việc Hỗ trợ an sinh xã hội tại tỉnh Bắc KạnTổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước 247/SY-UBNDTT UBND tỉnh; CVP, PVP (Đ/c Thanh)
1153Tờ trình số 70/TTr-NHNN ngày 11/6/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc Báo cáo kết quả đàm phán và đề xuất ký kết Hiệp định Tài trợ Chương trì...Ngân hàng Nhà nước Việt Nam246/SY-UBNDTT Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh; Các Sở: Kh&ĐT, Tài chính, Xây dựng; UBND thị xã Bắc Kạn; PVP (Đ/c Đức)
1154Quyết định số 872/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với một số chương trình tín dụng chính sách tạ...Thủ tướng Chính phủ245/SY-UBNDNgân hàng Chính sách xã hội tỉnh; UBND các huyện, thị xã
1155Quyết định số 4887/QĐ-BCT ngày 30/5/2014 của Bộ Công Thương Quy định về giá bán điệnBộ Công Thương244/SY-UBNDTT: HĐND, UBND tỉnh; Công ty Điện lực tỉnh; UBND các huyện, thị xã
1156Thông báo số 226/TB-VPCP ngày 05/6/2014 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp về xử lý nợ xấu của hệ thống cá...Văn phòng Chính phủ243/SY-UBNDCác Sở: TC, KHĐT
1157Quyết định số 32/2014/QĐ-TTg ngày 27/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có ...Thủ tướng Chính phủ242/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở: LĐ-TBXH; Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn; UBND các huyện, thị xã; CVP
1158Thông tư số 15/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/4/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 62/2013/QĐ-...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn241/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở: KHĐT, TC; UBND các huyện, thị xã; CVP
1159Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tá...Bộ Kế hoạch và Đầu tư240/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở: KHĐT, NN&PTNT; Liên minh các HTX; UBND các huyện, thị xã
1160Công văn số 3957/VPCP-KTN ngày 02/6/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung quy hoạch quặng chì, kẽm tại tỉnh Bắc KạnVăn phòng Chính phủ239/SY-UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Các Sở: TNMT, CT, KHĐT; UBND huyện Pác Nặm; Công ty TNHH Ngọc Linh; LĐVP
1161Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về Qui định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quố...Bộ Khoa học và Công nghệ 238/SY-UBNDSở Khoa học và Công nghệ
1162Công văn số 806/TTg-KTTH ngày 30/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thuế giá trị gia tăngThủ tướng Chính phủ237/SY-UBNDSở Tài chính; Cục thuế tỉnh
1163Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30/5/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 c...Chính phủ236/SY-UBNDSở: GTVT, TC, KBNN; UBND các huyện, thị xã; Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh
1164Quyết định số 259/QĐ-ĐTKDV ngày 26/5/2014 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về việc bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh...Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước235/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TC, KHĐT, XD
1165Quyết định số 629/QĐ-BKHĐT ngày 20/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Văn kiện Dự án "Mở rộng các loại hình doanh nghiệp đăng ký ...Bộ Kế hoạch và Đầu tư 234/SY-UBNDSở Kế hoạch và Đầu tư
1166Công văn số 7021/BTC-ĐT ngày 28/5/2014 của Bộ Tài chính về việc thông báo tình hình thanh toán vốn đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSTW hỗ trợ có mục tiêu ch...Bộ Tài chính233/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC; Kho bạc nhà nước tỉnh; CVP, PVP (Đ/c Đức)
1167Công văn số 7023/BTC-ĐT ngày 28/5/2014 của Bộ Tài chính về việc sử dụng vốn dư của các dự án đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên để bố trí vốn cho các dự...Bộ Tài chính232/SY-UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Các Sở: TC, KHĐT, GTVT; LĐVP
1168Nghị định số 49/2014/NĐ-CP ngày 20/5/2014 của Chính phủ về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật ...Chính phủ231/SY-UBNDCác Sở: KHĐT, LĐ-TB&XH, TC; Thanh tra tỉnh; Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Bắc Kạn; Công ty Lâm nghiệp Bắc Kạn; Công ty Xổ số kiến thiết Bắc Kạn; LĐVP
1169Công văn số 3727/VPCP-KTN ngày 23/5/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc khảo sát, thăm dò, khai thác mỏ sắt Lũng Viền, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc KạnVăn phòng Chính phủ230/SY-UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Các Sở: TNMT, CT, NN-PTNT; UBND huyện Ngân Sơn; LĐVP
1170Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đấtChính phủ229/SY-UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Các Sở: TNMT, XD, KHĐT, TC, TP, LĐ-TB&XH; Công an tỉnh; BCHQS tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1171Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về giá đấtChính phủ228/SY-UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Các Sở: TNMT, TC, TP; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1172Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đaiChính phủ227/SY-UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1173Quyết định số 731/QĐ-TTg ngày 20/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi Thành viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc giaThủ tướng Chính phủ226/SY-UBNDSở Giao thông vận tải; Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh
1174Thông tư số 02/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định số 04/2008/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 4 năm 200...Bộ Khoa học và Công nghệ225/SY-UBNDCác Sở: KHCN, GTVT, CT; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh; Cổng thông tin điện tử
1175Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệChính phủ224/SY-UBNDCác Sở: KHCN, GD-ĐT, NV, TC; Cổng thông tin điện tử
1176Quyết định số 996/QĐ-BNN-XD ngày 12/5/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn223/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở: KHĐT, TC, NN&PTNT, XD; Kho bạc Nhà nước; CVP
1177Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấpChính phủ222/SY-UBNDSở Công Thương; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1178Công văn số 3870/BCT-XNK ngày 09/5/2014 của Bộ Công Thương về việc gia hạn thời hạn thực hiện công văn số 9889/BCT-XNKBộ Công Thương221/SY-UBNDSở Công Thương; Chi cục Hải quan; Chi cục Quản lý thị trường
1179Quyết định số 985/QĐ-LHHVN ngày 18/12/2013 của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn ...Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam220/SY-UBNDSở KHCN; Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh
1180Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 29/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thống kê Bộ, ngànhThủ tướng Chính phủ219/SY-UBNDCác Sở: KHĐT, TC, NV; Cục Thống kê tỉnh
1181Công văn số 6081/BTC-TCDN ngày 12/5/2014 của Bộ Tài chính về việc xếp loại DNNN năm 2012, 2013Bộ Tài chính218/SY-UBNDSở Tài chính
1182Công văn số 6145/BTC-ĐT ngày 12/5/2014 của Bộ Tài chính về việc kéo dài thời hạn thanh toán nguồn vốn hỗ trợ đảm bảo an toàn hồ chứa năm 2013Bộ Tài chính217/SY-UBNDSở: KHĐT, TC; Kho bạc Nhà nước; UBND huyện Ngân Sơn, Chợ Mới, Bạch Thông
1183Quyết định số 690/QĐ-TTg ngày 11/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo điều hành giáThủ tướng Chính phủ216/SY-UBNDSở: TC, CT, KHĐT, Y tế, GTVT, GD-ĐT, NN&PTNT; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh
1184Công văn số 3091/VPCP-KTTH ngày 05/5/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc điều chuyển nguồn vốn đảm bảo an toàn hồ chứa nước năm 2013 của tỉnh Bắc KạnVăn phòng Chính phủ214/SY-UBNDSở: KHĐT, TC
1185Công văn số 2822/BKHĐT-KTĐN ngày 09/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Góp ý cơ chế tài chính dự án "Chương trình đô thị MNPB" vay vốn...Bộ Kế hoạch và Đầu tư 213/SY-UBNDSở: TC, KHĐT; UBND thị xã Bắc Kạn
1186Nghị định số 39/2014/NĐ-CP ngày 07/5/2014 của Chính phủ về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính Chính phủ212/SY-UBNDSở: TC, GTVT, TP; Công an tỉnh; Ngân hàng Nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thị xã
1187Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố t...Chính phủ211/SY-UBNDUBND các huyện, thị xã
1188Thông tư số 52/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp giấy chứng ...Bộ Tài chính210/SY-UBNDSở: TC, TNMT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Đức)
1189Thông tư số 47/2014/TT-BTC ngày 22/4/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 n...Bộ Tài chính209/SY-UBNDSở Công Thương; Ngân hàng nhà nước tỉnh; Ngân hàng Phát triển chi nhánh tỉnh Bắc Kạn; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Đức)
1190Thông tư số 50/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực ...Bộ Tài chính208/SY-UBNDSở Tư pháp; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Hanh)
1191Thông tư số 13/2014/TT-NHNN ngày 18/4/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc cho vay theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 n...Ngân hàng Nhà nước Việt Nam207/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở Tài chính; Ngân hàng Nhà nước tỉnh; LĐVP (Đ/c Thanh)
1192Thông tư số 04/2014/TT-BKHCN ngày 08/4/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn đánh giá trình độ công nghệ sản xuấtBộ Khoa học và Công nghệ206/SY-UBNDCác Sở: CT, KHĐT; Cổng Thông tin điện tử
1193Thông báo số 160/TB-VPCP ngày 18/4/2014 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạc...Văn phòng Chính phủ205/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở NN&PTNT; LĐVP (Đ/c Bình)
1194Công văn số 557/TTg-QHQT ngày 26/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đàm phán Hiệp định Tài trợ "Chương trình đô thị miền núi phía Bắc", ...Thủ tướng Chính phủ204/SY-UBNDSở KHĐT, TC
1195Công văn số 5379/BTC-ĐT ngày 24/4/2014 của Bộ Tài chính về việc cho phép kéo dài thời hạn thanh toán nguồn vốn di dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở đất...Bộ Tài chính203/SY-UBNDSở KHĐT, TC
1196Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của C...Bộ Tài chính202/SY-UBNDTT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1197Công văn số 4575/BTC-ĐT ngày 10/4/2014 của Bộ Tài chính về việc thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2014Bộ Tài chính201/SY-UBNDCác Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã
1198Công văn số 4758/BTC-ĐT ngày 14/4/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý vốn trái phiếu Chính phủ và vốn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiê...Bộ Tài chính200/SY-UBNDSở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư
1199Chỉ thị số 08/CT-BCT ngày 01/4/2014 của Bộ Công Thương về tăng cường công tác thông tin thị trường, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, đẩy mạ...Bộ Công Thương199/SY-UBNDCác Sở: NN-PTNT, KHĐT, TC, CT; Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại
1200Nghị định số 23/2014/NĐ-CP ngày 03/4/2014 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc giaChính phủ198/SY-UBNDCác Sở: KHCN, TC
1201Quyết định số 27/2014/QĐ-TTg ngày 04/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn ...Thủ tướng Chính phủ197/SY-UBNDSở Khoa học và Công nghệ
1202Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung...Chính phủ196/SY-UBNDTT Tỉnh ủy; PCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; LĐVP
1203Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 16/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học...Thủ tướng Chính phủ195/SY-UBNDSở: KHCN, TC
1204Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữChính phủ194/SY-UBNDPCT VX UBND tỉnh; Sở: GDĐT, TC, KHĐT, NV; UBND các huyện, thị xã
1205Công văn số 1299/BTNMT-ĐCKS ngày 11/4/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc khảo sát, thăm dò, khai thác mỏ sắt Lũng Viền, huyện Ngân Sơn, tỉnh...Bộ Tài nguyên và Môi trường193/SY-UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Các Sở: CT, TNMT, NN-PTNT; UBND huyện Ngân Sơn; Công ty Vạn Lợi Bắc Kạn; CVP, PVP (Đ/c Đức)
1206Quyết định số 487/QĐ-BTNMT ngày 27/3/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặ...Bộ Tài nguyên và Môi trường192/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Hải); Sở: TNMT, TP; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Đức)
1207Công văn số 3367/BGTVT-KCHT ngày 28/3/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc Kết quả kiểm tra, rà soát các công trình cầu treo, cầu tạm trên địa bàn c...Bộ Giao thông vận tải191/SY-UBNDCác Sở: GTVT, KHĐT, TC; PVP (Đ/c Đức)
1208Công văn số 4343/BTC-ĐT ngày 07/4/2014 của Bộ Tài chính về việc kéo dài thời hạn thanh toán và điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013Bộ Tài chính190/SY-UBNDSở Kế hoạch và Đầu tư
1209Công văn số 1889/BKHĐT-KTNN ngày 01/4/2014 của Bộ Kế hoạch và đầu tư về việc phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 thực hiện Chương trình MTQG xây...Bộ Kế hoạch và đầu tư189/SY-UBNDTT HĐND tỉnh; Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh; Sở: KHĐT, TC, NN-PTNT; Văn phòng điều phối tỉnh
1210Thông tư số 08/2014/TT-BNNPTNT ngày 20/3/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 68/2013/QĐ-...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn188/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Các Sở: CT, TC, KHĐT; Hội Nông dân tỉnh; Liên minh HTX; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
1211Công văn số 1922/BKHĐT-KTĐPLT ngày 02/4/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc kéo dài thời hạn thanh toán và điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính...Bộ Kế hoạch và Đầu tư187/SY-UBNDCác Sở: KH, TC
1212Công văn số 938/BNN-VPĐP ngày 18/3/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định mức thu nhập đạt chuẩn nông thôn mớiBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 186/SY-UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Thành viên Ban chỉ đạo xây dựng NTM; Văn phòng điều phối tỉnh; Các sở: NN&PTNT, KHĐT, TC, LĐ-TB&XH; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1213Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001...Thủ tướng Chính phủ185/SY-UBNDCác Sở: KHCN, KHĐT, TC; Cổng thông tin Điện tử tỉnh
1214Công văn số 1721/VPCP-KTTH ngày 17/3/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc lấy ý kiến về việc kéo dài thời hạn thanh toán và điều chỉnh kế hoạch vốn tr...Văn phòng Chính phủ184/SY-UBNDSở: KHĐT, TC
1215Nghị quyết số 736/NQ-UBTVQH13 ngày 17/3/2014 của Ủy ban Thường vị Quốc hội về phân bổ vốn trái phiếu chính phủ bổ sung giai đoạn 2014 - 2016 cho các d...Ủy ban Thường vị Quốc hội 183/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Hải, Đ/c Lân); Sở: KHĐT; Ban Quản lý dự án Bệnh viện Đa khoa
1216Thông tư số 31/2014/TT-BTC ngày 07/3/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại Nghị định số 10...Bộ Tài chính182/SY-UBNDPCT UBND tỉnh; Sở Công Thương; Chi cục Quản lý thị trường; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1217Thông tư liên tịch số 08/2014/TTLT-BQP-BTC-BYT ngày 14/02/2014 của liên Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện một số tiêu c...Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Y tế181/SY-UBNDCác sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã
1218Công văn số 3081/BGTVT-KHĐT ngày 21/3/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường hỗ trợ cứng hoá mặt đường giao thông nông thônBộ Giao thông vận tải180/SY-UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Các Sở: TC, KHĐT, NN-PTNT; Ban Dân tộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1219Công văn số 3588/BTC-ĐT ngày 21/3/2014 của Bộ Tài chính về việc gia hạn thời gian thực hiện và thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch 2013 chưa ...Bộ Tài chính 179/SY-UBNDSở: KHĐT; Ban quản lý dự án Bệnh viện Đa khoa
1220Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 25/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng đ...Thủ tướng Chính phủ178/SY-UBNDTT Tỉnh uỷ; PCT UBND tỉnh; Sở: KH&ĐT, GTVT, XD, NN&PTNT; Cục Thống kê; LĐVP
1221Công văn số 826/BNN-VPĐP ngày 07/3/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bổ sung hướng dẫn phân bổ nguồn vốn TPCP thực hiện CTMTQG x...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn177/SY-UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: TC, KHĐT, NN-PTNT, TNMT, KHCN; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1222Quyết định số 367/QĐ-TTg ngày 12/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án do Chính phủ Đức tài trợThủ tướng Chính phủ176/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở: NN-PTNT, KHĐT; Chi cục PTNT; LĐVP (Đ/c Bình)
1223Quyết định số 21/2014/QĐ-TTg ngày 13/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất...Thủ tướng Chính phủ 175/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TNMT, NV; LĐVP
1224Công văn số 1533/VPCP-KTTH ngày 10/3/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc gia hạn thời gian thực hiện và thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch ...Văn phòng Chính phủ174/SY-UBNDSở: KHĐT, TC; Kho bạc NN Bắc Kạn; Ban QLDA 500 giường; LĐVP (Đ/c Duyên, Đ/c Đức, Đ/c Bình)
1225Quyết định số 18/2014/QĐ-TTg ngày 03/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 n...Thủ tướng Chính phủ173/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở NN&PTNT; Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Ngân hàng phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc Kạn; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
1226Thông báo số 99/TB-VPCP ngày 10/3/2014 của Văn phòng Chính phủ về Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về việc đánh giá kết...Văn phòng Chính phủ 172/SY-UBNDSở Tài chính, Công Thương; Công an tỉnh; QL thị trường; UBND các huyện, thị xã
1227Quyết định số 301/QĐ-TTg ngày 27/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Cô...Thủ tướng Chính phủ171/SY-UBNDSở Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn
1228Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điệnChính phủ 170/SY-UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: CT, KHCN, XD; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1229Thông báo số 85/TB-VPCP ngày 28/02/2014 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ t...Văn phòng Chính phủ 169/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC, CT, XD, GTVT, NN&PTNT; LĐVP
1230Quyết định số 1694/QĐ-BCT ngày 03/3/2014 của Bộ Công Thương về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương ban hành và liên tịc...Bộ Công Thương168/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở CT, TP; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1231Quyết định số 300/QĐ-TTg ngày 27/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển quốc gia về công nghệ mở trực th...Thủ tướng Chính phủ167/SY-UBNDSở Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn
1232Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệChính phủ166/SY-UBNDSở Khoa học và Công nghệ; Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn
1233Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 12/02/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lồng ghép các nguồn vốn thực hi...Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính165/SY-UBNDTT: TU, HĐND; Đoàn ĐBQH tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh; UBND huyện Ba Bể, Pác Nặm
1234Quyết định số 486/QĐ-BGTVT ngày 21/02/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc Phê duyệt điều chỉnh phân kỳ đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp QL3B đoạn: Xu...Bộ Giao thông vận tải164/SY-UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: TC, KHĐT, XD; UBND huyện Na Rì, UBND thị xã Bắc Kạn; LĐVP
1235Công văn số 1002/2014/VLBK ngày 10/02/2014 của Công ty CP Khoáng sản và Luyện kim Vạn Lợi Bắc Kạn về việc Báo cáo tình hình thực hiện dự án Khu liên h...Công ty CP Khoáng sản và Luyện kim Vạn Lợi Bắc Kạn163/SY-UBNDTT: TU, HĐND tỉnh
1236Quyết định số 328/QĐ-BTC ngày 20/02/2014 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 218/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về ...Bộ Tài chính162/SY-UBNDSở KHĐT; LĐVP (Đ/c Bình)
1237Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg ngày 14/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học...Thủ tướng Chính phủ161/SY-UBNDSở: KHCN, TC; Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh
1238Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BCA-BQP-BLĐTBXH-BNG ngày 10/2/2014 của liên Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoạ...Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao160/SY-UBNDSở Lao động - Thương binh và Xã hội; Công an tỉnh
1239Thông tư số 15/2014/TT-BTC ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng trong khu vực giám sát hải quanBộ Tài chính158/SY-UBNDSở Tài chính; PVP (Đ/c Bình)
1240Thông tư số 09/2014/TT-BTNMT ngày 17/02/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000Bộ Tài nguyên và Môi trường157/SY-UBNDSở Tài nguyên và Môi trường; PVP (Đ/c Đức)
1241Thông tư số 08/2014/TT-BTNMT ngày 17/02/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:25.000Bộ Tài nguyên và Môi trường156/SY-UBNDSở Tài nguyên và Môi trường; PVP (Đ/c Đức)
1242Thông tư số 13/2014/TT-BTNMT ngày 17/02/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên đất dưới nướcBộ Tài nguyên và Môi trường155/SY-UBNDSở Tài nguyên và Môi trường; PVP (Đ/c Đức)
1243Thông tư số 10/2014/TT-BTNMT ngày 17/02/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:100.000Bộ Tài nguyên và Môi trường153/SY-UBNDSở Tài nguyên và Môi trường; PVP (Đ/c Đức)
1244Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BNNPTNT-BCA ngày 22/01/2014 của liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công an quy định về trang bị, quản ...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công an150/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công an tỉnh
1245Quyết định số 157/QĐ-BNN-TCLN ngày 25/01/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kết quả Kiểm kê rừng tỉnh Bắc Kạn (Thuộc dự...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn143/SY-UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: NN-PTNT, KHĐT, TC; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1246Nghị định số 07/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng ...Chính phủ140/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Hải); Công an tỉnh; LĐVP (Đ/c Hanh)
1247Quyết định số 12/2014/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên ngànhThủ tướng Chính phủ139/SY-UBNDCác Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh
1248Quyết định số 184/QĐ-TTg ngày 24/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung giai đoạn 2014 - 2016 cho các ...Thủ tướng Chính phủ134/SY-UBNDSở KHĐT, TC, GTVT
1249Thông tư số 03/2014/TT-BYT ngày 20/1/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục dị tật, bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền để xác định cặp vợ c...Bộ Y tế133/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Lân); Sở Y tế; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Thanh)
1250Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 ...Bộ Công Thương130/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Hải); Sở Công Thương; PVP (Đ/c Đức)
1251Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóaBộ Công Thương129/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Hải); Sở Công Thương; PVP (Đ/c Đức)
1252Quyết định số 13/2014/QĐ-TTg ngày 08/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định đóng bảo hiểm xã hội bổ sung để tính hưởng chế độ hưu trí và tử t...Thủ tướng Chính phủ127/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Hải); Công an tỉnh
1253Công văn số 561/BKHĐT-KTNN ngày 25/01/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Thông báo vốn TPCP giai đoạn 2014-2016 thực hiện Chương trình mục tiêu qu...Bộ Kế hoạch và Đầu tư125/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; LĐVP (Đ/c Duyên, Đ/c Bình)
1254Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 23/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ, sử d...Thủ tướng Chính phủ112/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Hải); Sở Tài nguyên và Môi trường; LĐVP (Đ/c Đức)
1255Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23/01/2014 của Chính phủ về việc Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ...Chính phủ111/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Hải); Sở Tài nguyên và Môi trường; LĐVP (Đ/c Đức)
1256Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 22/01/2014 của Chính phủ về việc Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31 th...Chính phủ110/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Hải); Sở Tài nguyên và Môi trường; LĐVP (Đ/c Đức)
1257Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơnBộ Tài chính109/SY-UBNDSở Tài chính; PVP (Đ/c Bình); Các Sở, Ban, Ngành của tỉnh
1258Thông tư số 05/2014/TT-BTC ngày 06/01/2014 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ...Bộ Tài chính99/SY-UBNDSở Tài chính; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình); Các Sở, Ban, Ngành của tỉnh
1259Thông tư số 11/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của...Bộ Tài chính98/SY-UBNDSở TC, VH-TT&DL
1260Thông tư số 204/2013/TT-BTC ngày 24/12/2014 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng tron...Bộ Tài chính95/SY-UBNDSở: NN&PTNT; PVP (Đ/c Bình)
1261Quyết định số 166/QĐ-TTg ngày 21/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 202...Thủ tướng Chính phủ107/SY-UBNDSở: TNMT; PVP (Đ/c Đức)
1262Thông báo số 25/TB-VPCP ngày 20/01/2014 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị tổng kết công tác năm...Văn phòng Chính phủ106/SY-UBNDSở Giao thông vận tải
1263Quyết định số 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo ...Bảo hiểm xã hội105/SY-UBNDUBND các huyện, thị xã; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh
1264Thông tư số 02/2014/TT-BYT ngày 15/01/2014 của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viê...Bộ Y tế103/SY-UBNDSở Y tế
1265Thông tư số 07/2014/TT-BTC ngày 14/01/2014 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực qu...Bộ Tài chính102/SY-UBNDSở Tài chính; Các Sở, Ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã
1266Quyết định số 08/2014/QĐ-TTg ngày 22/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với vàng nguyên liệu xuất khẩu, n...Thủ tướng Chính phủ101/SY-UBNDSở Tài chính; Cục Thuế tỉnh
1267Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệChính phủ100/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở Khoa học và Công nghệ; LĐVP (Đ/c Bình)
1268Quyết định số 164/QĐ-TTg ngày 21/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Xử lý nợ xấu của Ngân hàng Chính sách xã hội"Thủ tướng Chính phủ94/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Hải, Đ/c Lân); PVP (Đ/c Bình)
1269Quyết định số 05/2014/QĐ-TTg ngày 15/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việ...Thủ tướng Chính phủ93/SY-UBNDSở: NV, LĐ-TB&XH; UBND các huyện, thị xã
1270Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làmChính phủ92/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Lân); Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
1271Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 ...Chính phủ90/SY-UBNDSở Tài chính; Cục Thuế tỉnh
1272Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt NamChính phủ89/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Lân); BHXH tỉnh
1273Quyết định số 144/QĐ-TTg ngày 20/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án hình thành và phát triển chương trình hưu trí tự nguyện tại V...Thủ tướng Chính phủ88/SY-UBNDSở: NV, LĐ-TB&XH, TC
1274Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tưThủ tướng Chính phủ87/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Hải); Sở Kế hoạch - Đầu tư; TT Xúc tiến Đầu tư
1275Thông tư số 01/2014/TT-BTNMT ngày 14/01/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của thanh tra viên,...Bộ Tài nguyên và Môi trường78/SY-UBNDSở Tài nguyên và Môi trường
1276Công văn số 12/CP-KTTH ngày 15/01/2014 của Chính phủ về việc đính chính văn bảnChính phủ77/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Lân); Sở Nội vụ; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1277Thông tư số 06/2014/TT-BTC ngày 07/01/2014 của Bộ Tài chính về việc Ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá số 13Bộ Tài chính73/SY-UBNDSở Tài chính; LĐVP (Đ/c Bình)
1278Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 10/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam Giai đoạn đến năm...Thủ tướng Chính phủ68/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Lân); Sở Y tế; LĐVP (Đ/c Thanh)
1279Nghị quyết số 05/NQ-CP ngày 13/01/2014 của Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc trong lĩnh vực...Chính phủ67/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Lân); Sở Y tế; LĐVP (Đ/c Thanh)
1280Công văn số 597/BTC-TCT ngày 14/01/2014 của Bộ Tài chính về việc chính sách thuế liên quan đến tiền chi trả dịch vụ môi trường rừngBộ Tài chính66/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Hải); Cục Thuế tỉnh; LĐVP (Đ/c Bình)
1281Nghị định số 02/2014/NĐ-CP ngày 10/01/2014 của Chính phủ Quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ ...Chính phủ65/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Lân); Sở Tư pháp; LĐVP (Đ/c Hanh)
1282Công văn số 281/VPCP-KTTH ngày 14/01/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc quán triệt Chỉ thị đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phíVăn phòng Chính phủ62/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã
1283Thông tư số 01/2014/TT-BKHĐT ngày 09/01/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 ...Bộ Kế hoạch và Đầu tư53/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Hải); Sở Kế hoạch và Đầu tư; LĐVP (Đ/c Bình)
1284Quyết định số 58/QĐ-TTg ngày 09/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh ...Thủ tướng Chính phủ51/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Lân); Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; LĐVP (Đ/c Thanh)
1285Nghị quyết số 719/2014/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Hướng dẫn thực hiện khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2013 ...Ủy ban Thường vụ Quốc hội45/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh
1286Thông tư số 01/2014/TT-BTP ngày 03/01/2014 của Bộ Tư pháp về việc Hướng dẫn tập sự hành nghề công chứngBộ Tư pháp44/SY-UBNDCT UBND tỉnh; Sở Tư pháp; LĐVP (Đ/c Hanh)
1287Thông báo số 32-TB/BCĐTW ngày 08/01/2014 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về Kết luận của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư,...Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng43/SY-UBNDPCT UBND tỉnh
1288Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã...Chính phủ37/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở, ban, ngành thuộc UBND; UBND các huyện, thị xã
1289Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-UBDT-BTC ngày 27/12/2013 của Uỷ ban Dân tộc và Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg ngày 0...Uỷ ban Dân tộc và Bộ Tài chính36/SY-UBNDSở: LĐ-TB&XH, NN-PTNT; UBND các huyện, thị xã
1290Nghị định số 01/2014/NĐ-CP ngày 03/01/2014 của Chính phủ về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt NamChính phủ35/SY-UBNDSở: TC, KHĐT; Ngân hàng NN chi nhánh tỉnh; Các NH thương mại
1291Nghị định số 01/2014/NĐ-CP ngày 03/01/2014 của Chính phủ về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt NamChính phủ35/SY-UBNDSở: TC, KHĐT; Ngân hàng NN chi nhánh tỉnh; Các NH thương mại
1292Quyết định số 32/QĐ-BTC ngày 03/1/2014 của Bộ Tài chính về việc điều chuyển tài sảnBộ Tài chính34/SY-UBNDSở: Tài chính, Giao thông vận tải
1293Quyết định số 257-QĐ/PCLBTW ngày 04/10/2013 của Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương về việc ban hành Khung theo dõi và đánh giá việc thực hiện ...Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương33/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở: NN&PTNT, TC, TNMT, KHĐT, KHCN, GD-ĐT, GTVT, TT-TT; VP BCH PCLB tỉnh; LĐVP (Đ/c Bình)
1294Nghị định số 194/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ về việc đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi Giấy phép đầu t...Chính phủ32/SY-UBNDSở Kế hoạch - Đầu tư; Hiệp hội DN tỉnh; LĐVP (Đ/c Bình)
1295Công văn số 40/BTC-ĐT ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính về việc thời gian thanh toán vốn đầu tư niên độ ngân sách năm 2013 đối với nguồn vốn NSNN và vố...Bộ Tài chính31/SY-UBNDCác Sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã
1296Quyết định số 2289/QĐ-BNV ngày 27/12/2013 của Bộ Nội vụ về việc bổ nhiệm và xếp lương ngạch chuyên viên cao cấpBộ Nội vụ30/SY-UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Ban Tổ chức tỉnh uỷ
1297Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 04) số 2261/QBVMT-KQ ngày 30/12/2013 của Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt NamQuỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam29/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Công Thương; Công an tỉnh; UBND xã Lương Thành, huyện Na Rì; LĐVP
1298Công văn số 2316/TTg-KTN ngày 26/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên...Thủ tướng Chính phủ28/SY-UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: TNMT, NN&PTNT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1299Quyết định số 1356/QĐ-BXD ngày 31/12/2013 của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc...Bộ Xây dựng27/SY-UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1300Quyết định số 2623/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi kh...Thủ tướng Chính phủ26/SY-UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: XD, TNMT, KHCN, KHĐT, TC; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1301Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuếBộ Tài chính25/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Tài chính; Các Sở, ngành; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1302Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặtChính phủ24/SY-UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Ngân hàng NN chi nhánh tỉnh; KBNN tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1303Chỉ thị của Bộ Chính trị số 31-CT/TW ngày 25/12/2013 về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015Ban Chấp hành Trung ương23/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở: VHTT, TT-TT; LĐVP
1304Quyết định số 2577/QĐ-TTg ngày 26/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phong tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốcThủ tướng Chính phủ22/SY-UBNDCT UBND tỉnh; Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn; Các cá nhân có tên trong Quyết định; Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; LĐVP (Đ/c Duyên)
1305Quyết định số 81/2013/QĐ-TTg ngày 30/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của Ban Chỉ đạo Trung ương về p...Thủ tướng Chính phủ21/SY-UBNDTT UBND tỉnh; LĐVP
1306Thông tư số 181/2013/TT-BTC ngày 03/12/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử dụn...Bộ Tài chính20/SY-UBNDSở: KHĐT, XD; Ban Quản lý 3PAD; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
1307Thông tư số 198/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính Quy định việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nướcBộ Tài chính19/SY-UBNDCác Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1308Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăngChính phủ18/SY-UBNDSở: KHĐT, TC; Cục Thuế tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
1309Thông tư số 185/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động và l...Bộ Tài chính17/SY-UBNDTT HĐND tỉnh; Sở Thông tin - Truyền thông; LĐVP (Đ/c Bình, Đ/c Thanh)
1310Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệpChính phủ16/SY-UBNDSở: TC, KHĐT, CT, TNMT; Cục thuế tỉnh; Hiệp hội DN tỉnh; Liên minh các HTX; Ban quản lý các khu công nghiệp; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
1311Quyết định số 582/QĐ-UBDT ngày 18/12/2013 của Uỷ ban Dân tộc về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi vào diện đầu ...Uỷ ban Dân tộc15/SY-UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; LĐVP (Đ/c Bình)
1312Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệChính phủ14/SY-UBNDSở: Khoa học - Công nghệ, Nội vụ, Tài chính
1313Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thônChính phủ13/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC, NN-PTNT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
1314Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 01 và 02) số 2241/QBVMT-KQ ngày 20/12/2013 của Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt NamQuỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam12/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Công Thương; Công an tỉnh; UBND huyện Ngân Sơn; UBND xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn; LĐVP
1315Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 01) số 2252/QBVMT-KQ ngày 25/12/2013 của Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt NamQuỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam11/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Công Thương; Công an tỉnh; UBND huyện Ngân Sơn; UBND xã Lãng Ngân, huyện Ngân Sơn; LĐVP
1316Quyết định số 78/2013/QĐ-TTg ngày 25/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng ph...Thủ tướng Chính phủ10/SY-UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: CT, TC, KHĐT, KHCN; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1317Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng...Chính phủ09/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự; LĐVP
1318Nghị định số 147/2013/NĐ-CP ngày 30/10/2013 của Chính phủ Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụngChính phủ08/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Giao thông vận tải; LĐVP
1319Nghị định số 169/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc giaChính phủ07/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự; LĐVP
1320Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; t...Chính phủ06/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Tài chính; Cục Thuế tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1321Thông tư liên tịch số 32/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNG ngày 06/12/2013 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Ngoại giao hướng dẫn trình tự, thủ t...Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Ngoại giao05/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Giao thông vận tải; LĐVP
1322Thông tư số 32/2013/TT-BGTVT ngày 15/10/2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành mẫu biên bản, mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong ...Bộ Giao thông vận tải04/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1323Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắtChính phủ03/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Giao thông vận tải; Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1324Thông tư số 173/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành ...Bộ Tài chính02/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Tài chính; Các Sở, ngành; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1325Công văn số 10266/BKHĐT-KTĐN ngày 23/12/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo việc áp dụng Hướng dẫn của LHQ-EU về định mức chi phí địa phư...Bộ Kế hoạch và Đầu tư591/SY-UBNDSở Kế hoạch và Đầu tư
1326Quyết định số 77/2013/QĐ-TTg ngày 24/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khí tượng...Thủ tướng Chính phủ590/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Hải); Sở Tài nguyên và Môi trường; LĐVP (Đ/c Duyên, Đ/c Đức)
1327Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT-UBDT-NNPTNT-KHĐT-TC-XD ngày 18/11/2013 của Uỷ ban dân tộc - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài chính -...Uỷ ban dân tộc - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng589/SY-UBNDSở Lao động - Thương binh & Xã hội; Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thị xã
1328Công văn số 2308/TTg-KTTH ngày 24/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đính chính văn bảnThủ tướng Chính phủ588/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Mặt trận Tổ quốc tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1329Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chínhChính phủ587/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Tài chính; LĐVP (Đ/c Bình)
1330Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào d...Thủ tướng Chính phủ586/SY-UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1331Quyết định số 92/QĐ-HĐQL ngày 05/11/2013 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Bảo đảm tiền vay của Ngân ...Ngân hàng Phát triển Việt Nam585/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chi nhánh NHPT khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên, phòng giao dịch Bắc Kạn; LĐVP (Đ/c Bình)
1332Quyết định số 93/QĐ-HĐQL ngày 06/11/2013 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước b...Ngân hàng Phát triển Việt Nam584/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chi nhánh NHPT khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên, phòng giao dịch Bắc Kạn; LĐVP (Đ/c Bình)
1333Quyết định số 88/QĐ-HĐQL ngày 31/10/2013 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc sửa đổi bổ sung Quy chế cho vay lại vốn ODA tại Ngân hàng Phát triể...Ngân hàng Phát triển Việt Nam583/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chi nhánh NHPT khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên, phòng giao dịch Bắc Kạn; LĐVP (Đ/c Bình)
1334Công văn số 10721/VPCP-KTN ngày 19/12/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo một số nội dung liên quan đến đề nghị của các tỉnh Bắc Kạn và Cao B...Văn phòng Chính phủ582/SY-UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: GTVT, KHĐT, TC; UBND huyện: Chợ Mới, Bạch Thông, Ngân Sơn, Na Rì, TX Bắc Kạn; LĐVP
1335Công văn số 6003/BNN-KTHT ngày 19/12/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện phương án bố trí dân cư xen ghépBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn581/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chi cục PTNT tỉnh; LĐVP (Đ/c Bình)
1336Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết về tài chính công đoànChính phủ580/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Hải); Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình, Đ/c Thanh)
1337Quyết định số 90/QĐ-HĐQL ngày 31/10/2013 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hỗ trợ sau đầu tưNgân hàng Phát triển Việt Nam579/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chi nhánh NHPT khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên, phòng giao dịch Bắc Kạn; LĐVP (Đ/c Bình)
1338Nghị định số 208//2013/NĐ-CP ngày 17/12/2013 của Chính phủ quy định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụChính phủ578/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1339Nghị định số 211/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 200...Chính phủ577/SY-UBNDTT: TU, UBND, HĐND tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã
1340Quyết định số 2344/QĐ-TTg ngày 02/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước gi...Thủ tướng Chính phủ576/SY-UBNDSở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính
1341Công văn số 10575/VPCP-TKBT ngày 13/12/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp trong báo cáo của Lãnh đạo ...Văn phòng Chính phủ575/SY-UBNDCác sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã
1342Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật GiáChính phủ574/SY-UBNDSở Tài chính, Tư pháp; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1343Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 01) số 02/QBVMT-GXN ngày 16/12/2013 của Quỹ Bảo vệ Môi trường - UBND tỉnh Bắc KạnQuỹ Bảo vệ Môi trường - UBND tỉnh Bắc Kạn573/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Công Thương; Công an tỉnh; UBND xã Xuất Hoá, thị xã Bắc Kạn; LĐVP
1344Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 04, 05, 06) số 03/QBVMT-GXN ngày 16/12/2013 của Quỹ Bảo vệ Môi trường - UBND tỉnh Bắc Kạ...Quỹ Bảo vệ Môi trường - UBND tỉnh Bắc Kạn572/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Công Thương; Công an tỉnh; UBND xã Quảng Khê, huyện Ba Bể; LĐVP
1345Nghị định số 204/2013/NĐ-CP ngày 05/12/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp thực hiệ...Chính phủ571/SY-UBNDSở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Cục Thuế tỉnh; UBND các huyện, thị xã
1346Thông tư số 214/2013/TT-BQP ngày 07/12/2013 của Bộ Quốc phòng Hướng dẫn về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩBộ Quốc phòng570/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Lân); Bộ CHQS tỉnh; Sở LĐ-TB&XH; UBND các huyện, thị xã
1347Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg ngày 12/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Uỷ ...Thủ tướng Chính phủ569/SY-UBNDTT UBND tỉnh; UBMTTQ tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1348Thông tư số 09/2013/TT-BVHTTDL ngày 26/11/2013 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động K...Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch568/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Văn hoá - TT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1349Công văn số 4063/BKHCN-KHTH ngày 06/12/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2014 cho ngành khoa học và công nghệ c...Bộ Khoa học và Công nghệ567/SY-UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư
1350Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010...Chính phủ566/SY-UBNDTT: TU, HĐND tỉnh; Sở: KHĐT, TC, XD; Kho bạc nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1351Quyết định số 2418/QĐ-TTg ngày 12/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận thành phố Thái Bình là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Thái BìnhThủ tướng Chính phủ565/SY-UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: Xây dựng, Nội vụ; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1352Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xãChính phủ564/SY-UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC; Liên minh các HTX; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1353Công văn số 10468/VPCP-KTN ngày 10/12/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc chủ trương về thu hồi đất lúa trên địa bàn tỉnh Bắc KạnVăn phòng Chính phủ563/SY-UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: TNMT, NN&PTNT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1354Giấy phép thăm dò khoáng sản số 1726/GP-BTNMT ngày 17/9/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trườngBộ Tài nguyên và Môi trường562/SY-UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: CT, KHĐT, XD, KHCN; Công an tỉnh; BCHQS tỉnh; UBND huyện Chợ Mới; UBND xã Hoà Mục, huyện Chợ Mới; LĐVP
1355Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm n...Thủ tướng Chính phủ561/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Lân); Sở LĐ-TB&XH; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Thanh)
1356Quyết định số 1836/QĐ-BKHĐT ngày 02/12/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014Bộ Kế hoạch và Đầu tư558/SY-UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: Tài chính, KH-ĐT
1357Công văn số 16628/BTC-TCNH ngày 29/11/2013 của Bộ Tài chính về việc tăng cường quản lý hoạt động xổ số kiến thiếtBộ Tài chính557/SY-UBNDTT: HĐND, UBND tỉnh; Sở: Tài chính,
1358Công văn số 9768/BKHĐT-TH ngày 04/12/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Dự kiến kế hoạch vốn TPCP năm 2014Bộ Kế hoạch và Đầu tư556/SY-UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: Tài chính, KH-ĐT; LĐVP
1359Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nướcChính phủ555/SY-UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: TNMT, NN-PTNT, CT, XD, GTVT, VHTTDL; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1360Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sảnChính phủ554/SY-UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: TNMT, TC, CT; Cục Thuế tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1361Nghị định số 200/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết Điều 11 Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc tham...Chính phủ553/SY-UBNDTT UBND tỉnh; LĐVP
1362Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển n...Chính phủ552/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
1363Công văn số 4375/BNV-CCVC ngày 02/12/2013 của Bộ Nội vụ về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2013Bộ Nội vụ551/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1364Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của liên Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nh...Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ550/SY-UBNDSở TC và các sở, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1365Quyết định số 6502/QĐ-BCA ngày 25/11/2013 của Bộ Công an về việc phê duyệt Dự án "Thông tin, tuyên truyền phòng, chống ma tuý và giám sát thực hi...Bộ Công an549/SY-UBNDCông an tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; LĐVP (Đ/c Duyên)
1366Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án khuyến sử dụng hình thức hoả tángThủ tướng Chính phủ547/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở: XD, TNMT, KHCN, Y tế, KHĐT, TC, VHTTDL, LĐ-TB&XH, TT-TT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1367Thông tư số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của liên Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 thá...Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ546/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC, NV; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1368Quyết định số 2285/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ qu...Thủ tướng Chính phủ545/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Nội vụ
1369Thông tư số 46/2013/TT-BNNPTNT ngày 05/11/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với cá...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn543/SY-UBNDTT UBND tỉnh (ông Chí); Sở LĐ-TB&XH; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (ông Bình)
1370Quyết định số 2169/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Danh mục các nhiệm vụ, đề án, chương tr...Thủ tướng Chính phủ542/SY-UBNDSở Kế hoạch và Đầu tư
1371Quyết định số 2174/QĐ-TTg ngày 12/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai và tài sản nhà nước...Thủ tướng Chính phủ541/SY-UBNDCác Sở: KH-ĐT, XD, TC, TNMT; LĐVP (đ/c Bình)
1372Thông tư số 41/2013/TT-BGTVT ngày 05/11/2013 của Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật xe đạp điệnBộ Giao thông vận tải540/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở: CT, GTVT; Công an tỉnh; Chi cục QLTT tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1373Quyết định số 69/2013/QĐ-TTg ngày 19/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quânThủ tướng Chính phủ539/SY-UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: CT, TC; Công ty Điện lực Bắc Kạn; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1374Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hộiChính phủ538/SY-UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: XD, TC, KHĐT, TNMT; NHNN tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1375Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả,...Chính phủ537/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Công Thương; Công an tỉnh; Thanh tra tỉnh; Chi cục QLTT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1376Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tếChính phủ536/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Y tế; Công an tỉnh; Chi cục QLTT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1377Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩmChính phủ535/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và PTNT; Công an tỉnh; Chi cục QLTT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1378Thông tư số 26/2013/TT-BTC ngày 30/10/2013 của Bộ Tài chính quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm h...Bộ Tài chính534/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Chi cục QLTT; LĐVP
1379Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thuỷ điện, sử dụ...Chính phủ533/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở: Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1380Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quanChính phủ532/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở VH-TT&DL; Công an tỉnh; Chi cục QLTT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1381Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính t...Chính phủ531/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Tài chính; Chi cục thuế; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1382Nghị định số 148/2013/NĐ-CP ngày 30/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghềChính phủ530/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở LĐ-TB&XH; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1383Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sảnChính phủ529/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Tài nguyên và MT; Công an tỉnh; Chi cục Kiểm lâm; Chi cục thuế; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1384Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai ...Chính phủ528/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Xây dựng; Công an tỉnh; Chi cục QLTT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1385Nghị định số 144/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ emChính phủ527/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở: LĐ-TB&XH, Y tế, Giáo dục & ĐT, GTVT, VH-TT&DL, TT&TT; Công an tỉnh; Chi cục QLTT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1386Nghị định số 139/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi; đê điều; phò...Chính phủ526/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1387Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và quảng cáoChính phủ525/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở: VH-TT&DL, Y tế, TT&TT, NN&PTNT; Công an tỉnh; Chi cục QLTT; Chi cục thuế; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1388Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý...Chính phủ524/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Công an tỉnh; Chi cục Kiểm lâm; Chi cục QLTT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1389Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoá chất, phân bón và vật liệu nổ công...Chính phủ523/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Công Thương; Sở NN&PTNT; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1390Nghị định số 155/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tưChính phủ522/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chi cục thuế; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1391Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông ti...Chính phủ521/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; Công an tỉnh; Chi cục thuế; Chi cục QLTT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1392Nghị định số 165/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được...Chính phủ520/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Công an tỉnh; LĐVP
1393Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trườngChính phủ519/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường; Công an tỉnh; Các Chi cục: Kiểm lâm, Thuế, Quản lý thị trường; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1394Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, ...Chính phủ518/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Công an tỉnh; Sở LĐ-TB&XH, Sở VH-TT&DL; Chi cục Kiểm lâm; Chi cục Quản lý thị trường; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1395Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thuỷ văn, đo đạc và bản đồChính phủ517/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường; Công an tỉnh; Các Chi cục: Kiểm lâm, Thuế; Quản lý thị trường; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1396Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bảnChính phủ516/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; Công an tỉnh; Các Chi cục: Thuế, Quản lý thị trường; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1397Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chínhChính phủ515/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Công an tỉnh; Các Sở, Ngành; Ngân hàng Nhà nước; Toà án nhân dân; Các Chi cục: Kiểm lâm, Thuế, Quản lý thị trường; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1398Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hàng chính trong lĩnh vực giáo dụcChính phủ514/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1399Quyết định số 2252/QĐ-TTg ngày 19/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủThủ tướng Chính phủ513/SY-UBNDCT UBND tỉnh; Các tập thể cá nhân được tặng Bằng khen; Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; CVP
1400Công văn số 167/HĐND-VP ngày 12/11/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc cho ý kiến phân bổ nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu và chương trình MTQ...Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn512/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư
1401Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách n...Bộ Tài chính511/SY-UBNDCác Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã
1402Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩmBộ Tài chính510/SY-UBNDSở Y tế; UBND các huyện, thị xã
1403Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệpThủ tướng Chính phủ509/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Các Sở: NN&PTNT, CT, TC; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh; UBDN các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
1404Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 03) số 2065/QBVMT-KQ ngày 18/11/2013 của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt NamQuỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam508/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở CT, Công an tỉnh; UBND huyện Ngân Sơn; UBND thị trấn Nà Phặc; LĐVP
1405Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhivụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cệm ủa Ngân hàng Nhà nước Việt NamChính phủ507/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1406Công văn số 4415/BCA-H41 ngày 11/11/2013 của Bộ Công an về việc phối hợp thực hiện Thông tư của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn, định mức trang bị c...Bộ Công an506/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Nội vụ; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (ông Hanh)
1407Quyết định số 2736/QĐ-BTP ngày 15/11/2013 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế triển ...Bộ Tư pháp505/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Tư pháp; UBND các huyện, thị xã
1408Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008...Chính phủ504/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở CT; LĐVP (ông Đức)
1409Nghị định số 180/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007...Chính phủ503/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở VH-TT; LĐVP (bà Thanh)
1410Nghị định số 172/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước l...Chính phủ502/SY-UBNDTT UBND tỉnh; LĐVP (ông Đức)
1411Nghị định số 175/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Đường sắt Việt NamChính phủ501/SY-UBNDTT UBND tỉnh; LĐVP (ông Đức)
1412Quyết định số 2229/QĐ-TTg ngày 16/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chính sách khoa học và c...Thủ tướng Chính phủ500/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở KHCN; LĐVP (ông Bình)
1413Quyết định số 2075/QĐ-TTg ngày 08/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2...Thủ tướng Chính phủ499/SY-UBNDSở: KH-CN, CT, KH&ĐT, TC, NN&PTNT; LĐVP (ông Bình)
1414Công văn số 8844/BKHĐT-KCHTĐT ngày 01/11/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo một số nội dung liên quan đến đề nghị của các tỉnh Bắc Kạn và ...Bộ Kế hoạch và Đầu tư498/SY-UBNDSở: KH-CN, GTVT
1415Thông tư số 09/2013/TT-BNV ngày 31/10/2013 của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữBộ Nội vụ497/SY-UBNDCác Sở, Ngành; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1416Quyết định số 1356/QĐ-VPCP ngày 11/11/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành Quy chế về công tác theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản,...Văn phòng Chính phủ496/SY-UBNDTT UBND tỉnh; LĐVP; LĐ các phòng thuộc VP UBND tỉnh
1417Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm đượ...Chính phủ495/SY-UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: TNMT, NN-PTNT, TC; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1418Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựngBộ Xây dựng494/SY-UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: TC, KHĐT; KBNN tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1419Quyết định số 2081/QĐ-TTg ngày 08/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 201...Thủ tướng Chính phủ493/SY-UBNDTT TU, UBND tỉnh; Sở: CT, TC, KHĐT; Công ty điện lực Bắc Kạn; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1420Quyết định số 2165/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về khung giá của mực giá bán lẻ điện bình quân các năm 2013 - 2015Thủ tướng Chính phủ492/SY-UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: CT, TC, KHĐT; Công ty điện lực Bắc Kạn; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1421Quyết định số 2211/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn lưu vực sông Cầu đến năm 2020Thủ tướng Chính phủ491/SY-UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: XD, TNMT, KHĐT, TC, CT, YT, KHCN, NN-PTNT; Ban quản lý các khu CN; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1422Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hộiChính phủ490/SY-UBNDSở: LĐ-TB&XH, Tài chính; UBND các huyện, thị xã; CV Huệ
1423Quyết định số 249/QĐ-BCĐQG1237 ngày 07/11/2013 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ...Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ489/SY-UBNDBộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Sở LĐ-TB&XH
1424Nghị định số 153/2013/NĐ-CP ngày 08/11/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2007...Chính phủ488/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (đ/c Lân); Sở Nội vụ; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1425Thông tư số 152/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 158/2010/TT-BTC ngày 12/10/2010 của ...Bộ Tài chính487/SY-UBNDCT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; PVP (đ/c Bình)
1426Thông báo số 399/TB-VPCP ngày 05/11/2013 của Văn phòng Chính phủ về Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp sơ kết 09 tháng t...Văn phòng Chính phủ486/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Ông Chí); Các Sở: CT, NN, TT-TT, TC, Y tế; Công an tỉnh; LĐVP (ông Bình)
1427Thông tư số 137/2013/TT-BTC ngày 07/10/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán kinh phí bảo đảm trật tự an toàn gia...Bộ Tài chính484/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; CVP, PVP đ/c Bình, Đ/c Đức
1428Thông tư số 24/2013/TT-BKHCN ngày 30/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn...Bộ Khoa học và Công nghệ483/SY-UBNDSở Khoa học và Công nghệ; Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh
1429Thông tư số 145/2013/TT-BTC ngày 21/10/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về kế hoạch dự trữ quốc gia và ngân sách nhà nước chi cho dự trữ quốc giaBộ Tài chính482/SY-UBNDCT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; PVP Đ/c Bình, CV Lan
1430Thông tư số 141/2013/TT-BTC ngày 16/10/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy ...Bộ Tài chính481/SY-UBNDCT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; PVP Đ/c Bình, CV Lan
1431Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp kinh phí hoạt động thường xuyên năm 2014 cho các tổ chức khoa học và cô...Thủ tướng Chính phủ480/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Ông Chí); Các Sở: Tài chính, Khoa học và Công nghệ; LĐVP (Bà Duyên, ông Bình)
1432Quyết định số 2016/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương...Thủ tướng Chính phủ479/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Nội vụ; Đ/c Lệ
1433Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 củ...Chính phủ478/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1434Thông tư số 32/2013/TT-BTNMT ngày 25/10/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trườngBộ Tài nguyên và Môi trường477/SY-UBNDTT: UBND tỉnh; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1435Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 15 tháng 5 năm 201...Bộ Xây dựng476/SY-UBNDTT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1436Thông tư số 30/2013/TT-BTNMT ngày 14/10/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định thực hiện lồng ghép việc đo đạc lập hoặc chỉnh lý bản đồ địa chí...Bộ Tài nguyên và Môi trường475/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở TNMT; UBND các huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn; LĐVP
1437Quyết định số 2120/QĐ-BTNMT ngày 01/11/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kết quả xác định giá trị tiền sử dụng số liệu, thông tin...Bộ Tài nguyên và Môi trường474/SY-UBNDTT: UBND tỉnh; Sở: TNMT, CT, TC; UBND huyện Chợ Đồn; UBND xã Bằng Lẵng - Chợ Đồn; LĐVP
1438Thông tư số 34/2013/TT-BTNMT ngày 30/10/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giao nộp, thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu môi...Bộ Tài nguyên473/SY-UBNDTT: UBND tỉnh; Sở: CT, KHCN, XD, NN-PTNT; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1439Quyết định số 1975/QĐ-TTg ngày 30/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án "Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai"Thủ tướng Chính phủ472/SY-UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: TNMT, NN-PTNT, TP, XD, TC, KHĐT, TT-TT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1440Thông tư số 31/2013/TT-BTNMT ngày 23/10/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy trình nghiệp vụ lưu trữ tài liệu đất đaiBộ Tài nguyên và Môi trường471/SY-UBNDTT: UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1441Thông tư số 33/2013/TT-BTNMT ngày 25/10/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lưu trữ tài liệu đất đaiBộ Tài nguyên và Môi trường470/SY-UBNDTT: UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1442Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh ...Chính phủ468/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Nội vụ; LĐVP
1443Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nướ...Chính phủ467/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Hải); LĐVP
1444Quyết định số 1899/QĐ-TTg ngày 16/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án "Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/A...Thủ tướng Chính phủ466/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở: Y tế, TC, KHĐT; UBND các huyện, thị xã
1445Thông tư số 24/2013/TT-BLĐTBXH ngày 17/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn khoản 2 Điều 1 Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngà...Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội465/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở: LĐ-TB&XH, NV; UBND các huyện, thị xã
1446Nghị định số 143/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạoChính phủ464/SY-UBNDCác Sở: GD-ĐT, NV, TC
1447Nghị định số 140/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra Thông tin và Truyền thôngChính phủ463/SY-UBNDSở TT&TT; Thanh tra nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thị xã
1448Thông tư số 34/2013/TT-BGTVT ngày 15/10/2013 của Bộ Giao thông vận tải quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và tổc hức của Thanh tra Cục Hàng hải Việt NamBộ Giao thông vận tải462/SY-UBNDTT UBND tỉnh; LĐVP; UBND các huyện, thị xã
1449Thông tư số 33/2013/TT-BGTVT ngày 15/10/2013 của Bộ Giao thông vận tải quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Cục Hàng không Việt Na...Bộ Giao thông vận tải461/SY-UBNDTT UBND tỉnh; LĐVP; UBND các huyện, thị xã
1450Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2Bộ Khoa học và Công nghệ460/SY-UBNDCác Sở: CT, TNMT, GTVT, Y tế, XD; Điện lực tỉnh; UBND các huyện, thị xã; Cổng thông tin điện tử tỉnh
1451Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng...Bộ Khoa học và Công nghệ459/SY-UBNDCác Sở: KHCN, CT; UBND các huyện, thị xã; Cổng thông tin điện tử tỉnh
1452Công văn số 8464/BKHĐT-KTDV ngày 28/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hỗ trợ vắc xin, hoá chất cho tỉnh Bắc Kạn và Bến TreBộ Kế hoạch và Đầu tư458/SY-UBNDSở NN&PTNT; Chi cục Thú y
1453Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại họcChính phủ457/SY-UBNDSở GD&ĐT; Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn
1454Quyết định số 1911/QĐ-TTg ngày 18/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninhThủ tướng Chính phủ456/SY-UBNDCT UBND tỉnh (Đ/c Lân); Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
1455Quyết định số 61/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc cung cấp thông tin và phối hợp thực hiện công tác xếp hạng tín nhiệm quốc...Thủ tướng Chính phủ455/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở: CT, KHĐT, TC; LĐVP
1456Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điề...Chính phủ454/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Công Thương; Công ty Điện lực tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1457Công văn số 13878/BTC-HCSN ngày 17/10/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí Dự án 513Bộ Tài chính453/SY-UBNDCác Sở: LĐTB-XH, TC, NV, TNMT; Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1458Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công íchChính phủ452/SY-UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1459Công văn số 7831/BKHĐT-KTĐN ngày 11/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Đăng ký dự án ODA của chính phủ ÁoBộ Kế hoạch và Đầu tư451/SY-UBNDUBND huyện Chợ Đồn
1460Công văn số 13855/BTC-ĐT ngày 16/10/2013 của Bộ Tài chính về việc thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách trung ương (CT229) dự án CT229-Na Rì, huyệ...Bộ Tài chính450/SY-UBNDSở Khoa học và Công nghệ
1461Công văn số 13857/BTC-ĐT ngày 16/10/2013 của Bộ Tài chính về việc hỗ trợ vốn đầu tư một số dự án trên địa bàn tỉnh Bắc KạnBộ Tài chính449/SY-UBNDSở Khoa học và Công nghệ
1462Quyết định số 59/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của ngành Tài chínhThủ tướng Chính phủ448/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Tài chính; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1463Nghị định số 101/2013/NĐ-CP ngày 04/9/2013 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạngChính phủ447/SY-UBNDCác Sở: LĐTB&XH, TC; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh; Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Thanh)
1464Thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT ngày 26/9/2013 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định ...Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn446/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở Công Thương; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
1465Thông tư số 138/2013/TT-BTC ngày 09/10/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Luật Giám định tư pháp và Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 2...Bộ Tài chính445/SY-UBNDCT UBND tỉnh; Sở Tư pháp; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình, Đ/c Hanh)
1466Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 07/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18 thá...Thủ tướng Chính phủ444/SY-UBNDCác Sở: LĐTB&XH, NV, TC, KHĐT; Ban Dân tộc tỉnh; Các Ban: TC, TG, DV Tỉnh uỷ; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
1467Quyết định số 1831/QĐ-TTg ngày 09/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020,...Thủ tướng Chính phủ443/SY-UBNDSở Kế hoạch và Đầu tư; LĐVP (Đ/c Bình)
1468Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôiChính phủ442/SY-UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Các Sở: NN-PTNT, CT; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
1469Nghị định số 122/2013/NĐ-CP ngày 11/10/2013 của Chính phủ quy định về tạm ngừng lưu thông, phong toả, niêm phong, tạm giữ và xử lý đối với tiền, tài s...Chính phủ441/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Công an tỉnh; LĐVP
1470Thông tư số 27/2013/TT-BGTVT ngày 24/9/2013 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn đối với lãnh đạo, nhân viên Trung ...Bộ Giao thông vận tải 440/SY-UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Hải); Sở Giao thông vận tải; Công an tỉnh; LĐVP (Đ/c Đức)
1471Thông tư liên tịch số 182/2013/TTLT-BQP-BTC ngày 08/10/2013 của Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân,...Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính439/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Tài chính; BCHQS tỉnh; UBND các huyện, thị xã
1472Quyết định số 1812/QĐ-TTg ngày 07/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ứng trước vốn đối ứng nguồn ngân sách nhà nước của các dự án ODA và ứng trướ...Thủ tướng Chính phủ438/SY-UBNDCác Sở: KHCN, TC
1473Thông tư số 19/2013/TT-BKHCN ngày 15/8/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và côn...Bộ Khoa học và Công nghệ437/SY-UBNDCác Sở: KHCN, TC
1474Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiềnChính phủ436/SY-UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Hải); Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh; LĐVP (Đ/c Duyên, Đ/c Bình)
1475Quyết định số 1832/QĐ-TTg ngày 09/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của ...1832/QĐ-TTg435/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Tư pháp; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1476Công văn số 7402/UBND-KH&ĐT ngày 03/10/2013 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ các công trình xây dựng Trường học tại tỉnh Bắc Kạ...Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội434/SY-UBNDSở: KHĐT, GD-ĐT; UBND huyện: Bạch Thông, Chợ Mới, Ngân Sơn; CVP
1477Quyết định số 3173/QĐ-BGTVT ngày 11/10/2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế tạm thời hoạt động tư vấn giám sát xây dựng công trình ...Bộ Giao thông vận tải 433/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở: TC, KHĐT, XD; Kho bạc nhà nước tỉnh; LĐVP
1478Nghị định số 126/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 49/2013/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2013 của Quốc hội ...Chính phủ432/SY-UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Các Sở: TNMT, NN-PTNT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1479Thông tư số 29/2013/TT-BTNMT ngày 09/10/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trườn...Bộ Tài nguyên và Môi trường431/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở: KHĐT, TC, CT, XD, NN-PTNT, Y tế, GD-ĐT, KHCN; UBND các huyện, thị xã; CVP, PVP (Đ/c Đức)
1480Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 03) số 1766/QBVMT-KQ ngày 07/10/2013 của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt NamQuỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam430/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Công Thương; Công an tỉnh; UBND huyện Chợ Đồn; UBND các xã: Đồng Lạc, Nam Cường; LĐVP
1481Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 03) số 1760/QBVMT-KQ ngày 02/10/2013 của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt NamQuỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam429/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Sở Công Thương; Công an tỉnh; UBND huyện Ngân Sơn; UBND TT Nà Phặc, H.Ngân Sơn; LĐVP
1482Công văn số 8564/VPCP-KTN ngày 14/10/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển MĐSD đất quốc phòng sang mục đích phát triển kinh tế - xã hội và quản...Văn phòng Chính phủ428/SY-UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở: TC, KHĐT, TP, XD, TNMT; BCHQS tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1483Thông tư số 21/2013/TT-BTC ngày 25/9/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của C...Bộ Tài chính427/SY-UBNDUBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Đức)
1484Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Ủy ban Dân tộc về việc công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền...Ủy ban Dân tộc426/SY-UBNDTT Tỉnh ủy; TT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
1485Công văn số 7349/BKHĐT-KTĐN ngày 30/9/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo phê duyệt Định hướng sử dụng vốn vay ADB g/đ 2014-2016 và sau n...Bộ Kế hoạch và Đầu tư425/SY-UBNDCác Sở: KHĐT, GTVT, NN-PTNT, GD-ĐT, Y tế, TNMT
1486Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nh...Chính phủ424/SY - UBND TT UBND tỉnh; Sở Tư pháp; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1487Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu ...Chính phủ423/SY - UBNDTT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1488Nghị định số 112/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo th...Chính phủ422/SY - UBNDCT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Hanh)
1489Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham g...Thủ tướng Chính phủ421/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND các huyện, thị xã
1490Quyết định số 1753/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đế...Thủ tướng Chính phủ420/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Lân); Sở: LĐ-TB&XH; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1491Quyết định số 236/QĐ-BCĐ138/CP ngày 01/10/2013 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo ...Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ419/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Lân); LĐVP
1492Quyết định số 1788/QĐ-BTNMT ngày 27/9/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu theo dõi, giám sát và đánh giá thực hiện...Bộ Tài chính418/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở: TNMT, NN&PTNT, XD, GTVT, LĐ-TB&XH, CT, TT-TT, GD-ĐT; LĐVP
1493Thông báo số 358/TB-VPCP ngày 24/9/2013 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Qu...Văn phòng Chính phủ417/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Các Sở: GTVT, KHĐT, TC, XD, Y tế, GD-ĐT; Huyện uỷ, UBND các huyện, thị xã; Công an tỉnh; Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh; LĐVP
1494Quyết định số 1651/QĐ-BTNMT ngày 05/9/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Phê duyệt các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó vớ...Bộ Tài nguyên và Môi trường416/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở: TNMT, KHĐT, CT, NN-PTNT, GTVT, XD, LĐ-TB&XH, Y tế, TT-TT; Công an tỉnh; BCHQS tỉnh; LĐVP
1495Thông tư số 15/2013/TT-BXD ngày 26/9/2013 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu...Bộ Xây dựng415/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Xây dựng; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1496Thông tư số 40/2013/TT-BNNPTNT ngày 05/9/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang d...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 414/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở Công Thương; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã
1497Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT-BTC ngày 19/8/2013 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài chính về việc sửa đ...Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài chính413/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
1498Thông tư số 15/2013/TT-BKHCN ngày 12/7/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 12/2010/TT-BKHCN ngày 30 ...Bộ Khoa học và Công nghệ412/SY - UBNDSở Khoa học và Công nghệ
1499Quyết định số 2919/QĐ-BGTVT ngày 24/9/2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu...Bộ Giao thông vận tải411/SY - UBNDTT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1500Thông tư liên tịch số 119/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 26/8/2013 của liên Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toá...Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ 410/SY - UBNDCác Sở: NV, LĐ-TB&XH; Tỉnh Đoàn; Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh; UBND các huyện, thị xã
1501Thông tư số 121/2013/TT-BTC ngày 28/8/2013 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp và dán nhãn kiểm ...Bộ Tài chính409/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Lân); Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình, Đ/c Thanh)
1502Quyết định số 1628/QĐ-TTg ngày 19/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Khung ma trận chính sách năm 2013 thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng phó...Thủ tướng Chính phủ 408/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Các Sở: TNMT, NN-PTNT, XD, GTVT, CT, TC, KHĐT, Y tế, GD-ĐT; LĐVP
1503Quyết định số 1621/QĐ-TTg ngày 18/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hoá chất Việt Nam đến ...Thủ tướng Chính phủ 407/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Các Sở: CT, KHĐT, TC, XD, TNMT, KHCN, Y tế, GD-ĐT; BCHQS tỉnh; LĐVP
1504Quyết định số 1615/QĐ-TTg ngày 17/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý nhà nước đối với công...Thủ tướng Chính phủ 406/SY - UBNDTT: TU UBND tỉnh; Các Sở: KHĐT, TC, NV, XD, TNMT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1505Quyết định số 1472/QĐ-TCĐBVN ngày 11/9/2013 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc ban hành Quy trình vận hành và bảo trì trạm kiểm tra tải trọng xe l...Tổng cục Đường bộ Việt Nam405/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Các Sở: GTVT, CT; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1506Công văn số 1473/TTg-KGVX ngày 19/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ngừng lưu thông xăng không chì RON 83Thủ tướng Chính phủ404/SY - UBNDSở Công Thương; LĐVP (Đ/c Đức, Đ/c Bình)
1507Công văn số 11882/BTC-ĐT ngày 06/9/2013 của Bộ Tài chính về việc thời hạn thanh toán vốn đầu tư kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2013Bộ Tài chính403/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở: NN-PTNT, KHĐT; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình, Đ/c Đức)
1508Thông tư số 122/2013/TT-BTC ngày 28/8/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kịch bản phim, phim, c...Bộ Tài chính402/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Lân); Sở Văn hoá, Thể thao và DL; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình, Đ/c Thanh)
1509Công văn số 748/KTNN-CNV ngày 07/8/2013 của Kiểm toán Nhà nước về việc kiến nghị tăng thu, giảm chi NSNN qua kiểm toán Chương trình MTQG Nước sạch và ...Kiểm toán Nhà nước401/SY - UBNDSở Tài chính; PVP (Đ/c Bình)
1510Thông tư số 123/2013/TT-BTC ngày 28/8/2013 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định an toàn kỹ thu...Bộ Tài chính400/SY - UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Hải); Sở: TC, GTVT; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình, Đ/c Đức)
1511Nghị định số 106/2013/NĐ-CP ngày 17/9/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 1999...Chính phủ399/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1512Báo cáo số 3350/BC-BNV ngày 19/9/2013 của Bộ Nội vụ về việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chứcBộ Nội vụ 398/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Nội vụ; LĐVP
1513Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hoá đơnChính phủ397/SY - UBND TT UBND tỉnh; Sở Tài chính; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1514Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoánChính phủ396/SY - UBNDTT UBND tỉnh; LĐVP
1515Xác thực văn bản hợp nhất số 6770/VBHN-BTP ngày 17/9/2013 của Bộ Tư phápBộ Tư pháp395/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Tư pháp; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1516Nghị định số  107/2013/NĐ-CP ngày 20/9/2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tửChính phủ390/SY - UBNDTT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã
1517Quyết định số 1612/QĐ-TTg ngày 13/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệpThủ tướng Chính phủ 394/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TNMT, NN-PTNT; Đảng uỷ khối doanh nghiệp tỉnh; LĐVP
1518Quyết định số 2753/QĐ-BGTVT ngày 10/9/2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống trạm dừng nghỉ trên quốc lộ đến năm 2020 và ...Bộ Giao thông vận tải 393/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: TNMT, XD, KHĐT, TC, CT; UBND các huyện: Ngân Sơn, Bạch Thông; LĐVP
1519Thông tư số 13/2013/TT-BTP ngày 13/9/2013 của Bộ Tư pháp về việc quy định tiêu chuẩn chức danh công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc Cục Thi h...Bộ Tư pháp391/SY - UBNDCT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1520Công văn số 11276/BTC-NSNN ngày 23/8/2013 của Bộ Tài chính về việc một số giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 20...Bộ Tài chính389/SY - UBNDCác Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã
1521Công văn số 3327/BNG-LS ngày 03/9/2013 của Bộ Ngoại giao về việc thông báo các mẫu văn bản theo Thông tư 02/2013/TT-BNGBộ Ngoại giao388/SY - UBNDTT Tỉnh ủy; CT, các PCT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; Công báo tỉnh, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; LĐVP
1522Thông báo số 334/TB-VPCP ngày 03/9/2013 của Văn phòng Chính phủ về Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về ng...Văn phòng Chính phủ387/SY - UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Lân); Sở: LĐTB-XH; Các Sở, ngành thành viên Ban Công tác NCT tỉnh; Ban Đại diện Hội NCT tỉnh; LĐVP (Đ/c Thanh)
1523Quyết định số 1445/QĐ-TTg ngày 16/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản đến năm 2020, tầm nhìn đến n...Thủ tướng Chính phủ386/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở: NN-PTNT, KHĐT, TC; LĐVP (Đ/c Bình)
1524Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 của Bộ Xây dựng về việc quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trìnhBộ Xây dựng385/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC; Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1525Công văn số 11473/BTC-ĐT ngày 28/8/2013 của Bộ Tài chính về việc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013Bộ Tài chính384/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC; Kho bạc nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thị xã
1526Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hàn...Bộ Khoa học và Công nghệ383/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Các Sở, Ban, Ngành tỉnh; Cổng thông tin điện tử tỉnh; UBND các huyện, thị xã; CVP, PVP (Đ/c Bình)
1527Quyết định số 2671/QĐ-BGTVT ngày 04/9/2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và Xây ...Bộ Giao thông vận tải382/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; SỞ: KHĐT, TC, GTVT, NV; Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1528Quyết định số 1544/QĐ-BTNMT ngày 30/8/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kết quả xác định giá trị tiền sử dụng số liệu, thông tin ...Bộ Tài nguyên và Môi trường381/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: TNMT, CT, TC; UBND huyện Bạch Thông; LĐVP
1529Thông tư liên tịch số 08/2013/TTLT/BCA-BNG ngày 20/8/2013 của liên Bộ Công an và Bộ Ngoại giao về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên ...Bộ Công an và Bộ Ngoại giao380/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; trung tâm Công báo tỉnh; LĐVP (Đ/c Bình)
1530Công văn số 9247-CV/ĐNTW-LCPC ngày 23/8/2013 của Ban Đối ngoại Trung ươngBan Đối ngoại Trung ương379/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: TP, LĐTB-XH; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1531Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 23/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủThủ tướng Chính phủ378/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở Y tế; Ông Nông Quốc Chí - Sở Y tế; Ban Thi đua khen thưởng tỉnh; CVP
1532Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấ...Thủ tướng Chính phủ377/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Lân); Sở: NV, GD-ĐT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1533Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 27/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hò...Thủ tướng Chính phủ376/SY - UBND TT UBND tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; LĐVP
1534Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật phòng, chống khủng bốThủ tướng Chính phủ375/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TC, TT-TT, GTVT; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1535Quyết định số 2635/QĐ-BKHCN ngày 26/8/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành "Quy chế Giải thưởng Tạ Quang Bửu"Bộ Khoa học và Công nghệ374/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ; Ban Thi đua khen thưởng tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1536Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 2 năm 2010 ...Chính phủ373/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: GTVT, XD, TC; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1537Công văn số 1897/ĐCKS-KS ngày 5/9/2013 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản về việc thu hồi, sử dụng quặng sắt - mangan nghèo trong quá trình khai thác...Tổng cục Địa chất và Khoáng sản372/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: CT, GTVT; Công an tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Huyện ủy, UBND huyện Chợ Đồn; LĐVP
1538Thông tư số 110/2013/TT-BTC ngày 14/8/2013 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo ...Bộ Tài chính371/SY - UBNDCT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; CVP, PVP (Đ/c Bình)
1539Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật...Bộ Tài chính370/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1540Nghị định số 96/2013/NĐ-CP ngày 27/8/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 86/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của ...Chính phủ369/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Công an tỉnh
1541Quyết định số 1311/QĐ-TTg ngày 05/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê chuẩn việc bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2011 - 2016Thủ tướng Chính phủ368/SY - UBNDCác thành viên UBND tỉnh
1542Quyết định số 1312/QĐ-TTg ngày 05/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê chuẩn việc bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2011 - ...Thủ tướng Chính phủ367/SY - UBNDTT: TU, HĐND tỉnh; Các thành viên UBND tỉnh; LĐVP
1543Thông tư số 97/2013/TT-BTC ngày 23/7/2013 của Bộ Tài chính quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nướcBộ Tài chính 366/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở Y tế; Cục Thuế tỉnh; Chi cục Hải quan; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh; PVP (Đ/c Bình)
1544Quyết định số 2010/QĐ-BTC ngày 16/8/2013 của Bộ Tài chính về việc công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên nước...Bộ Tài chính 365/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Hải); Sở: CT, TNMT; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình, Đ/c Đức)
1545Quyết định số 1395/QĐ-TTg ngày 13/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt NamThủ tướng Chính phủ364/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh; PVP (Đ/c Bình, Đ/c Thanh)
1546Quyết định số 1724/QĐ-BNN-HTQT ngày 29/7/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Phê duyệt Chương trình giảm phát thải khí nhà kính th...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn363/SY - UBNDTT: TU, HĐND tỉnh; TT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Các Sở: KHĐT, TC, TNMT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
1547Thông tư số 03/2013/TT-BKHĐT ngày 07/8/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 của Thủ tướng Chính ...Bộ Kế hoạch và Đầu tư362/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Văn phòng Điều phối tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình, Đ/c Đức)
1548Quyết định số 1739/QĐ-BNN-TCLN ngày 31/7/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vê việc công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2012Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn361/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: NN-PTNT, TNMT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1549Quyết định số 48/2013/QĐ-TTg ngày 01/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc góp vốn, mua cổ phần bắt buộc của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệtThủ tướng Chính phủ360/SY - UBNDNgân hàng Nhà nước tỉnh; Sở: KHĐT, TC, TP; Kho bạc Nhà nước; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
1550Quyết định số 1361/QĐ-TTg ngày 08/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2020Thủ tướng Chính phủ359/SY - UBNDTT HĐND tỉnh; Sở: KHCN, CT, KHĐT, TC; LĐVP (Đ/c Bình)
1551Quyết định số 51/2013/QĐ-TTg ngày 16/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi một số điểm của Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm ...Thủ tướng Chính phủ358/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Lân); Bảo hiểm xã hội tỉnh; PVP (Đ/c Bình, Đ/c Thanh)
1552Quyết định số 1394/QĐ-TTg ngày 13/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và quy định chức năng, nhiệm vụ của Bảo ...Thủ tướng Chính phủ357/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh; PVP (Đ/c Bình)
1553Quyết định số 1362/QĐ-TTg ngày 08/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc bàn giao đường giao thông, hệ thống điện, công trình thủy lợi, trường học của...Thủ tướng Chính phủ356/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Điện lực tỉnh; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình, Đ/c Đức)
1554Thông tư số 103/2013/TT-BTC ngày 01/8/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép vận tải thủy qua ...Bộ Tài chính355/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Hải); Sở: GTVT; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình, Đ/c Đức)
1555Thông tư số 95/2013/TT-BTC ngày 17/7/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu để côn...Bộ Tài chính354/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Lân); Sở: GT-ĐT; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình, Đ/c Thanh)
1556Thông tư số 112/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số v...Bộ Tài chính353/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Lân); UBND các huyện, thị xã; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; PVP (Đ/c Bình, Đ/c Thanh)
1557Thông tư số 115/2013/TT-BTC ngày 20/8/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyệnBộ Tài chính352/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Sở: LĐ-TB&XH; Bảo hiểm xã hội tỉnh; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình, Đ/c Thanh)
1558Thông tư số 99/2013/TT-BTC ngày 26/7/2013 của Bộ Tài chính Quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ ...Bộ Tài chính351/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Sở: KHĐT; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình, Đ/c Đức)
1559Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13/8/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Luật sửa đổ...Chính phủ350/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Sở: TC, XD; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình, Đ/c Đức)
1560Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21/8/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật dự trữ quốc giaChính phủ349/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Sở Tài chính; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình)
1561Công văn số 3022/BNV-CTTN ngày 22/8/2013 của Bộ Nôi vụ về việc Đề án phê duyệt tại Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Long AnBộ Nôi vụ348/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Nội vụ; CVP
1562Thông báo số 325/TB-VPCP ngày 22/8/2013 của Văn phòng Chính phủ về Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp kiểm điểm tình hình ...Văn phòng Chính phủ347/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: TNMT, CT, KHĐT, TC, KHCN, GTVT, XD, NN-PTNT, Y tế, LĐ-TBXH; Công an tỉnh; LĐVP
1563Thông báo số 322/TB-VPCP ngày 22/8/2013 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về chính...Văn phòng Chính phủ346/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: XD, TP, TC, TNMT; Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Báo Bắc Kạn; Đài PT-TH tỉnh; LĐVP
1564Thông báo số 327/TB-VPCP ngày 22/8/2013 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị kiểm điểm việc thực hiện cấ...Văn phòng Chính phủ345/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TNMT, TC, XD; UBND các huyện, thị xã; CVP, PVP (Đ/c Đức)
1565Quyết định số 2493/QĐ-BGTVT ngày 22/8/2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án cải tạo nâng cấp QL3 đoạn qua ...Bộ Giao thông vận tải344/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: GTVT, TC, KHĐT; UBND thị xã Bắc Kạn; LĐVP
1566Quyết định số 1484/QĐ-TTg ngày 23/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ứng trước kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 - 2015Thủ tướng Chính phủ343/SY - UBNDCác Sở: KHĐT, TC
1567Quyết định số 1439/QĐ-TTg ngày 16/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ứng trước vốn đối ứng nguồn ngân sách nhà nước của các chương trình, dự án OD...Thủ tướng Chính phủ342/SY - UBNDCác Sở: KHĐT, TC
1568Công văn số 9242/BTC-QLCS ngày 17/7/2013 của Bộ Tài chính về việc trang bị Phần mềm Quản lý tài sản cố địnhBộ Tài chính341/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1569Quyết định số 50/2013/QĐ-TTg ngày 09/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏThủ tướng Chính phủ340/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: TNMT, CT, GTVT, NN-PTNT, Y tế; Bưu điện tỉnh; Viễn thông Bắc Kạn; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1570Quyết định số 1388/QĐ-TTg ngày 13/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản đến năm 2020, định...Thủ tướng Chính phủ339/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: TNMT, KHĐT, TC, CT; LĐVP
1571Công văn số 1676/BXD-KTXD ngày 12/8/2013 của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án ĐTXDCTBộ Xây dựng338/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC, XD; Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1572Thông tư số 12/2013/TT-BXD ngày 31/7/2013 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định Tổ chức giải thưởng về chất lượng công trình xây dựngBộ Xây dựng337/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1573Thông tư số 11/2013/TT-BXD ngày 31/7/2013 của Bộ Xây dựng quy định chế độ báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất ...Bộ Xây dựng336/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: TC, TNMT; Cục Thuế tỉnh; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1574Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựngBộ Xây dựng335/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Hội Doanh nhân trẻ; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1575Quyết định số 1236/QĐ-BTNMT ngày 25/7/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kết quả khoanh định các khu vực có khoáng sản phân tán, n...Bộ Tài nguyên và Môi trường 334/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: TNMT, CT; UBND huyện Ngân Sơn; LĐVP
1576Nghị định số 91/2013/NĐ-CP ngày 12/8/2013 của Chính phủ Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dânChính phủ333/SY - UBNDTỉnh ủy; HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh; Chủ tịch, Phó CT UBND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng; Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã
1577Quyết định số 1407-QĐ/TU ngày 19/8/2013 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 02 tháng 7 năm 2012 của B...Tỉnh ủy Bắc Kạn332/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Đường, Đ/c Lân); Đ/c Văn Phúc Thụ - Sở NV; LĐVP
1578Hướng dẫn số 1500/HD-BTĐKT ngày 16/8/2013 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Cụm thi đua các t...Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương 331/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Đường, Đ/c Lân); Ban Thu đua Khen thưởng tỉnh
1579Quyết định số 900/QĐ-BNV ngày 06/8/2013 của Bộ Nội vụ về việc ban hành tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viênBộ Nội vụ330/SY - UBNDSở Nội vụ; LĐVP
1580Thông tư liên tịch số 81/2013/TTLT-BQP-BCA-BGTVT-BNNPTNT ngày 29/6/2013 của liên Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và P...Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 329/SY - UBNDCác Sở: GTVT, NN-PTNT; Công an tỉnh; CVP
1581Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối vớ...Bộ Nội vụ328/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành của tỉnh; UBDN các huyện, thị xã; LĐVP
1582Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-VKSTC-BTC ngày 12/8/2013 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 522b/...Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tài chính327/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; LĐVP
1583Thông tư số 07/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ qu...Bộ Nội vụ326/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở Tài chính; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1584Thông báo số 305/TB-VPCP ngày 12/8/2013 của Văn phòng Chính phủ về Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến về đẩy m...Văn phòng Chính phủ325/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Nội vụ; LĐVP
1585Thông báo số 281/TB-VPCP ngày 01/8/2013 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP tạ...Văn phòng Chính phủ324/SY - UBNDCác thành viên BCĐ 138 của tỉnh
1586Quyết định số 1287/QĐ-TTg ngày 02/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18 tháng ...Thủ tướng Chính phủ323/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở: TNMT, TC, CT, GTVT, NN-PTNT, Y tế, KHCN, XD, KHĐT; Công an tỉnh; Viện Kiểm sát tỉnh; Toà án tỉnh; Ban Quản lý các khu công nghiệp; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1587Chỉ thị số 12/CT-BGTVT ngày 30/7/2013 của Bộ Giao thông vận tải về tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hàng hoá bằng công - ten -nơBộ Giao thông vận tải 322/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1588Nghị định số 88/2013/NĐ-CP ngày 01/8/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt NamChính phủ321/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở Thông tin truyền thông; Báo Bắc Kạn; Đài PT-TH tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1589Quyết định số 4060/QĐ-BCA-C41 ngày 26/7/2013 của Bộ Công an về việc phê duyệt Dự án "Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma tuý"Bộ Công an319/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1590Quyết định số 1215/QĐ-TTg ngày 23/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2020Thủ tướng Chính phủ 318/SY - UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Lân); Các Sở: LĐTB-XH, Y tế, TC, NV; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Liên đoàn lao động tỉnh; Tỉnh đoàn; UBND các huyện, thị xã; CVP, PVP (Đ/c Thanh)
1591Nghị định số 77/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về một số biện pháp phòng, c...Chính phủ 317/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã
1592Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, kiểm soát việc nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị của doan...Thủ tướng Chính phủ316/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHCN, KHĐT, TC, CT; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; LĐVP
1593Quyết định số 5364/QĐ-BCT ngày 31/7/2013 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt "Đề án truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng và phát triển nhiê...Bộ Công Thương315/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở: CT, TT-TT, NN-PTNT, KHCN, GTVT; Báo Bắc Kạn; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; LĐVP
1594Quyết định số 1250/QĐ-TTg ngày 31/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến ...Thủ tướng Chính phủ314/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Các Sở: TNMT, KHĐT, TC, NN-PTNT, NV, KHCN, CT, Y tế; Công an tỉnh; LĐVP
1595Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số đ...Chính phủ 313/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở Tài chính; Cục Thuế tỉnh; Chi cục Hải quan tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1596Thông tư số 89/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính hướng ...Bộ Tài chính312/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Hải); Hiệp hội các doanh nghiệp tỉnh; PVP (Đ/c Bình)
1597Thông tư số 96/2013/TT-BTC ngày 23/7/2013 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 121/2011/TT-BTC ngày 17/8/2011 của Bộ Tài chính hướng ...Bộ Tài chính311/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở: NN-PTNT, TC; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình)
1598Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ về việc ban hành các danh mục chất ma tuý và tiền chấtChính phủ310/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở: VHTT&DL, LĐTB&XH, Y tế; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1599Thông tư liên tịch số 03/2013/TTLT-BNV-BTC ngày 31/7/2013 của liên Bộ Nôi vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng t...Bộ Nôi vụ và Bộ Tài chính309/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: LĐTB&XH, TC; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1600Nghị định số 87/2013/NĐ-CP ngày 30/7/2013 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với gia đình, thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có t...Chính phủ308/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã
1601Quyết định số 1214/QĐ-TTg ngày 23/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Chương trình hợp tác của Liên hợp quốc về "Giảm phát ...Thủ tướng Chính phủ307/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Các Sở: NN&PTNT, TC, KHĐT; LĐVP (Đ/c Bình)
1602Quyết định số 1379/QĐ-BNN-TCLN ngày 18/6/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố diện tích rừng thuộc lưu vực trong phạm vi ha...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn306/SY - UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Các Sở: NN&PTNT, TC, KHĐT; LĐVP (Đ/c Bình)
1603Nghị định số 84/2013/NĐ-CP ngày 25/7/2013 của Chính phủ quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cưChính phủ 305/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC, XD, TNMT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1604Quyết định số 45/2013/QĐ-TTg ngày 25/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế điều hành hoạt động tại các cửa khẩu biên giới đất liềnThủ tướng Chính phủ304/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; CT, PCT UBND tỉnh; Sở: TC, CT, Ytế, NN&PTNT, GTVT, NV; Công an tỉnh; LĐVP
1605Quyết định số 1043/QĐ-TTg ngày 01/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược công nghiệp hoá của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việ...Thủ tướng Chính phủ303/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; CT, PCT UBND tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Sở: KH&ĐT, CT, NN&PTNT, GTVT, TNMT; LĐVP
1606Thông tư số 92/2013/TT-BTC ngày 8/7/2013 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoàiBộ Tài chính302/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; CT, PCT UBND tỉnh; Sở: TC, TP, NV, LĐTB&XH; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1607Công văn số 6507/BCT-CNNg ngày 23/7/2013 của Bộ Công Thương về việc bỏ sung Nhà máy luyện chì kẽm Ngân Sơn của Công ty CP khoáng sản Na Rì Hamico vào ...Bộ Công Thương301/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: CT, TNMT, KHĐT, TC, XD, LĐ-TB&XH; Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê tỉnh; BCHQS tỉnh; Công an tỉnh; Công ty CP Khoáng sản Na Rì Hamico; Công ty CP Khoáng sản Bắc Kạn; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1608Thông báo số 263/TB-BCT ngày 24/7/2013 của Bộ Công Thương về Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú tại Hội nghị ngành công thương vùng Trung du...Bộ Công Thương300/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: CT, KHĐT, TC; LĐVP
1609Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạngChính phủ299/SY - UBNDSở: TT-TT, VH-TT&DL, KHĐT; Công an tỉnh
1610Thông tư số 06/2013/TT-BNV ngày 17/7/2013 của Bộ Nội vụ về việc bãi bỏ Điều 19 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy ...Bộ Nội vụ 298/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1611Hướng dẫn số 164/HĐTVĐX ngày 23/7/2013 của Hội đồng tư vấn đặc xá về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1251/2013/QĐ-CTN ngày 20 tháng 7 năm 2013...Hội đồng tư vấn đặc xá297/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Sở Tư pháp; Công an tỉnh
1612Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 05) số 1337/QBVMT-KQ ngày 12/7/2013 của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt NamQuỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam296/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Công Thương; Công an tỉnh; UBND xã Lam Sơn; CVP, PVP (Đ/c Đức)
1613Quyết định số 40/2013/QĐ-TTg ngày 10/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nư...Thủ tướng Chính phủ 295/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1614Quyết định số 1258/QĐ-BNN-KHCN ngày 04/6/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Chương trình khuyến nông Trung ương trọng đ...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn294/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở: NN-PTNT, KHCN; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
1615Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý giống thuỷ sảnBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn293/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
1616Thông tư số 69/2013/TT-BTC ngày 21/5/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các Quỹ Hỗ trợ nông dân thuộc hệ thống H...Bộ Tài chính292/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Hội nông dân tỉnh; Sở Tài chính; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
1617Quyết định số 1019/QĐ-BLĐTBXH ngày 09/7/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố Danh mục văn bản, quy định pháp luật do bộ Lao độ...Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội291/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở LĐTB&XH; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1618Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về vị tr...Bộ Nội vụ290/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1619Công văn số 5744/VPCP-KTN ngày 15/7/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc quản lý khai thác vật liệu xây dựng và nhập khẩu nhựa đườngVăn phòng Chính phủ289/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: TNMT, CT; UBND các huyện, thị xã; CVP, PVP (Đ/c Đức)
1620Thông tư số 14/2013/TT-BCT ngày 15/7/2013 của Bộ Công Thương quy định về điều kiện kinh doanh thanBộ Công Thương288/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở Công Thương; Chi cục Quản lý thị trường tỉnh; UBND các huyện, thị xã; CVP, PVP (Đ/c Đức)
1621Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 03) số 1338/QBVMT-KQ ngày 12/7/2013 của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt NamQuỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam287/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Công Thương; Công an tỉnh; UBND xã Lam Sơn; CVP, PVP (Đ/c Đức)
1622Thông tư số 04/2013/TT-BKHCN ngày 30/01/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn tiêu chí đánh giá đề tài, dự án thuộc Chương trình đổi mới công ng...Bộ Khoa học và Công nghệ286/SY - UBNDSở Khoa học và Công nghệ
1623Nghị định số 73/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã ...Chính phủ285/SY - UBNDCác Sở: LĐTB&XH, TC, NV, TP; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Kho bạc nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Duyên, Đ/c Thanh)
1624Công văn số 1025/TTg-KTTH ngày 16/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013Thủ tướng Chính phủ284/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thị xã
1625Thông báo số 244/TB-BTC ngày 02/7/2013 của Bộ Tài chính về việc số dự kiến giao thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014Bộ Tài chính283/SY - UBNDTT: TU, HĐND tỉnh; TT UBND tỉnh; LĐVP
1626Công văn số 8539/BTC-ĐT ngày 03/7/2013 của Bộ Tài chính về việc cấp bổ sung vốn bảo vệ và phát triển rừng năm 2013Bộ Tài chính282/SY - UBNDTT: TU, HĐND tỉnh; TT UBND tỉnh; Các Sở: NN-PTNT, TC, KHĐT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
1627Quyết định số 352/QĐ-ĐCKS ngày 08/7/2013 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản về việc phê duyệt báo cáo: Kết quả đánh giá tiềm năng khoáng sản điểm quặ...Tổng cục Địa chất và Khoáng sản281/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TNMT, CT; UBND huyện Chợ Đồn; CVP, PVP (Đ/c Đức)
1628Quyết định số 353/QĐ-ĐCKS ngày 08/7/2013 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản về việc phê duyệt báo cáo: Kết quả đánh giá tiềm năng khoáng sản điểm quặ...Tổng cục Địa chất và Khoáng sản280/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TNMT, CT; UBND huyện Chợ Đồn; CVP, PVP (Đ/c Đức)
1629Quyết định số 355/QĐ-ĐCKS ngày 08/7/2013 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản về việc phê duyệt báo cáo: Kết quả đánh giá tiềm năng khoáng sản điểm quặ...Tổng cục Địa chất và Khoáng sản279/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TNMT, CT; UBND huyện Chợ Đồn; CVP, PVP (Đ/c Đức)
1630Quyết định số 354/QĐ-ĐCKS ngày 08/7/2013 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản về việc phê duyệt báo cáo: Kết quả đánh giá tiềm năng khoáng sản điểm quặ...Tổng cục Địa chất và Khoáng sản278/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TNMT, CT; UBND huyện Chợ Đồn; CVP, PVP (Đ/c Đức)
1631Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữChính phủ277/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1632Thông tư số 03/2013/TT-BKHCN ngày 30/1/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xác định, tuyển chọn, thẩm định và giao trực tiếp thực hiện nhiệm v...Bộ Khoa học và Công nghệ276/SY - UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở: KHCN; PVP (Đ/c Bình)
1633Quyết định số 1051/QĐ-TTg ngày 03/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc giaThủ tướng Chính phủ275/SY - UBNDSở: KHCN, TC
1634Quyết định số 35/2013/QĐ-TTg ngày 07/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên công ty trách nhiệm hữu hạn ...Thủ tướng Chính phủ274/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở: KHCN, TC; Công ty TNHH NN MTV Cấp thoát nước BK; Công ty Lâm nghiệp tỉnh; Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết BK; LĐVP (Đ/c Đức, Đ/c Bình)
1635Quyết định số 1054/QĐ-TTg ngày 03/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giao thông vận tảiThủ tướng Chính phủ272/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Giao thông vận tải; LĐVP
1636Công văn số 5509/VPCPC-KTN ngày 05/7/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc xuất lậu và gian lận thương mại trong việc xuất khẩu quặng sắtVăn phòng Chính phủ271/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: CT, TNMT, TC; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1637Chỉ thị số 03/CT-BTNMT ngày 01/7/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc xây dựng Kế hoạch và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014Bộ Tài nguyên và Môi trường270/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC; LĐVP
1638Nghị định số 68/2013/NĐ-CP ngày 28/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm tiền gửiChính phủ269/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
1639Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số đ...Chính phủ268/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Cục Thuế tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
1640Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông ...Chính phủ267/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Các Sở: TC, KHĐT; Công ty Lâm nghiệp; Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước; Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh; Công ty Quản lý sửa chữa đường bộ BK; LĐVP (Đ/c Bình)
1641Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trangChính phủ266/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Các Sở: TC, NV, LĐ-TB&XH; Kho bạc tỉnh; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Công an tỉnh; BCHQS tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1642Công văn số 5000/VPCP-QHQT ngày 20/6/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc gia hạn thời gian Hiệp định viện trợ GEF-MSP-19-VN của tỉnh Bắc Kạn nguồn GE...Văn phòng Chính phủ265/SY - UBNDTT HĐND tỉnh; CT, PCT NLN UBND tỉnh; Sở: KH&ĐT, NN-PTNT; Ban QL Dự án 3PAD tỉnh; CVP, PVP (Đ/c Bình)
1643Quyết định số 24/2013/QĐ-TTg ngày 03/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29 tháng...Thủ tướng Chính phủ264/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Chi cục Hải quan tỉnh; PVP (Đ/c Bình)
1644Quyết định số 1173/QĐ-BTC ngày 21/5/2013 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế ...Bộ Tài chính263/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Duyên, Đ/c Thanh, Đ/c Bình)
1645Thông tư số 74/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính Quy định các khoản chi phí và thực hiện việc cấp, quyết toán ngân sách nhà nước phục vụ Lễ ...Bộ Tài chính262/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND các huyện, thị xã; CVP, các PVP (Đ/c Bình, Đ/c Thanh)
1646Thông tư số 81/2013/TT-BTC ngày 19/6/2013 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 201/2012/TT-BTC ngày 16/11/2012 của Bộ Tài chính hướng...Bộ Tài chính261/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Sở Nông nghiệp và PTNT; Cục Thuế tỉnh; PVP (Đ/c Bình)
1647Thông tư liên tịch số 84/2013/TTLT-BTC-BCT-BGTVT ngày 25/6/2013 của liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn thực hi...Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải260/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Sở Nội vụ; Chi cục Hải quan tỉnh; PVP (Đ/c Bình)
1648Thông tư số 77/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính về việc quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức c...Bộ Tài chính259/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Ngân hàng Nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình, Đ/c Thanh)
1649Nghị định số 54/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ về bổ sung Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về tín dụng đầu t...Chính phủ258/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình, Đ/c Thanh)
1650Thông tư số 02/2013/TT-BNG của Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề ng...Bộ Ngoại giao257/SY - UBNDCác Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; CVP, PVP (Đ/c Bình)
1651Nghị định số 62/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựngChính phủ 256/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: XD, NV; LĐVP
1652Quyết định số 1013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2013 - 2015Thủ tướng Chính phủ 255/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: XD, TC, KHĐT, NV, LĐTB&XH, TNMT, CT; CVP, PVP (Đ/c Đức)
1653Nghị định số 67/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuố...Chính phủ 254/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; TT UBND tỉnh; Sở: CT, TC, Y tế; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1654Quyết định số 1908/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quyết định số 1070/QĐ-BGTVT ngày 23/4/2013 ban hành ...Bộ Giao thông vận tải 253/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, XD, KHCN, LĐTB-XH, TC; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1655Thông tư số 09/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ v...Bộ Xây dựng252/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; TT UBND tỉnh; Sở: XD, KHĐT, TC, LĐTB-XH; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1656Thông tư số 13/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy trình kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật trong phát hiện sinh vật biến ...Bộ Tài nguyên và Môi trường251/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TC, KHCN, Y tế, NV; LĐVP
1657Công văn số 5485/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất n...Văn phòng Chính phủ 250/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; TT UBND tỉnh; Sở: TNMT, TP, XD, TC; UBND các huyện, thị xã; CVP, PVP (Đ/c Đức)
1658Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có...Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội249/SY - UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Lân); UBND các huyện, thị xã
1659Quyết định số 826/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2406/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2011 của Thủ ...Thủ tướng Chính phủ248/SY - UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Các thành viên BCĐ CT giảm nghèo bền vững; UBND các huyện, thị xã
1660Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân...Thủ tướng Chính phủ247/SY - UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Ban Dân tộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã
1661Thông tư liên tịch số 68/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH của liên Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hi...Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội246/SY - UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Chí); UBND các huyện, thị xã
1662Quyết định số 921/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao trách nhiệm theo dõi tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, ...Thủ tướng Chính phủ245/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Tư pháp
1663Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành...Chính phủ244/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Nội vụ; LĐVP
1664Thông báo số 218/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về tình hình thực hiện Chương trình vật liệu xây...Văn phòng Chính phủ 243/SY - UBND TT UBND tỉnh; Sở: XD, TC, KHĐT, CT, KHCN, TNMT; LĐVP
1665Thông tư số 06/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Ban hành Danh mục lĩnh vực, ngành sản xuất, chế biến có nước thải chứa kim loại n...Bộ Tài nguyên và Môi trường242/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Tài chính; BQL các khu công nghiệp; Công ty TNHH NN MTV Cấp thoát nước Bắc Kạn; LĐVP
1666Quyết định số 980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030Thủ tướng Chính phủ241/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: XD, KHĐT, TC, CT, GTVT, TNMT, TT-TT, VHTT&DL, NN-PTNT; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1667Thông tư số 12/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website thương mại điện tửBộ Công Thương240/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Thông tin - Truyền thông; Trung tâm CNTT tỉnh; LĐVP
1668Quyết định số 04/2013/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy trình kiểm toán Dự án đầu tư xây dựng công trìnhKiểm toán Nhà nước239/SY - UBNDCác Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1669Quyết định số 759/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán n...Bộ Tài chính238/SY - UBNDUBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình)
1670Thông tư số 37/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chăn nuôiBộ Tài chính237/SY - UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở NN-PTNT; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình)
1671Thông tư liên tịch số 62/2013/TTLT-BTC-BTP của liên Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực...Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp236/SY - UBNDSở Tư pháp; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình)
1672Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT/BTP-BCA-BTC của liên Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tiề...Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính235/SY - UBNDSở Tư pháp; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình, Đ/c Hanh)
1673Thông tư số 64/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về h...Bộ Tài chính234/SY - UBNDUBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình)
1674Thông tư số 42/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mạiBộ Tài chính233/SY - UBNDSở Tư pháp; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình)
1675Quyết định số 01/2013/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy trình kiểm toán Chương trình mục tiêu Quốc giaKiểm toán Nhà nước232/SY - UBNDCác Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1676Quyết định số 03/2013/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc Ban hành kiểm toán Báo cáo quyết toán Ngân sách nhà nướcKiểm toán Nhà nước231/SY - UBNDSở Tài chính; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình)
1677Quyết định số 755/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc gia ...Bộ Tài chính230/SY - UBNDCT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình)
1678Quyết định số 02/2013/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy trình kiểm toán Ngân sách nhà nướcKiểm toán Nhà nước229/SY - UBNDSở Tài chính; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình)
1679Nghị định số 58/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giaoChính phủ228/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; TT UBND tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Công an tỉnh; Sở KH&ĐT; Sở Nội vụ; Sở Công Thương; Sở Thông tin và Truyền thông; LĐVP
1680Quyết định số 919/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012 - 2020Thủ tướng Chính phủ227/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Xây dựng; PVP (Đ/c Đức)
1681Quyết định số 896/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ li...Thủ tướng Chính phủ226/SY - UBNDSở: TP, NV, TT&TT, TC, KH&CN; Công an tỉnh; LĐVP
1682Quyết định số 1446/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phân công Cơ quan chủ quản sản phẩm quốc giaBộ Khoa học và Công nghệ225/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: Y tế, CT, KHCN; LĐVP
1683Quyết định số 1398/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phân công Cơ quan chủ quản sản phẩm quốc giaBộ Khoa học và Công nghệ224/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: NN-PTNT, KHCN; LĐVP
1684Công văn số 518/TGCP-TGK của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc "Tổ chức Dương Văn Mình"Ban Tôn giáo Chính phủ223/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; TT HĐND tỉnh; CT, PCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; Công an các huyện, thị xã; UBND các huyện, thị xã; UBND các xã: Cổ Linh, H. Pác Nặm; Quảng Chu, H. Chợ Mới; TT Nà Phặc, H. Ngân Sơn; LĐVP
1685Quyết định số 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu...Thủ tướng Chính phủ222/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở: LĐ-TB&XH, NN&PTNT, KHĐT, TC, TNMT; Ban Dân tộc tỉnh; Ngân hàng CSXH tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1686Thông tư số 04/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chứcBộ Nội vụ 221/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1687Quyết định số 787/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủThủ tướng Chính phủ220/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Các tập thể, cá nhân được tặng bằng khen; Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; LĐVP
1688Công văn số 1790/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về việc sử dụng mẫu Quốc huy nước CHXHCN Việt NamBộ Nội vụ219/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1689Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nướcThủ tướng Chính phủ 218/SY - UBNDCác Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã
1690Nghị định số 53/2013/NĐ-CP của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt NamChính phủ 217/SY - UBNDSở: TP, TC, TNMT, LĐ-TBXH; Công an tỉnh; Chi nhánh NHNN và các NH Thương mại của tỉnh; UBND các huyện, thị xã
1691Công văn số 204/TB-NSC của Công ty Cổ phần Ngân Sơn về việc thông báo giá thu mua Thuốc lá vụ Xuân năm 2013Công ty Cổ phần Ngân Sơn216/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở NN&PTNT, CT; Cục Thuế tỉnh; LĐVP (Đ/c Bình)
1692Thông tư số 54/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trungBộ Tài chính 215/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở Xây dựng; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
1693Thông tư số 12/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về việc giao nộp, thu nhận, lưu giữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu về địa chất, k...Bộ Tài nguyên và Môi trường214/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Công Thương; UBND các huyện, thị xã; Phòng Tài nguyên môi trường các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Đức)
1694Quyết định số 3695/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất đượcBộ Công Thương213/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC, NN-PTNT, Y tế, GTVT, TT-TT, XD, KHCN; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1695Thông báo số 210/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệpVăn phòng Chính phủ212/SY - UBNDThành viên Ban Chỉ đạo đổi mới Phát triển Doanh nghiệp (QĐ số 1102 ngày 20/7/2012); Sở: KHĐT, TC; PVP (Đ/c Đức)
1696Quyết định số 1112/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết Hệ thống cảng đường thuỷ nội địa khu vực phía Bắc đến năm 2...Bộ Giao thông vận tải 211/SY - UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Du); Sở Giao thông vận tải; PVP (Đ/c Đức)
1697Thông tư số 09/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về quản lý, sử dụng đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ...Bộ Tài nguyên và Môi trường210/SY - UBNDTT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1698Thông tư số 05/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT ngày...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn209/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở: CT, TC; LĐVP (Đ/c Bình)
1699Quyết định số 358/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2011 của Thủ tư...Thủ tướng Chính phủ 208/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở: NN-PTNT, TC; LĐVP (Đ/c Bình)
1700Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng người thuộc hộ gia đình cận nghèoThủ tướng Chính phủ207/SY - UBNDSở: Y tế, LĐ-TB&XH, TC; Bảo hiểm xã hội tỉnh; UBND các huyện, thị xã
1701Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020Thủ tướng Chính phủ206/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; CT, PCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1702Thông tư số 03/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ c...Bộ Nội vụ 205/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; CT, PCT UBND tỉnh; Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1703Nghị định số 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tiền lươngChính phủ204/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; CT, PCT UBND tỉnh; Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1704Nghị định số 50/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệ...Chính phủ203/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; CT, PCT UBND tỉnh; Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1705Nghị định số 51/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch...Chính phủ202/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; CT, PCT UBND tỉnh; Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1706Quyết định số 719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủThủ tướng Chính phủ201/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; CT, PCT UBND tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; LĐVP
1707Thông báo số 160/TB-BXD của Bộ Xây dựng về Kết luận của Thứ trưởng Cai Lại Quang tại cuộc họp thẩm định "Quy hoạch quản lý chất thải rắn lưu vực ...Bộ Xây dựng200/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TNMT, KHĐT, TC, CT, NN-PTNT, KHCN, XD, Y tế; LĐVP
1708Công văn số 696/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành các dự án thuỷ điện trên cả...Thủ tướng Chính phủ 199/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: CT, TNMT, TC, NN&PTNT; PVP (Đ/c Đức)
1709Thông tư số 09/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về viêc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm kiểm tra tải trọng xeBộ Giao thông vận tải198/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Giao thông vận tải; Công an tỉnh; PVP (Đ/c Đức)
1710Thông tư số 08/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định trình tự , thủ tục cấp và thu hồi Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối v...Bộ Tài nguyên và Môi trường197/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: NN-PTNT, KHCN; LĐVP
1711Thông tư số 13/2013/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2011/TT-BKHCN, Thông tư số 10/2012/T...Bộ Khoa học và Công nghệ 196/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHCN, XD, CT; Công an tỉnh; Liên minh HTX tỉnh; Hiệp hội DN tỉnh; Hội doanh nhân trẻ tỉnh; PVP (Đ/c Đức)
1712Nghị định số 38/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợChính phủ195/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; CT, các PCT UBND tỉnh; Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, NN&PTNT, Công Thương, LĐ-TB&XH, Tư pháp, Y tế, KH&CN, TT&TT, VH-TT&DL; Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bắc Kạn; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1713Thông tư số 06/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thịBộ Xây dựng 194/SY - UBNDTT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1714Nghị định số 52/2013/NĐ-CP của Chính phủ về thương mại điện tửChính phủ 193/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: CT, KHĐT; LĐVP
1715Thông tư số 08/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của QCVN 17:2011/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia v...Bộ Giao thông vận tải 192/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: GTVT, KHCN, TNMT; Công an tỉnh; UBND huyện Ba Bể, huyện Chợ Mới; PVP (Đ/c: Đức)
1716Quyết định số 1071/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải Đường thuỷ nội địa...Bộ Giao thông vận tải 191/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Du); Sở GTVT; PVP (Đ/c Đức)
1717Thông tư số 05/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2011/TT-BTNMT ngày 31 tháng 8 năm...Bộ Tài nguyên và Môi trường 190/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở NN-PTNT; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Báo Bắc Kạn; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1718Quyết định số 3042/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc Phê duyệt Quy hoạch sản xuất cồn nhiên liệu phục vụ cho ngành sản xuất nhiên liệu sinh học đến nă...Bộ Công Thương 189/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: CT, KHĐT, TC, NN-PTNT, KHCN, TNMT, GD-ĐT; BCHQS tỉnh; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1719Quyết định số 3009/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình cấp điện cho thôn, bản chưa có điện tỉnh Bắc KạnBộ Công Thương 188/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở; CT, KHĐT, TC, TNMT, XD; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1720Thông tư số 10/2013/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn quản lý Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020Bộ Khoa học và Công nghệ187/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHCN, CT, NN&PTNT; LĐVP
1721Thông tư số 12/2013/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn việc xét duyệt, thẩm định và phê duyệt Dự án khoa học và công nghệ phát triển sản ...Bộ Khoa học và Công nghệ186/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHCN, CT, NN&PTNT; LĐVP
1722Thông tư số 11/2013/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn quản lý Dự án Khoa học và công nghệBộ Khoa học và Công nghệ185/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHCN, TC, KHĐT; Thanh tra Nhà nước tỉnh; LĐVP
1723Thông tư số 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố địnhBộ Tài chính 184/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Du); Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; Các PVP (Đ/c Thanh, Đ/c Bình)
1724Thông tư số 46/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc Quy định chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí sát hạch cấp giấy phép lái tàuBộ Tài chính 183/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Du); Sở: GTVT, TC; UBND các huyện, thị xã; Các PVP (Đ/c Đức, Đ/c Bình)
1725Thông tư số 59/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với một số loại hàng hoá kinh doanh tạ...Bộ Tài chính 182/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Chi cục Hải quan tỉnh; PVP (Đ/c Bình)
1726Thông tư số 56/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than gỗ rừng trồng thuộc nhóm 44.02 trong Biểu t...Bộ Tài chính 181/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở NN&PTNT; Cục Thuế tỉnh; Chi cục Hải quan tỉnh; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình)
1727Thông tư số 44/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng khoáng sản trong Biểu thuế xuất khẩuBộ Tài chính 180/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Du); Sở TNMT; Cục Thuế tỉnh; Chi cục Hải quan tỉnh; UBND các huyện, thị xã; Các PVP (Đ/c Bình, Đ/c Đức)
1728Thông tư số 49/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc - bản đồBộ Tài chính 179/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Du); Sở TN&MT, NV, TC; UBND các huyện, thị xã; Các PVP (Đ/c Bình, Đ/c Đức)
1729Nghị định số 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạngChính phủ 178/SY - UBNDPCT Văn xã; Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công của tỉnh; UBND huyện, thị xã
1730Quyết định số 36/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản l...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 177/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở NN&PTNT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
1731Thông tư số 11/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 và Thông tư số 107/2012/TT-BTC ngày 28...Bộ Tài chính 176/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở NN&PTNT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
1732Thông tư số 11/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành Danh mục bổ sung loài cây trồng được bảo hộBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 175/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở KHCN; UBND huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
1733Công văn số 221/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc không tiêu thụ các sản phẩm động vật hoang dã nguy cấpBộ Tài nguyên và Môi trường174/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1734Quyết định số 695/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý, bố trí cho thuê nhà ở công vụ của Chính phủThủ tướng Chính phủ 173/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Các Sở: XD, TC, KHĐT; LĐVP
1735Công văn số 3533/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc trách nhiệm của người đứng đầu trong việc giải quyết các yêu cầu của đại biểu QHVăn phòng Chính phủ 171/SY - UBNDCác Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1736Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chíThủ tướng Chính phủ 170/SY - UBNDPCT Văn xã; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Thanh)
1737Quyết định số 1121/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 279 đoạn nối QL3 với ...Bộ Giao thông vận tải169/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở: GTVT, KHĐT, TC; LĐVP
1738Quyết định số 679/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng chiến khu cách mạng ATK liên tỉnh Thái Nguyên, Tuy...Thủ tướng Chính phủ 168/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: XD, KHĐT, TC, NV, GTVT, TNMT, NN-PTNT, CT, VH-TT&DL, GD&ĐT; BCHQS tỉnh; Công ty Điện lực BK; UBND các huyện: Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Mới, Chợ Đồn; LĐVP
1739Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ởThủ tướng Chính phủ 167/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Các Sở: XD, KHĐT, TC, LĐ-TB&XH; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1740Giấy phép thăm dò khoáng sản số 403/GP-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trườngBộ Tài nguyên và Môi trường166/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở Công Thương; UBND huyện Chợ Đồn; UBND xã Ngọc Phái; LĐVP
1741Thông tư số 05/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với các nghề: Vận hành Máy xây dựng (nhóm máy phục vụ...Bộ Xây dựng 165/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở: GTVT, LĐ-TB&XH; LĐVP
1742Thông tư số 04/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đaiBộ Tài nguyên và Môi trường164/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở: KHĐT, TC; Báo Bắc Kạn; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1743Quyết định số 1070/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định về kiểm tra, kiểm soát tiến độ, chất lượng công trình xây dựng, giai đ...Bộ Giao thông vận tải 163/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở: KHĐT, XD, KHCN, LĐ-TB&XH, TC; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1744Thông tư số 35/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 180/2010/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tài ...Bộ Tài chính 162/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
1745Nghị định số 29/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ v...Chính phủ 161/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; CT, PCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn; LĐVP
1746Công văn số 2666/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc đưa tin về kết quả 3 tháng thực hiện Quyết định 2088/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủVăn phòng Chính phủ 160/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Các Sở: CT, NN-PTNT, TT-TT; Báo Bắc Kạn; Đài PTTH tỉnh; LĐVP (Đ/c Bình)
1747Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồngBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn159/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Các Sở: NN-PTNT, KHCN; LĐVP (Đ/c Bình)
1748Nghị định số 36/2013/NĐ-CP của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chứcChính phủ 158/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; CT, PCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1749Quyết định số 18/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thá...Thủ tướng Chính phủ 157/SY - UBNDCác Sở: TNMT, CT, XD, GTVT, NN-PTNT, KHCN; UBND các huyện, thị xã
1750Nghị định số 27/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trườngChính phủ 156/SY - UBNDCác Sở: TNMT, KHCN, Y tế; UBND các huyện, thị xã
1751Quyết định số 538/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2...Thủ tướng Chính phủ 155/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Các Sở: Y tế, LĐ-TB&XH, TC, TT-TT, NV; Bảo hiểm xã hội tỉnh; UBMTTQ tỉnh; Liên đoàn lao động tỉnh; Hội Nông dân tỉnh, Hội Phụ nữ tỉnh; LĐVP
1752Thông tư số 01/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáoBộ Nội vụ 154/SY - UBNDSở Nội vụ; LĐVP (Đ/c Hanh)
1753Thông tư liên tịch số 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT của liên Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chươn...Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo153/SY - UBNDSở: GD&ĐT, KHĐT, TC; Các thành viên BCĐ CTMTQG
1754Quyết định số 594/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án "Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 - 2016"Thủ tướng Chính phủ152/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở: NN-PTNT, TNMT, TC, KHĐT; BCHQS tỉnh; LĐVP (Đ/c Bình)
1755Công văn số 3010/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Quyết định 2453/QĐ-TTg về thanh toán không dùng tiền mặtVăn phòng Chính phủ151/SY - UBNDSở: TC, CT, TT-TT; Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Các Ngân hàng thương mại
1756Công văn số 693/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc KạnBộ Xây dựng150/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: XD, KHĐT, TC, KHCN; Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1757Quyết định số 601/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừaThủ tướng Chính phủ149/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC, NV; Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Liên minh HTX tỉnh; LĐVP
1758Quyết định số 1988/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch sản xuất sản phẩm thuốc lá và phát  triển vùng nguyên liệu thuốc lá Việt...Bộ Công Thương 148/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: CT, KHĐT, TC, KHCN, NN-PTNT, TNMT, Y tế; Ngân hàng Nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1759Thông tư số 03/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành mẫu hợp đồng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật và hợp đồng quản lý vận hành công t...Bộ Xây dựng147/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: XD, TC, TP, KHĐT, GTVT. GD&ĐT, Y tế, LĐ-TB&XH, TNMT, NN-PTNT, KHCN; Công ty điện lực BK; Viễn thông BK; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1760Nghị định số 34/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nướcChính phủ 146/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: XD, TC; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1761Quyết định số 577/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể bảo vệ môi trường làng nghề đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030Thủ tướng Chính phủ 145/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: TNMT, KHĐT, TC, NN-PTNT, NV, CT, KHCN, XD; Công an tỉnh; Liên minh HTX tỉnh; LĐVP; UBND các huyện, thị xã
1762Công văn số 551/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy ...Bộ Xây dựng 144/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TC, KHĐT, XD; Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1763Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BKHCN-BCT-BCA-BGTVT của liên Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải Quy định v...Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải 143/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHCN, CT, GTVT; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1764Quyết định số 414/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác cấp g...Bộ Tài nguyên và Môi trường 142/SY - UBNDTT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Đức)
1765Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 03) số 791/QBVMT-KQ của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt NamBộ Tài nguyên và Môi trường 141/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Công Thương; Công an tỉnh; UBND xã Kim Lư; PVP (Đ/c Đức)
1766Quyết định số 582/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân huỷ t...Thủ tướng Chính phủ 140/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: TNMT, TC, KHĐT, XD; UBMTTQ tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1767Thông tư số 09/2013/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020Bộ Khoa học và Công nghệ 139/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ; LĐVP
1768Thông báo số 942/TB-ĐCKS của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản về kết quả buổi làm việc của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản với Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc...Tổng cục Địa chất và Khoáng sản138/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở CT, XD, KHĐT, TC, GTVT; UBND huyện Chợ Đồn, Ngân Sơn, Pác Nặm, Na Rì; Công ty TNHH Ngọc Linh; Cty TNHH TM và DV Hoàng Nam; Cty CP Khoáng sản Bắc Kạn; Cty CP Khoáng sản Na Rì Hamico; Cty CP Đầu tư khai thác Barit Bắc Kạn; LĐVP
1769Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện để trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp giấy ...Thủ tướng Chính phủ137/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: TNMT, TC, XD, TP, NN-PTNT; Ngân hàng Nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1770Thông tư số 195/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng cho Đơn vị chủ đầu tưBộ Tài chính 136/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình, Đ/c Thanh); UBND các huyện, thị xã
1771Thông tư liên tịch số 37/2013/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo Q...Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo 135/SY - UBNDUBND các huyện, thị xã
1772Nghị định số 23/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về...Chính phủ 134/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Văn phòng Tỉnh uỷ, HĐND; Đoàn Đại biểu quốc hội; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; Công an tỉnh; BCHQS tỉnh; Toà án tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1773Thông tư số 203/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toánBộ Tài chính133/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Sở Tài chính; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình)
1774Quyết định số 162/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao nhiệm vụ dự trữ quốc gia mặt hàng muối ăn từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông th...Thủ tướng Chính phủ132/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Sở Tài chính; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình)
1775Thông tư số 30/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoàn lại tiền thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông làm bao bì đóng gói sẵn hàng ho...Bộ Tài chính131/SY - UBNDTT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình)
1776Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-BGTVT-BKHĐT-BTC của liên Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử d...Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính130/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở TNMT; LĐVP; UBND các huyện, thị xã
1777Thông tư số 31/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính Chương trình xúc tiến đầu tư quốc giaBộ Tài chính129/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC, CT, VH-TT&DL; Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh; LĐVP; UBND các huyện, thị xã
1778Thông tư số 28/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh mức thuế nhập khẩu xe ô tô chở người đã qua sử dụng quy định tại khoản 1, điều 1 Quyết ...Bộ Tài chính128/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Chi cục Hải quan tỉnh; PVP (Đ/c Bình); UBND các huyện, thị xã
1779Thông tư số 07/2013/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định nguyên tắc, hình thức, nội dung của văn bản hợp tác với nước ngoài trong lĩ...Bộ Khoa học và Công nghệ127/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHCN, KHĐT; LĐVP
1780Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 03 và 04) số 502/QBVMT-KQ của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt NamQuỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam126/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Du); Sở: TNMT, CT; Công an tỉnh; UBND xã Hữu Thác; LĐVP (Đ/c Đức)
1781Thông tư số 22/2013/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định về quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trong Quân độiBộ Quốc phòng 125/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Du); Sở Công Thương; BCHQS tỉnh; LĐVP (Đ/c Đức)
1782Quyết định số 275/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức ...Bộ Xây dựng124/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: NV, KHĐT, TC, XD; LĐVP
1783Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 03) số 530/QBVMT-KQ của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt NamQuỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam123/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Du); Sở: TNMT, CT; Công an tỉnh; UBND xã Cường Lợi; LĐVP (Đ/c Đức)
1784Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 02) số 497/QBVMT-KQ của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt NamQuỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam122/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Du); Sở Công Thương; Công an tỉnh; UBND huyện Chợ Đồn; UBND xã Ngọc Phái; LĐVP (Đ/c Đức)
1785Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 03) số 496/QBVMT-KQ của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt NamQuỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam121/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Du); Sở Công Thương; Công an tỉnh; UBND huyện Chợ Đồn; UBND xã Ngọc Phái; LĐVP (Đ/c Đức)
1786Thông tư số 234/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiế...Bộ Tài chính120/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Sở: TC, KBNN tỉnh; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình, Đ/c Thanh)
1787Thông tư số 212/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹBộ Tài chính119/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TC, KBNN tỉnh; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình)
1788Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn tr...Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ 118/SY - UBNDSở: GD-ĐT, TC, NV; Phòng Giáo dục - Đào tạo các huyện, thị xã; UBND các huyện, thị xã
1789Thông tư số 08/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (...Bộ Tài chính117/SY - UBNDCT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình)
1790Thông tư số 26/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giải ngân và cơ chế tài chính đối với nguồn vốn tín dụng và việc trợ của Chính phủ Liên ...Bộ Tài chính116/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở Kế hoạch Đầu tư; Phòng Ngoại vụ
1791Quyết định số 314/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc giao chỉ tiêu phấn đấu thu nội địa năm 2013Tổng cục Thuế 115/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở Tài chính
1792Công văn số 264/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc dự phòng vắc xin cúm gia cầm để tiêm phòng chống dịch khẩn cấp các ổ dịchThủ tướng Chính phủ114/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở: NN&PTNT, TC; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
1793Quyết định số 229/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt "Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020"Thủ tướng Chính phủ113/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Các Sở: Y tế, TC, VH-TT&DL, TT-TT, GD-ĐT, CT, NN&PTNT; Công an tỉnh; BCHQS tỉnh; Báo Bắc Kạn; Đài PT-TH; LĐVP
1794Quyết định số 122/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân giai đoạn 2011 -...Thủ tướng Chính phủ112/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Các Sở: Y tế, KHĐT, TC, NV, DD-ĐT, LĐ-TBXH, VH-TT&DL, CT, NN&PTNT, TNMT, GT-VT; Công an tỉnh; BCHQS tỉnh; LĐVP
1795Quyết định số 160/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về Phát triển bền vững giai đoạn 2013 - 2015Thủ tướng Chính phủ111/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC, CT, NN-PTNT, TNMT, Y tế, GD-ĐT, TT-TT; Công an tỉnh; BHXH tỉnh; Cục Thống kê; LĐVP
1796Nghị định số 20/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệChính phủ110/SY - UBNDSở: KHCN, Y tế, VH-TT&DL, GD-ĐT, TNMT, CT; UBND các huyện, thị xã
1797Quyết định số 368/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020Thủ tướng Chính phủ 109/SY - UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Lân); Sở: TT-TT, CH-TT&DL, NV, TC; LĐVP (Đ/c Thanh, Đ/c Bình)
1798Nghị định số 17/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ ...Chính phủ 108/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; CT, PCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1799Công văn số 2208/BTC-QLN của Bộ Tài chính về việc thận trọng với các khoản chào cho vay vốn của các đối tác nước ngoàiBộ Tài chính 107/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Sở Tài chính; NHNN tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
1800Nghị định số 21/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trườngChính phủ 106/SY - UBNDSở: TNMT, NN-PTNT; UBND các huyện, thị xã
1801Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 03) số 536/QBVMT-KQ của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt NamQuỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam105/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TNMT, CT; Công an tỉnh; UBND huyện Pác Nặm; UBND xã An Thắng; LĐVP
1802Thông tư số 02/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thá...Bộ Tài nguyên và Môi trường104/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Du); Sở: TNMT, CT; LĐVP (Đ/c Đức)
1803Báo cáo số 06-BC/BCĐTW (ĐA61) của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 về việc đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Đề án "Nâng cao vai trò, trách nhi...Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61103/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Văn phòng điều phối tỉnh; Sở NN&PTNT; Hội nông dân tỉnh; LĐVP (Đ/c Bình)
1804Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng ...Bộ Khoa học và Công nghệ 99/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHCN, CT; LĐVP
1805Chỉ thị số 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất độc hạiThủ tướng Chính phủ 98/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: CT, NN-PTNT, Y tế, TNMT, TT-TT; Công an tỉnh; BCHQS tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1806Giấy phép thăm dò số 78/GP-BTNMT ngày 22 tháng 01 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trườngBộ Tài nguyên và Môi trường97/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở Công Thương; Công an tỉnh; BCHQS tỉnh; UBND huyện Chợ Đồn; UBND xã Bản Thi; UBND Thị trấn Bằng Lũng; LĐVP
1807Quyết định số 694/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối thép giai đoạn đến 2020, có...Bộ Công Thương96/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: CT, KHĐT, TC, KHCN, TNMT; BCHQS tỉnh; LĐVP
1808Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-BGTVT-BKHĐT-BTC của liên Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử d...Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính95/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TNMT, KHCN; PVP (Đ/c Đức, Đ/c Bình)
1809Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 04) số 426/QBVMT-KQ của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt NamQuỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam94/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TNMT, CT; Công an tỉnh; UBND Thị trấn Bằng Lũng; LĐVP
1810Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 03) số 489/QBVMT-KQ của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt NamQuỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam93/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở TNMT, CT; Công an tỉnh; UBND huyện Chợ Đồn; UBND xã Lương Bằng; LĐVP
1811Quyết định số 355/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Chiến lược phát triển giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn...Thủ tướng Chính phủ92/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở GTVT, KHĐT, TC, XD, TNMT, NN-PTNT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1812Thông tư số 01/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thịBộ Xây dựng91/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: XD, KHĐT, TC; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1813Quyết định số 356/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 v...Thủ tướng Chính phủ90/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: GTVT, KHĐT, TC, XD, TNMT, NN-PTNT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1814Quyết định số 212/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc huỷ bỏ Tiêu chuẩn ngành Xây dựng (đợt 1)Bộ Xây dựng102/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: XD, KHĐT, TC, KHCN; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1815Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 02&03) số 513/QBVMT-KQ của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt NamQuỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam101/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở TNMT, CT; Công an tỉnh; UBND Thị trấn Bằng Lũng; LĐVP
1816Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 02&03) số 515/QBVMT-KQ của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt NamQuỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam100/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở TNMT, CT; Công an tỉnh; UBND xã Nhạn Môn; LĐVP
1817Công văn số 486/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về việc thời hạn thực hiện thanh toán các nguồn vốn bổ sung trong năm 2012Bộ Tài chính89/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1818Quyết định số 348/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao thuộc C...Thủ tướng Chính phủ 88/SY - UBNDCác Sở, Ban, Ngành đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thị xã
1819Quyết định số 147/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ thực hiện thành công Chương trình quốc gia về...Bộ Thông tin và Truyền thông87/SY - UBNDSở Thông tin Truyền thông
1820Nghị định số 19/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về...Chính phủ 86/SY - UBNDSở: GD-ĐT, TC; Phòng Giáo dục - Đào tạo các huyện, thị xã; UBND các huyện, thị xã
1821Quyết định số 291/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu đánh giá phát triển nhân lực phục vụ giám sát và đánh giá thực hiệ...Thủ tướng Chính phủ 85/SY - UBNDCác Sở, Ban, Ngành của tỉnh; LĐVP
1822Quyết định số 242/QĐ-BNN-BVTV của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính mới thuộc phạ...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn84/SY - UBNDSở NN&PTNT; LĐVP (Đ/c Bình)
1823Quyết định số 342/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mớiThủ tướng Chính phủ83/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các thành viên ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1824Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam...Thủ tướng Chính phủ82/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; CT, PCT UBND tỉnh; Sở: GT&ĐT, Y tế, LĐ-TB&XH; Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1825Thông tư số 15/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chứcBộ Nội vụ 81/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; CT, PCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1826Thông tư số 16/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với...Bộ Nội vụ 80/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; CT, PCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1827Công văn số 1426/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc suất vốn đầu tư xây dựng đường ô tô cao tốc ở Việt NamVăn phòng Chính phủ79/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: XD, GTVT, KHĐT, TC, TNMT; Công an tỉnh; UBND huyện Chợ Mới; UBND huyện Bạch Thông; UBND huyện Ngân Sơn; UBND thị xã Bắc Kạn; LĐVP
1828Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 03) số 423/QBVMT - KQ của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt NamQuỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam78/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TNMT, CT; Công an tỉnh; UBND huyện Chợ Mới; UBND xã Bình Văn; LĐVP
1829Quyết định số 347/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao thuộc Chương trình q...Thủ tướng Chính phủ77/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: CT, KHĐT, TC, XD, KHCN, TT-TT; LĐVP
1830Quyết định số 318/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về phát triển khu kinh tế, khu công nghiệpThủ tướng Chính phủ76/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC, NV, TNMT, XD, CT, KHCN, NN&PTNT, LĐ-TB&XH; LĐVP
1831Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Bắc KạnChính phủ75/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC, XD, NN&PTNT, CT, GTVT, GDĐT, VH-TT&DL; Công an tỉnh; BCHQS tỉnh; LĐVP
1832Quyết định số 323/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án "Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn"Thủ tướng Chính phủ74/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TNMT, KHĐT, TC, XD, NN-PTNT, GTVT, KHCN; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1833Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tậpThủ tướng Chính phủ73/SY - UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Lân); Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Sở: NV, GDĐT; LĐVP (Đ/c Bình, Đ/c Thanh)
1834Thông tư số 04/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí qua phàBộ Tài chính72/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TC, GTVT; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Đức, Đ/c Bình)
1835Quyết định số 11/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán mẫu vật một số loài động vật hoang dã thuộc các Phụ lục...Thủ tướng Chính phủ71/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở: NN&PTNT, CT; Chi cục Kiểm lâm; Chi cục Quản lý thị trường; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
1836Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHCN của Liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ về việc h...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ 70/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở: NN&PTNT, KHCN; LĐVP (Đ/c Bình)
1837Thông tư số 64/2012/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn69/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở: NN&PTNT, CT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
1838Nghị định số 15/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựngChính phủ 68/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thị xã; Hiệp hội DN tỉnh; Hội DN trẻ; LĐVP
1839Thông báo số 60/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2013 ngà...Văn phòng Chính phủ 67/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TNMT, CT, KHĐT, TC, XD, TP; LĐVP
1840Công văn số 1862/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về việc sử dụng nguồn vốn của dự án để xây dựng các khu tái định cư phục vụ GPMB của dự ánBộ Tài chính66/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: GTVT, KHĐT, TC; LĐVP
1841Công văn số 403/BTNMT-ĐCKS của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thu hồi khoáng sản đi kèm trong khai thác mỏ quặng sắt Pù Ổ, tỉnh Bắc KạnBộ Tài nguyên và Môi trường65/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở Công Thương; Công an tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Quản lý Thị trường tỉnh; UBND huyện Chợ Đồn; UBND xã Quảng Bạch; LĐVP
1842Thông tư số 01/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về phế liệu được phép nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuấtBộ Tài nguyên và Môi trường64/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Công Thương; LĐVP
1843Thông tư số 06/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi môBộ Tài chính62/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Ngân hàng Nhà nước tỉnh; PVP (Đ/c Thanh, Đ/c Bình)
1844Quyết định số 155/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản...Bộ Tài chính61/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở: TNMT, NN&PTNT, CT; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Đức, Đ/c Bình)
1845Thông tư số 12/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng dây thép không hợp kim thuộc mã số 7217.10.39...Bộ Tài chính60/SY - UBNDCT, PCT UBND tinh (Đ/c Du); Cục Thuế tỉnh; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình)
1846Nghị định số 06/2012/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệpChính phủ 58/SY - UBNDCác Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Thanh, Đ/c Hanh)
1847Quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020"Thủ tướng Chính phủ57/SY - UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Lân); Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã
1848Thông báo số 19/TB-BTĐKT của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đ...Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương56/SY - UBNDTT: TU, HĐND tỉnh; CT, PCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; LĐVP
1849Thông tư liên tịch số 209/2012/TTLT-BTC-BTP của liên Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt...Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp54/SY - UBNDCT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình, Đ/c Hanh)
1850Thông tư số 09/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư số 104/2012/TT-BTC ngày 25/6/2012 của Bộ Tài chính qui định lãi suất cho vay tín ...Bộ Tài chính53/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Ngân hàng Nhà nước tỉnh; PVP (Đ/c Thanh, Đ/c Bình)
1851Thông tư số 14/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị ...Bộ Nội vụ 52/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; CT, PCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành; LĐVP
1852Thông tư số 12/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ Quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chứcBộ Nội vụ 51/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; CT, PCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành; LĐVP
1853Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 02) số 281/QBVMT - KQ của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt NamQuỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam50/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TNMT, CT; Công an tỉnh; UBND xã Lam Sơn; PVP (Đ/c Đức)
1854Công văn số 178/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án...Thủ tướng Chính phủ49/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: TNMT, NN-PTNT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1855Quyết định số 239/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)Thủ tướng Chính phủ48/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường; UBMTTQ tỉnh; Liên minh HTX tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1856Quyết định số 228/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu vự dân cư, khu công nghiệp thu...Thủ tướng Chính phủ 46/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: XD, KHĐT, TC, CT, TNMT, NN-PTNT, Y tế, KHCN; Ban Quản lý các khu công nghiệp; UBND huyện Chợ Đồn; UBND huyện Chợ Mới; UBND huyện Bạch Thông; UBND thị xã Bắc Kạn; LĐVP
1857Thông tư số 29/2012/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra Tài nguyên và Môi trườngBộ Tài nguyên và Môi trường 45/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: TC, KHĐT; LĐVP
1858Công văn số 690/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông vận tải về việc sử dụng nguồn vốn của dự án cải tạo, nâng cấp đường quốc lộ để xây dựng các khu tái định ...Bộ Giao thông vận tải44/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: GTVT, TC, KHĐT; LĐVP
1859Quyết định số 03/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2011 củ...Thủ tướng Chính phủ43/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Công Thương; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Đức)
1860Công văn số 626/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông vận tải về việc Thông báo các dự án phân kì đầu tư, tạm dừng, giãn tiến độ sau năm 2015 theo Nghị quyết 1...Bộ Giao thông vận tải42/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: KHĐt, TC, XD, TNMT; Huyện uỷ, UBND huyện Na Rì; LĐVP
1861Thông báo số 22/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và triển khai kế...Văn phòng Chính phủ 41/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC, GTVT; Công an tỉnh; Ban An toàn giao thông tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1862Nghị định số 11/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thịChính phủ40/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: XD, KHĐT, TC, TNMT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1863Quyết định số 04/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thẩm quyền quyết định danh mục và biện pháp xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọngThủ tướng Chính phủ39/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: TNMT, CT, Y tế, XD, LĐ-TB&XH; Công an tỉnh; BCHQS tỉnh; LĐVP
1864Nghị định số 10/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộChính phủ 38/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: GTVT, TC; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1865Thông báo số 269/TB-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang, Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia...Bộ Tài nguyên và Môi trường37/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TNMT, KHĐT, NN-PTNT; LĐVP (Đ/c Đức, Đ/c Bình)
1866Thông tư số 49/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe kháchBộ Giao thông vận tải36/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: GTVT, XD, TNMT, KHCN; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Đức)
1867Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường giải quyết nợ xấuChính phủ35/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: TC, KHĐT, CT, NN-PTNT, XD, TNMT; Ngân hàng Nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1868Quyết định số 03/QĐ-UBATGTQG của Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia về việc quy định mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ Uỷ ban An toàn giao thông Qu...Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia 34/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở GTVT; Ban An toàn giao thông tỉnh; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1869Thông báo số số 11/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hộ...Văn phòng Chính phủ33/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: GTVT, GD-ĐT, Y tế, KHCN, VH-TT&DL, TC, TT-TT; Công an tỉnh; UBMTTQ tỉnh, Tỉnh đoàn; Liên đoàn LĐ tỉnh; HLHPN tỉnh, Hội CCB, Hội ND tỉnh; Đài PT-TH tỉnh; Ban ATGT tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1870Thông tư số 39/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính...Bộ Công Thương32/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Du); Sở Công Thương; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1871Nghị định số 05/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 th... Chính phủ 31/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC; LĐVP
1872Thông tư liên tịch số 221/2012/TTLT-BTC-BCT của liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thự...Bộ Tài chính, Bộ Công Thương30/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở KHĐT; LĐVP
1873Thông tư số 12/2012/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệ...Bộ Xây dựng29/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1874Thông tư số 223/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vậtBộ Tài chính28/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở NN&PTNT; Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
1875Thông tư số 153/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sác...Bộ Tài chính27/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
1876Thông tư số 226/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt NamBộ Tài chính26/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Lân); Sở: TC, VH-TT&DL; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Thanh, Đ/c Đức)
1877Thông tư số 207/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xác định giá bán thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu cho doanh nghiệp thực hiệ...Bộ Tài chính25/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở Công Thương; Chi cục Quản lý Thị trường; Trưởng ban Chỉ đạo 127 của tỉnh; PVP (Đ/c Bình)
1878Thông tư số 178/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng cho Bảo hiểm xã hội Việt NamBộ Tài chính24/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Lân); Sở Tài chính; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình, Thanh)
1879Quyết định số 3299/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2013Bộ Tài chính23/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở: TC, KHĐT; Cục thuế tỉnh; LĐVP
1880Nghị định số 109/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt NamChính phủ 22/SY - UBNDSở: KHCN, Y tế, VH-TT&DL, GD-ĐT; UBND các huyện, thị xã
1881Quyết định số 1835/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về Kế hoạch kiểm toán năm 2013Kiểm toán Nhà nước21/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở: TNMT, GTVT, KHĐT, TC, Y tế, LĐ-TB&XH; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1882Thông tư số 61/2012/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc giám sát an toàn thực phẩm thuỷ sản sau thu hoạchBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn20/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở Y tế; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
1883Công văn số 4802/BNG-BC của Bộ Ngoại giao về việc triển khai Nghị định 88Bộ Ngoại giao19/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở VH-TT&DL, Sở Thông tin và TT; Công an tỉnh; PVP
1884Thông tư số 10/2012/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về c...Bộ Xây dựng 18/SY - UBNDTT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1885Thông tư số 41/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương Quy định về xuất khẩu khoáng sảnBộ Công Thương17/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: CT, TNMT; Hải quan Bắc Kạn; LĐVP
1886Thông tư số 43/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thuỷ điện và vận hành khai thác công trình thuỷ điệ...Bộ Công Thương16/SY - UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Du, Đ/c Chí); Sở: KHĐT, XD, NN-PTNT; LĐVP (Đ/c Đức, Đ/c Bình)
1887Quyết định số 06/QĐ-QBTĐBTƯ của Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quỹ bảo ...Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương 15/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: NV, TC, KHĐT, GTVT; LĐVP
1888Thông báo số 265/TB-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc tại buổi làm việc với Lãnh đạo Uỷ ban nhâ...Bộ Tài nguyên và Môi trường 14/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; TT UBND tỉnh; UBND huyện Chợ Đồn; LĐVP
1889Thông tư số 11/2012/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựngBộ Xây dựng 13/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1890Quyết định số 12/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 ...Bộ Giao thông Vận tải 12/SY - UBNDSở Giao thông - Vận tải; Công an tỉnh
1891Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trườngBộ Khoa học và Công nghệ9/SY - UBNDSở: CT, KHCN, NN-PTNT; Công an tỉnh; PVP (Đ/c Đức, Đ/c Bình)
1892Công văn số 12568/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc chỉ định doanh nghiệp tái xuất thuốc lá nhập lậu bị tịch thuBộ Công Thương8/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: CT, TC; Công an tỉnh; Chi cục Hải quan Bắc Kạn; LĐVP
1893Công văn số 51/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc kết quả rà soát quy hoạch và đầu tư xây dựng các dự án thuỷ điện trên cả nướcVăn phòng Chính phủ7/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: CT, NN-PTNT, TNMT, XD; LĐVP
1894Nghị định số 103/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp...Chính phủ 6/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở: TC, LĐ-TB&XH; Hiệp hội các Doanh nghiệp; Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Bắc Kạn; Tỉnh Đoàn; Công ty Lâm nghiệp Bắc Kạn; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
1895Quyết định số 1912/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án quy hoạch xây dựng Làng Thanh niên lập nghiệp giai đoạn 2013 - 2020Thủ tướng Chính phủ5/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; TT HĐND tỉnh; CT, PCT UBND tỉnh; Các Sở: NV, KHĐT, TC, NN-PTNT; Tỉnh đoàn; UBND huyện Ba Bể; UBND xã Hà Hiệu; LĐVP
1896Công văn số 10456/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh ngân sách Dự án 3PAD Bắc Kạn vốn vay IFADVăn phòng Chính phủ4/SY - UBNDSở: KHĐT, TC; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Ban Quản lý dự án 3PAD tỉnh
1897Nghị quyết số 82/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đả...Chính phủ 3/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thị xã; Các PVP
1898Công văn số 17574/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015Bộ Tài chính 2/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; LĐVP
1899Công văn số 07/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo lãnh tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừaThủ tướng Chính phủ 11/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TC, NV, KHĐT; Ngân hàng Nhà nước tỉnh; LĐVP
1900Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý c...Bộ Khoa học và Công nghệ10/SY - UBNDSở: TC, KHCN, NN-PTNT; PVP (Đ/c Đức, Đ/c Bình)
1901Công văn số 10739/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý đề nghị tỉnh Bắc KạnVăn phòng Chính phủ1/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC, GTVT; UBND huyện Ba Bể; PVP (Đ/c Đức, Đ/c Bình)
1902Quyết định số 1895/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc Chương trình quốc...Thủ tướng Chính phủ702/SY - UBNDCác Sở; NN-PTNT, KHCN, KHĐT, TC; UBND các huyện, thị xã
1903Thông tư số 05/2012/TT-BNG của Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về đăng ký v...Bộ Ngoại giao 701/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
1904Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụThủ tướng Chính phủ 700/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1905Thông tư số 06/2012/TT-BNG của Bộ Ngoại giao về việc ban hành biểu mẫu triển khai thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 1...Bộ Ngoại giao 699/SY - UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Lân); Sở: TT-TT, VH-TT&DL; Công an tỉnh; LĐVP (Đ/c Hanh, Đ/c Bình)
1906Thông tư số 21/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về an toàn sinh học trong hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ về sinh vật bi...Bộ Khoa học và Công nghệ698/SY - UBNDSở Khoa học và Công nghệ
1907Thông tư số 20/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn chi tiết điều kiện, trình tự và thủ tục công nhận Phòng thí nghiệm nghiên ...Bộ Khoa học và Công nghệ697/SY - UBNDSở KHĐT, TNMT
1908Quyết định số 2914/QĐ/BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục h...Bộ Tài chính 696/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Chi cục Hải quan tỉnh; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình)
1909Quyết định số 1826/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tái cấu trúc thị trường chứng khoán và doanh nghiệp bảo hiểm"Thủ tướng Chính phủ 695/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Sở: TC, KHĐT, LĐ-TBXH; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh; PVP (Đ/c Bình, Đ/c Thanh)
1910Thông tư số 199/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ về việc chuyển đổi ư...Bộ Tài chính 694/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Du); Hiệp hội các doanh nghiệp; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình, Đ/c Đức)
1911Thông tư số 211/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về p...Bộ Tài chính 693/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Kho bạc Nhà nước; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình)
1912Nghị định số 95/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công ThươngChính phủ 692/SY - UBNDSở: CT, TNMT; UBND các huyện, thị xã
1913Thông tư số 194/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, ...Bộ Tài chính 691/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở TT&TT; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1914Quyết định số 1146/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc Ban hành thiết kế điển hìnhBộ Xây dựng690/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: XD, GD&ĐT, VH-TT&DL; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1915Quyết định số 55/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 62/2009/QĐ-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chín...Thủ tướng Chính phủ689/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TC, GTVT, TNMT, XD; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1916Quyết định số 1892/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước ngành Quản lý đất đai giai đoạn 2011 - 20...Thủ tướng Chính phủ688/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: TNMT, KHĐT, TC, TT-TT, TP, NV, NN-PTNT, KHĐT, XD; LĐVP
1917Thông tư số 17/2012/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về điều kiện của tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sảnBộ Tài nguyên và Môi trường687/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: XD, CT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1918Công văn số 2393/ĐCKS-KSHĐKS của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản về việc tiếp tục khai thác quặng sắt khu vực Pù Ổ, xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn, tỉnh...Tổng cục Địa chất và Khoáng sản686/SY - UBNDTT UBND tỉnh; UBND huyện Chợ Đồn; UBND xã Quảng Bạch; LĐVP
1919Thông báo số 407/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về quy định xuất khẩu khoáng sản, xử lý hồ sơ hoạ...Văn phòng Chính phủ685/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: CT, XD, TNMT, GTVT, TC, KHĐT, KHCN; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1920Công văn số 10369/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc bãi bỏ các quy định cấm, tạm cấm vận chuyển khoáng sản ra khỏi địa phươngVăn phòng Chính phủ684/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: CT, XD, TNMT, GTVT, TC, KHĐT, KHCN; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1921Quyết định số 1810/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủThủ tướng Chính phủ683/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; Bà Lê Thị Hương; CVP
1922Công văn số 17024/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thanh toán vốn các dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012Bộ Tài chính682/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh; Kho bạc các huyện, thị xã; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1923Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt ...Bộ Tài nguyên và Môi trường681/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Công Thương; UBND các huyện, thị xã; CVP, PVP (Đ/c Đức)
1924Thông tư số 22/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án nâng cao năng lực của trung tâm ứng dụ...Bộ Khoa học và Công nghệ680/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC, NV; LĐVP
1925Thông tư số 23/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn vận chuyển an toàn vật liệu phóng xạBộ Khoa học và Công nghệ679/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: Y tế, GTVT, KHCN; Công an tỉnh; LĐVP
1926Công văn số 11093/BCT-CNNg của Bộ Công Thương về việc thẩm định dự án đầu tư Nhà máy điện phân chì, kẽm tại Bắc KạnBộ Công Thương678/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: CT, TNMT, KHĐT, TC; UBND huyện Chợ Đồn; LĐVP
1927Nghị định số 96/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thếChính phủ677/SY - UBNDCác Sở: Y tế, LĐ-TB&XH; TP; Công an tỉnh
1928Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ bồi thường và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thaoThủ tướng Chính phủ676/SY - UBNDCác Sở: VH-TT&DL, GD&ĐT
1929Quyết định số 7037/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất đượcBộ Công Thương675/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: CT, TC, GTVT, KHĐT, NN-PTNT, XD, Y tế, TT-TT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1930Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 01) số 1705/QBVMT-KQ của Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt NamQuỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam674/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở Công Thương; UBND huyện Chợ Đồn; UBND xã Ngọc Phái
1931Quyết định số 1071/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc đính chính Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xuất khẩ...Bộ Xây dựng673/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: CT, XD, TNMT; UBND các huyện, thị xã; CVP, PVP (Đ/c Đức)
1932Thông tư số 09/2012/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựngBộ Xây dựng672/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC; Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1933Thông tư số 187/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức...Bộ Tài chính671/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TC, KHĐT; Cục Thuế tỉnh; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình)
1934Quyết định số 08/2012/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy định danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và huỷ hồ...Kiểm toán Nhà nước 670/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TC, TP; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình)
1935Quyết định số 46/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý sử dụng phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 201...Thủ tướng Chính phủ669/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Sở Tài chính; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình, Đ/c Đức)
1936Thông tư số 175/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 05/10/2012 của Chính...Bộ Tài chính668/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Tài chính; Cục thuế ; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Hiệp hội DN tỉnh; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình, Đ/c Đức)
1937Thông tư số 201/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư,...Bộ Tài chính667/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Cục Thuế tỉnh; Chi cục Hải quan; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình)
1938Thông tư số 186/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mẫu từ khai, phụ lục tờ khai hàng hoá quá cảnh và chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng từ khai...Bộ Tài chính666/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Chi cục Hải quan; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình)
1939Công văn số 16047/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về việc tạm ứng vốn đối với các dự án sử dụng vốn NSNN và TPCPBộ Tài chính665/SY - UBNDSở KHĐT; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Kho bạc Nhà nước các huyện; Các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh
1940Nghị định số 92/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáoChính phủ664/SY - UBNDCác Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Hanh)
1941Công văn số 16529/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc vốn điều lệ của Cty TNHH NN MTV Cấp thoát nước Bắc KạnBộ Tài chính663/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC, XD; CT TNHH NN MTV Cấp thoát nước Bắc Kạn; LĐVP
1942Thông tư số 33/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế mỏ, dự án đầu tư xây dựng mỏ khoáng sản rắnBộ Công Thương662/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: CT, TNMT; UBND các huyện, thị xã; CVP, PVP (Đ/c Đức)
1943Công văn số 9746/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình triển khai các Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sôngVăn phòng Chính phủ661/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: XD, TNMT, NN-PTNT; LĐVP
1944Thông tư số 08/2012/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toànBộ Xây dựng660/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: Y tế, NN-PTNT, TNMT, KHĐT, TC; Công an tỉnh; Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh; CT TNHH NN MTV Cấp thoát nước Bắc Kạn; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1945Quyết định số 7157/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp Vùng Trung du miền núi Bắc Bộ đến năm 2020, t...Bộ Công Thương659/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC, XD, CT, NN-PTNT, TNMT; Ban Quản lý các Khu Công nghiệp; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1946Quyết định số 1456/QĐ-ĐHTN-ĐT của Đại học Thái Nguyên về việc xét duyệt học sinh cử tuyển được học lại một năm văn hoá 2012-2013Đại học Thái Nguyên 658/SY - UBNDSở Giáo dục và Đào tạo
1947Quyết định số 1455/QĐ-ĐHTN-ĐT của Đại học Thái Nguyên về việc xét duyệt học sinh cử tuyển vào học dự bị đại học năm học 2012 - 2013Đại học Thái Nguyên657/SY - UBNDSở Giáo dục và Đào tạo
1948Công văn số 9574/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về xây dựng kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
Văn phòng Chính phủ 656/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TNMT; UBND các huyện, thị xã; CVP, PVP (Đ/c Đức)
1949Thông tư liên tịch số 102/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC của liên Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực h...Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính655/SY - UBNDCác Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã
1950Thông báo số 5137/TB-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết luận Hội nghị tổng kết dự án Điểm điều tra, kiểm kê rừng tại Bắc Kạn và ...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn654/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở: NN-PTNT; Các Thành viên Ban chỉ đạo; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
1951Thông báo số 273/TB-BCT của Bộ Công Thương về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú tại Hội nghị ngành công thương vùng Trung du và miền núi Bắ...Bộ Công Thương653/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: CT, KHĐT, TC, GTVT, XD; LĐVP
1952Thông tư số 06/2012/TT- BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn
Bộ Nội vụ 652/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; CT, PCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; HĐND, UBND các huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn; CVP
1953Nghị định số 91/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm Chính phủ651/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở: Y tế, CT, NN-PTNT; Chi cục an toàn VSTP; Thanh tra tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1954Báo cáo số 1467/BC-UBPL13 của Uỷ ban Pháp luật về kết quả giám sát về việc thực hiện pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông...Uỷ ban Pháp luật 650/SY - UBNDBan An toàn giao thông tỉnh
1955Quyết định số 1671/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ...Thủ tướng Chính phủ649/SY - UBNDSở TT&TT; Viễn thông tỉnh
1956Quyết định số 50/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt do Thủ tướ...Thủ tướng Chính phủ648/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1957Nghị định số 85/2012/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, ch...Chính phủ647/SY - UBNDSở: Y tế, Tài chính; Bộ CHQS tỉnh; Công an tỉnh; Thanh tra tỉnh; UBND các huyện, thị xã; CVP, PVP VX
1958Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công ...Bộ Khoa học và Công nghệ 646/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHCN, Y tế; PVP (Đ/c Thanh, Đ/c Đức)
1959Công văn số 10902/BCT-CNNg của Bộ Công Thương về việc bổ sung Nhà máy điện phân chì, kẽm Bắc Kạn vào quy hoạchBộ Công Thương645/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: CT, TNMT, KHĐT, LĐ-TB&XH; Công an tỉnh; UBND huyện Chợ Đồn; UBND xã Ngọc Phái; LĐVP
1960Nghị định số 87/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hoá xuất khẩ...Chính phủ644/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Chi cục Hải quan tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
1961Thông tư số 181/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 143/2007/TT-BTC ngày 03/12/2007 hướng dẫn thực hiện ...Bộ Tài chính643/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
1962Thông tư số 165/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 226/2010/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài...Bộ Tài chính642/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Sở Tài chính; LĐVP (Đ/c Bình)
1963Quyết định số 49/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ c...Thủ tướng Chính phủ641/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: NN&PTNT, TC; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1964Thông tư số 56/2012/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về cải tạo rừng tự nhiên nghèo liệt là rừng sản xuấtBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn640/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); UBND các huyện, thị xã; LĐVP( Đ/c Bình)
1965Thông tư số 01/2012/TT-UBDT của Uỷ ban Dân tộc về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu...Uỷ ban Dân tộc639/SY - UBNDUBND các huyện, thị xã; Sở: LĐ-TB&XH; NN-PTNT; Ban Dân tộc
1966Nghị định số 90/2012/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nội vụThủ tướng Chính phủ638/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; CT, PCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể; HĐND, UBND các huyện, thị xã; CVP
1967Công văn số 15031/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về việc đề nghị sửa đổi Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BKH-NN-TC ngày 05/6/2012Bộ Tài chính 637/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở NN-PTNT; Công ty CPVTKT NN Bắc Kạn; LĐVP (Đ/c Bình)
1968Công văn số 2197/TT-QLCL của Cục Trồng trọt về việc thông báo ban hành Thông tư chứng nhận VietGAPCục Trồng trọt 636/SY - UBNDTT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1969Công văn số 8609/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc các chỉ tiêu giám sát nợ công và nợ nước ngoài quốc gia năm 2011Văn phòng Chính phủ 635/SY - UBNDSở: KHĐT, TC; Kho bạc Nhà nước; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh
1970Nghị định số 88/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ng...Chính phủ 634/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Lân); Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Sở: TT-TT, VH-TT&DL; Hội Nhà báo tỉnh; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình)
1971Quyết định số 1601/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt NamThủ tướng Chính phủ 633/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC; PVP (Đ/c Bình); Cổng Thông tin Điện tử tỉnh
1972Thông tư số 16/2012/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định phương pháp xác định và chế độ báo cáo giá thành dịch vụ viễn thôngBộ Thông tin và Truyền thông632/SY - UBNDCác Sở, Ngành; Viễn thông tỉnh
1973Thông tư số 17/2012/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành ...Bộ Thông tin và Truyền thông631/SY - UBNDCác Sở, Ngành; Viễn thông tỉnh
1974Quyết định số 2570/QĐ-BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn triển khai công...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn630/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Các Sở: KHĐT, TC, Y tế, GD-ĐT, KHCN, TNMT, NN&PTNT; Bộ CHQS tỉnh; Hội Nông dân; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Tỉnh Đoàn; LĐVP
1975Quyết định số 1660/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đ...Thủ tướng Chính phủ 629/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: TNMT, KHĐT, TC, KHCN, GD-ĐT, Y tế, CT, NN-PTNT; Công an tỉnh; Ban CHQS tỉnh; LĐVP
1976Quyết định số 1659/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012 - 2020Thủ tướng Chính phủ 628/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: XD, KHĐT, TC, TNMT, GTVT, NV; UBND huyện Chợ Đồn; UBND huyện Chợ Mới; CVP, PVP (Đ/c Đức)
1977Công văn số 8856/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất lúaVăn phòng Chính phủ 627/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TNMT, NN-PTNT; UBND các huyện, thị xã
1978Công văn số 9236/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông vận tải về việc điều kiện mặt bằng khởi công công trình giao thông đường bộBộ Giao thông vận tải 626/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: GTVT, TNMT, TC, XD; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1979Thông báo số 1144/TB-CVT của Cục Vận tải về cước vận chuyển pháo hoa Tết Quý Tỵ - 2013Cục Vận tải 625/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Sở Tài chính; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; CVP, PVP (Đ/c Bình, Đ/c Hanh)
1980Thông tư số 182/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung điểm 1, mục I hướng dẫn khai báo trị giá tính thuế trên tờ khai trị giá ban hành...Bộ Tài chính 624/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Chi cục Hải quan; Cục Thuế tỉnh; PVP (Đ/c Bình)
1981Thông tư số 174/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính đối với Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt NamBộ Tài chính 623/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Lân); Sở: TP, TC; UBND các huyện, thị xã; CVP, PVP (Đ/c Bình, Đ/c Hanh)
1982Thông tư số 173/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 66/2006/TT-BTC ngày 17/7/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài ...Bộ Tài chính 622/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Lân); Sở: LĐ-TB&XH, TC; Liên minh Hợp tác xã; UBND các huyện, thị xã; CVP, PVP (Đ/c Bình)
1983Thông tư số 171/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 57/2005/TT-BTC ngày 15/7/2005 của Bộ Tài chính h...Bộ Tài chính 621/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Lân); Sở: LĐ-TB&XH, TC; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình)
1984Thông tư số 183/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hoá nhập, xuất kho ngoại quan và việc sử dụng tờ khai,...Bộ Tài chính620/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Chi cục Hải quan tỉnh; PVP (Đ/c Bình)
1985Thông tư số 177/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại Cảng vụ đường thuỷ nội địaBộ Tài chính 619/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Du); Sở: GTVT, TC; Vườn Quốc gia Ba Bể; PVP (Đ/c Bình)
1986Thông tư số 185/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn miễn thuế nhập khẩu đối với phụ tùng, linh kiện để sản xuất lắp ráp xe buýt của Dự án đ...Bộ Tài chính 618/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Chi cục Hải quan tỉnh; PVP (Đ/c Bình)
1987Nghị định số 78/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về...Chính phủ 617/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Sở Tài chính; Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình)
1988Nghị định số 82/2012/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chínhChính phủ 616/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Sở Tài chính; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình)
1989Thông tư số 164/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lên bờ cho thuyền viên nước ngoài, giấy...Bộ Tài chính 615/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Sở: TC, GTVT, VH-TT&DL; Vườn Quốc gia Ba Bể; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình)
1990Quyết định số 121/QĐ-BCĐPCRT của Ban chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiềnBan chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền614/SY - UBNDCT UBND tỉnh; NHNN tỉnh; PVP (Đ/c Bình)
1991Thông tư số 42/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đăng kiểmBộ Giao thông Vận tải 613/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: GTVT, TC; Thanh tra tỉnh; Ban an toàn giao thông tỉnh; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; CVP, PVP (Đ/c Đức, Đ/c Hanh)
1992Quyết định số 1586/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đến năm 2020 và tầ...Thủ tướng Chính phủ 612/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở GTVT; Ban an toàn giao thông tỉnh; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1993Thông tư số 05/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ q...Bộ Nội vụ 611/SY - UBNDTT Tỉnh uỷ; CT, PCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; HĐND, UBND các huyện, thị xã; CVP
1994Thông tư số 23/2012/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngà...Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội610/SY - UBNDUBND các huyện, thị xã; Bảo hiểm xã hội tỉnh; LĐVP
1995Quyết định số 45/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc giaThủ tướng Chính phủ 609/SY - UBNDSở Thông tin - Truyền thông; LĐVP
1996Công văn số 8789/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung quy hoạch mỏ chì, kẽm tại tỉnh Bắc KạnVăn phòng Chính phủ607/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: TNMT, CT; UBND huyện Chợ Đồn; CT TNHH Việt Trung; CVP, PVP (Đ/c Đức)
1997Công văn số 1919/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trìnhBộ Xây dựng 606/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: XD, KHĐT, TC; Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
1998Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Lần thứ 01) số 1563/QBVMT-KQ của Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt NamQuỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam605/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TNMT, CT; Công an tỉnh; UBND huyện Ngân Sơn; UBND xã Thượng Quan; UBND TT Nà Phặc; CVP, PVP (Đ/c Đức)
1999Nghị quyết liên tịch số 525/2012/NQLT/UBTVQH13-ĐCTUBTWMTTQVN của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Na...Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 604/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn; LĐVP
2000Công văn số 9889/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc chỉ định doanh nghiệp tái xuất thuốc lá nhập lậu bị tịch thuBộ Công Thương 603/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở Công Thương; Hải quan Bắc Kạn; LĐVP
2001Quyết định số 6184/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại cả nước đến 2020 và...Bộ Công Thương 602/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: CT, KHĐT, XD, TNMT; LĐVP
2002Nghị định số 86/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đo lườngChính phủ 601/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở KHCN; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
2003Quyết định số 1556/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp...Thủ tướng Chính phủ 600/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: KHCN, KHĐT, TC, CT; Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Liên minh HTX tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Hội Doanh nhân trẻ; LĐVP
2004Công văn số 10077/BCT-CNNg của Bộ Công Thương về việc dự án khai thác chế biến sâu quặng chì - kẽm tại tỉnh Bắc KạnBộ Công Thương 599/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: TNMT, CT; UBND huyện Chợ Đồn; CT TNHH Việt Trung; CVP, PVP (Đ/c Đức)
2005Thông tư số 167/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chí...Bộ Tài chính 598/SY - UBNDCác Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
2006Nghị định số 76/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáoChính phủ 597/SY - UBNDCác Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã
2007Nghị định số 75/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nạiChính phủ 596/SY - UBNDCác Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã
2008Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thườngBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn595/SY - UBNDTT UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
2009Quyết định số 39/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụThủ tướng Chính phủ 594/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: NN-PTNT, TNMT, TC, CT; Chi cục Kiểm lâm; Công an tỉnh; BCHQS tỉnh; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
2010Thoả thuận giữa Bộ Y tế và Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện dự án "Tăng cường năng lực hệ thống y tế cơ sở một số tỉnh trọng điểm&q...Bộ Y tế và Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn593/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Lân); Sở: KHĐT, TC, Y tế
2011Công văn số 8222/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung Nhà máy điện phân chì, kẽm tại tỉnh Bắc Kạn vào quy hoạchVăn phòng Chính phủ 592/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở: CT, TNMT, KHĐT, LĐ-TB&XH; Công an tỉnh; UBND huyện Chợ Đồn; UBND xã Ngọc Phái; LĐVP
2012Thông báo số 296/TB-BXD của Bộ Xây dựng về kết luận của Thứ trưởng Cao Lại Quang tại cuộc họp thẩm định "Quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý n...Bộ Xây dựng 591/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TNMT, XD; CVP, PVP (Đ/c Đức)
2013Quyết định số 1511/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Đề án Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Vi...Thủ tướng Chính phủ 590/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: XD, KHĐT, TC, KHCN, GTVT, NN-PTNT; LĐVP
2014Công văn số 3879/BTNMT-ĐCKS của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bổ sung nhà máy điện phân chì, kẽm tại tỉnh Bắc Kạn vào quy hoạch khoáng sảnBộ Tài nguyên và Môi trường589/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở Công thương; UBND huyện Chợ Đồn; LĐVP
2015Thông tư số 45/2012/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và...Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 588/SY - UBNDTT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở: NN-PTNT, CT; Công ty CP VT KTNN; UBND các huyện, thị xã; LĐVP (Đ/c Bình)
2016Giấy phép số 1536/GP-BTNMT ngày 14 tháng 9 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trườngBộ Tài nguyên và Môi trường586/SY - UBNDTT: TU, HĐND, UBND tỉnh; Sở Công thương; Công an tỉnh; UBND huyện Chợ Đồn; UBND xã Ngọc Phái; LĐVP
2017Quyết định số 1210/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012 - 2015Thủ tướng Chính phủ 585/SY - UBNDSở: GD-ĐT, KHĐT, TC
2018Quyết định số 1212/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa,...Thủ tướng Chính phủ 584/SY - UBNDSở: TT-TT, KHĐT, TC
2019Nghị định số 73/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dụcChính phủ 583/SY - UBNDSở: GD-ĐT, LĐ-TBXH
2020Thông báo số 293/TB-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc đình chỉ lưu hành tiền cotton loại 10.000 đồng và 20.000 đồngNgân hàng Nhà nước 582/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
2021Nghị định số 77/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về...Chính phủ 581/SY - UBNDSở Thông tin - Truyền thông
2022Thông tư số 154/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng thuộc mã số 2815.11.00 và mã số ...Bộ Tài chính 580/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Du); Cục Thuế tỉnh; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình)
2023Quyết định số 2331/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu...Bộ Tài chính579/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
2024Thông tư số 145/2012/TT-BTC của Bộ tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Cam ThịnhBộ Tài chính578/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh; Sở; TC, GTVT; UBND các huyện, thị xã; LĐVP
2025Thông tư số 144/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo cho công tác tương trợ tư phápBộ Tài chính577/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Sở Tư pháp; Viện Kiểm sát; Toà án nhân dân tỉnh; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; CVP, PVP (Đ/c Bình, Đ/c Hanh)
2026Thông tư số 130/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc muc lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công t...Bộ Tài chính576/SY - UBNDCT UBND tỉnh; Sở Tài chính; Ngân hàng Nhà nước; Kho bạc Nhà nước; UBND các huyện, thị xã; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; CVP, PVP (Đ/c Bình)
2027Quyết định số 2404/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sauBộ Tài chính575/SY - UBNDCT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Du); UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình)
2028Quyết định số 1474/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 - 2020Thủ tướng Chính phủ573/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: TNMT, NN-PTNT, TC, GTVT, XD, KHĐT, CT, Y tế, LĐ-TBXH, KHCN, GD-ĐT, NV; Công an tỉnh; LĐVP
2029Thông tư số 18/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn tiêu chí và quy trình xác định công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến k...Bộ Khoa học và Công nghệ572/SY - UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở: KHCN, KHĐT, TC; LĐVP
2030Quyết định số 1202/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2012 - 2015Thủ tướng Chính phủ571/SY - UBNDSở: Y tế, KHĐT, TC; Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh; PVP VX
2031Nghị định số 67/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi ...Chính phủ570/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: NN-PTNT, TC; UBND các huyện, thị xã; PVP (Đ/c Bình)
2032Quyết định số 1228/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2012 - 2015Thủ tướng Chính phủ569/SY - UBNDSở: Y tế, NN-PTNT, CT, KHCN, KHĐT, TC; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã; Chi cục VSATTP; PVP VX
2033Quyết định số 1208/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế giai đoạn 2012 - 2015Thủ tướng Chính phủ568/SY - UBNDSở: Y tế, KHĐT, TC; UBND các huyện, thị xã; PVP VX
2034Thông tư số 26/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng B...Bộ Công Thương567/SY - UBNDPCT UBND tỉnh (Đ/c Du); Sở Công Thương; CVP, PVP (Đ/c Đức)
2035Quyết định số 1427/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đo...Thủ tướng Chính phủ566/SY - UBNDTT UBND tỉnh; Sở: CT, TT-TT, GD-ĐT, KHCN, NN-PTNT, XD, GTVT, KHĐT, TC, TNMT, TP; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Tỉnh đoàn; Công ty Điện lực Bắc Kạn; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; LĐVP
2036Công văn số 6274/BKHĐT-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giải quyết một số vướng mắc của Dự án Bệnh viện đa khoa Bắc KạnBộ Kế hoạch và Đầu tư 565/SY - UBNDCác đồng chí UV Ban thường vụ Tỉnh uỷ; Phó CT UBND tỉnh (Đ/c Lân); LĐVP, Thanh tra tỉnh
2037Nghị định số 69/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy...Chính phủ564/SY - UBNDCác Sở: TC, TNMT, CT; Cục Thuế tỉnh; UBND các huyện, thị xã
2038Công văn số 7632/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc thẩm định dự án chế biến sâu quặng chì, kẽmVăn phòng Chính phủ 563/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: TNMT, CT; UBND huyện Chợ Đồn; CT TNHH Việt trung; CVP, PVP (Đ/c Đức)
2039Công văn số 3378/BTNMT-ĐCKS của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bổ sung quy hoạch khai thác quặng chì - kẽm đối với khu vực Lũng Váng, tỉnh Bắc Kạ...Bộ Tài nguyên và Môi trường562/SY - UBNDTT: TU, UBND tỉnh; Sở: TNMT, CT; UBND huyện Chợ Đồn; CT TNHH Việt Trung; CVP, PVP (Đ/c Đức)
2040Thông báo số 325/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị Tổng kết 5 năm xây dựng xã hội học tập g...Văn phòng Chính phủ561/SY - UBNDSở GD-ĐT; Hội Khuyến học tỉnh; UBND các huyện, thị xã
2041