PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Văn kiện Đại hội tập trung trí tuệ của toàn dân
Một trong hai nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ Đại hội Đảng là việc thảo luận, quyết định đường lối, nhiệm vụ chính trị của Đảng (thông qua các văn kiện). Để chuẩn bị tốt nội dung này tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, các Văn kiện Đại hội đã được tỉnh Bắc Kạn chuẩn bị công phu, nghiêm túc, tổng hợp các ý kiến góp ý của các tầng lớp Nhân dân.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Chuyên mục "Những tiếng nói tâm huyết gửi về Đại hội" trên Báo Bắc Kạn điện tử
 ghi nhận những ý kiến góp ý đối với Văn kiện Đại hội

Theo hướng dẫn, trình tự tổng hợp các ý kiến góp ý được thực hiện thứ tự từ đại hội, hội nghị chi bộ, đảng bộ cơ sở lên đảng bộ huyện, thành phố và tương đương. Trong đó, đảng bộ cơ sở tổng hợp ý kiến của các chi bộ, ý kiến của các tầng lớp Nhân dân và ý kiến thảo luận tại đại hội gửi ban chấp hành đảng bộ huyện, thành phố và tương đương.

Từ tháng 02/2020, dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn đã được đăng tải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để xin ý kiến góp ý từ cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Qua đó phát huy dân chủ, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động, giúp các cấp ủy nắm được xu hướng tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân, của cán bộ, đảng viên để bổ sung, phát triển đường lối, chủ trương của tỉnh trong thời gian tới.


Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ hai mươi mốt (khóa XI) đóng góp ý kiến 
đối với dự thảo các Văn kiện Đại hội

Sau 10 tháng triển khai lấy ý kiến đóng góp, dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đã hoàn thiện, tập trung trí tuệ của các tầng lớp Nhân dân.

Đối với Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI trình Đại hội, sau khi tổng hợp các ý kiến góp ý để hoàn thiện, chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII được nêu trong Báo cáo là “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa và đại đoàn kết các dân tộc; huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, quyết tâm xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững”. Phương châm chỉ đạo của Đại hội là “Đoàn kết - Dân chủ - kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.

Về kết cấu, Báo cáo chính trị gồm 2 phần: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 và Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, trong phần thứ nhất, Báo cáo chính trị đã đánh giá khái quát những thuận lợi, khó khăn tác động đến quá trình triển khai và tổ chức thực hiện nghị quyết trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ tỉnh; nêu đầy đủ những kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém và đưa ra những nguyên nhân của hạn chế yếu kém đó.

Trong phần thứ hai, trên cơ sở phân tích, dự báo tình hình trong nước, khu vực và của tỉnh, Báo cáo chính trị đã đề ra mục tiêu tổng quát là quyết tâm xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững, đồng thời xây dựng hệ thống gồm 19 mục tiêu cụ thể và 04 chương trình trọng tâm: (1) Tăng cường xây dựng Đảng, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác cán bộ theo phương châm tận tâm với công việc, tâm huyết với quê hương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới. Có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới. (2) Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX). (3) Phát triển nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung với sản lượng lớn, tạo ra sản phẩm sạch và an toàn đáp ứng nhu cầu thị trường. Tăng cường liên kết sản xuất nâng cao chuỗi giá trị để tăng thu nhập cho dân cư khu vực nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. (4) Tăng cường thu hút đầu tư phát triển du lịch và công nghiệp chế biến trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trọng tâm là du lịch hồ Ba Bể. Hoàn thiện khu công nghiệp, phát triển các cụm công nghiệp với trọng tâm là công nghiệp chế biến nông lâm sản và một số ngành có lợi thế của địa phương. Xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút đầu tư để phát triển nông lâm nghiệp và du lịch.

Báo cáo chính trị cũng đưa ra hệ thống gồm 5 nhiệm vụ, 27 giải pháp để thực hiện các mục tiêu đã đề ra.

Đồng chí Lường Đức Thắng - Chánh Văn Phòng Tỉnh ủy cho biết: Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII được Tiểu ban Văn kiện Đại hội tập trung soạn thảo, tổ chức hội thảo xin ý kiến các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm, đội ngũ trí thức từ tháng 11/2019; gửi xin ý kiến 23 bộ, ngành Trung ương từ tháng 12/2019. Dự thảo được chỉnh sửa gửi các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các tầng lớp Nhân dân từ tháng 02/2020 để xin ý kiến. Đặc biệt, sau khi tiếp thu ý kiến từ đại hội các đảng bộ trực thuộc, Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đã được Bộ Chính trị duyệt, cho ý kiến để hoàn thiện. Đến nay, toàn bộ Văn kiện đã được tiếp thu, chỉnh sửa và in thành tài liệu phục vụ Đại hội.

Tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là sự kết nối “ý Đảng lòng Dân”. Việc lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp Nhân dân là tập hợp và phát huy trí tuệ, tâm huyết, quyền làm chủ của Nhân dân, tham gia đóng góp với Đảng trong quá trình  phát triển đường lối, chủ trương của tỉnh trong thời gian tới. Đây cũng là dịp phát huy tinh thần dân chủ, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động, giúp các cấp ủy hiểu rõ tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân; tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng./.

Hương Dịu