PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/06/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh thực hiện tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính qua hình thức tờ rơi
Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh đã gửi tới Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh tờ rơi tuyên truyền.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Tờ rơi tuyên truyền lợi ích từ Cổng dịch vụ công quốc gia

Các tờ rơi tuyên truyền cải cách hành chính với nội dung: Tuyên truyền cho công dân và doanh nghiệp về cách thức truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Các lợi ích từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia và cách thức nộp hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Tờ rơi được đặt tại Bộ phận một cửa các cấp để thuận tiện cho công dân, doanh nghiệp khi đến thực hiện thủ tục hành chính tìm hiểu và thực hiện.

Đây là một trong những hình thức tuyên truyền trong Kế hoạch truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của tỉnh Bắc Kạn./.

Đồng Thị Vân