PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/07/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)
Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 161/KH-UBND về triển khai thực hiện Kế hoạch số 406/KH-UBND ngày 28/6/2022 của UBND tỉnh về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Bắc Kạn năm 2022.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Mục đích của Kế hoạch nhằm bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu quả các nhiệm vụ được giao chủ trì thực hiện tại Kế hoạch số 406/KH-UBND của UBND tỉnh.

Nội dung của Kế hoạch tập trung triển khai thực hiện đồng bộ 19 nhiệm vụ UBND tỉnh giao cho Văn phòng UBND tỉnh, trong đó phân công đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và thời gian thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao./.

Đồng Vân