PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

24/11/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hướng dẫn phương pháp đánh giá, chấm điểm các tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025
UBND tỉnh vừa ban hành Hướng dẫn phương pháp đánh giá, chấm điểm các tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

UBND tỉnh yêu cầu việc đánh giá, chấm điểm các tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới phải được thực hiện thường xuyên, đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch, đúng điều kiện, trình tự, thủ tục và phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Các xã sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí và tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.


Lễ công bố xã Thanh Thịnh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022

Việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025 được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 2/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và Bảng chấm điểm các tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn giai đoạn 2022 - 2025 kèm theo Hướng dẫn./.

Nông Thị Cúc