PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

05/05/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Xây dựng mô hình trồng cây ăn quả ôn đới tại một số thôn vùng cao huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
Đây là dự án khoa học vừa được UBND tỉnh quyết định giao Viện Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Mới, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Chợ Mới thực hiện.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Hội đồng tư vấn giao trực tiếp thực hiện dự án khoa học “Xây dựng mô hình trồng cây ăn quả ôn đới tại một số
thôn vùng cao của huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn” đóng góp ý kiến đối với đề cương thuyết minh Dự án

Với thời gian thực hiện 48 tháng (từ tháng 1/2022 đến tháng 12/2025), Dự án nhằm mục tiêu chung là xây dựng mô hình trồng cây ăn quả ôn đới có năng suất cao, chất lượng tốt, phù hợp với địa phương, góp phần cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho người dân gắn với định hướng phát triển du lịch tại huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Dự án có các mục tiêu cụ thể: Xây dựng thành công 9 ha mô hình trồng cây ăn quả ôn đới (1 ha hồng LT-1; 4 ha lê VH6 4 ha mận tam hoa), tỷ lệ sống sau khi kết thúc Dự án đạt tối thiểu 85%; 15 - 20% diện tích mô hình cây ra hoa và bói quả; chuyển giao 3 quy trình kỹ thuật trồng thâm canh một số loại cây ăn quả ôn đới (hồng LT1, lê VH6, mận tam hoa) cho 120 lượt hộ nông dân vùng Dự án.

Dự án sẽ thực hiện 3 nhóm nhiệm vụ chủ yếu: (1) Xây dựng mô hình trồng cây ăn quả ôn đới tại một số thôn vùng cao huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn; (2) Hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng và thâm canh 3 giống cây ăn quả ôn đới (Lê VH6, mận Tam hoa, hồng LT1) phù hợp với điều kiện tự nhiên các thôn vùng cao huyện Chợ Mới; (3) Đào tạo, tập huấn chuyển giao kỹ thuật, hội thảo đánh giá kết quả Dự án.

Để Dự án đạt mục tiêu, hoàn thành đúng tiến độ, UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn đơn vị thực hiện Dự án - Viện Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc tổ chức thực hiện các nội dung có liên quan theo đúng quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và tiến độ yêu cầu.

ThS. Hán Thị Hồng Ngân - Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Rau hoa quả, Viện Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc được giao làm Chủ nhiệm dự án, có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện Dự án theo đúng nội dung, tiến độ đã được phê duyệt và theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; tổ chức kiểm tra, đánh giá Dự án theo quy định, định kỳ báo cáo 6 tháng/lần với cơ quan quản lý; khi kết thúc Dự án phải có báo cáo đánh giá kết quả toàn diện để Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu…/.

Hương Dịu