PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

10/11/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới
Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, ban ngành phối hợp chặt chẽ với tổ chức công đoàn xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần cải thiện mối quan hệ lao động, nhất là quan hệ lao động trong các loại hình doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 3/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố chủ động xây dựng và ban hành các văn bản để triển khai phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, trong từng lĩnh vực. Qua đó đã quán triệt đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người sử dụng lao động và người lao động trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 37-CT/TW, nâng cao nhận thức về ý nghĩa của việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

Đến nay, các ngành, các cấp và chính quyền địa phương đã nhận thức đúng về tầm quan trọng của công tác xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới. Hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý nhà nước về lao động được nâng lên; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, người sử dụng lao động trong quan hệ lao động. Ý thức chấp hành các quy định của pháp luật lao động của người sử dụng lao động và người lao động được nâng cao; người sử dụng lao động đã quan tâm đến môi trường lao động, thực hiện các chế độ, chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội và phúc lợi khác đối với người lao động.

Đa số các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đều chú trọng xây dựng, đăng ký và thực hiện tốt thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, thang bảng lương, ký kết hợp đồng lao động. Số lượng các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể có xu hướng tăng lên qua các năm. Tính đến nay, đã có 51 đơn vị, doanh nghiệp thực hiện ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, thúc đẩy xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ ngày càng được các cấp, ngành quan tâm đẩy mạnh triển khai thực hiện. Từ năm 2019 đến nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và UBND các huyện, thành phố đã thực hiện tuyên truyền, phổ biến cho gần 10.000 người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh.

Từ năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, việc tổ chức các hội nghị tuyên truyền, tập huấn... bị hạn chế, vì vậy, các đơn vị đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến thông qua các hình thức như: Cập nhật, đăng tải các văn bản, tài liệu liên quan đến các quy định của pháp luật trên trang thông tin điện tử của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan và các đơn vị, doanh nghiệp để cán bộ công chức, người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp... quan tâm đều có thể đọc và nghiên cứu; điện thoại trực tiếp để tư vấn hoặc gửi văn bản qua địa chỉ email, zalo để hướng dẫn cho người lao động và người sử dụng lao động... Nội dung tuyên truyền, phổ biến được lựa chọn cụ thể, phù hợp với từng đối tượng, tập trung vào các quy định của Bộ luật Lao động về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp; việc thực hiện các quy định của pháp luật về mức lương tối thiểu vùng, xây dựng thang, bảng lương, quy chế trả lương; việc ký kết hợp đồng lao động, thực hiện thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất… Các nội dung được biên soạn có trọng tâm, ngắn gọn, xúc tích để người làm công tác tuyên truyền, người lao động, người sử dụng lao động dễ hiểu và dễ thực hiện.

Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Kạn thăm nắm tình hình đoàn viên công đoàn, người lao động
tại Công ty TNHH Nam Huế

Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra đi sâu vào các lĩnh vực cơ bản, nhóm doanh nghiệp có nguy cơ cao hay xảy ra tình trạng mất an toàn lao động như khai thác chế biến khoáng sản, chế biến khai thác vật liệu xây dựng. Ngoài các cuộc thanh tra, kiểm tra trực tiếp, ngành chức năng đã thực hiện đổi mới công tác kiểm tra bằng việc hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp sử dụng phiếu tự kiểm tra, từ đó có những kiến nghị gửi doanh nghiệp để doanh nghiệp khắc phục những tồn tại trong công tác thực hiện quy định của pháp luật lao động tại đơn vị. Từ năm 2019 đến nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, UBND các huyện, thành phố đã tiến hành thanh tra, kiểm tra và phối hợp kiểm tra được 150 lượt đơn vị, doanh nghiệp. Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện những vấn đề mà các đơn vị, doanh nghiệp còn chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đúng, hướng dẫn, kiến nghị các đơn vị, doanh nghiệp khắc phục những mặt còn tồn tại. Từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện các quy định của pháp luật lao động, đảm bảo quyền, lợi ích của người lao động cũng như người sử dụng lao động.

Ngoài ra, tổ chức công đoàn các cấp đã quan tâm kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức chỉ đạo phong trào công nhân, hướng mọi hoạt động về cơ sở, vì người lao động; quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. Hằng năm, trên 50% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức đối thoại định kỳ thông qua các cuộc họp giao ban trao đổi các vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế và những cam kết thực hiện, điều kiện làm việc, giải quyết chế độ, chính sách, ngày giờ làm việc... Từ năm 2019 đến nay, trên địa bàn tỉnh không có tranh chấp lao động và đình công xảy ra.

Để tiếp tục xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong bối cảnh mới, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thời gian tới, các cơ quan nhà nước, tổ chức công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục cập nhật, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành. Lựa chọn nội dung tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng và biên soạn ngắn gọn, xúc tích để người nghe dễ hiểu. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng như hệ thống truyền thanh ở xã, phường, tổ dân phố; đặc biệt triển khai các buổi phát thanh định kỳ tại các đơn vị, doanh nghiệp về các chế độ, chính sách đối với người lao động. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về lao động các cấp, nhất là cấp huyện. Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đủ năng lực và số lượng để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến tại các đơn vị, doanh nghiệp./.

Thu Trang