PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - Block_HoiDap_ThongKe

THỐNG KÊ SỐ LIỆU TỈNH BẮC KẠN

Tổng số câu hỏi đã tiếp nhận
97
Số câu hỏi đã trả lời
91
Số câu hỏi chưa trả lời
6

 PublishingPortal - View_HoiDap_ChiTiet

THÔNG TIN CÂU HỎI

Người gửi
TRIỆU THỊ KIM VÂN
Ngày gửi
07/04/2015
Đơn vị tiếp nhận
Sở Nội vụ
Nội dung
Hỏi về chế độ tuyển dụng cán bộ dân số cấp xã
Tệp tin
Tình trạng
Đã trả lời

THÔNG TIN TRẢ LỜI

Đơn vị trả lời
Sở Nội vụ
Ngày trả lời
14/04/2015
Nội dung
Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ nhận được kiến nghị của bà Triệu Thị Kim Văn, cán bộ Dân số - KHHGĐ cấp xã: Theo Thông tư số 05/2008/TT-BYT ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy Dân số - KHHGĐ ở địa phương, trong đó có quy định cán bộ chuyên trách Dân số - KHHGĐ cấp xã là viên chức của Trạm y tế xã. Nhưng đến nay, đội ngũ chuyên trách dân số ở tỉnh Bắc Kạn vẫn chưa được vào biên chế. Sự chậm trễ trong giải quyết chế độ chính sách đã ảnh hưởng đến quyền lợi chưa tạo sự an tâm trong công tác của chúng tôi. Xin hỏi bao giờ chúng tôi mới được vào biên chế, sau khi xem xét, Sở Nội vụ trả lời như sau: Thông tư số: 05/2008/TT-BYT ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Bộ Y tế ban hành về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy Dân số -KHHGĐ ở địa phương, trong đó có quy định một số chế độ chính sách cho cán bộ dân số cấp xã. Tuy nhiên chế độ này còn chồng chéo với các quy định pháp luật khác như Nghị định số: 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và được quy định cụ thể tại Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND ngày 01/10/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về số lượng và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, bản, tổ dân phố (nay được thay thế bằng Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND ngày 29/4/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh) trong đó có cán bộ không chuyên trách dân số cấp xã. Về vướng mắc này ngày 30/7/2012 Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 1934/UBND-NC gửi Bộ Nội vụ cho ý kiến chỉ đạo. Ngày 02/10/2012 Bộ Nội vụ đã có Văn số 3568/BNV-TCCB, trả lời với nội dung: “Việc Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn bố trí cán bộ không chuyên trách làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình cấp xã là phù hợp với quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã”. Như vậy việc bố trí cán bộ không chuyên trách dân số cấp xã như hiện nay của tỉnh Bắc Kạn là phù hợp và đúng quy định của pháp luật. Vậy, Sở Nội vụ trả lời bà Văn biết./.
Tệp tin