PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - Block_HoiDap_ThongKe

THỐNG KÊ SỐ LIỆU TỈNH BẮC KẠN

Tổng số câu hỏi đã tiếp nhận
97
Số câu hỏi đã trả lời
91
Số câu hỏi chưa trả lời
6

 PublishingPortal - View_HoiDap_ChiTiet

THÔNG TIN CÂU HỎI

Người gửi
LỘC XUÂN ĐỊNH
Ngày gửi
06/06/2015
Đơn vị tiếp nhận
HĐND tỉnh
Nội dung
Vv: Tuyển dụng công chức xã, phường , thị trấn
Tệp tin
Tình trạng
Đã trả lời

THÔNG TIN TRẢ LỜI

Đơn vị trả lời
HĐND tỉnh
Ngày trả lời
16/06/2015
Nội dung
Sau khi tiếp nhận ý kiến kiến nghị của cử tri qua địa chỉ http://hdnd.backan.gov.vn, Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh có ý kiến như sau: Câu hỏi của cử tri nêu chưa cụ thể về địa điểm tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn nên Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh không có cơ sở để nghiên cứu, trả lời. Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thông báo để cử tri biết./.
Tệp tin