PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - Block_HoiDap_ThongKe

THỐNG KÊ SỐ LIỆU TỈNH BẮC KẠN

Tổng số câu hỏi đã tiếp nhận
97
Số câu hỏi đã trả lời
91
Số câu hỏi chưa trả lời
6

 PublishingPortal - View_HoiDap_ChiTiet

THÔNG TIN CÂU HỎI

Người gửi
ĐỒNG THỊ LY
Ngày gửi
04/07/2015
Đơn vị tiếp nhận
Sở Nội vụ
Nội dung
vấn đề việc làm của sinh viên cử tuyển
Tệp tin
Tình trạng
Đã trả lời

THÔNG TIN TRẢ LỜI

Đơn vị trả lời
Sở Nội vụ
Ngày trả lời
11/07/2015
Nội dung
Cổng Thông tin điện tử nhận được thư hỏi của bà Đồng Thị Lý với các nội dung: 1. Sinh viên hệ cử tuyển thì có được sắp xếp công việc hay ưu tiên gì không? 2. Hồ sơ xin việc thì nộp lên Sở Nội vụ hay phòng Nội vụ huyện? 3. Sau tốt nghiệp hệ cử tuyển sinh viên làm việc ở tỉnh khác thì có phải hoàn trả lại số tiền học phí không? Sở Nội vụ xin trả lời như sau: 1. Căn cứ Khoản 4 Điều 1 của Nghị định số 49/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP thì sinh viên hệ cử tuyển sau khi tốt nghiệp ra trường được xét tuyển vào vị trí việc làm theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Thời gian người học theo chế độ cử tuyển chờ thông báo xét tuyển tối đa là 12 tháng, kể từ ngày được công nhận tốt nghiệp. Quá thời hạn 12 tháng không nhận được thông báo xét tuyển thì người học theo chế độ cử tuyển không phải bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo. Như vậy sinh viên cử tuyển sau khi tốt nghiệp được tuyển dụng phải thông qua xét tuyển theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Chế độ ưu tiên trong xét tuyển theo quy định của các Luật này. 2. Hồ sơ của người được cử đi học theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp do cơ sở (trường) đào tạo gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, thông báo xét tuyển (nếu có chỉ tiêu) cho người học theo chế độ cử tuyển trong thời gian tối đa là 12 tháng. 3. Người được cử đi học theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp được xét tuyển vào vị trí việc làm theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức nhưng không chấp hành sự phân công công tác theo quy định của cơ quan có thẩm quyền thì phải bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo. Trường hợp sau khi công nhận tốt nghiệp 12 tháng không nhận được thông báo xét tuyển thì người học theo chế độ cử tuyển không phải bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo.
Tệp tin