PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - Block_HoiDap_ThongKe

THỐNG KÊ SỐ LIỆU TỈNH BẮC KẠN

Tổng số câu hỏi đã tiếp nhận
97
Số câu hỏi đã trả lời
91
Số câu hỏi chưa trả lời
6

 PublishingPortal - View_HoiDap_ChiTiet

THÔNG TIN CÂU HỎI

Người gửi
NGUYỄN ĐÌNH TƯ
Ngày gửi
25/08/2015
Đơn vị tiếp nhận
Sở Nội vụ
Nội dung
Nâng bậc lương thường xuyên
Tệp tin
Tình trạng
Đã trả lời

THÔNG TIN TRẢ LỜI

Đơn vị trả lời
Sở Nội vụ
Ngày trả lời
01/09/2015
Nội dung
Ngày 25/8/2015 Sở Nội vụ nhận được Thư hỏi của ông về việc tính thời gian nâng bậc lương. Sau nghi nghiên cứu và xem xét, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn trả lời như sau: Tại Khoản a, Điểm 2, Điểu 3, Quyết định số 70/2009/QĐ-TTg ngày 27/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách luân chuyển, tăng cường cán bộ chủ chốt cho các xã thuộc 61 huyện nghèo và chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật về tham gia tổ công tác tại các xã thuộc 61 huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ, quy định: a) Trong thời gian tham gia tổ công tác tại các xã thuộc 61 huyện nghèo: - Được cơ quan có thẩm quyền ký hợp đồng lao động; mức tiền công hàng tháng tương đương mức lương của cán bộ, công chức xã có cùng trình độ và thâm niên công tác; - Được hưởng các chế độ phụ cấp như cán bộ, công chức xã trên cùng địa bàn và được hưởng thêm các chính sách thu hút của địa phương do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định; Tại Khoản 3, Mục II, Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi chuyển loại công chức, viên chức quy định: “Trường hợp công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn và điều kiện được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển loại công chức, viên chức từ loại A0 sang loại A1; từ loại B, loại C sang loại A (gồm A0 và A1) hoặc từ loại C sang loại B, thì thực hiện như cách xếp lương khi nâng ngạch công chức, viên chức hướng dẫn tại khoản 1 Mục II Thông tư này”. Theo điểm a, khoản 1, Mục II Thông tư nêu trên hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch công chức, viên chức quy định: “Trường hợp chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ thì căn cứ vào hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới. Thời gian hưởng lương ở ngạch mới được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới. Thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch mới được tính như sau: Nếu chênh lệch giữa hệ số lương được xếp ở ngạch mới so với hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ bằng hoặc lớn hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới; nếu nhỏ hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày xếp hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ”. Như vậy, theo nội dung trình bày trong Thư hỏi của ông Nguyễn Đình Tư thì thời gian xét nâng bậc lương được tính như sau: Do chênh lệch giữa hệ số lương được xếp ở ngạch mới so với hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ (2,34 - 2,10 = 0,24) nhỏ hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ (0,31), nên thời gian xét nâng lương của ông được tính kể từ ngày hưởng lương bậc 1 ở ngạch cũ (tháng 12/2011). Đến tháng 12/2015 ông đủ thời gian để xét nâng lương bậc 2, hệ số 2,67. Vậy Sở Nội vụ trả lời để ông được biết./.
Tệp tin