PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

14/09/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn hoàn thành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở
Tính đến ngày 18/8/2020, 11/11 đảng bộ cấp huyện và tương đương của tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn có 11 đảng bộ trực thuộc (gồm 08 đảng bộ huyện, thành phố và 03 đảng bộ trực thuộc là Công an, Quân sự và Đảng ủy Các cơ quan tỉnh) với 1.951 tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở; 452 tổ chức cơ sở đảng.

Theo Kế hoạch số 153-KH/TU ngày 11/7/2019 của Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện và tương đương của tỉnh hoàn thành trước ngày 31/8/2020.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn đã lựa chọn Đảng bộ huyện Bạch Thông tổ chức đại hội điểm cấp huyện trong 02 ngày 17 - 18/6/2020, mở màn cho đại hội đại biểu đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 của tỉnh.

Diễn ra trong 02 ngày 17 - 18/8/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan tỉnh lần thứ XI là đại hội cấp trên cơ sở được tổ chức cuối cùng của tỉnh Bắc Kạn.


Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan tỉnh lần thứ XI (Ảnh tư liệu)

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, công tác chuẩn bị đại hội tại các đảng bộ đều được thực hiện chu đáo, đúng quy trình, quy định. Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 và các văn bản phục vụ đại hội được các cấp ủy chuẩn bị công phu, nghiêm túc. Quá trình xây dựng báo cáo bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; các quy định về chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương; quy chế làm việc; kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 gắn với kiểm điểm lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Chủ đề các Đại hội đều thể hiện được nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt cả nhiệm kỳ.

Công tác nhân sự được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, công tâm, khách quan, thực hiện đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ nên tạo được sự nhất trí cao.

Đại hội các đảng bộ đều được tiến hành theo quy định, tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ của tập thể, giữ vững nguyên tắc kỷ cương, kỷ luật theo quy định.

Theo đồng chí Hoàng Lục Do - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại hội đảng bộ tại các huyện và tương đương được tổ chức thành công, theo đúng kế hoạch là do có hệ thống các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh tương đối cụ thể, chặt chẽ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo rất sát sao cấp ủy cơ sở, những vấn đề vướng mắc phát sinh được kịp thời tháo gỡ. Quá trình thực hiện công tác chuẩn bị đại hội, nhất là công tác nhân sự được thực hiện chặt chẽ theo quy định của Trung ương, được tiến hành công khai minh bạch, dân chủ; các cơ quan tham mưu giúp việc của tỉnh đã bám sát cơ sở để chỉ đạo thực hiện./.

Hương Dịu