PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

18/02/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn phấn đấu đạt và duy trì vững chắc mức sinh thay thế, nâng cao chất lượng dân số, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội bền vững
Đây là mục tiêu quan trọng của Kế hoạch điều chỉnh mức sinh đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới đã nhấn mạnh “Dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác dân số là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết vừa lâu dài; là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân”.

 Trong thời gian qua, nhằm khống chế tốc độ gia tăng dân số ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, các chính sách dân số của nước ta với các quan điểm và hệ thống giải pháp đồng bộ nhằm thực hiện mục tiêu nhất quán là giảm mức sinh, giảm tỷ lệ gia tăng dân số, giảm sức ép của dân số đến quá trình phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Cùng với cả nước, trong những năm qua, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình của tỉnh Bắc Kạn đã được triển khai rộng khắp trên địa bàn các huyện, thành phố và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bắc Kạn đang trong giai đoạn “cơ cấu dân số vàng”; nhận thức và thực hành của người dân về chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình đã có những chuyển biến tích cực; mạng lưới cung cấp dịch vụ dân số từng bước củng cố, phát triển đáp ứng cung cấp các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình cơ bản cho Nhân dân; một số chương trình, đề án về nâng cao chất lượng dân số đang triển khai thí điểm tại một số địa bàn .... Qua đó, đã nâng cao mức độ hưởng lợi của người dân từ các chương trình dân số.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh Bắc Kạn hiện đang gặp nhiều khó khăn, thách thức trong công tác dân số như: Mức sinh có hiện tượng tăng cao so với giai đoạn trước; tình trạng sinh con thứ 3 trở lên tăng qua các năm; tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết thống vẫn đang tồn tại ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; cơ cấu dân số đang trong thời kỳ “cơ cấu dân số vàng” về mặt số lượng nhưng chất lượng dân số còn thấp; tốc độ già hóa dân số có xu hướng tăng ... Đây là những vấn đề cấp thiết, nếu không được giải quyết kịp thời sẽ gây ra những hệ lụy khó lường cả về quy mô dân số, cơ cấu dân số, phân bố dân số, chất lượng dân số.

Trong bối cảnh nền kinh tế - xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn, chất lượng nguồn nhân lực còn nhiều hạn chế, mức sinh cao sẽ tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, chăm sóc sức khỏe Nhân dân và phát triển giáo dục, gây khó khăn cho việc giải quyết đồng bộ mục tiêu dân số cả về quy mô, cơ cấu, phân bố và nâng cao chất lượng dân số đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, nhiệm vụ ưu tiên cần giải quyết trong thời gian tới là việc giảm sinh để đưa mức sinh của tỉnh Bắc Kạn từ mức sinh cao trở về mức sinh thay thế, góp phần ổn định quy mô dân số, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, tác động tích cực đến việc nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực cho sự phát triển của tỉnh.

Nhằm cụ thể hóa Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp với các vùng, đối tượng đến năm 2030 trên cả nước theo Quyết định số 588/QĐ-TTg ngày 28/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Chương trình Điều chỉnh mức sinh trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Theo đó, mục tiêu đề ra là phấn đấu đạt và duy trì vững chắc mức sinh thay thế, góp phần thực hiện thành công Kế hoạch hành động giai đoạn 2020-2025 của tỉnh Bắc Kạn thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững kinh tế - xã hội địa phương. Chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2025, đạt được mức sinh thay thế (bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 2,1 con) và duy trì vững chắc mức sinh thay thế.

Để thực hiện đạt mục tiêu và chỉ tiêu này, tỉnh Bắc Kạn đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp mang tính đồng bộ. Đó là tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, trong đó thống nhất nhận thức trong lãnh đạo và chỉ đạo cuộc vận động thực hiện mỗi cặp vợ chồng sinh đủ 2 con, nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ở những địa bàn đông dân cư và địa bàn có tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thay đổi hành vi, đặc biệt là tuyên truyền thực trạng mức sinh và mục tiêu giảm sinh của tỉnh. Tập trung vận động không kết hôn và sinh con quá sớm, không sinh quá dày và không sinh nhiều con, đặc biệt chú trọng đến các cặp vợ chồng đã sinh 2 con và có ý định sinh thêm con, sinh con một bề. Đồng thời điều chỉnh, hoàn thiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích như chính sách hỗ trợ phương tiện tránh thai và chi phí dịch vụ tránh thai; hỗ trợ triệt sản và tư vấn... Cùng với đó là mở rộng tiếp cận các dịch vụ sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và các dịch vụ liên quan; kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân số, y tế. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết hằng năm và giai đoạn.../.

Bích Huệ