PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

08/07/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn sau 10 năm thực hiện “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”
Ngày 25/02/2010, Bộ Chính trị đã ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tại Quyết định số 290-QĐ/TW. Thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, tỉnh Bắc Kạn đã tạo được sự đồng thuận trong xã hội trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và các cấp chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh địa phương.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chính phủ và sự quan tâm của các bộ, ngành Trung ương, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có chuyển biến tích cực; bộ mặt của tỉnh có sự đổi thay rõ rệt. Các cấp, các ngành quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, tích cực triển khai các biện pháp phát triển kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh, chú trọng cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và tổ chức bộ máy, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Do vậy, tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức trung bình so với bình quân chung của cả nước (6,6%/năm). Nhiều công trình kết cấu hạ tầng thiết yếu được đầu tư xây dựng. Lĩnh vực văn hoá - xã hội được quan tâm phát triển. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa... được thực hiện có hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được củng cố, giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể từng bước đổi mới, tiến bộ; việc tăng cường đoàn kết các dân tộc không ngừng được phát huy. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 32,13% (năm 2010) xuống còn 19,56% (năm 2019); GRDP bình quân đầu người từ 13,85 triệu đồng/người/năm (năm 2010) tăng lên 38,6 triệu đồng/người (năm 2019); 100% số xã, phường, thị trấn có điện lưới quốc gia; toàn tỉnh có 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân mỗi xã đạt 11,7 tiêu chí... Đạt được những kết quả trên là do cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện tốt “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị” (Quy chế) của Bộ chính trị, nhất là việc tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, đồng thuận phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng.

Theo đồng chí Ma Từ Đông Điền - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thực hiện Quy chế của Bộ Chính trị, những năm qua công tác dân vận của tỉnh Bắc Kạn đã được các cấp ủy Đảng tăng cường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Sau khi Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 290-QĐ/TW, Kết luận số 03-KL/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai quy chế, đồng thời, ban hành “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Bắc Kạn” tại Quyết định số 81-QĐ/TU ngày 05/01/2011 (nay được thay thế bằng Quy chế số 21-QC/TU ngày 15/5/2019) và tập trung tổ chức triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác dân vận, vận động quần chúng, công tác dân tộc, tôn giáo, xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về Quy chế và các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận được các cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Bắc Kạn chú trọng. Đặc biệt trong năm 2016 và 2019, tỉnh đã tổ chức hội thi “Dân vận khéo” để tạo diễn đàn cho các địa phương, đơn vị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện công tác dân vận gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính.


Thi "Dân vận khéo" tại Đảng bộ Các cơ quan tỉnh

Công tác dân vận của Đảng được tăng cường, đổi mới. 11/11 đảng bộ trực thuộc và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đều xây dựng kế hoạch, quy chế cụ thể để thực hiện công tác dân vận tại đơn vị, địa phương; gắn thực hiện công tác dân vận với công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; quan tâm phát huy quyền làm chủ và lợi ích thiết thực của nhân dân.

Đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo”, đến nay, toàn tỉnh có hơn 2.200 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới…

Định kỳ hằng quý, Thường trực Tỉnh ủy duy trì giao ban với khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh để đánh giá tình hình hoạt động và định hướng, chỉ đạo công tác vận động quần chúng đạt hiệu quả hơn. Đồng thời, việc thực hiện tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo Quyết định số 213-QĐ/TU ngày 01/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm thực hiện. Thông qua đối thoại, người dân được trực tiếp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị về thực hiện các chủ trương, chính sách tại địa phương, cơ sở; tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền.

Thực hiện Quy chế, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã tích cực chỉ đạo HĐND tỉnh kịp thời cụ thể hóa và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác dân vận; chỉ đạo, quán triệt và thực hiện phong cách dân vận và tinh thần dân chủ trong các hoạt động của đại biểu. Đồng thời, ký kết Chương trình phối hợp giữa Đảng đoàn HĐND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy về công tác dân vận giai đoạn 2018 - 2021. Hoạt động của các đại biểu HĐND đã có những đổi mới tích cực theo hướng sát dân, gần dân, thực sự lắng nghe và kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân đến các cấp chính quyền. Công tác giám sát của HĐND các cấp được đổi mới và tăng cường, đã chú trọng giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, thực hiện dự toán ngân sách, các dự án, chương trình trọng điểm, việc ban hành các cơ chế chính sách phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, chính sách cán bộ ở cơ sở, kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; tăng cường giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở…

Công tác dân vận chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện qua việc phân công cán bộ phụ trách công tác dân vận; việc triển khai các chương trình, dự án tác động đến nhân dân đều lấy ý kiến của nhân dân; trong cải cách hành chính, sửa đổi tác phong, lề lối làm việc, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức; trong việc tiếp công dân và tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân. Hiện nay, các cơ quan hành chính cấp huyện, cấp xã và một số sở, ban, ngành của tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở. Hằng năm, 100% cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức; trên 80% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức hội nghị người lao động. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, toàn tỉnh có 100% xã, phường, thị trấn, 8/8 huyện, thành phố, 16/18 sở, ngành đã thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện cơ chế một cửa liên thông; từ ngày 01/8/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh chính thức đi vào hoạt động đã góp phần tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được cấp uỷ, chính quyền các cấp, các ngành quan tâm, góp phần ổn định chính trị - xã hội.

Công tác dân vận của lực lượng vũ trang có nhiều đóng góp quan trọng trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh của tỉnh. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; cùng với các cấp chính quyền quan tâm, giải quyết các lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.


Người dân tích cực phát triển sản xuất

Việc thực hiện có hiệu quả “Quy chế dân vận của hệ thống chính trị” trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương./.

Hương Dịu