PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/05/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn sau 5 năm thực hiện Luật Báo chí năm 2016
Ngay từ khi Luật Báo chí năm 2016 được ban hành, tỉnh Bắc Kạn đã phổ biến những nội dung cơ bản của Luật tới các cơ quan báo chí, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí Trung ương trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân và tổ chức hoạt động đúng theo quy định của Luật.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Từ năm 2017 đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên hướng dẫn triển khai việc thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ và hoạt động báo chí đối với cơ quan báo chí ở địa phương. Thực hiện quản lý nhà nước đối với báo chí trong nước đăng ký hoạt động tại tỉnh. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, góp phần quan trọng trong việc đưa công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực báo chí như triển khai thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020; triển khai quy hoạch báo chí toàn quốc đến năm 2030…

Các cơ quan chủ quản báo chí đã tích cực thực hiện việc giáo dục chính trị, tư tưởng, nhất là các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm trong nội dung thông tin của báo chí. Chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước trong hoạt động báo chí. Thường xuyên quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực báo chí. Thực hiện tốt công tác chỉ đạo, quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích và đạt hiệu quả cao trong công tác thông tin, tuyên truyền.

Các cơ quan báo chí luôn làm tốt chức năng thông tin, tuyên truyền
(Ảnh tác nghiệp của phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Kạn)

Song song với đó, các cơ quan báo chí luôn làm tốt chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tích cực phát hiện, biểu dương và nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, góp phần tìm biện pháp tháo gỡ khó khăn, mở ra hướng đi thích hợp. Thông qua việc chuyển tải ý kiến của bạn đọc, phản ánh những bức xúc trong đời sống xã hội và góp phần giải quyết đơn thư khiếu tố khiếu nại, báo chí đã làm cầu nối giữa Nhân dân và các cấp, ngành để giải quyết các vấn đề tồn đọng, làm diễn đàn cho Nhân dân thực hiện quyền dân chủ của mình. Nhiều vụ việc do các cơ quan báo chí phát hiện, phản ánh đã giúp cho lãnh đạo tỉnh có hướng giải quyết kịp thời, tạo được dư luận tốt trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Định kỳ hằng quý, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh đã phối hợp tổ chức việc giao ban báo chí theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tổ chức các cuộc họp báo và cung cấp thông tin cho báo chí đột xuất để chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn tuyên truyền các nhiệm vụ, sự kiện trọng tâm của tỉnh. Thông qua việc phối hợp với các cơ quan báo chí, xây dựng nội dung thông tin tuyên truyền, duy trì các nội dung phổ biến văn bản pháp luật trên Trang Thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông đã góp phần thực hiện nghiêm Luật Báo chí và văn bản quy phạm pháp luật về báo chí trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Sở còn thực hiện việc theo dõi tin, bài viết về Bắc Kạn do các cơ quan báo chí Trung ương đăng tải. Hằng tuần, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản gửi cấp có thẩm quyền và các cơ quan liên quan về các vấn đề còn tồn tại được báo chí phản ánh, từ đó, các cơ quan có phản hồi lại những thông tin được nêu trên báo chí. Sở đã thiết lập và công bố công khai đường dây nóng báo chí để tiếp nhận và xử lý thông tin liên quan đến các hoạt động sai phạm, nhũng nhiễu của nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí; kịp thời phối hợp với Công an tỉnh phát hiện các trường hợp lợi dụng danh nghĩa báo chí, giả mạo nhà báo để sách nhiễu doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nhằm trục lợi, gây bức xúc trong dư luận xã hội, làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, uy tín của những người làm báo chân chính; phối hợp với các cơ quan báo chí của tỉnh bàn giao toàn bộ thẻ nhà báo cho các cơ quan báo chí và đề nghị các cơ quan báo chí tổ chức trao thẻ nhà báo cho những người được cấp thẻ, phổ biến các quy định về quyền và nghĩa vụ của nhà báo, các quy định về sử dụng thẻ nhà báo, quy định về đạo đức nghề nghiệp báo chí để nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp của người được cấp thẻ nhà báo...

Có thể nói, qua 5 năm thực hiện, Luật Báo chí 2016 đã tạo điều kiện cho cơ quan quản lý nhà nước có đầy đủ hành lang pháp lý để tăng cường quản lý hoạt động báo chí đúng định hướng, đúng quy định của Đảng, Nhà nước, đưa hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng. Các cơ quan báo chí của tỉnh, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích và quy định tại Luật Báo chí năm 2016, thông tin nhanh nhạy, phản ánh toàn diện diễn biến của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, góp phần đưa thông tin của Bắc Kạn đến với công chúng trong nước và quốc tế, qua đó đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh nhà./.

Thu Trang