PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/05/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bạch Thông: Nhiều mục tiêu Nghị quyết đã hoàn thành chỉ sau nửa nhiệm kỳ
Sau nửa nhiệm kỳ, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Bạch Thông đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV đề ra.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

22 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết

Tổng sản lượng lương thực bình quân hằng năm của huyện vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra

Với mục tiêu phát huy tốt lợi thế, tiềm năng của địa phương, đẩy mạnh phát triển nông - lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, gắn kết chặt chẽ với chế biến, tiêu thụ sản phẩm và bảo vệ môi trường, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp có trọng tâm, trọng điểm. Tổng sản lượng lương thực bình quân hằng năm vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, bình quân lương thực đầu người đạt trên 660 kg/người/năm; hệ số sử dụng đất nông nghiệp bình quân hằng năm đạt 1,85 lần, đạt 103% so với chỉ tiêu đề ra.

Cùng với đó, huyện chú trọng phát triển một số cây trồng có giá trị kinh tế cao, phù hợp với địa phương như: Cây mơ tập trung tại các xã Đôn Phong, Mỹ Thanh; cây nguyên liệu thuốc lá 100 ha/năm tại các xã Sỹ Bình, Vũ Muộn, Cao Sơn; cây hồi khoảng 500 ha tập trung tại Sỹ Bình, Vũ Muộn và Cao Sơn; cây chè trồng tại xã Quang Thuận, Quân Hà. Tổng diện tích cây quýt của huyện là 1.271 ha; cây cam là 403 ha. Diện tích trồng mới cây cam sành gần 156 ha; thâm canh cải tạo cây quýt theo hướng hữu cơ 460 ha, đạt trên 153% chỉ tiêu Nghị quyết; trồng mới gần 208 ha hồi, bằng 104% chỉ tiêu đề ra. Các sản phẩm cây trồng đều cho giá trị kinh tế cao, đem lại thu nhập khá cho người dân.

Diện tích trồng rừng mới hằng năm vượt xa so với chỉ tiêu 280 ha/năm. Năm 2020 trồng mới 747 ha; năm 2021 trồng mới gần 417 ha; năm 2022 trồng mới hơn 458 ha, góp phần nâng tỷ lệ che phủ rừng của toàn huyện lên gần 80%.

HTX Thiên An (xã Vi Hương) - một trong những HTX hoạt động có hiệu quả của Bạch Thông

Một điểm nhấn về phát triển kinh tế của Bạch Thông là dấu ấn trong lĩnh vực kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX). Toàn huyện hiện có 43 HTX đang hoạt động, đạt 172% chỉ tiêu Nghị quyết; 32 sản phẩm OCOP của 12 HTX được công nhận đạt 3 sao, đạt 106,6% so với chỉ tiêu Nghị quyết.

Văn hóa - xã hội có sự phát triển ổn định với 4/8 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu cả nhiệm kỳ. Huyện có 14 xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế; trên 97% thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa; 97,1% số hộ đạt gia đình văn hóa.

Lĩnh vực quốc phòng - an ninh có 5/6 chỉ tiêu đã hoàn thành, gồm: Tuyển quân hằng năm; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh; số xã diễn tập phòng thủ, phòng thủ dân sự; tỷ lệ khám phá án chung hằng năm; tỷ lệ khám phá án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, nhờ đó, nhiều chỉ tiêu đạt cao so với Nghị quyết như: Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến cung cấp mức độ 3 đạt 128% (bằng 164% so với Nghị quyết), mức độ 4 đạt 222% (bằng 493,3% so với Nghị quyết). Toàn huyện kết nạp được 229 đảng viên (chỉ tiêu Nghị quyết là kết nạp ít nhất 90 đảng viên trở lên).

Quyết tâm cao hơn nữa

Lãnh đạo huyện Bạch Thông khảo sát quy hoạch chung thị trấn Phủ Thông và định hướng phát triển du lịch
khu vực thị trấn Phủ Thông - Vằng Áng (xã Vi Hương)

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bạch Thông đề ra 2 nhiệm vụ trọng tâm là: Chuyển đổi cơ cấu cây ăn quả cam quýt và phát triển cây hồi dược liệu theo hương bền vững gắn với tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2020 - 2025; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nghề phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương giai đoạn 2020 - 2025. Tuy nhiên, theo báo cáo đánh giá của Huyện ủy Bạch Thông, trong nửa nhiệm kỳ qua, một số chỉ tiêu quan trọng còn thấp, việc thực hiện 2 nhiệm vụ trọng tâm hiệu quả chưa rõ nét. 

Các chỉ tiêu về kinh tế chưa hoàn thành cũng thể hiện một số hạn chế của Bạch Thông trong tiến trình phát triển. Tốc độ phát triển kinh tế chậm, kinh tế tập thể hiệu quả chưa cao, chủ yếu là kinh tế hộ gia đình manh mún, nhỏ lẻ, tự phát. Nguồn lực đầu tư phát triển còn hạn chế; các cơ chế, chính sách thuộc các Chương trình MTQG triển khai chậm, thiếu tính đồng bộ. Số trường học đạt chuẩn quốc gia về giáo dục; tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm y tế; số lao động được đào tạo và giải quyết việc làm; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều... là các lĩnh vực huyện Bạch Thông tập trung nâng cao hiệu quả trong thời gian tới.

Để tạo sự đột phá trong phát triển, Huyện ủy Bạch Thông đã điều chỉnh, bổ sung một số mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết. Theo đó, tập trung huy động mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp phấn đấu xây dựng huyện Bạch Thông đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025; tập trung quy hoạch, thu hút nguồn lực hình thành, xây dựng khu du lịch, điểm du lịch có thế mạnh, tiềm năng.

Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 với những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Bạch Thông cần nêu cao quyết tâm hơn nữa, năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân vượt lên khó khăn, thách thức, tranh thủ các cơ hội, phát huy tiềm năng, lợi thế để thực hiện đạt và vượt các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV đã đề ra./.

Thu Trang