PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực trật tự an toàn giao thông
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực trật tự an toàn giao thông do UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, bãi bỏ các Quyết định sau:

Quyết định số 1230/2004/QĐ-UBND ngày 15/7/2004 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định trách nhiệm của Chủ tịch UBND các cấp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Trưởng thôn, bản, tổ dân phố trong tỉnh về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Quyết định số 2039/2004/QĐ-UBND ngày 12/10/2004 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc sửa đổi, bổ sung Quy định trách nhiệm của Chủ tịch UBND các cấp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Trưởng thôn, bản, tổ dân phố trong tỉnh về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Quyết định số 1042/2009/QĐ-UBND ngày 18/5/2009 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc sửa đổi, bổ sung bản “Quy định trách nhiệm của Chủ tịch UBND các cấp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Trưởng thôn, bản, tổ dân phố trong tỉnh về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, ban hành kèm theo Quyết định số 1230/2004/QĐ-UBND ngày 15/7/2004 của UBND tỉnh Bắc Kạn.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/11/2020./.

Minh Hiệp