PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/04/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa IX của Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh
Sáng ngày 28/4/2021, Kỳ họp 20 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành đúng nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng toàn văn bài phát biểu bế mạc của đồng chí Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Kính thưa đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn!

Kính thưa các vị khách quý!

Kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh!

Thưa cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Sau 1,5 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, kỳ họp thứ 20 - kỳ họp tổng kết hoạt động HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Trên cơ sở xem xét, thảo luận các báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ của HĐND, UBND, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh; HĐND tỉnh thống nhất đánh giá:

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo kịp thời của Tỉnh ủy, sự ủng hộ của Nhân dân và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp; HĐND, UBND và các cơ quan tư pháp đã nỗ lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định. HĐND tỉnh đã kịp thời cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Tỉnh ủy để ban hành những nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện, làm căn cứ pháp lý quan trọng cho các cấp, các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp phát huy tính chủ động, góp phần đưa kinh tế - xã hội của tỉnh đạt nhiều thành quả quan trọng. Thông qua hoạt động giám sát của HĐND, đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương.

Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, giữa các Ban HĐND với các cơ quan đảm bảo nhịp nhàng và đồng bộ. Vị trí, vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương được phát huy. Kế thừa kinh nghiệm, kết quả hoạt động qua các nhiệm kỳ, phương thức hoạt động của HĐND, các Ban, Tổ đại biểu HĐND có nhiều đổi mới, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND ngày càng được nâng cao.

Hoạt động của UBND đã có nhiều chuyển biến tích cực trong quản lý, điều hành theo hướng gần dân, sát dân, nâng cao chất lượng thực thi, tăng cường kỷ cương công vụ gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Tích cực đề ra các giải pháp tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã từng bước đổi mới theo lộ trình cải cách tư pháp; kết quả điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, kiểm sát các hoạt động tư pháp đã góp phần quan trọng bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo an toàn xã hội.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên đã tích cực trong việc vận động đoàn viên, hội viên hăng hái tham gia lao động sản xuất thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Chủ động tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội, phát huy dân chủ, tích cực tham gia xây dựng chính quyền địa phương ngày càng vững mạnh.

Thay mặt HĐND tỉnh, tôi ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và các cơ quan hữu quan đối với hoạt động của HĐND trong 5 năm qua.

Với tinh thần cầu thị, HĐND, UBND, các cơ quan tư pháp cũng thẳng thắn nhìn nhận và tiếp thu những ý kiến tham gia về những hạn chế và nguyên nhân trong quá trình hoạt động của mình. Trên cơ sở những thành tích đạt được, những hạn chế cần khắc phục, đã rút ra một số bài học kinh nghiệm sâu sắc, là tiền đề quan trọng cho hoạt động nhiệm kỳ tới.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thảo luận và nhất trí cao thông qua 7 Nghị quyết chuyên đề, bao gồm:

- Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b, khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh về phê chuẩn đề án tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động và quy định một số chế độ chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025.

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh.

- Phân bổ kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 từ nguồn ngân sách tỉnh cho các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố (đợt 2).

- Thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng để phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh vì lợi ích công cộng trên địa bàn.

HĐND đã thảo luận và thống nhất về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 làm cơ sở để UBND tỉnh báo cáo cơ quan Trung ương theo thẩm quyền.

Đây là những quyết định quan trọng nhằm tiếp tục thực hiện các quy định của Trung ương, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Thưa các vị đại biểu!

Thưa toàn thể Nhân dân!

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và cũng là năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Để tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, HĐND đề nghị ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND đã thông qua đảm bảo Nghị quyết HĐND sớm được thực thi và đạt hiệu quả.

Thứ hai, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia chuẩn bị về mọi mặt để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đúng yêu cầu, hướng dẫn của Trung ương, kế hoạch của tỉnh, đảm bảo dân chủ, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Thường trực, các Ban và các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa IX tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình đến kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa X. Vì vậy, đề nghị Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu HĐND, các vị đại biểu chủ động triển khai nhiệm vụ theo luật định, giám sát công tác bầu cử, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động cử tri thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình trong ngày bầu cử sắp tới.

Thứ ba, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa X, kiện toàn chức danh của HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo thẩm quyền và đúng quy định.

Kính thưa các vị đại biểu!

Nhiệm kỳ HĐND khóa IX đang dần kết thúc, thay mặt HĐND tỉnh Bắc Kạn, xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các cơ quan của Quốc hội, các Bộ, Ban, ngành Trung ương; cảm ơn sự lãnh đạo sát sao, kịp thời của Tỉnh ủy; sự phối hợp trách nhiệm, hiệu quả của Đoàn ĐBQH, UBND, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị luôn đồng hành cùng HĐND suốt nhiệm kỳ qua.

HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến, đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh tiền nhiệm đã đóng góp cho hoạt động của HĐND.

Tôi trân trọng cảm ơn và chúc mừng các vị đại biểu HĐND tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu. Sắp tới đây, dù ở cương vị nào, tiếp tục tái cử hay đảm nhận nhiệm vụ khác, chúng ta sẽ luôn nhớ và tự hào về một nhiệm kỳ đã cùng nhau hoạt động ở HĐND và tiếp tục nỗ lực, tâm huyết đóng góp cho hoạt động của HĐND và sự phát triển chung của tỉnh.

Tôi bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đến toàn thể Nhân dân và cử tri trong tỉnh đã luôn ủng hộ tin tưởng, trao cho đại biểu HĐND trọng trách thực hiện quyền lực nhân dân.

Cảm ơn các cơ quan thông tin, tuyên truyền của Trung ương và địa phương đã đưa tin, tuyên truyền, phản ánh đầy đủ, kịp thời các hoạt động của HĐND tỉnh để cán bộ, chiến sĩ, cử tri, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh theo dõi, giám sát, góp phần vào thành tích chung của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua.

Nhiệt liệt biểu dương tinh thần làm việc tận tụy, trách nhiệm của đội ngũ công chức, người lao động của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đã nỗ lực tham mưu, phục vụ hoạt động của HĐND.

Kính thưa các vị đại biểu!

Với truyền thống và kinh nghiệm tích lũy qua các nhiệm kỳ hoạt động, với ý thức trách nhiệm trước Nhân dân và sự phát triển của tỉnh, chúng ta tin tưởng rằng, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ tiếp nối truyền thống, thành tích đã đạt được, tiếp tục đoàn kết, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Kính chúc các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh cùng toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi.

Thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 20 - tổng kết nhiệm kỳ HĐND tỉnh khóa IX.

Xin trân trọng cảm ơn!