PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

26/05/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ban hành Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng vừa ký Quyết định số 891/QĐ-UBND ban hành Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, các cơ quan, tổ chức có tên trong Danh mục tại Điều 1 Quyết định có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu và lựa chọn những tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn giao nộp vào Lưu trữ lịch sử tỉnh theo quy định.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn./.

Thanh Thuyên