PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

19/02/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ban hành Kế hoạch điều tra cơ sở hành chính tỉnh Bắc Kạn năm 2021
Ngày 18/02/2021, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 75/KH-BCĐ về việc điều tra cơ sở hành chính tỉnh Bắc Kạn năm 2021.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Kế hoạch, đối tượng điều tra là các cơ quan Đảng, Nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã; các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Phạm vi điều tra trên toàn tỉnh đối với các loại đơn vị điều tra thuộc ngành O (hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý Nhà nước, an ninh quốc phòng, bảo đảm xã hội bắt buộc) theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam năm 2018 (VSIC 2018).

Thời điểm điều tra tiến hành vào ngày 01/3/2021. Những chỉ tiêu thu thập theo thời kỳ được lấy thông tin theo số phát sinh trong năm 2020 hoặc các tháng năm 2020, thời điểm đầu kỳ, cuối kỳ, tùy theo từng chỉ tiêu và đơn vị điều tra, được quy định cụ thể trong phiếu điều tra. Thời gian chuẩn bị thu thập thông tin trong từ ngày 08/02/2021 đến ngày 20/02/2021. Thời gian thu thập thông tin từ ngày 01/3/2021 đến ngày 30/4/2021.

Việc tổng kết được tiến hành ở cấp tỉnh và cấp huyện theo kế hoạch tổng kết của Tổng điều tra kinh tế năm 2021. Những tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong cuộc điều tra sẽ được xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn về các hình thức khen thưởng trong cuộc điều tra, đồng thời là cơ quan đầu mối thực hiện xem xét, rà soát hồ sơ khen thưởng trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Nội vụ để xem xét, quyết định đối với hình thức khen thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Chịu trách nhiệm tham mưu cho Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính tỉnh tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện đúng phương án, các quy trình áp dụng cho điều tra, thực hiện từng nội dung công việc theo đúng tiến độ, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương và Bộ Nội vụ. Tổ chức thực hiện việc giám sát, kiểm tra kết hợp thanh tra thường xuyên hoặc đột xuất.

Phòng Nội vụ các huyện, thành phố chịu trách nhiệm tham mưu cho Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính tỉnh và Sở Nội vụ. Tổ chức thực hiện việc giám sát, kiểm tra kết hợp thanh tra thường xuyên hoặc đột xuất.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, Báo Bắc Kạn, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Sở Nội vụ thực hiện tuyên truyền về cuộc điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện tuyên truyền về cuộc điều tra qua Cổng/Trang thông tin điện tử của đơn vị mình.

Các cơ quan, tổ chức thuộc đối tượng của cuộc điều tra nghiêm túc thực hiện quy trình cung cấp thông tin theo hướng dẫn; phối hợp, hỗ trợ giám sát viên, quản trị hệ thống thực hiện nhiệm vụ được giao./.

Thanh Thuyên