PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/01/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Kế hoạch, UBND tỉnh đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030: 100% hộ gia đình được cung cấp thông tin, kiến thức về văn hóa ứng xử, kỹ năng giáo dục đạo đức, lối sống, tình yêu thương và các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc; 100% hộ gia đình được tuyên truyền, giáo dục về truyền thống dân tộc, truyền thống văn hóa, truyền thống gia đình và tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa nhân loại, giá trị tốt đẹp của gia đình hiện đại; 50% số xã, phường, thị trấn xây dựng mô hình về truyền thông, giáo dục xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững tại cơ sở; 100% thôn, tổ dân phố đưa nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục hệ giá trị gia đình trong thời kỳ mới vào hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư; 100% nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn được giáo dục, tư vấn về hôn nhân gia đình, kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc; hằng năm, 90% vụ việc bạo lực gia đình được giải quyết theo quy định pháp luật; 100% người bị bạo lực gia đình được hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ thiết yếu...

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các sở, ngành liên quan rà soát, đề xuất trình Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách, liên quan đến công tác gia đình; phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu xây dựng mạng lưới cộng tác viên công tác gia đình ở cơ sở; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp; chủ động tham mưu tổng hợp tình hình thực hiện hằng năm, sơ kết 5 năm, tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.../.

Hồng Nhung