PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

02/03/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh năm 2021
Ngày 01/3/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh năm 2021.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Kế hoạch, trong năm 2021, thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025”, Bắc Kạn sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cung cấp thông tin, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến hôn nhân và gia đình cho đồng bào dân tộc thiểu số thông qua hình thức xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục thông tin, phổ biến pháp luật về phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống… trên Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, trên hệ thống Cổng Thông tin điện tử, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã. Tổ chức hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn...

Cùng với đó, xây dựng Bản tin “Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” nhằm cung cấp thông tin, kiến thức về hôn nhân và gia đình; tác hại, hậu quả của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, giới thiệu về những phong tục, tập quán tốt đẹp của các dân tộc trong hôn nhân và những tập tục có hại trong hôn nhân cần vận động xóa bỏ...

Tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động của 11 mô hình điểm “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn” của Đề án đã xây dựng trong giai đoạn 2015-2020 tại các huyện Ngân Sơn, Pác Nặm, Chợ Đồn, Na Rì. Chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, đánh giá và tổng kết các hoạt động thực hiện phòng, chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình. Thực hiện khảo sát, đánh giá để nhân rộng các mô hình mới và tổ chức tổng kết 01 năm triển khai thực hiện Đề án.

UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch; tổng hợp kết quả thực hiện về Ủy ban Dân tộc và UBND tỉnh theo đúng thời gian quy định./.

Triệu Thị Thanh