PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

21/09/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ban hành Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020
Ngày 18/9/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 553/KH-UBND về tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, với chủ đề “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời”, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 được tổ chức từ ngày 01/10/2020 đến ngày 07/10/2020; Lễ khai mạc Tuần lễ được tổ chức vào ngày 01/10/2020.

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh và các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020. Đồng thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết quả triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 trên địa bàn tỉnh./.

Hồng Nhung