PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

19/01/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng Hệ thống thông tin cơ bản tỉnh Bắc Kạn
Ngày 19/1/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng ký ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng Hệ thống thông tin cơ bản tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Quy chế này áp dụng đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn; các tổ chức và cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin cơ bản tỉnh Bắc Kạn.

Về nguyên tắc cung cấp thông tin trên Hệ thống: Thông tin cung cấp lên Hệ thống phải đúng với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, báo chí, sở hữu trí tuệ và quản lý thông tin trên Internet; phục vụ công tác quản lý nhà nước và nhu cầu khai thác thông tin của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; việc đăng tải, trích dẫn, sử dụng thông tin phải ghi rõ nguồn của thông tin theo quy định; các thông tin, dữ liệu được thu thập, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng trên hệ thống đảm bảo tính chính xác, trung thực, khách quan và thống nhất với dữ liệu của các cơ quan, đơn vị, địa phương công bố, cung cấp.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xử lý thông tin, dữ liệu trước khi được cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin để đảm bảo tính hợp lý, thống nhất; thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, kiểm tra tính chính xác của thông tin, tổng hợp và cập nhật thông tin do các thành viên được cấp tài khoản cung cấp vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống đảm bảo theo đúng các quy định của Quy chế; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho Hệ thống thông tin cơ bản tỉnh Bắc Kạn; định kỳ hằng năm tổ chức đánh giá an toàn thông tin cho hệ thống.

Các đơn vị, tổ chức, các nhân được phân quyền cập nhật, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin cơ bản tỉnh Bắc Kạn phải có trách nhiệm bảo mật an toàn thông tin tài khoản truy cập (gồm tên đăng nhập và mật khẩu); không để bị đánh cắp và sử dụng trái phép tài khoản truy cập và thông tin tài khoản trên Internet gây phương hại đến thông tin của tỉnh.

Khi phát hiện có sự cố mất an toàn thông tin, các thành viên phải báo ngay cho Sở Thông tin và Truyền thông để phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý theo đúng quy định./.

Hồng Nhung