PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

25/02/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành Hướng dẫn số 06-HD/BTGTU về tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, công tác tuyên truyền phải bám sát các quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, nhất là lộ trình, giai đoạn về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chủ động đấu tranh với các quan điểm, thông tin xuyên tạc, sai trái chống phá từ các thế lực thù địch; đảm bảo vững chắc an ninh thông tin kinh tế, góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội.

Công tác tuyên truyền tập trung vào các nội dung như: Kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, nhiệm vụ giải pháp năm 2021; các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước trên lĩnh vực kinh tế - xã hội; công tác điều hành, chỉ đạo tổ chức thực hiện của Chính phủ, các bộ ban ngành, địa phương trong triển khai các chủ trương, chính sách, pháp luật về kinh tế - xã hội; công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; đấu tranh với tội phạm trên lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Cùng với đó là đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và các sự kiên lớn của đất nước ở các cấp, các ngành và địa phương, đặc biệt là bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tập trung tuyên truyền việc triển khai thực hiện các mục tiêu chủ yếu; các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, nội chính, phòng chống tham nhũng lãng phí, công tác xây dựng đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể nêu trong Nghị quyết số 02a-NQ/TU, ngày 08/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XII) về “nhiệm vụ năm 2021”…/.

Bích Huệ