PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

07/04/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị về nội dung giáo dục nghề nghiệp thuộc 3 Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025
Giải quyết kiến nghị của các địa phương (trong đó có tỉnh Bắc Kạn) về nội dung giáo dục nghề nghiệp thuộc 3 Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến trả lời tại Công văn số 1197/LĐTBXH-TCGDNN ngày 5/4/2023.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể nội dung kiến nghị:

“Đối với Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững (Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn). Hiện nay, UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác đào tạo nghề cho người lao động tại địa phương. Tuy nhiên, một số địa phương vẫn chưa mở được lớp đào tạo vì đối tượng tuyển sinh là người lao động có thu nhập thấp chưa có hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đề nghị Trung ương hướng dẫn tiêu chí và cách xác định các đối tượng là “người lao động có thu nhập thấp”; “người dân” trên địa bàn nông thôn và “lao động nông thôn” được hỗ trợ học nghề; người khuyết tật (không có sinh kế ổn định) để thực hiện”.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Về “người lao động có thu nhập thấp”: Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư số 17/2022/TT-BLĐTBXH, trong đó dự kiến bổ sung quy định về giải thích các từ ngữ “người lao động có thu nhập thấp”; “người dân trên địa bàn nông thôn” và “lao động nông thôn” để có hướng dẫn cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương để tổ chức thực hiện bảo đảm đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế. Do vậy, đề nghị các bộ, ngành, địa phương trong khi chưa có quy định xác định đối tượng nêu trên, tập trung tổ chức đào tạo cho các đối tượng khác của Chương trình.

Về “người dân” trên địa bàn nông thôn và “lao động nông thôn” được hỗ trợ học nghề; người khuyết tật (không có sinh kế ổn định): Theo quy định tại khoản 1 Phần II Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 thì địa bàn nông thôn là “Các thôn, các xã, các huyện, các thị xã và thành phố thuộc tỉnh có xã của 63 tỉnh, thành phố thuộc Trung ương”.

Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã hoàn chỉnh, đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông thôn đến năm 2030”. Trong đó, đối tượng “lao động nông thôn” được hiểu như sau: Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động (bao gồm người lao động có đăng ký thường trú tại xã; người lao động có đăng ký thường trú tại phường, thị trấn đang trực tiếp làm nông nghiệp hoặc thuộc hộ gia đình có đất nông nghiệp bị thu hồi; người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã khu vực nông thôn), có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học, trong đó ưu tiên đào tạo nghề cho lao động nông thôn thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, ngư dân, người lao động ở huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, biến đổi khí hậu./.

DT