PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời kiến nghị của tỉnh Bắc Kạn về triển khai thực hiện các Chương trình MTQG
Giải quyết kiến nghị của tỉnh Bắc Kạn về triển khai thực hiện các Chương trình MTQG, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến trả lời tại Công văn số 1777/BNN-VPĐP ngày 23/3/2023.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, nội dung kiến nghị gồm:

- “Hướng dẫn chi tiết về kỹ thuật và công nghệ thực hiện các mô hình xử lý nước thải sinh hoạt quy mô hộ gia đình, cấp thôn”.

- “Hướng dẫn nội dung hỗ trợ công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm”.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời như sau:

Về kỹ thuật và công nghệ thực hiện các mô hình xử lý nước thải sinh hoạt quy mô hộ gia đình, cấp thôn: Thông tư số 05/2022/TT-BNNPTNT ngày 25/7/2022 và Quyết định số 1680/QĐ-BNN-VPĐP ngày 11/5/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí nông thôn mới thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là để áp dụng chung cho cả nước, vì thế khó có thể quy định chi tiết theo từng loại hình công nghệ, đối tượng, quy mô và phạm vi thực hiện. Trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương, đề nghị UBND tỉnh Bắc Kạn cụ thể hóa các quy định phù hợp với điều kiện thực tế, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để triển khai thực hiện trên địa bàn.

Về nội dung hỗ trợ công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm: Tại khoản 3 Điều 50 Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, quy định: “Trường hợp trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình có phát sinh các khoản chi đặc thù chưa được quy định trong các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và Thông tư này; HĐND cấp tỉnh xem xét, quyết định phù hợp với khả năng ngân sách của địa phương theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước”. Do vậy, đề nghị UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quy định cụ thể về nội dung hỗ trợ trên để triển khai thực hiện./.

DT