PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

12/08/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Cam kết bố trí vốn đối ứng Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin giai đoạn 2021-2023”
Ngày 11/8/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4677/UBND-VXNV về việc cam kết bố trí vốn đối ứng Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin giai đoạn 2021-2023”.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, UBND tỉnh đồng ý bố trí vốn đối ứng thực hiện dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin giai đoạn 2021-2023” với số kinh phí 540.000.000 đồng.

Về cơ sở vật chất, UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục sử dụng cơ sở vật chất và trụ sở làm việc tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn làm Văn phòng làm việc của Ban Quản lý Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin” tỉnh Bắc Kạn./.

Hồng Nhung