PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

01/11/2017
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Cam kết thực hiện Chương trình hành động số 04-CTr/TU của Tỉnh ủy

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Bản cam kết của Đảng đoàn HĐND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 15/01/2016 của Tỉnh ủy

 

Bản cam kết của Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 15/01/2016 của Tỉnh ủy Bắc Kạn

 

Bản cam kết của Sở Nội vụ về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 15/01/2016 của Tỉnh ủy

 

Bản cam kết của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc thực Chương trình hành động số 04-CTr/TU

 

-  Bản cam kết của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao trong Chương trình hành động số 04-CTr/TU của Tỉnh ủy Bắc Kạn

 

-  Bản cam kết của Sở Văn hoa Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày15/01/2016 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

 

-  Bản cam kết của Sở Y tế về việc thực hiện tiến độ nhiệm vụ được giao trong Chương trình hành động số 04-CTr/TU của Tỉnh ủy Bắc Kạn

 

-  Bản cam kết của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 15/01/2016 của Tỉnh ủy Bắc Kạn

 

-  Bản cam kết của Sở Xây dựng về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 15/01/2016 của Tỉnh ủy Bắc Kạn

 

-  Bản cam kết của Sở Tài Nguyên và Môi trường về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 15/01/2016 của Tỉnh ủy Bắc Kạn

 

-  Bản cam kết của Sở Công thương về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Chương trình hành động số 04-CTr/TU của Tỉnh ủy Bắc Kạn

 

-  Bản cam kết của Ban Tuyên giáo về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Chương trình hành động số 04-CTr/TU của Tỉnh ủy Bắc Kạn