PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

21/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Công bố 192 thủ tục hành chính trong quý I/2023
Từ đầu năm đến nay, công tác thống kê, trình công bố thủ tục hành chính (TTHC) và danh mục TTHC tiếp tục được các sở, ban, ngành quan tâm triển khai thực hiện. Trong quý I năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 9 quyết định công bố với tổng số 192 TTHC được công bố, gồm 171 TTHC được sửa đổi, bổ sung thay thế và 21 TTHC hủy bỏ, bãi bỏ.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Sau khi được công bố, các TTHC đều được địa phương hóa nội dung TTHC, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và đồng bộ dữ liệu với Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn tại chuyên mục "Thủ tục hành chính", qua đó tạo thuận tiện trong việc tìm hiểu và tra cứu TTHC của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đang thực hiện việc rà soát, đánh giá TTHC năm 2023 theo kế hoạch và chỉ đạo của UBND tỉnh, thời điểm kết thúc vào ngày 31/3/2023.

Bên cạnh đó, Bộ phận một cửa các cấp tiếp tục duy trì thực hiện tốt việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thường xuyên lấy ý kiến đánh giá của người dân, doanh nghiệp thông qua phiếu đánh giá việc giải quyết TTHC, đánh giá công chức tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC trên thiết bị điện tử (ipad) đặt tại bàn quầy giao dịch Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh.


Người dân thực hiện TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh

Triển khai kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và chuyển đổi số trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh năm 2023, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đẩy mạnh việc rà soát, tái cấu trúc, đơn giản hoá TTHC trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong cung cấp và xử lý dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), lựa chọn tối đa TTHC để cung cấp thành DVCTT toàn trình. Cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận một cửa các cấp tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ TTHC qua DVCTT, thực hiện thanh toán trực tuyến đối với các TTHC có quy định phí, lệ phí. Tính đến ngày 14/3/2023, đã có 1.298 dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Bắc Kạn được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia./.

Bích Huệ