PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

05/06/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tổng hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày 2/6/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình ký ban hành Quyết định số 966/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tổng hợp thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tên văn bản quy phạm pháp luật quy định nội dung sửa đổi, bổ sung: Nghị định số 22/2023/NĐ-CP ngày 12/5/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Đồng Vân