PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/06/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đấu thầu
Theo Quyết định số 1066/QĐ-UBND ngày 20/6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh, trong lĩnh vực đấu thầu có 4 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung chi tiết của thủ tục hành chính mới ban hành được đăng tải trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn tại chuyên mục “DỊCH  VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN” tại địa chỉ: dichvucong.backan.gov.vn.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

Đồng Vân