PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

26/11/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày 25/11/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 2292/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và thay thế thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, có 2 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực việc làm; 3 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực việc làm và 3 thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực tổ chức - biên chế thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, 15 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với các thủ tục hành chính được ban hành mới và sửa đổi, bổ sung); Sở Nội vụ (đối với các thủ tục hành chính được thay thế) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định./. 

Đồng Vân