PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Công nhận 101 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
Ngày 21/9/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1773/QĐ-UBND về việc công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, UBND tỉnh công nhận 101 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 12/3/2021 và Quyết định số 743/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn về việc công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh./.

Hà Lựu