PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/06/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi Lủng Phiêng Mặn, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể
UBND tỉnh vừa có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi Lủng Phiêng Mặn, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể (khu vực chưa thăm dò khoáng sản).

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, tổ chức, cá nhân trúng đấu giá là Công ty TNHH Đầu tư P.A.S.

Giá trúng đấu giá: Rđg = 3,6%.

Thời hạn nộp tiền trúng đấu giá: Trước khi cấp Giấy phép khai thác khoáng sản.

Diện tích: 0,98 ha.

Tại Quyết định, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định hồ sơ thăm dò và trình UBND tỉnh cấp giấy phép thăm dò khoáng sản cho Công ty TNHH Đầu tư P.A.S đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành./.

Bích Huệ