PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

05/03/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Công tác dư luận xã hội phải luôn đi trước mở đường
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông nhấn mạnh, năm 2021 và những năm tiếp theo, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều thay đổi rất nhanh, phức tạp, khó lường, đòi hỏi công tác dư luận xã hội phải đi trước mở đường, phải dự báo sớm, chính xác, làm chủ tình hình, định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận trong Đảng, sự thống nhất trong xã hội...

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Ngày 4/3/2021, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức gặp mặt Cộng tác viên dư luận xã hội cấp Trung ương; triển khai nhiệm vụ công tác dư luận xã hội năm 2021. Đồng chí Võ Văn Phuông, Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu tại buổi gặp mặt.

Báo cáo khái quát về hoạt động của Viện Dư luận xã hội trong năm 2020, đồng chí Nguyễn Huy Cường, Viện phó Viện Dư luận xã hội cho biết: Mặc dù ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng công tác dư luận xã hội trong năm qua vẫn có bước chuyển biến tích cực. Hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội từ cấp Trung ương đến cấp huyện tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Mạng lưới cộng tác viên dư luận trong ngành tuyên giáo nói chung, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp Trung ương nói riêng đã trở thành lực lượng quan trọng, là kênh nắm bắt tập hợp, phản ánh và cung cấp thông tin chính thống, góp phần tạo ra sự đồng thuận xã hội và định hướng các luồng dư luận xã hội tích cực.

Trong năm qua, chất lượng nắm bắt, tổng hợp, phân tích, tham mưu, phản ánh tình hình dư luận xã hội tiếp tục có sự đổi mới, nêu cao trách nhiệm, tính chủ động kịp thời, trong đó nhiều nội dung có tính dự báo tốt, kiến nghị trúng, khách quan, sát thực với những vấn đề, sự kiện nóng mà dư luận quan tâm được Bộ Chính trị, Ban Bí thư và lãnh đạo Ban ghi nhận, đánh giá cao và coi đây là tài liệu tham khảo tin cậy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận có hiệu quả. Trong năm 2020, Viện đã xây dựng, phát hành 23 báo nhanh, báo cáo chuyên đề về tình hình dư luận xã hội, phân tích đúng, trúng, kịp thời những sự kiện lớn, những vấn đề dư luận quan tâm, đồng thời có sự phân tích, dự báo, đề xuất, kiến nghị cụ thế, sát thực. Nhiều báo cáo nhận được phản hồi tích cực từ các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Lãnh đạo Ban và một số ban, bộ, ngành.

Trong năm 2020, Viện Dư luận xã hội cũng phối hợp chặt chẽ với ban tuyên giáo các địa phương, các cơ quan, đơn vị Trung ương tiến hành 10 cuộc điều tra, thăm dò dư luận xã hội (vượt tiến độ so với kế hoạch đầu năm). Các cuộc điều tra, thăm dò dư luận về cơ bản đã đáp ứng tốt yêu cầu chất lượng, tiến độ, góp phần cung cấp những số liệu định lượng cụ thể, khoa học, có giá trị đối với Đảng, Nhà nước, ngành Tuyên giáo.

Tại buổi gặp mặt, cộng tác viên dư luận xã hội đại diện cho các cơ quan Trung ương và Hà Nội phát biểu nhiều ý kiến, đưa ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác thăm dò và nghiên cứu dư luận xã hội.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, đồng chí Võ Văn Phuông, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nhận định, trong nhiệm kỳ Đại hội XII, nhất là trong năm 2020, trước bối cảnh nhiều khó khăn và biến động, tác động của đại dịch COVID - 19, biến đổi khí hậu, thiên tai xảy ra liên tiếp… ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội, nhưng công tác dư luận xã hội vẫn có sự khởi sắc và chuyển biến tích cực.

Đồng chí Võ Văn Phuông nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa qua đã thành công rất tốt đẹp, mang lại bầu không khí phấn khởi, niềm tin tưởng, ý chí, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong toàn Đảng, toàn dân đúng thời điểm đất nước bước vào một mùa xuân mới. Tuy nhiên, năm 2021 và những năm tiếp theo, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều thay đổi rất nhanh, phức tạp, khó lường. Đất nước ta, Đảng ta, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi công tác tuyên giáo của Đảng nói chung, công tác dư luận xã hội nói riêng phải đi trước mở đường, phải dự báo sớm, chính xác, làm chủ tình hình, định hướng dư luận xã hội tạo sự đồng thuận trong Đảng, sự thống nhất trong xã hội, vì mục tiêu chung đảm bảo giữ vững ổn định để phát triển đất nước.

Để công tác dư luận xã hội trong thời gian tới thực sự đạt hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu tình hình mới của đất nước, theo đồng chí Võ Văn Phuông, công tác dư luận xã hội phải bám sát các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước; theo sát các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại quan trọng của đất nước. Năm 2021 là năm đầu tiên trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng triển khai, thực hiện Nghị quyết của Đại hội, các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ; thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030… Công tác dư luận xã hội phải tập trung bám sát các sự kiện chính trị quan trọng này, chủ động, kịp thời nắm bắt, phân tích, phản ánh khách quan dư luận của các giai tầng xã hội; dự báo và đề xuất giải pháp khả thi nhằm cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào thực tiễn cuộc sống.

Bên cạnh đó những người làm công tác dư luận xã hội phải đổi mới nội dung, phương thức nghiên cứu dư luận xã hội, đặc biệt coi trọng yêu cầu về mặt khoa học, tính chính xác, khách quan, toàn diện. Đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID – 19 diễn biến phức tạp hiện nay, cần nhanh chóng đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, phương pháp điều tra, thăm dò dư luận xã hội (qua các ứng dụng trên thiết bị di động, nền tảng mạng xã hội…). Đẩy nhanh việc áp dụng các kỹ thuật tiên tiến, công nghệ mới như dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo… trong nắm bắt, nhận diện, phân tích, dự báo, định hướng các luồng dư luận trong các giai tầng xã hội.

Ngoài ra, công tác dư luận xã hội cần tiếp tục đẩy mạnh việc củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng, hiệu quả của tổ chức, bộ máy làm công tác dư luận xã hội trong hệ thống tuyên giáo và đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội nhất là ở cấp Trung ương. Xây dựng đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội là những chuyên gia, người am hiểu sâu chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiên định lập trường, gương mẫu và tích cực tuyên truyền, vận động thuyết phục nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; Nâng cao năng lực định hướng dư luận xã hội, bám sát “hơi thở” thực tiễn cuộc sống, làm lớn mạnh dư luận tư tưởng chính thống, phòng ngừa sự phá hoại, thâm nhập của các thông tin xấu độc.

Tại buổi gặp mặt, Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao bằng khen cho 05 cộng tác viên dư luận xã hội cấp Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc năm 2020./.

Theo dangcongsan.vn